Оқыту әдістері

· Дәрістер: жалпы шолу және проблемалық дәрістер.

· Тәжірибелік/зертханалық сабақтар: тәжірибелік жұмыстарды орындау, микробиологиялық зерттеу әдістерін игеру, алынған қорытындыларына хаттама толтыру және интерпретация беру, ситуациялық есептер шешу, бактериологиялық анализаторда жұмыс істеу, мультимедиялық ақпаратты базалармен, компьютерлік модельдермен және бағдарламалармен жұмыс.

· Оқытушы жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ОСӨЖ): шағын топтарда жұмыс істеу, микроорганизмдермен зертханалық зерттеу жүргізу, ситуациялық есептерді шешу, консультациялар, дискуссиялар, рефераттарды презентациялау және талқылау, экспериментальды жануарлармен, кестелермен, микробиологиялық атласпен жұмыс істеу, аралық бақылау жүргізу.

· Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ): әдебиеттермен, мәліметтердің электронды базалары мен компьютерлік оқулық бағдарламалармен жұмыс атқару, ситуациялық есептерді шешу, демонстрациялық тапсырмаларға өздігімен талдау жасау және интерпретациясын беру, интерактивті оқулық бағдарламаларды, микробтық табиғаты бар аурулардың диагностика және алдын алу алгоритмдерін табу және оны қолдану, тест тапсырмаларын орындау, ғылыми-оқулық және интернет конференцияларына ғылыми рефераттар дайындау және презентация жасау.

 

2.12.Білімін бағалау критерийлері мен ережелері:

«Клиникалық микробиологияға кіріспе» пәнін оқып болған студенттің білімін, меңгерген дағдыларын бағалау үшін бақылау әдістері қолданылады. Бағалау әдістері қайтару байланыс бойынша жүргізіледі, себебі студенттің қай материалды түсінбеген деңгейін айғару үшін қолданады.

- Тәжірибелік сабақтар – тестілеу, меңгерген тәжірибелік дағдыларды тікелей тәуелсіз сыртқы бақылаушы (оқытушы) арқылы бағалау;

- СӨЖ – рефератты қорғау, осындай рефераттарға рецензия беру, презентация, ауызша баяндама жасау, ситуациялық есептер, тест тапсырмаларын құрастыру.

Оқу қорытындысын бақылауы мен бағалануы«АМУ» АҚ қабылданғанрейтингтің унификацияланған әдістемесімен есептелінеді және оның құрамына кіреді: ағымды, аралық және қорытынды бақылау.

Ағымды бақылау пән бойынша келесіге сүйенеді: жеке теориялық білім деңгейін бағалайтын тест тапсырмаларын шешу, теориялық материалды, зертханалық сабақтар және т.б. орындау әдістемелерін талдау үшін жекелеген немесе фронтальды ауызша сұхбаттасу жасау; тәжірибелік дағдыларды меңгеру және қорытынды есептер (тәжірибелік жұмыс дәптерін және альбомды толтыру) негізінде зертханалық жұмыстар орындалуын бақылау. Тәжірибелік дағдыларды меңгеру үшін интерактивті оқу әдістемелерін қолдану. Ағымды бақылауда жазбаша жұмысты кредиттің негізгі тақырыптары бойынша жүргізіледі және оқытушымен бағаланады.

Аралық бақылау пәннің әр тарауы аяқталғанда өткізіледі. Оқытушы аралық бақылауды календардық-тақырыптық жоспар бойынша өткізеді.

Қорытынды бақылау2 этапта емтихан түріндеөткізіледі: тестілеу және теориялық сұрақтар мен тәжірибелік дағдыларды бағалайтын билет бойынша жазбаша/ауызша сұхбаттасу жүргізіледі.

Білімді бақылау және бағалау.«АМУ» АҚ бойынша студенттің білімі бақылануы және бағалануы «Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың рейтингтік жүйесі» туралы Қаулысына сәйкес 100 баллдық шкала бойынша жүргізіледі.

