Знання 2001

 

УДК [11+32+341(075.3) ББК 60я72

Л93

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-3249 від 24 липня 2001 р.)

Редакційна колегія: В.Л. Андрущенко, член-кореспондент АПН України, доктор філософських наук, професор; Л.В. Губерський, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор (головний редактор); В.Г. Кремень, академік НАН України, доктор філософських наук, професор; А.О. Приятельчук, кандидат філософських наук, доцент (заступник головного редактора); П.Л. Скрипка, кандидат філософських наук, професор

Рецензенти:

В.І. Андрейцев, академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор; В.І. Волович, доктор філософських наук, професор; М.Л.Джужук, учитель ЗОСШ №1 м. Бершадь Вінницької обл.; А.Є. Конверський, доктор філософських наук, професор; В.О. Огнев'юк, кандидат філософських наук; П.Б. Полянський, кандидат історичних наук; А.Г. Слюсаренко, член-кореспондент АПН України, доктор історичних наук, професор

Л93 Людина і світ: Підручник / Л.B. Губерський, В.Г. Кремень, А.О. Приятельчук та ін.; Голов, ред. JI.B. Губерський. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001, — 349 с.

ISBN 966-620-086-4

Цей підручник — практично перше в українській літературі системне видання, у якому на основі аналізу широкого кола праць найвидатніших мислителів минулого і сучасності, історичних документів, соціальної практики доступно розкриваються взаємовідносини між людиною і світом. Друге видання суттєво виправлене і доповнене з урахуванням специфіки творення української держави на сучасному етапі і практики новітніх соціальних процесів.

Розраховано на учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I—II рівнів акредитації. Підручник буде корисним також вчителям, викладачам суспільствознавчих дисциплін, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми осмислення місця людини у світі, майбутнього людства.

УДК [11+32+34К075.3) ББК 60я72

ISBN 966-620-086-4

©Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук та ін. автори, 1999

©Л.B. Губерський, А.О. Приятельчук та ін. автори, зі змінами, 2001

© Київська обласна організація товариства "Знання" України, 2001

ЗМІСТ

Передмова .................................................................... 9

Вступ до курсу................................................................11

Розділ І. Феномен людського життя..................................14

§ 1. Феномен людини та основні тлумачення її походження ...............................................................15

§ 2. Роль природно-історичного середовища і спадковості у формуванні та розвитку людини..................20

§ 3. Природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя.................................................26

§ 4. Сутність людини та сенс людського життя ..............30

§ 5. Ціннісні виміри людського життя. Смерть і безсмертя ................................................................36

§ 6. Поняття творчості, свободи і відповідальності.........42

§ 7. Повнота життя і щастя.........................................47

Що прочитати? .......................................................49

Запитання для самоконтролю...................................49

Дискусійні питання..................................................50

Словник....................................................................50

Розділ II. Світ та особливості його існування......................53

§ 1. Поняття світу......................................................54

§ 2. Людина і Космос, Всесвіт і Земля...........................55

§ 3. Поняття матеріального та ідеального .....................60

§ 4. Рух як загальний спосіб існування світу.................66

§ 5. Простір і час .......................................................75

§ 6. Проблема єдності світу.........................................79

 

Що прочитати?........................................................83

Запитання для самоконтролю....................................83

Дискусійні питання..................................................83

Словник ...................................................................84

Розділ ІІІ. Душевне життя і духовність людини.................86

§ 1. Поняття "дух", "душа", "духовність". Співвідношення духовного і тілесного.....87

§ 2. Почуття, інтелект, воля. Ідеали в житті людини......95

§ 3. Честь, совість, гідність людини. Інтелігентність і порядність ....100

§ 4. Правда, хиба, істина — їхня єдність та відмінність між ними. Прихильність як прояв духовності.....104

