Зразки розбору сполучника

Житло просте, як добре слово, й законне, немовби створи­ли його не людські руки, а сама природа, немовби зросло воно, як плід серед зелені й квітів... Не було на білих її [хати} стінах ні фамільних портретів, ні шкірою оббитих крісел, ні скринь у кутку, ні панцирів предків, бо рубалися предки в давнину з непокритими грудьми (О. Довженко).

Як - сполучник; приєднує порівняльний зворот; підряд­ності, порівняльний, простий, похідний від прислівника, одиничний; й - сполучник; поєднує однорідні члени; сурядності,

єднальний, простий, непохідний, одиничний; немовби - сполучник; приєднує підрядні порівняльні ре­чення; підрядності, порівняльний, складний, похідний, одиничний; пишеться разом; ні... ні - сполучник; з'єднує однорідні члени; сурядності, розділовий, простий, повторюваний, непохідний, пи­шеться окремо зі словами; бо - сполучник; приєднує підрядне речення до головного в складнопідрядному реченні; підрядності, причинний, простий, непохідний,- одиничний.

Тренувальні вправи:

Вправа 1. Запишіть сполучники разом, окремо чи через дефіс. Поясніть їх правопис.

А/ніж, за/те, мов/би, як/би, як/що, про/те, або/ж, адже/ж, а/як/же, коли/б, коли/б/то, отже/ж, що/б, наче/б/то, ото/ж/то, тим/то, тільки/но, тому/то, з/тим/що/б, дарма/що, для/того/що/б, після/того/як, при/цьому, та/й, так/що, тим/часом/як, у/міру/того/як, через/те/що.

Вправа 2. Перепишіть речення, знайдіть сполучники й однозвучні з ними слова. Поясніть їх правопис.

1. Гетьте, думи, ви, хмари осінні! Тож тепера весна золота! (Леся Українка) 2. Як би ти, сину, йшов в отаку годину. Це ж не близько (А. Головко). 3. Знову думать заходивсь про те таки, що й перше думав (Т. Шевченко). 4. Якщо ти байдужий до матеріалу, якщо не відкрив у довколишньому живу іскру поезії, тобі не час братися за перо (О. Гончар). 5. Якби оті проміння золоті у струни якось обернути, я б з них зробила золотую арфу (Леся Українка). 6. А так же хороше над чорним ґрунтом мак переливається, мов полум’я червоне (М. Рильський). 7. Якби відали ви, які славні були ті, суворі, закручені хлопці (М. Нагнибіда). 8. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти (Леся Українка). Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти (Т. Шевченко). 10. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко). 11. Ще добре, хоч Ілько дома, а що б вона та сама вдіяла (А. Головко).

Вправа 3. Перепишіть речення, розкрийте дужки, напишіть правильно сполучники. Поясніть їх правопис.

1. То(ж) при тобі, мій друже давній, вірний, пройшло життя дитячеє моє (Леся Українка). 2. Хоч сьогодні нічого складного там не відбувалося, про(те) Гонтар не міг спокійно піти додому, не оглянувши ще раз усі куточки своєї ділянки (Я. Баш). 3. З долини, не(наче) з дна, почало підніматись, напливати село, навпіл поділене рікою (М. Стельмах). 4. Коли(б) ти, нічко, швидше минала! (Леся Українка) 5. Дарма(що) відгуку вітер не має, а шум на хвилиночку погляд чарує (Леся Українка). 6. Коли(б) кожним радісним літом виростала травинкою я, то на луці палаючим цвітом написала б Вкраїни ім’я (В. Ткаченко).

Вправа 4. Вставте пропущені сполучники замість крапок. Поясніть вживання та правопис сполучників.

Консорціум — це тимчасові союзи незалежних господарських фірм … організацій, …виникають з метою скоординованої підприємницької діяльності. У практиці сільськогосподарських зв’язків кон­сорціуми найчастіше створюються для успішного ведення боротьби за отримання замовлень … для їх спільного використання. Фірми …організації однієї … кількох країн об’єднуються в міжнародні консорціуми, … підвищити свою конкурентоспроможність. Консорціум несе солідарну відповідальність перед замовником, … кожний член його несе майнову відповідальність у межах 8–10% частки в замовленні.

В умовах НТР консорціуми виникають переважно в нових галузях … на стику різних галузей, … передбачається не тільки об’єд­нання капіталів, … проведення спільних наукових досліджень.

Вправа 5. Перепишіть словосполучення і розкрийте дужки. Поясніть правопис сполучників.

Його шанують (за)те, що ніколи не підводить; вона втомилася, (за)те зробила справу; (як)би там не було, а ми це зробили; (як)би не гомін, то я б зосередився; він написав матері (про)те, що незабаром приїде; шлях дуже тяжкий, про(те) правильний; (що)б подарувати їй на день народження, (що)б вона зраділа; я (те)ж був дуже щасливий; він повторював одне і (те)ж.

Вправа 6. Перекладіть текст українською мовою. Підкресліть сполучники, поясніть їх відмінність від подібних словосполучень.

Ноу-хау (дословно «знаю как») — это научно-технические, коммерческие, организационные знания, сведения, владение которыми обеспечивает определенные преимущества предприятию, лицу, их получившему. При этом ноу-хау не патентуется, поэтому в договорах по ноу-хау имеется пункт о сохранении конфиденциальности передаваемых сведений, то есть в случае его нарушения владелец ноу-хау получает возмещение убытков.

Ноу-хау определенного производительного процесса является соб­ственностью той или иной фирмы и может быть предметом купли-про­дажи. Но, как правило, ноу-хау в качестве товара сопутствует продаже патентов и лицензий, и поэтому не может реализоваться самостоятельно.

Если ноу-хау приобретено фирмой с надлежащим творческим потенциалом, оно значительно облегчает и удешевляет налаживание производства. Что бы не говорили, а ноу-хау — это большой шаг вперед в деятельности предприятия. Ведь новые технологии и знания всегда направлены на то, как бы получше наладить производство и обеспечить участие специалистов в отладке и контроле за производственным процессом.

Вправа 7. Перепишіть текст. Правильно запишіть сполучники, поясніть їх правопис.

Для міжнародної торгівлі характерна множинність цін, о/скільки один і той самий товар може продаватися за різними цінами залежно не тільки від місця і часу його продажу, а/й від взаємовідносин між продавцем і покупцем. Ціни можуть розрізнятися також і залежно від умов комерційної операції, характеру ринку та джерел цінової інформації.

Для кожного конкретного ринку характерна своя ціна, яка/й може бути названа ринковою. Як/що ринок дефіцитний, і попит на ньому на певний товар перевищує пропозицію, то він носить назву ринку продавця, ад/же ціни тут встановлює продавець. І, навпаки, як/що на ринку пропозиція перевищує попит, то говорять про ринок покупця, який і диктує відповідну ціну продавцеві.

Так, великі світові виробники товару мають реальну можливість встановлювати монопольно великі ціни на свої товари, через/те/що самі створюють вигідний для них вид ринку.