Тәжірибелік сабақтарды бағалану критерийлері:

a. Тест тапсырмаларды шешу:

тесттік тапсырмаларды орындағаны үшін балл келесі пропорцияны құрастыру арқылы саналады:

х = у*100
N

 

Мұндағы: х – студентке қойылатын балл мөлшері;

n – жалпы дұрыс жауаптарының саны;

у – студент берген дұрыс жауаптарының саны.

b. Ауызша сұхбаттасу:

Балл Ауызша сұхбат
95-100 балл Жауап толық, тиянақты. Студент бағдарламамен ұсынылған негізгі және қосымша әдебиеттер бойынша толық білімді көрсете алады. Негізгі терминдер мен ұғымдарды, арнаулы терминологияны жауап беру кезінде еркін қолдана алады. Пререквизиттер мен постреквизиттер арасындағы логикалық байланысты дәлелдей алып, микробиология пәні бойынша білімін өзге пәндермен келістіре алады. Тәжірибелік тапсырмаларды қатесіз орындап, зерттеу нәтижелерін дәл талдап, тиянақты шешімге келе алады. Тәжірибелік жұмыстың нәтижелерін ұқыпты.
90-94 балл Жауабы толық, тиянақты. Студент бағдарламамен ұсынылған негізгі және қосымша әдебиеттер бойынша толық білімді көрсете алады. Негізгі терминдер мен ұғымдарды, арнаулы терминологияны жауап беру кезінде еркін қолдана алады. Тәжірибелік тапсырмаларды қатесіз орындап, зерттеу нәтижелерін дәл талдап, тиянақты шешімге келе алады. Тәжірибелік жұмыстың нәтижелерін ұқыпты.
85-89 балл Жауабы жеткілікті дәрежеде толық, қателері жоқ. Студент бағдарламамен ұсынылған негізгі және қосымша әдебиеттер бойынша толық білімді көрсете алады. Арнаулы ұғымдарды еркін пайдаланады. Түрлі үрдістердің, құрылымдық элементтердің рөлін сенімсіз алайда дұрыс түсіндіре алады. Жауабында жіберілген қателерін өзі дұрыстай алады. Тәжірибелік тапсырмаларды орындай алады.
80 – 84 балл Жауап толық, қателері жоқ. Студент бағдарламаның негізгі әдебиеттері бойынша білімін көрсете алады. Бірқатар қателерді жіберіп, оқытушының арнайы сұрақтарынан кейін өзі жөндеп бере алады. Тәжірибелік тапсырмаларды орындай алады.
75 – 79 балл Жауабы толық, бірақ тиянақты емес. Студент негізгі әдебиеттерді меңгеріп, оқу материалы бойынша жеткілікті дәрежеде білімін көрсете алады. Арнайы терминологияны дұрыс пайдаланады. Бірқатар қателерді жіберіп, оқытушының арнайы сұрақтарынан кейін өзі жөндеп бере алады. Тәжірибелік тапсырмаларды орындай алады, бірақ оларды талдау мен қорытындылауында бірқатар қателіктерді жібереді.
70-74 балл Жауабы толық емес, бірқатар кемшіліктері байқалады. Оқытушының көмегімен жөндей алады. Студент меңгерген мәлімет көлемі оқуды жалғастыруына жетерлік, негізгі әдебиеттерді біледі. Белгілі бір тапрсырмаларында білімін толық көрсете алмайды. Жұмыс техникасын жеткілікті дәрежеде меңгере алады. Тәжірибе нәтижелерін талқылау мен толтыруында қиналады.
65 -69 балл Жауабы толық емес, бірқатар мағынасыз және мағыналы кемшіліктерді жіберіп, оқытушының арнаулы сұрақтарының көмегімен дұрыстап бере алады. Арнайы ұғымдарды кейбір қателермен қолданады. Тапсырмалады орындау техникасын біледі, бірақ орындау ретін шатастырады. Нәтижелерді талқылау мен толтыруында қиналады.
60 – 64 балл Жауабы толық емес, бірқатар мағынасыз және мағыналы кемшіліктерді жіберіп, оқытушының арнаулы сұрақтарының көмегімен қателерінің жартысын дұрыстап бере алады. Арнайы ұғымдарды қателермен қолданады. Тапсырмалады орындау техникасын толық білмейді (кейбір кезеңдерін). Тапсырмалардың нәтижелерін талқылай алмайды.
55 – 60 балл Жауабы толық емес, қателері көп. Арнайы терминологияны қолдануында көп қате жібереді. Пән бойынша негізгі ұғымдар мен терминдерге анықтамаларды үлкен қателермен жауап береді. Тапсырмалады орындау техникасын толық білмейді (кейбір кезеңдерін). Тапсырмалардың нәтижелерін талқылай алмайды.
50 – 54 балл Жауабында көптеген қателері бар. Арнайы терминологияны үлкен қателермен пайдаланады, жіктелуін білмейді, кейбір қателерін тіпті оқытушының жәрдемімен де жөндей алмайды.Тапсырмаларды орындау техникасын жартылай ғана біледі, зерттеу нәтижелерін талқылай алмайды.
21 – 49 балл Білімі толық емес, байланыссыз, арнаулы терминологияны пайдаланбайды.
1-20 балл Сұрақ қойған кезде студент тақырып бойынша білімінің жоғын көрсетіп тұр.
Жауаптан бас тартады.