§ 5. Віра, надія, любов як духовно-практичні виміри людини........109

§ 6. Прекрасне і потворне .........................................114

§ 7. Добро і зло — вінець духовності...........................117

Що прочитати? ....................................................120

Запитання для самоконтролю.................................120

Дискусійні питання................................................121

Словник .................................................................121

Розділ IV. Свідомість і пізнання .....................................123

§ 1. Розуміння свідомості..........................................124

§ 2. Структура свідомості. Свідоме і несвідоме .............128

§ 3. Свідомість і праця. Спілкування і мова.................133

§ 4. Суспільний характер свідомості...........................138

§ 5. Що таке пізнання...............................................141

§ 6. Розуміння істини. Істина та її критерії..................147

§ 7. Розуміння методу пізнання та закону ...................150

Що прочитати?......................................................155

Запитання для самоконтролю..................................155

Дискусійні питання ................................................156

Словник .................................................................156

Розділ V. Людина і природа...........................................158

§ 1. Що таке природа................................................159

§ 2. Історичний розвиток уявлень про природу ............162

§ 3. Розуміння біосфери та ноосфери ..........................165

§ 4. Природа як сукупність об'єктивних умов існування людства......169

§ 5. Природа як об'єкт знання і пізнання ...........................175

§ 6. Виживання людини і людства — нагальна проблема сучасності......179

Що прочитати? .............................................................182

Запитання для самоконтролю.........................................183

Дискусійні питання........................................................183

Словник.........................................................................184

РозділVІ. Суспільне життя людини ........................................186

§ 1. Поняття "суспільство", "суспільне", "соціальне", "соціум". Суспільство як самоорганізована система ...187

§ 2. Соціальна структура, її основні елементи......................194

§ 3. Сім'я в соціальній структурі суспільства.......................206

§ 4. Поняття етносу. Рід, плем'я, народність, нація .............206

§ 5. Роль ментальності в життєдіяльності суспільства ....211

§ 6. Особливості історичного розвитку українського етносу та нації.......214

§ 7. Прогрес і періодизація суспільного розвитку.................218

Що прочитати? .............................................................223

Запитання для самоконтролю.........................................223

Дискусійні питання........................................................224

Словник .......................................................................224

РозділVII. Політичні засади людського існування....................226

§ 1. Поняття політики. Політика і влада.............................227

§ 2. Політична система.....................................................235

§ 3. Політична демократія ................................................240

§ 4. Особливості правової, соціально-справедливої держави та громадянського суспільства........243

§ 5. Громадські рухи й організації. Політичні партії і влада......250

§ 6. Політика й ідеологія ..................................................255

§ 7. Політична еліта і народ...............................................257

Що прочитати?..............................................................258

Запитання для самоконтролю..........................................259

Дискусійні питання........................................................259

Словник.........................................................................259

РозділVIII. Людина і культура ......................................261

§ 1. Поняття культури..............................................262

§ 2. Матеріальна та духовна культура.........................270

§ 3. Культура і цивілізація........................................274

§ 4. Історичність культури. Спадкоємність, традиції і новаторство в культурі.....277

§ 5. Національне та загальнолюдське в культурі. Багатоманітність та взаємодія культур........280

§ 6. Культура особистості..........................................285

§ 7. Культура, гуманізм, прогрес ...............................289

Що прочитати?......................................................293

Запитання для самоконтролю..................................293

Дискусійні питання................................................294

Словник .................................................................294

РозділIX. Світогляд як найвища форма самоусвідомлення...................296

§ 1. Поняття світогляду............................................297

§ 2. Мораль і світогляд .............................................307

§ 3. Мистецтво і світогляд.........................................310

§ 4. Історичність світогляду......................................320

§ 5. Міфологія як світогляд.......................................322

§ 6. Загальна характеристика релігійного світогляду............327

§ 7. Особливості наукового світогляду ........................332

§ 8. Філософія і світогляд..........................................337

Що прочитати?......................................................345

Запитання для самоконтролю..................................346

Дискусійні питання................................................346

Словник .................................................................347

Висновки .................................................................. 348

 

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Конституція України. — Ст. 35

Передмова

Дорогі друзі! Колектив авторів пропонує вам підручник, підготовлений відповідно до програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України для учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації. Ми сподіваємося, що він допоможе вам у пізнанні сутності сучасної дійсності, формуванні власних поглядів на Людину і Світ, розумінні їх взаємозв'язку і взаємозалежності, шляхів подальшого розвитку нашого буття.

