Донецьк 2013

 

Методичні рекомендації і практичні завдання до дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням”: модульний курс: для студентів ІІ-ІІІ курсу економіко-правового факультету. /Уклад.: В.І.Рогозіна, Г.П.Лукаш. – Донецьк, 2013. – 110 с.

 

Містить комплекс вправ і завдань для вироблення навичок грамотного використання засобів української мови у професійній сфері. Розроблено систему вправ, спрямованих на формування умінь аналізу наукового стилю, написання текстів різних жанрів наукового мовлення, виявлення їх особливостей та оформлення, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

 

Затверджено на засіданні кафедри української філології і культури (Протокол №1 від 29 серпня 2013 р.)

 

Багатогранність самовираження людини в сучасному світі спонукає особистість оволодівати не лише основними нормами літературної мови, а й варіантами цих норм, що «працюють» у відповідних стилях і жанрах літературної мови. Тому майбутній фахівець повинен володіти офіційно-діловим і науковим стилями, знати їх особливості, нормативні принципи.

Даний курс є суто практичним, тому на заняттях звертається увага насамперед на вироблення вмінь і навичок грамотного письма, написання наукових текстів і оформлення ділової документації українською мовою. Крім активізації набутих у школі знань з орфографії, фонетики, лексики, граматики та синтаксису, значна увага приділяється поглибленню знайомих тем шляхом історичних екскурсів до проблем формування системи української мови, питань зв’язку мови і професії, основних тенденцій розвитку сучасної української мови. Фонетичні, граматичні й лексичні особливості мови розглядаються на текстах зі спеціальності, а також на матеріалі текстів найпоширеніших типів документів.

Мета і предмет вивчення курсу визначили необхідність розв’язання таких завдань:

· розширення знань про українську літературну мову і мову професійного спрямування;

· формування вміння і навичок компресії та передачі основної інформації тексту;

· оволодіння нормами української літературної мови, дотримання вимог культури усного та писемного мовлення, навичок комунікативно виправданого користування засобами мови у різних ситуаціях, під час професійного спілкування, створення документів з дотриманням мовного етикету;

· анотування й реферування;

· складання і написання найпоширеніших типів ділових документів;

· виховання поваги до української літературної мови, до її культури.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

· особливості наукового стилю;

· жанри наукового мовлення та особливості їх оформлювання;

· призначення довідкової літератури;

· типи та види перекладу;

· основні випадки розбіжностей між граматичними структурами української та російської мов;

· основи редагування перекладу;

· основи термінологічного апарату правничої сфери;

· норми сучасної української літературної мови.

Студент повинен уміти:

· дати визначення основних понять;

· стилістично правильно оформлювати свою думку;

· аналізувати тексти наукового стилю;

· складати план, конспект, анотацію, реферат;

· виявляти і пояснювати типові мовні явища у зв’язних текстах;

· складати і редагувати тексти;

· перекладати письмово фахові тексти з російської мови українською;

· послуговуватися різними типами словників під час перекладу і редагування;

· дотримуватися норм сучасної української літературної мови.

Тема занять Кількість годин
Всього   Практичні Самостійні
Змістовий модуль 1 Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування
Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.
Тема 2. Основи культури української мови Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця. Словники в професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Юридична термінологія. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські електронні термінологічні словники.
Тема 3. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.
Тема 4. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.
Разом