Реферат жазу «Клиникалық микробиологияға кіріспе» пәнін оқу барысында міндетті болып келеді. Тәжірибелік сабақ жүргізетін оқытушы рефератты тексереді.

Рефератты тексеру барысында рефератты дайындаудың жалпы ереже талаптарына сай орындалуын ескере отырып бағаланады. Рефератты дайындау талаптары келесідей.

Реферат осындай жазбаша жұмысқа қойылатын талаптарды көрсететін нормалар мен стандарттартарға байланысты орындалады (яғни, тақырыптың негізгі текстіне, библиографиясына, қосымшаларына қазақ тілі ережелерін сақтауына назар аудару және т.б). Рефераттың көлемі жазу бетінен аспау керек (қолданатын шрифті, форматы және басқа да тексті безендіруінің техникалық талаптарына сәйкестігі).

Рефератты дайындау жұмысын бағалау төменде көрсетілген талаптарға, яғни бұл жұмыс түрін бағалаудағы маңызды аспектілерін көрсететін жалпы критерийлеріне сүйеніп жасалынады. Осы талаптарға сәйкес болуы 100-балды жүйемен бағаланады, яғни:

 

Балл СӨЖ бағалау критерийлері
96-100 Балл - мақсаты мен міндеттері нақты құрастырылған, таңдап алынған тақырыпқа сәйкес келеді, жаңалығымен ерекшелінеді; - мазмұны толығымен таңдалып алынған тақырыпқа сәйкес келеді, зерттеу барысы, оның қорытындыларын баяндау стилі мен формасы талапқа жауап береді; - жұмыстың құрылымы нақты белгіленген және толығымен дәлелденген; - жұмыс үлгі ретінде нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жақсы жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін дұрыс табу, маңызды өзектілігін айқындау, өздігімен және творчестволық қорытынды беру қабілетілігі бар екенін көрсетеді; - автор таңдап алған тақырыпты ашу үшін үлкен тапқырлық және творчестволық көзқарас танытты, зерттеу барысында алынған қорытындылар тұжырымы, ұсыныстары жаңа табыстарға иелігін көрсетеді; - жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келеді, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданған, ойы-пікірі нақты логикамен түсіндіріледі, қарама-қайшылық тудырмайды; - реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.); - зерттеу барысында қорытындылардың тұжырымдары тақырыптың мазмұнына сәйкес келеді, автордың өзіндік позициясы, ұстанымы бар екенін дәлелдейді, тұжырымдардың жаңа өзгешелігі және ғылыми құндылығы бар; - рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалған; - реферат уақытынан бұрын тапсырылған (тапсыратын уақыттан бұрын).
90-95 Балл - мақсаты мен міндеттері нақты құрастырылған, таңдап алынған тақырыпқа сәйкес келеді, жаңалығымен ерекшелінеді; - мазмұны толығымен таңдалып алынған тақырыпқа сәйкес келеді, зерттеу барысы, оның қорытындыларын баяндау стилі мен формасы талапқа жауап береді; - жұмыстың құрылымы нақты белгіленген және толығымен дәлелденген; - жұмыс үлгі ретінде нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жақсы жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін дұрыс табу, маңызды өзектілігін айқындау, өздігімен және творчестволық қорытынды беру қабілетілігі бар екенін көрсетеді; - автор таңдап алған тақырыпты ашу үшін үлкен тапқырлық және творчестволық көзқарас танытты, зерттеу барысында алынған қорытындылар тұжырымы, ұсыныстары жаңа табыстарға иелігін көрсетеді; - жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келеді, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданған, ойы-пікірі нақты логикамен түсіндіріледі, қарама-қайшылық тудырмайды; - реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.); - зерттеу барысында қорытындылардың тұжырымдары тақырыптың мазмұнына сәйкес келеді, автордың өзіндік позициясы, ұстанымы бар екенін дәлелдейді, тұжырымдардың жаңа өзгешелігі және ғылыми құндылығы бар, жасалынған қателіктер дұрыс тұжырым жасауға кедергі жасамайды; - рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалған; - реферат уақытылы тапсырылған.
85-89 балл - құрастырылған мақсаты мен міндеттері таңдап алынған тақырыпқа сәйкес келеді, дегенмен нақтылы көрсетілмеген; - мазмұны таңдалып алынған тақырыпқа сәйкес келеді, зерттеу барысы, оның қорытындыларын баяндау стилі мен формасы талапқа жауап береді; - жұмыстың құрылымы маңызды элементтер талқылауында толығымен ұсталынып отырылған; - жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жақсы жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу, маңызды өзектілігін айқындау, қорытынды беру қабілетілігі бар екенін көрсетеді; - автор таңдап алған тақырыпты айқындатуын өзі жүргізген, зерттеу барысында алынған қорытындылар тұжырымы, ұсыныстары жаңа табыстарға иелігін көрсетеді; - жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына сәйкес келеді, үштен астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданған, ойы-пікірі логикамен түсіндіріледі, қарама-қайшылық тудырмайды; - реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: беске дейін сыпайы өзгертулер, бесеу қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.); - зерттеу барысында қорытындылардың тұжырымдары тақырыптың мазмұнына сәйкес келеді, автордың өзіндік позициясы, ұстанымы бар екенін дәлелдейді, жасалынған қателіктер (төрттен аспайды) дұрыс тұжырым жасауға кедергі жасамайды; - рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 10 пайыздан асады; - реферат уақытылы тапсырылған.