Основною ідеєю підручника є визнання людини як найвищої цінності на Землі, окреслення найбільш перспективних шляхів формування особистості, яка поєднує в собі патріотизм і любов до своєї Вітчизни, стверджує демократичні цінності громадянського суспільства та прагне жити в рідній процвітаючій Україні.

Творенню особистості нового типу, безумовно, сприяють

сучасні зміни в економічному й духовному розвитку української незалежної держави. За десять років в Україні склалися нові соціально-економічні, політичні й культурні реалії, відбулися глибинні зміни в суспільній свідомості. Громадяни України всіх національностей все більше усвідомлюють себе як політична надія. Україна остатрчно утвердила себе як суверенна держава, стала повноправним суб'єктом міжнародних відносин, важливим фактором стабільності у світі. За роки незалежності в Україні закладено підвалини сучасної політичної системи на принципах народовладдя, відбулося становлення парламентаризму і вертикалі виконавчої влади; формується незалежна судова система. Важливою віхою політичного життя держави стало прийняття нової Конституції. У суспільстві забезпечуються внутрішня стабільність і громадянський мир.

Водночас духовне багатство й матеріальний добробут українського народу значною мірою залежать від рівня розвитку світоглядної культури й громадянської позиції кожної людини. Підручник "Людина і світ" саме й покликаний слугувати благородній справі формування сучасного світогляду молодої людини — представника нової генерації українського народу.

Автори підручника далекі від думки, що все сказане тут є "істиною в останній інстанції". Водночас вони переконані, що запропоновані у цій книзі роздуми й спостереження стануть у добрій нагоді для розуміння вами, нашими молодими сучасниками, свого місця у Світі.

Підручник підготували: член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор Л.В. Губерський (Передмова, Вступ до курсу, розділи I, II, IX, Висновки); академік НАН України, доктор філософських наук, професор В.Г. Кремень (розділи VI, VII); кандидат філософських наук, доцент А.О. Приятельчук (розділи II, III, IV, IX); член-кореспондент АПН України, доктор філософських наук, професор В.П. Андрущенко (розділ VIII); кандидат філософських наук, професор П.І. Скрипка (розділи I, IV, V, VIII); кандидат філософських наук, доцент В.Ф. Цвих (розділ VII); кандидат філософських наук, доцент В.Л. Чуйко (розділ III); старший викладач О.В. Шинкарук (розділ VI); доктор філософських наук, професор В.І. Ярошовець (розділ V).

 

Вступ до курсу

Із власного життєвого досвіду та передмови до підручника "Людина і світ" ви вже знаєте, що без світоглядного вибору людина позбавлена повноцінної реальної життєвої діяльності.

Сам світоглядний вибір є досить складним явищем, і визначають його насамперед такі основні моменти. По-перше, цей процес є індивідуально-особистісним творенням людиною цілісної картини світу. Це творення ґрунтується на прагненнях і бажаннях людини, воно визначене нестримною жагою до усвідомлення нею цілей, мети і характеру своєї діяльності. Тобто шлях до того, чого прагне людина, вона вибирає і окреслює сама. По-друге, не кожна людина має здатність самостійно визначитись у світобаченні. Тому вона з необхідністю звертається до надбань світоглядної культури, які творяться, як правило, видатними особистостями або невеликими творчими колективами. І, по-третє, людина тільки на рівні поєднання власного бачення світу і суспільно-узагальненого відношення до нього робить свій єдиний і неповторний світоглядний вибір — займає відповідну своїй душевно-природно-соціальній сутності життєву позицію. Життєва позиція — це вихідний момент, початок діяльності людини в певному напрямі. Це те, з чого починається і чим закінчується життєвий шлях людини як особистості.

