Неправильно побудовано словосполучення

Тести

І варіант

Завдання 1 -7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант.

1. Простим є речення

А Пам'ять могла б убити нас, коли б не мала рятівної властивості забувати.

Б На узліссі і галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава.

В Шелестить пожовкле листя, по діброві гуляють хмари.

Г По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.

2. Числівник є в реченні

А Майнули в повітрі десятки крил – і голубина зграя знялась у блакить.

Б Стокілометрову відстань подолали дуже швидко.

В Дуб уже ріс кількадесят років.

Г Лінивий двічі ходить, скупий двічі платить.

3. Антоніми вжито в прислів’ї

А Коли хочеш щось сказати – перш подумай.

Б Птицю знати по пір’ю, а чоловіка по бесіді.

В Не говори, що знаєш, але знай, що говориш.

Г Добро далеко розходиться, а зло ще далі.

4. Фразеологічний зворот ужито в реченні

А Минає день, тиждень, місяць і півроку збігло за водою.

Б За Дніпром небо ясно палало всіма кольорами веселки.

В Життя людське багатогранне, і кожна його пора по-своєму прекрасна.

Г Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої.

Прочитайте текст і виконайте завдання 5 – 7

(1) Щороку під кінець травня земля набирається сили і її живлющі соки до схочу напоюють зело. (2) Саме під цю пору на Поліссі починає густо цвісти азалія. (3) Її жовтий цвіт мовби велетенське мереживо свічок, виготовлених із ярого воску, освітлює найтемніші закутки лісових хащ. (4) Душа від того яскравого суцвіття наповнюється бадьорим настроєм, веселішає, усе довкола набирає особливої урочистості. (5) Великі з жовтим відблиском пелюстки густо вигойдуються на тендітних ниточках, бутончики нагадують підвішену догори парасолю.

5. Орфографічну помилку допущено в слові

А щороку

Б до схочу

В довкола

Г догори

6. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому

Б третьому

В четвертому

Г п’ятому

7. Відокремленим означенням ускладнено речення

А перше

Б друге

В третє

Г п’яте

Завдання 8 – 23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді.

8. Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А с..лует, д..плом, Шексп..р

Б бр..гада, реж..м, арх…в

В ц..стерна, д..намо, х..рург

Г реч..татив, такс..ст, Лейпц..г

Д Амер..ка, мерс.., соц..ологія

9. Правильно узгоджено прикметники з іменниками в усіх словах рядка

А сонячна Перу, золоте кольє, сіре кашне, дивакуватий маестро

Б ліричне інтермецо, козацький бароко, старе піаніно, цікаве кіно

В красиве панно, багатолюдний Делі, широка Міссурі, веселий месьє

Г смачне манго, новий фортепіано, далека Чилі, біле жабо

Д маленьке какаду, змістовне лібрето, високе Кіліманджаро, струнка міс

 

10. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А числен..ість, розріс..я, священ..ик

Б стат..ею, безсон..ий, вирощен..ий

В від..аль, старан..ий, нал..ю

Г бов..аніти, нескінчен..ий, ..вічливий

Д узбереж..я, розкіш..ю, ніжніст..ю

 

11. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А к..юрі, інтерв..ю, пів..Єгипту, з..явитися

Б тім..я, пів..ягняти, возз..єднання, ін..єкція

В відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята

Г М..юнхен, під..юджувати, верб..я, подвір..я

Д верф..ю, транс..європейський, кон..юнктура, дзв..якати

 

12. Закінчення –у(-ю) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

А продукт, характер, сік

Б Тернопіль, вид, вишняк

В Крим, зошит, театр

Г ромб, Казахстан, президент

Д Байкал, університет, понеділок

 

13. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку

А двадцять чотири учня

Б півтори літри

В двадцять два футболісти

Г сім цілих і вісім десятих відсотків

Д три з половиною сантиметрів

 

14. Правильно вжито дієслівну форму в реченні

А Стань у центрі кімнати.

Б Чи ти дасиш мені олівець?

В Ходімте на вулицю.

Г Давай зустрінемся о шостій.

Д Парламент ухвале це рішення.

 

15. Кома НЕ СТАВИТЬСЯ в реченні (розділові знаки пропущено)

А Важким холодним сном спала земля а високо над нею притаїлися зорі.

Б Пройшла гроза і ніч промчала і знову день шумить кругом.

В В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі.

Г Дощ пройшов і світлі ручаї в синє море виливають воду.

Д Тепло було й вишні цвіли рясно.

