Заняття № 1

ТИЖДЕНЬ № 9

Виконання практичних вправ, тестів для закріплення матеріалу. ( 2 год.)

Вправи для закріплення матеріалу:

Вправа1. Від поданих слів утворіть відповідні форми, у яких би випали звуки о, е:

Випадок, наслідок, зірок, шлунок, ялівець, порошок, олівець, оцет, перець, дьоготь, день, сон, водень, збиток, вказівок, кінець, мозок, самець, ніготь, кисень, нагідок, свинець, кип’яток, головок, барвінок, сосок.

 

Вправа2. Прочитайте афоризми, прокоментуйте явища чергування в системі голосних у виділених словах:

1. Сміливим доля допомагає. 2. Хай буде вислухана й інша сторона. 3. Бородане робить людину філософом. 4. За двомазайцями не гонись, бо й одного не піймаєш. 5. Нарада у відсутностіхворого. 6. Поспішай поволі.7. Не зашкодь, якщо не можеш допомогти. 8. Відпочинок після роботи. 9. Витримка приноситьнагороду. 10. Нехай згине світ, але хай переможе справедливість.11. Що й треба було довести. 12. Де гній, там розріз. 13. Третьогоне дано.

 

Вправа3. Запишіть слова, вставте, де потрібно, пропущені букви, прокоментуйте їх правопис, складіть з цими словами речення:

Напер…д, безкінечн…сть, виб…р, людян…сть, с…льніше, спос…б, сл…во, б…ру, виб…раю, т…рти, л...мити, л...маю, р…чі, р…ч, Чугу…в, Чугу…ва, Ки…в, Ки…ва, веч…ріє, ч…тири, пш…ниця, щ…тина, ш…піт, ш…ршавість.

 

Вправа4. Поясніть уживання о, е після шиплячих:

Чорний, жолудь, вечеря, джерело, щедрий, жовч, грошовий, грушевий, першості, рожевий, чебрець, череда, чорниця, желатин, жостір, сосочок, жовтушник, женьшень.

 

Вправа5. Змініть форми поданих слів або доберіть однокореневі, щоб відбувалося чергування голосних; визначте, в яких позиціях слова відбувається чергування:

Ягода, хміль, сосна, сіль, сік, рід, ревінь, піпетка, плід, пагін, папір, нагідки, настій, корінь, глід, гори, волошки, баночка, лікоть, зубець, опуклість, береза, біль, активність, колір, нирка, кістка, схильність, Канів, ночувати, брова, свій, шостий, роги, промінь, воску, бір, вартість, ліквідність, якість, кількість, збір, звіробій, жостір, гній.

Вправа6. На місці крапок поставте пропущені буки е, и, о та поясніть, якими правилами правопису при цьому керувалися:

Діл…ння, р…ктор, д…шевий, д…фективний, д…тинство, горл…ця, гліц…рин, гл…бокий, в…сокий, гл…тати, гаш…ний, вул…чка, враж…ний, вкороч…ний, вогн…гасник, відт…нати, відс…хати, відр…вати, в…шневий, вит…кти, вит…рти, в…рішальний, вир…вати, винос…ти, в…нищувати, вб…рати, буз…на, бр…ніти, бл…зенько.

Вправа7. Перекладіть українською мовою, прокоментуйте явища чергування:

Корзинка, уксус, почка, черенок, влажность, изменчивость, косоглазие, ожог, прибыль, беременность, процент, избыток, задолженность, налог, ярмарка, уровень, платеж, задаток, хребта, кашля, крапива, четыре, льда.

Вправа8. Вставте пропущені літери, слова запишіть у дві колонки: 1) в яких відбувається спрощення; 2) в яких не відбувається спрощення:

Улес…ливий, хвас…ливий, блис…нути, заздріс…ний, ус…ний, стис…нути, студен…ський, очис…ний, пес…ливий, балас…ний, перехрес…ний, зліс…ний, пріс…ний, свис…нути, шелес…нути, захис…ний, сер…це, кіс…лявий, піз…ній, наміс…ник.

Вправа9. Перекладіть українською мовою і поясніть правопис слів:

Выездной, комендантский, гигантский, контрастный, собственный, страстный, праздничный, шестнадцать, участник, каждый, целостный, завистливый.

Вправа10. Перекладіть українською мовою .Поясність орфограми.

Платье, тряпьё, соцветие, бытиё, битьё, предместье, Полесье, оттепель, бездорожье, спросонья, Подолье, трехсотлетие, Ильич, судья, знания, воссоединение, бесследный, оттенок .

Вправа11. Утворіть іменники від поданих слів. Поясніть наявність або відсутність подвоєння букв.

Вчити, розуміти, хотіти, зобов’язатися, марити, плести, горіти, жити, твердити, згуртувати, змагатися, чути, завдати, кохати, злиденний.

Вправа12. Подані іменники поставити в орудному відмінку. Пояснити правопис.

Чверть, розкіш, любов, сіль, мідь, міць, тінь, сталь, мати, врожайність, пристань, відданість, грань, осінь, зелень, єдність, заповідь.

Вправа13. Поставте, де потрібно, пропущені букви. Поясніть подвоєння букв.

Об…ивка, об...ігнати, об...ійти, об...їхати, ві...дача, під...перти, пі...дослідний, пі…дігріти, на...звуковий, На…дніпрянщина, на...дунайських, роз…єднаний, бе...законність, бе…заперечний.

Вправа14. Напишіть твір на тему “Кольори зими“, використовуючи подані слова.

Зрання, роздоріжжя, коріння, віддзеркалення, надвечір’я, узлісся, гілля, нескінченні, беззахисні, незрівнянно, піднебесся.

