Проникність

Контрольні запитання

1 Що таке первинні і вторинні пори?

2 Як поділяються пори та тріщини за розмірами?

3 Що таке пористість?

4 Назвіть види пористості та охарактеризуйте їх.

5 Де використовується в першу чергу параметр пористості?

6 Методи визначення пористості.

7 Запишіть можливі формули для визначення пористості.

8 Як залежить пористість від тиску та температури?

9 Якими коефіцієнтами характеризується неоднорідність колекторських властивостей порід?

10 Охарактеризуйте коефіцієнти піскуватості, розчленування та літологічної зв’язаності.

11 Назвіть параметри, що характеризують фізико-механічні властивості порід-колекторів.

12 Що характеризує і як визначається коефіцієнт об’ємної пружності насиченого пласта?

13 Як визначається пружний запас нафти?

14 Запишіть формули для знаходження складових гірничого тиску.

15 Що таке привибійна зона пласта?

16 Назвіть параметри, що характеризують теплові властивості порід-колекторів.

17 Що таке питома теплоємність породи?

18 Що характеризує коефіцієнт теплопровідності?

19 Як пов’язані коефіцієнт температуропровідності з питомою теплоємністю та коефіцієнтом теплопровідності?

20 Назвіть параметри, що характеризують акустичні властивості порід-колекторів.

21 Охарактеризуйте хвильовий опір та коефіцієнт відбиття пружних хвиль.

Тепер звернемо увагу на питання, що стосується здатності середовища пропускати через себе рідини та газ. Ця властивість пористого середовища називається проникністю.

Проникність є властивістю пористого середовища та мірилом провідності його для рідин та газів. Отже, вимірювання проникності зводиться до визначення пропускної здатності даної породи для рідини чи газу.

За аналогією з електричними провідниками проникність являє собою величину, зворотну до опору (провідності), який виникає в породі під час проходження через неї флюїду (рідини чи газу).

За законом Ома I = V / r.

У застосуванні до видобутку флюїдів проникність - це фільтраційний параметр гірських порід, який характеризує їх здатність пропускати нафту, газ чи воду до вибоїв свердловин.

Вважається, що абсолютно непроникних тіл у природі не існує. Проте при порівняно малих перепадах тисків у нафтонасичених пластах знезначними розмірами порових каналів проникність може бути дуже малою або її може зовсім не бути. Це означає, що ті пласти можуть бути слабопроникними або зовсім непроникними для рідин та газів ( наприклад, глини, сланці і т. п.).

Більша частина осадових порід має ту чи іншу проникність. Поровий простір цих порід, окрім ділянок із субкапілярними порами, складений порами більшого або відносно великого діаметру. Відповідно до існуючих експериментальних даних, діаметри переважної більшості пор нафтоносних порід є більшими 1мкм.

У процесі розробки нафтових, газових та газоконденсатних родовищ у пористому середовищі зустрічається фільтрація флюїдів у різних їх комбінаціях та співвідношеннях: одночасний рух нафти, води та газу, води та нафти, нафти та газу, води та газу або тільки води, тільки нафти, тільки газу. А проникність одного і того ж пористого середовища для даної фази може бути різною залежно від кількісного та якісного складу фаз. Тому для характеристики проникності порід, що вміщають нафту, газ чи воду окремо або одночасно введені поняття абсолютної, фазової (ефективної) та відносної проникності.