80-84 Балл құрастырылған мақсаты мен міндеттері таңдап алынған тақырыпқа сәйкес келеді, дегенмен нақтылы көрсетілмеген; - мазмұны таңдалып алынған тақырыпқа сәйкес келеді, зерттеу барысы, оның қорытындыларын баяндау стилі мен формасы талапқа жауап береді; - жұмыстың құрылымы маңызды элементтер талқылауында толығымен ұсталынып отырылған; - жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жақсы жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу, маңызды өзектілігін айқындау, қорытынды беру қабілетілігі бар екенін көрсетеді; - автор таңдап алған тақырыпты айқындатуын өзі жүргізген, зерттеу барысында алынған қорытындылар тұжырымы, ұсыныстары жаңа табыстарға иелігін көрсетеді; - жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына сәйкес келеді, үштен астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданған, ойы-пікірі логикамен түсіндіріледі, қарама-қайшылық тудырмайды; - реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: алтыға дейін маңызды өзгертулер, алтау қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.); - зерттеу барысында қорытындылардың тұжырымдары тақырыптың мазмұнына сәйкес келеді, автордың өзіндік позициясы, ұстанымы бар екенін дәлелдейді, жасалынған қателіктер ( бестен аспайды) дұрыс тұжырым жасауға кедергі жасамайды; - рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 12 пайыздан асады; - реферат шектелген уақыттан 2 күн кешіктіріліп тапсырылған.
75-79 Балл құрастырылған мақсаты мен міндеттері таңдап алынған тақырыпқа сәйкес келеді, дегенмен нақтылы көрсетілмеген; - мазмұны таңдалып алынған тақырыпқа сәйкес келеді, зерттеу барысы, оның қорытындыларын баяндау стилі мен формасы талапқа жауап береді; - жұмыстың құрылымы маңызды элементтер талқылауында толығымен ұсталынып отырылған; - жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жақсы жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу, маңызды өзектілігін айқындау, қорытынды беру қабілетілігі бар екенін көрсетеді; - автор таңдап алған тақырыпты айқындатуын өзі жүргізген, зерттеу барысында алынған қорытындылар тұжырымы, ұсыныстары жаңа табыстарға иелігін көрсетеді; - жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына сәйкес келеді, үштен астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданған, ойы-пікірі логикамен түсіндіріледі, қарама-қайшылық тудырмайды; - реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: жетіге дейін маңызды өзгертулер, жетеу қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.); - зерттеу барысында қорытындылардың тұжырымдары тақырыптың мазмұнына сәйкес келеді, автордың өзіндік позициясы, ұстанымы бар екенін дәлелдейді, жасалынған қателіктер ( алтыдан аспайды) дұрыс тұжырым жасауға кедергі жасамайды; - рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 15 пайыздан асады; - реферат шектелген уақыттан 1 апта кешіктіріліп тапсырылған.
70-74 балл - жұмыстың мақсаты мен міндеттері қаумақты және нақты емес, тек жалпы сұрақтары таңдалған тақырыптқа сай келеді; - таңдалған тақырыптың мақмұны жалпылама сақталынады, сонымен қатар, мақсатына жауап беретін материалдан алшақ кетіп қалады, сондықтан берілген қорытындылары нақты емес, жұмыс қиын оқылып қабылданады; - жұмыстың құрылымы анық берілмеген, толығымен нақтыланбаған; - жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілетілігі шектелгенін, төмендігін көрсетеді; - таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және өз бетінше дайындауы фрагменттермен шектелген, жасалған қорытындылары мен тұжырымдары толық емес, өзектілігі және жаңалығы бар; - жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келмейді, жетіден астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданбаған, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырмайды; - реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылғанымен қателіктері бар (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: сегізге дейін өзекті өзгертулер, сегіз қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.); - берілген барлық тұжырымдардың төртеуі жасалынған зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, жалпылама және маңыздылығын көрсетпейтін тұжырымдар көрсетілген және осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді; - рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 20 пайыздан асады; - реферат кешіктіріліп тапсырылған, шектелген уақыттан 3 аптаға дейін.