 

16. Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку

А лежачий, посивілий, зліплений, нафарбований

Б накреслений, зшитий, роблячий, побачений

В оформлений, випечений, потемнівший, забутий

Г розвалений, посміхаючийся, палаючий, знайдений

Д зацікавлений, помолодівший, уславлений, змарнілий

17. Прийменник у на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка

А поїхати … відрядження, наймиліше … світі, покласти … узголів’я, здали … архів

Б висновок … статті, експонат … музеї, птах … небі, участь … форумі

В вишня … цвіту, мешкала … Індії, оселя … рушниках, віра … безсмертя

Г перебував … Ватикані, запевнили … добросусідстві, приведення … відповідність, заявити … відповідь

Д побувати … Львові, квітник … саду, залишиться … спогадах, купити … аптеці

 

18. Разом пишуться всі слова в рядку

А північно/кримський, міні/автомобіль, навчально/виховний

Б напів/автомат, авіа/промисловість, режисер/постановник

В теле/апаратура, пів/години, крем/брюле

Г жовто/гарячий, жовто/блакитний, жовто/дзьобий

Д одно/разовий, давньоукраїнський, загально/державний

 

19. Правильну вимову слів відображено в рядку

А сміється [cм’ійес : а], рядно [рйадно], діжка [д іжка]

Б кар’єра [карйера], берізка [бе р ізка], кігті [к’ігт і]

В беззаконня [бе з:акон : а], щука [щчука], ніч [н іч’]

Г грати [грати], дев’ять [девйат], джміль [джм’іл]

Д ллється [л :ец : а], розпитати [розпитати], сьомий [с омий]

 

20. Поширеним є речення

А Гостям весело.

Б Хай кожен із вас заспіває.

В Край неба жеврів.

Г Хлопець виявився не ликом шитий.

Д Дідусь буде відпочивати.

 

21. Граматичну помилку допущено в реченні

А Читаючи цей роман, у моїх очах з’явилися сльози.

Б Листки, кружляючи й шарудячи, падають додолу.

В Відшукавши в Інтернеті інформацію, я зміг підготувати доповідь.

Г Безмежно зрадівши, Оксана закружляла в танку.

Д Дівчина йшла по дорозі, весело наспівуючи бадьору пісеньку.

 

А зараз одинадцята

Б п'ятнадцять хвилин десятого

В буду після дев’ятої

Г пів на першу

Д за п’ять хвилин сьома

 

23. Вставне слово, що вказує на послідовність і зв'язок думок, ужито в реченні

А Кожна наукова теза, безперечно, вимагає доказів.

Б Отже, сполучники поділяємо на сурядні й підрядні.

В Вирішити проблему допоміг би, мабуть, такий експеримент.

Г Зміст цього поняття, на мою думку, треба уточнити.

Д Такі експерименти, очевидно, необхідно продовжувати.

 

Завдання 24 – 28 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

24. Розділовий знак Приклади

1 тире між підметом і А Тонкі брови, русяві дрібні кучері, рум’яні губи –

присудком усе це дихало молодою парубоцькою красою.

2 тире перед узагаль- Б Здобути волю – то мій рай.

нювальним словом В Я тільки тепер побачив село – нужденну купку

3 тире при відокремле- солом’яних стріх.

ній прикладці Г Від малих дітей голова болить, а від великих –

4 тире в безсполучни- серце.

ковому реченні Д Прийде осінь – у засіках буде хліб золотий.

 

25. Речення Приклади

1 складносурядне А Ще сніг кругом, ще голі віти дуба, і не курли-

2 складнопідрядне чуть в небі журавлі.

3 безсполучникове Б З високих круч луна орлиний клекіт, лиш тихі

4 складне з різними води все стоять мовчазно.

видами зв’язку В О, дзвени голосніш, розвивайся повніш, казко-

пісне майової ночі!

Г Як вечір рожевий на землю злетить, я вийду са-

мотній у гай.

Д Розкішно вбраний, сад густий стоїть, і ллється

спів пташок дзвінкий.

 

26. Підрядне речення Приклади

1 з’ясувальне А Мені зажди здавалося, що в Греції навіть статуї

2 обставинне умови теплі.

3 обставинне причини Б Тому веселиками звуться журавлі, що приліта-

4 обставинне допустове ють до веселої землі.

В Якби Данило був маляром, то змалював би дів-

чину із сонцем на плечі.

Г Нехай будинок не дуже затишний, та теплішого в

них немає.

Д Візерунки, що густо заповнюють тло тканини,

властиві вишивкам Галичини і Буковини.

 

27. Речення Приклади

1 односкладне без- А Ясенець – дуже гарна рослина.

особове Б Не можна пройти повз привабливі білі або роже-

2 односкладне ві пелюсткові квітки, зібрані у китицеподібні су-

означено- цвіття.

особове В Має цупке листя, схоже формою на листочки

3 односкладне ясеня.

неозначено- Г Мабуть, тому й назвали його лагідним словом

особове ясенець.

4 двоскладне Д Тож, ідучи полем, зверни увагу на цю цікаву

неповне рослинку

 

28. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Правічну (1) думу думають ліси, вгрузають в мох (2) столітні дідугани. Переметнеться заєць (3) навскоси – горить асфальт у (4) нього під ногами.

А іменник

Б прикметник

В числівник

Г займенник

Д дієслово

Е прислівник

 

 

ІІ варіант

Завдання 1 -7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант.

1. Простим є речення

А Пам'ять могла б убити нас, коли б не мала рятівної властивості забувати.

Б На узліссі і галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава.

В Шелестить пожовкле листя, по діброві гуляють хмари.

Г По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.

2. Числівник є в реченні

А Майнули в повітрі десятки крил – і голубина зграя знялась у блакить.