Природно-історично склалося так, що теоретичними підвалинами формування життєвої позиції особистості постали такі основні типи світогляду як міфологія, релігія, наука і філософія.

Зважаючи на те, що переважна більшість сучасної літератури визначає світогляд як цілісну картину світу, яка є дійсною тільки в системі "Людина — світ", підкреслимо таке:

1. Міфологія — це цілісна картина світу, де основним персонажем є Людина (розумна Тварина з душею), а возвеличується, абсолютизується Природа.

2. Релігія — це цілісна картина світу, де основним персонажем є Людина (істота, що має тіло і душу, вірить у винятковість надприродного), а возвеличується, абсолютизується Надприродне (Бог, Диявол та ін.).

3. Наука — це цілісна картина світу, де основним персонажем є Людина (Істота, яка пізнає і перетворює Світ), а возвеличується, абсолютизується Істина.

4. Філософія — це цілісна картина світу, де основним персонажем є Людина (Істота, яка здатна бути мудрою), а возвеличується, абсолютизується Відносність.

Таке визначення основних теоретичних підвалин світогляду показує, що в реальній дійсності кожна особистість має неповторний, особливий світогляд, який є комплексним явищем і в якому переплітаються елементи міфологічності, релігійності, науковості і філософічності. Одночасно в цьому переплетінні завжди переважають елементи того чи іншого світоглядного типу — тільки так світоглядно конкретизується життєва позиція людини.

Саме тому в повсякденному житті людина прагне такого світогляду, який відкрив би шлях до її власної економічної визначеності й захищеності, до її власного відносно високого рівня політичної свободи, духовної наснаги і душевного спокою. Такий світогляд як цілісне теоретичне явище, як "рецепт" для кожної особистості ще не вироблений, і що найважливіше — ніколи не буде вироблений. Однак людина має перебувати у постійному пошуку саме такого світогляду, знаючи, що це прагнення є вічним, хоча мета недосяжна. Саме в цьому прагненні людина досягає високого рівня прозорості власного світоглядного вибору й відповідно до нього намагається відбутись у світі. Але реальний процес життя людини, як правило, або далекий, або близький до її світоглядного вибору. Абсолютної відповідності між світоглядним вибором і реальним процесом життя людини не було, немає і бути не може. Проте це не означає, що загальновідома фраза: "Обставини сильніші за нас" — цілком правильна. Річ у тім, що в тому чи іншому типі світогляду є свій рівень визначення місця людини у світі, її активності, її діяльності — її сили врешті-решт. Водночас ця активність обмежується. Наприклад, міфологія пропагує безсилля людини щодо природи, а релігія — сліпу віру в Бога, наука підтримує бездушність, а філософія — необмежену критичність. Тому від того, як людина усвідомлює і переваги тієї чи іншої світоглядної культури, і її обмеженість, багато в чому залежить життя людини.

Дійсно, сьогодні людина добре розуміє, що без освоєння досягнень світоглядної культури, основ мистецтва, літератури, міфології, релігії, науки і філософії не може бути прогресу в реальному житті як окремої людини, так і того чи іншого типу суспільства. Більше того, хоч обставини часто сильніші за людину, потрібно пам'ятати, що, врешті-решт, творцем цих обставин є сама людина. Якщо обставини гальмують рух людини до щастя, їх потрібно змінити. Таке розуміння співвідношення світоглядного вибору і реального процесу життя людини приводить до загального висновку:завжди, в усі періоди історії людської цивілізації докорінних змін (у прогресивному чи регресивному аспекті) не відбувалось доти, поки докорінно не змінювався світогляд.

Життя в Україні досягне вершин прогресивно-цивілізованого рівня, який відповідає гуманістичній природі людини, тільки тоді, коли високому рівню розвитку відповідатиме світогляд українського народу, коли український народ виявить високоефективну здатність і змогу втілити цей світоглядний вибір у реальному процесі життя.

Носієм цієї "здатності" і "змоги" завжди була, є й буде Людина. Тому саме цьому феномену присвячений перший розділ підручника.