65 -69 баллов - жұмыстың мақсаты мен міндеттері қаумақты және нақты емес, тек жалпы сұрақтары таңдалған тақырыптқа сай келеді; - таңдалған тақырыптың мақмұны жалпылама сақталынады, сонымен қатар, мақсатына жауап беретін материалдан алшақ кетіп қалады, сондықтан берілген қорытындылары нақты емес, жұмыс қиын оқылып қабылданады; - жұмыстың құрылымы анық берілмеген, толығымен нақтыланбаған; - жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілетілігі шектелгенін, төмендігін көрсетеді; - таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және өз бетінше дайындауы фрагменттермен шектелген, жасалған қорытындылары мен тұжырымдары толық емес, өзектілігі және жаңалығы бар; - жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келмейді, жетіден астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданбаған, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырмайды; - реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылғанымен қателіктері бар (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: тоғызға дейін өзекті өзгертулер, тоғыз қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.); - берілген барлық тұжырымдардың бесеуі жасалынған зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, жалпылама және маңыздылығын көрсетпейтін тұжырымдар көрсетілген және осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді; - рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 22 пайыздан асады; - реферат кешіктіріліп тапсырылған, шектелген уақыттан 4 аптаға дейін.
60 – 64 баллов - жұмыстың мақсаты мен міндеттері қаумақты және нақты емес, тек жалпы сұрақтары таңдалған тақырыптқа сай келеді; - таңдалған тақырыптың мақмұны жалпылама сақталынады, сонымен қатар, мақсатына жауап беретін материалдан алшақ кетіп қалады, сондықтан берілген қорытындылары нақты емес, жұмыс қиын оқылып қабылданады; - жұмыстың құрылымы анық берілмеген, толығымен нақтыланбаған; - жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілетілігі шектелгенін, төмендігін көрсетеді; - таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және өз бетінше дайындауы фрагменттермен шектелген, жасалған қорытындылары мен тұжырымдары толық емес, өзектілігі және жаңалығы бар; - жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келмейді, жетіден астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданбаған, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырмайды; - реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылғанымен қателіктері бар (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: онға дейін өзекті өзгертулер, он қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.); - берілген барлық тұжырымдардың жасалынған зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, жалпылама және маңыздылығын көрсетпейтін тұжырымдар көрсетілген және осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді; - рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 24 пайыздан асады; - реферат кешіктіріліп тапсырылған, шектелген уақыттан 5 аптаға дейін.
55 – 60 баллов - жұмыстың мақсаты мен міндеттері қаумақты және нақты емес, тек жалпы сұрақтары таңдалған тақырыптқа сай келеді; - таңдалған тақырыптың мақмұны жалпылама сақталынады, сонымен қатар, мақсатына жауап беретін материалдан алшақ кетіп қалады, сондықтан берілген қорытындылары нақты емес, жұмыс қиын оқылып қабылданады; - жұмыстың құрылымы анық берілмеген, толығымен нақтыланбаған; - жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілетілігі шектелгенін, төмендігін көрсетеді; - таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және өз бетінше дайындауы фрагменттермен шектелген, жасалған қорытындылары мен тұжырымдары толық емес, өзектілігі және жаңалығы бар; - жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келмейді, жетіден астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданбаған, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырмайды; - реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылғанымен қателіктері бар (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: онға дейін өзекті өзгертулер, он қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.); - берілген барлық тұжырымдардың жасалынған зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, жалпылама және маңыздылығын көрсетпейтін тұжырымдар көрсетілген және осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді; - рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 26 пайыздан асады; - реферат кешіктіріліп тапсырылған, шектелген уақыттан 6 аптаға дейін.