Б Стокілометрову відстань подолали дуже швидко.

В Дуб уже ріс кількадесят років.

Г Лінивий двічі ходить, скупий двічі платить.

3. Антоніми вжито в прислів’ї

А Коли хочеш щось сказати – перш подумай.

Б Птицю знати по пір’ю, а чоловіка по бесіді.

В Не говори, що знаєш, але знай, що говориш.

Г Добро далеко розходиться, а зло ще далі.

4. Фразеологічний зворот ужито в реченні

А Минає день, тиждень, місяць і півроку збігло за водою.

Б За Дніпром небо ясно палало всіма кольорами веселки.

В Життя людське багатогранне, і кожна його пора по-своєму прекрасна.

Г Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої.

Прочитайте текст і виконайте завдання 5 – 7

(1) Щороку під кінець травня земля набирається сили і її живлющі соки до схочу напоюють зело. (2) Саме під цю пору на Поліссі починає густо цвісти азалія. (3) Її жовтий цвіт мовби велетенське мереживо свічок, виготовлених із ярого воску, освітлює найтемніші закутки лісових хащ. (4) Душа від того яскравого суцвіття наповнюється бадьорим настроєм, веселішає, усе довкола набирає особливої урочистості. (5) Великі з жовтим відблиском пелюстки густо вигойдуються на тендітних ниточках, бутончики нагадують підвішену догори парасолю.

5. Орфографічну помилку допущено в слові

А щороку

Б до схочу

В довкола

Г догори

6. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому

Б третьому

В четвертому

Г п’ятому

7. Відокремленим означенням ускладнено речення

А перше

Б друге

В третє

Г п’яте

Завдання 8 – 23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді.

8. Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А с..лует, д..плом, Шексп..р

Б бр..гада, реж..м, арх…в

В ц..стерна, д..намо, х..рург

Г реч..татив, такс..ст, Лейпц..г

Д Амер..ка, мерс.., соц..ологія

9. Правильно узгоджено прикметники з іменниками в усіх словах рядка

А сонячна Перу, золоте кольє, сіре кашне, дивакуватий маестро

Б ліричне інтермецо, козацький бароко, старе піаніно, цікаве кіно

В красиве панно, багатолюдний Делі, широка Міссурі, веселий месьє

Г смачне манго, новий фортепіано, далека Чилі, біле жабо

Д маленьке какаду, змістовне лібрето, високе Кіліманджаро, струнка міс

10. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А числен..ість, розріс..я, священ..ик

Б стат..ею, безсон..ий, вирощен..ий

В від..аль, старан..ий, нал..ю

Г бов..аніти, нескінчен..ий, ..вічливий

Д узбереж..я, розкіш..ю, ніжніст..ю

11. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А к..юрі, інтерв..ю, пів..Єгипту, з..явитися

Б тім..я, пів..ягняти, возз..єднання, ін..єкція

В відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята

Г М..юнхен, під..юджувати, верб..я, подвір..я

Д верф..ю, транс..європейський, кон..юнктура, дзв..якати

12. Закінчення –у(-ю) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

А продукт, характер, сік

Б Тернопіль, вид, вишняк

В Крим, зошит, театр

Г ромб, Казахстан, президент

Д Байкал, університет, понеділок

13. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку

А двадцять чотири учня

Б півтори літри

В двадцять два футболісти

Г сім цілих і вісім десятих відсотків

Д три з половиною сантиметрів

14. Правильно вжито дієслівну форму в реченні

А Стань у центрі кімнати.

Б Чи ти дасиш мені олівець?

В Ходімте на вулицю.

Г Давай зустрінемся о шостій.

Д Парламент ухвале це рішення.

15. Рядок дієприкметників

А квітучий, загорнений, готовий;

Б повчальний, байдужий, почутий;

В запрошений, вишитий, пожовклий;

Г подертий, розкритий, болючий;

Д обдуманий, присутній, оновлений.

16. Пара речень, у кожному з яких ужито прислівник

А Поблизу є криниця. Неподалік від озера будинок відпочинку.

Б Нарешті всіх зібрали докупи. Навколо хати ростуть вишні.

В Він здивовано дивився на нас. У нього здивоване обличчя.

Г Ти вдало сьогодні виступив. Наша подорож була вдалою.

Д Скрізь ростуть квіти. Тоді було холодно.

17. Сполучний ужито в реченні

А Скраю росли соняшники, між рядочками моркви зеленіли шпильки часнику.

Б Ще тільки початок осені, однак на березах уже жовкне листя.

В На лугу зійшов сніг, попід кущами верболозу дуже блищала вода..

Г Літо – це найкраща пора для дітей: можна купатись у річці, бігати босоніж по траві.

Д Він знає, де можна знайти довідку з правопису.

18. Правильно підкреслено підмет у реченні

А Туристське спорядження вони поклали в човен.

Б Турбуватися про батьків – обов’язок дітей.

В Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин! (Т. Шевченко)

Г Стоять віддалік одна від одної над річкою три верби. (Є.Гуцало)

Д Лісове болотообступили білокорі берези. (Ю. Яновський)