Вправа15. Прочитайте й запишіть прислів’я та приказки. Підкресліть у словах орфограми. З’ясуйте правила вживання м’якого знака в українській мові.

1. Учись змолоду — згодиться на старості. 2. Золотий час — юнацькі літа. 3. Слово не стріла, а глибше ранить. 4. Розумну річ приємно й слухать. 5. Хліб — усьому голова. 6. Покинеш поле навесні — нічого йти на нього восени. 7. Слово — не горобець, виле­тить — не впіймаєш. 8. Хто материнську мову зневажає, той і матері не шанує.

(Нар. прислів’я).

Вправа16. Перепишіть речення, замість крапок, де потрібно, поставте апостроф і м’який знак, поясніть їх написання.

1. Я поведу тебе в далекий край, незнаний край, де тихі, темні води спокійно сплять, як мертві, т…м…яні очі (Леся Українка). 2. Дух прив…ялої м…яти розійшовся в свіжому повітрі (І. Нечуй-Левицький). 3. Усім Галя раденька страх, а до меншого кинеться і ввіп…ється, як п…явочка (Марко Вовчок). 4. Музиканти на хорах уже настроювали інструменти, щоб дзв…якнути краков…як (О. Дон­ченко). 5. Був він підліток жилавий, стрункий і по всьому видно, плеканий матір…ю. 6. Він упивався не так моркв…яним чаєм без цукру, як братн…ою, дружн…ою мовою товариша (О. Донченко).

Вправа17. Перепишіть речення і вставте в словах, де потрібно, м’який знак. Поясніть його написання.

1. Коли це на полі з’явився, ніби птиця, панс…кий баский кінь; на коні сидів сам пан Бжозовс…кий (І. Нечуй-Левицький). 2. Тонко брен…кало скло в котрійс… шибці. 3. По той бік затоки вигинається впродовж берега рядок вогнів рибал…с…кого селища, на одній із вершин пульсує зірочка маяка. Пульсує отак ніч крізь ніч (О. Гончар). 4. Кличе нен…ка сиріточку, в світлицях ховає, нян…чить її й дог­лядає (П. Гулак-Артемовський). 5. Господар у постолах і вуз…ких вовняних штанях мовчки сидів на ліжку з люл…кою в зубах (О. Гончар). 6. На берег котились леген…кі хвилі, шелестіла галька і пінились на зелених водоростях білі бульки (Ю. Збанацький).

Вправа18. Перепишіть слова. Замість крапок, де потрібно, поставте м’який знак. Поясніть правила його вживання.

а) Люд…с…кіс…т…, піс…ня, с…віт, с…піл…ний, близ…кіс…т…, с…огодні, ц…огорічний, мен…шість, різ…бяр, громад…с…кіс…ть, шіст…десят…, промін…чик, мален…кий, Уман…щина, нян…чити, дон…ці, уман…с…кий, Пан…ченко, Мирон…чук, Іл…ля, чотир…ох, у мис…ці, на гіл…ці, до він…ця, волин…с…кий, Гуцул…щина, вітерец…, Гал…чин, тихесен…кий, Гор…кий, жнец…;

б) громадян…с…кий, копіювал…ний, пужал…но, Тетян…чин, ласун…ці, л…отчик, ковз…кий, лічил…ник, вікон…ця, Натал…ці, селян…с…кий, галуз…зю, лл…єт…ся, в’яз…кіс…ть, у спіл…ці, повіс…т…ю, куз…ня, стат…тя, домен…щик, козац…кий, голубон…ці, дев’ят…сот…, тон…ший, сімнад…цят…, порад…ся, Михал…чук.

Вправа19. Перекладіть та запишіть українською мовою подані нижче слова. Зіставте й поясніть їх написання. З п’ятьма словами (на вибір) складіть речення.

Полесье, степь, Сибирь, карандаш, секретарь, роскошь, горько, дробь, ночь, календарь, Харьков, запорожский, французский.

Вправа20. Утворіть від поданих слів складні прикметники. Поясніть їх правопис. До кожного прикметника доберіть іменник. Перекладіть ці словосполучення українською мовою і зіставте утворення та правопис складних прикметників у російській та українській мовах.

Семь этажей, железная дорога, древняя Русь, высокий сорт, сочетание звуков, строительство машин, строить метро, внешняя торговля, внешняя экономика, русский и украинский, финансовый и банковский, политический и экономический, валюта и кредит, электронный и вычислительный.

Вправа21. Замініть подані вирази сполученнями іменника та прикметника. Поясніть правопис складних прикметників.

Договір між двома сторонами; сторони, які домовляються; умова перед укладанням договору; покажчик за порядком розташування букв; торгівля окремими товарами; праця найманих робітників; сума, яка задовольняє потреби; правила на службі; білет членства; відомості, що подаються щомісячно; підпис, зроблений своєю рукою; видання, які передплачуються.

Вправа22. Перепишіть текст, підкресліть складні прикметники, поясніть їх правопис.

Положення — це правовий акт, що встановлює основні правила організаційно-розпорядчої діяльності підприємств та установ, а також їх структурних підрозділів. Положення складають переважно при створенні нових підприємств або установ. Ці документи можуть бути як типовими, так і індивідуальними.

Індивідуальні положення для окремих установ, організацій, підприємств розробляються на основі типових і затверджуються їх керівниками.

Подібні правові акти розробляються висококваліфікованими спеціа­лістами. Цьому передує велика робота з вивчення різних аспектів діяль­ності підприємства або його організаційно-структурних підрозділів.

У розділах положення регламентується виробничо-господарська діяльність підприємства, подається стан його матеріально-техніч­ного забезпечення, фінансово-функціональні зв’язки з іншими орга­нізаціями тощо.

(З підручника).