50 – 54 баллов жұмыстың мақсаты мен міндеттері қаумақты және нақты емес, тек жалпы сұрақтары таңдалған тақырыптқа сай келеді; - таңдалған тақырыптың мақмұны жалпылама сақталынады, сонымен қатар, мақсатына жауап беретін материалдан алшақ кетіп қалады, сондықтан берілген қорытындылары нақты емес, жұмыс қиын оқылып қабылданады; - жұмыстың құрылымы анық берілмеген, толығымен нақтыланбаған; - жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілетілігі шектелгенін, төмендігін көрсетеді; - таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және өз бетінше дайындауы фрагменттермен шектелген, жасалған қорытындылары мен тұжырымдары толық емес, өзектілігі және жаңалығы бар; - жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келмейді, жетіден астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданбаған, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырмайды; - реферат қойылған талаптарға сайкес емес қателіктермен безендірілген (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау, әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.); - берілген тұжырымдардың жасалынған зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді; - рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 26 пайыздан асады; - реферат кешіктіріліп тапсырылған, шектелген уақыттан 7 аптаға дейін.
21 – 49 баллов - мақсаты мен міндеттері толығымен ажыратылмаған, түсініксіз берілген, негізінен белгілеген тақырыпқа және жұмыс мазмұнына сәйкес келмейді; - ұсынған тақырыптың мазмұны толығымен сәйкес келмейді, тақырыптың мақсатынан аластайтын көптеген материалдар келтірілген, автордың зерттеу бағытын баяндайтын стилі мен формасы жұмыстың қорытындысын қабылдау және бағалауына қиындықтар тудырады; - жұмыстың құрылымы толығымен көрсетілмеген, оны дәлелдейтін белгілер жоқ; - жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілеті өте төмендігін көрсетеді; - таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және де олардың материалы бұрмаланып, қателіктермен көрсетілген, берілген қорытындылары мен тұжырымдарының өзектілігі және жаңалығы байқалмайды; - жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына сәйкес келмейді, оңнан астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратын қолданғанда қателіктер (бестен көп) жіберу, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырады; - реферат талаптарға сай құрастырылмаған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: жетіден астам сыпайы өзгертулер, тоғыздай қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.); - берілген барлық тұжырымдар зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, жалпылама және маңыздылығын көрсетпейтін тұжырымдар көрсетілген, осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді; - рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, осындай кемшіліктер 30 пайыздан асады; - реферат тапсыру уақытынан кейін 8 аптадан астам кешіктіріліп тапсырылған.
1 – 20 баллов - мақсаты мен міндеттері толығымен ажыратылмаған, түсініксіз берілген, негізінен белгілеген тақырыпқа және жұмыс мазмұнына сәйкес келмейді; - ұсынған тақырыптың мазмұны толығымен сәйкес келмейді, тақырыптың мақсатынан аластайтын көптеген материалдар келтірілген, автордың зерттеу бағытын баяндайтын стилі мен формасы жұмыстың қорытындысын қабылдау және бағалауына қиындықтар тудырады; - жұмыстың құрылымы толығымен көрсетілмеген, оны дәлелдейтін белгілер жоқ; - жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілеті өте төмендігін көрсетеді; - таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және де олардың материалы бұрмаланып, қателіктермен көрсетілген, берілген қорытындылары мен тұжырымдарының өзектілігі және жаңалығы байқалмайды; - жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына сәйкес келмейді, оңнан астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратын қолданғанда қателіктер (бестен көп) жіберу, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырады; - реферат талаптарға сай құрастырылмаған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: жетіден астам сыпайы өзгертулер, тоғыздай қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.); - берілген барлық тұжырымдар зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, жалпылама және маңыздылығын көрсетпейтін тұжырымдар көрсетілген, осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді; - рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, осындай кемшіліктер 35 пайыздан асады; - реферат тапсыру уақытынан кейін 10 аптадан астам кешіктіріліп тапсырылған.
- реферат тапсырылмаған немесе 11 аптадан астам уақыттан соң кешіктіріліп тапсырылған.

