ПРИЙМЕННИК

Прийменник - незмінна службова частина мови, яка разом із закінченнями самостійних частин мови вказує на відношення між словами в реченні: Час від часу яблука зриваються з гілля, гупають на м'яку землю, вкриту ніжною зеленою травою. Старий яблуневий сад вигрівається в щедротах га­рячого літнього дня. Протоптані стежки ведуть до невеличких будинків

(М. Слабощпицький).

Прийменник від виражає часові відношення, прийменники з, на, до -просторові відношенняв -способу дії.

Існує кілька класифікацій прийменників за їх смисловими відношеннями, значеннями.

Виділяють прийменники:

- просторові(місде дії, напрямок: до, від, у, біля, за, посе­ред, край, по);

- часові(від, до, на, з, о, після, через, упродовж);

- причинні(з, від (од), через, завдяки, у зв'язку з, з нагоди, зважаючи на);

- мети (за, на, для, задля, заради, в ім'я); '

- умови(при, без, за умови, у випадку);

- допустові(незважаючи на, всупереч);

- об'єктні (про, за; зі);

- означальні (без, з, в).

Дехто з лінгвістів виділяє ще кількісні (з, на; до, в, зо), обставинні (крізь, через), цільові (для, на, по, за, заради), су­провідні (з), наслідкові (внаслідок) прийменники та інші. .

Одні й ті самі прийменники внаслідок свого узагальненого граматичного значення можуть виражати різні відношення, вживатися з різними відмінками іменників та займенників. Прийменники не вживаються з називним і кличним від­мінками, а місцевий відмінок уживається лише з приймен­никами.

Прийменник може вживатися з формою одного, двох та трьох відмінків. Лише з родовим відмінком уживаються при­йменники без, біля, до, з-за, з-під, проти, серед; лише з даваль­ним відмінком - назустріч, наперекір, всупереч, навздогін, напереріз; прийменники над, під, перед, поза вживаються, як правило, з орудним відмінком; на, об, по - зі знахідним і місцевим; з, із, зі, між, за вживаються з родовим, знахідним та орудним відмінками. Прийменник у (в) поєднується з ро­довим, знахідним та місцевим відмінками.

 

  Російською мовою   Українською мовою
(по) курсы по изучению (для) курси для вивчення
    кожиссия по составлению актов     комісія для складання актів
по получению удостоверения після одержання посвідчення
    возвращению     повернення
    отьезду     від'їзду
    рассмотрению     розгляду
по служебним делам У (в) службових справах
    вьіходньїм     вихідні
    всем направленияж     усіх напрямках
(по) дежурнщй по классу (по) черговий, по класу
    приказ по отделению     наказ^по відділенню
    специалист по ме­неджменту     спеціаліст по менедж­менту
    коллеги по работе     колеги по роботі
    по возможности     по можливості
(по) демократическая по содержанию (без приймен-ника) демократична змістом
    сообщить по телефо­ну, по факсу     повідомити телефо­ном, факсом
    передать по телеграфу     переказати телеграфом

Походження прийменників

Прийменники за походженням поділяються на непохідні (або первинні) та похідні (або вторинні).

Непохідні (первинні) прийменники- це ті, які виникли в мові давно, і походження їх уже не можна встановити: без, в (у, уві), від (од), для, до, з (із, зі, зо), за, крізь, між, на, над (наді, надо), о (об), під (піді), по, при, про, через.

Прийменники, які походять від інших частин мови, є похідними (вторинними).Серед них виділяють: - похідні від іменників(кінець, коло, край, круг, кругом, ' внаслідок, перед, протягом, шляхом, за рахунок, з при­воду, з нагоди, в галузі, з метою, в інтересах.

похідні від дієслів(завдяки, включаючи та ін., напри­клад: завдяки допомозі, включаючи відсутніх, виключа­ючи готову продукцію); - похідні від прислівників(близько, всупереч, вздовж, впо­перек, вслід, довкола, ззаду, мимо, навкруги, навколо, не­подалеку, поблизу, поверх, після, поруч, поряд, спереду, уздовж, уперед та ін., наприклад: близько лану, всупереч долі, довкола села, мимо перехожих, поблизу стадіону, поверх сорочки, поруч нього, уперед батька).

Примітка.Не слід плутати прийменники з одно­звучними прислівниками. Порівняйте: Хлопці сіли порядматері. Ворожий табір був зовсім поряд.

Прийменники можуть бути синонімічними: біля - близько - коло, між -проміж, обіч - обабіч, збо­ку; антонімами: від - до, без - з, під - над

Будова прийменників

За будовою прийменники поділяються на прості, складні та складені.

Простіскладаються зодного слова (в, на, під, над, серед і под.).

Складніскладаються зодного складного слова (поміж, щодо, обабіч, навколо).

Складеніприйменники мають у своєму складі два і більше слова (згідно з, незважаючи на, на випадок, у вигляді, з ме­тою, за рахунок і под.).

Написання прийменників разом, окремо та через дефіс

Разомпишуться:

внаслідок, впродовж, довкола, задля, замість, заради, нав­коло, навпроти, назустріч, наперед, напередодні, наприкінці,

обабіч, окрім, побіля, поза, поміж, понад, попід, поперед, поп ри, посеред, услід, щодо та ін.

Окремо пишуться':

в кінці, в напрямі до, в результаті, в середині, з метою, за винятком, на відміну від, на чолі, залежно від, незважаючи на, у разі, у зв'язку з та ін.

Через дефіс пишуться:

прийменники, утворені приєднанням до прийменників з, і.) інших прийменників: з-за, з-поміж, з-понад, із-за і із-під, з-над, з-попід та ін.

Розбір прийменника як частини мови

1.Слово. Частина мови.

2.Похідний чи непохідний.

3.Будова (простий,- складний чи складений).

4.Значення (відношення)'.

5.Відмінок слова, з яким ужитий прийменник.

6.Особливості написання.'