 

Презентацияны құрастыру және көрсету

Бағалау критерийі:

Слайдтарды рәсімдеу
Стиль · Рәсімдеудің біртекті стилін сақтаңыз. · Презентацияның өзінен алшақтау стильді таңдамаңыз. · Қосымша ақпараттар (басқарушы кнопкалар) негізгі ақпараттан басым болмауы тиіс (мәтін, суреттер).
Фон · Фон үшін суық тондарды таңдаған дұрыс (көк немесе жасыл).
Түсті қолдану · Бір слайдта үш түстен артық қолдануға болмайды: біреу фон үшін, бірі тақырыпқа, енді бірі мәтін үшін. · Фон мен мәтін үшін қанық түстерді қолданыңыз. · Гиперсілтеме түсіне айрықша көңіл аударыңыз (қолданғанға дейін және кейін).
Анимациялық әсерлер · Компьютерлік анимациялар мүмкіндігін ақпараттарды слайдта көрсету үшін қолданыңыз. · Әртүрлі анимациялық әсерлерді асыра сілтеп қолданудың қажеті жоқ, олар слайдтағы ақпараттың мазмұнынан назарды аударып кетпеуі тиіс.
Ақпаратты көрсету
Ақпараттың мазмұны · Қысқа сөздер мен сөйлемдерді қолданыңыз. · Етістіктер, одағайлар, сын есімдердің санын қысқартыңыз. · Тақырыптар аудитория назарын аударуы тиіс.
Ақпараттың бетте орналасуы · Ақпараттың көлденеңінен орналасуы қолайлы. · Анағұрлым маңызды ақпарат экранның ортасында орналасқаны дұрыс. · Егер слайдта сурет болатын болса, онда сөздері оның астында болуы керек.
Шрифттер · Тақырыптар үшін – 24-тен кем емес. · Ақпараттар үшін – 18-ден кем емес. · Таңбасыз шрифтерді алыс қашықтықтан оқу оңайырақ. · Бір презентацияда әртүрлі шрифтерді араластыруға болмайды. · Ақпаратты ерекше бөлу үшін қалың шрифтті, курсив немесе астынан сызуды қолданған жөн. · Бас әріптерді көп қолданған дұрыс емес (олардың оқылуы қиын).
Ақпаратты ерекше бөлу тәсілдері · Қолданған дұрыс: o рамкалар, шекаралар, боялуын; o шрифт, штриховка, стрелканың әртүрлі түстерін; o суреттер, диаграммалар, маңызды деректерді көрнекілеу үшін сызбалар.
Ақпарат көлемі · Бір слайдты көлемді ақпаратпен толтыруға болмайды: адамдар бір мезетте үштен артық емес деректі, тұжырымды, анықтамаларды есінде сақтай алады. · Айтарлықтай тиімділікке қол жету үшін нағыз соңғы түйіндерді әрбір слайдта жекелей көрсеткен дұрыс.
Слайдтар түрлері · Әрқилылықты қамтамасыз ету үшін слайдтардың әртүрін қолдану қажет: o мәтінмен бірге; o кестемен бірге; o диаграммамен бірге.

 

Студенттің оқу білімін қорытынды бағасының әріптік жүйесі сандық эквивалетпен төрт балдық жүйеге сәйкестігі:

Әріптік жүйе бойынша баға Балдың сандық эквиваленті Пайыздық көрсеткіш Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0-49 Қанағаттанарлықсыз