ТИЖДЕНЬ № 6

Вид.

5.Час.

6.Число.

7.Рід (в однині).

8.Відмінок.

9.Особливості правопису.

10.Будова, спосіб словотворення.

11.Синтаксична роль.

Зразки розбору дієприкметника

Щось казкове було в широкому привіллі, по вінця сповншому зеленими хвилями, бризками проміння і хвилюючим співом жайворонка

(За М. Стельмахом).

Сповненому- дієслово, дієприкметник; поч. ф. - спов­нений; пасивний, доконаного виду, минулого часу, в однині, середньому роді, місцевому відмінку; пишеться з префіксом с-; утворений префіксально-суфіксальним способом; у реченні виступає означенням;

хвилюючим- дієслово, дієприкметник; поч. ф. - хвилю­ючий; активний, недоконаного виду, теперішнього часу, в однині, чоловічому роді, орудному відмінку; пишеться з и у корені та закінченні; утворений суфіксальним спо­собом; у реченні виступає означенням.

Примітка:Не треба плутати закінчення дієприкмет­ників ч. та с. р. орудного відмінка однини хвилю­ючіш і паралельне закінчення місцевого відмінка однини (на) хвилюючим) (зібранні), а також: хви­люючий виступ (ч. р., одн., Н. в.) хвилюючій зустрічі (ж. р., одн., Д. в.) і под

Дієприслівник

Дієприслівник- це невідмінювана дієслівна фор­ма, яка вказує на додаткову дію і пояснює в реченні основне дієслово:

Заспівали, застукали тяжкі краплини, спадаючиз листя і квіту на землю, заворушилась, без вітру зашуміла трава, зводячись і підстрибуючи вгору (М. Стельмах).

Заспівали, застукали (основна дія), спадаючи (до­даткова дія), зашуміла (основна дія), зводячись, під­стрибуючи (додаткова дія).

Додаткова дія, яку називає дієприслівник, завжди стосуєть­ся того ж іменника, що й основна дія, яку називає дієслово-присудок.

Примітка:У зв'язку з цим часто допускається не­правильна побудова речень:

Відчинивши вікно, до нього долинули пташині спі­ви. - неправильно. Треба: Відчинивши вікно, він почув пташині співи.

Йдучи по коридору, двері відчинились. - неправиль­но. Треба: Йдучи по коридору, я (ти, він...) помітив (почув), як двері відчинилися.

Підійшовши до озера, його очі широко розкрилися від здивування. -неправильно. Треба: Підійшовши до озера, він широко розкрив очі від здивування.

Формальні ознаки дієприслівника - суфікси -чи, -ши, -чись, -шись.

Дієприслівники бувають доконаного виду (здобувши) та не-доконаного (здобуваючи), перехідні (читаючи книжку) та не­перехідні (лежачи в садку).

Дієприслівники 'недоконаного виду творяться від - осно­ви дієслів теперішнього часу і суфікса -чи (-чись).Перед -чивони мають у (ю), якщо утворені від дієслів І дієвідміни (пи­шуть - пишучи), і а (я), якщо утворені від дієслів II дієвід­міни (стоять -стоячи).

Дієприслівники доконаного виду творяться від основи інфінітива і суфікса -вши,-ши, до яких теж може додава-

тися частка -сь(рідко -ся) (принісши, відпочивши, усміх­нувшись).

Дієприслівник у реченні, як правило, виступає обставиною.

Не з дієприслівниками

Не з дієприслівниками пишеться окремо, крім тих випад­ків, коли без не не вживається (невгаваючи, ненавидячи, нех­туючи, нездужаючи, непокоячись): не прибравши, не набрав­ши, не бачачи та ін.

Якщо дієприслівник утворений від дієслова з префіксом недо-, то він пишеться так, як і дієслово, залежно від його значення: недобачати (погано бачити) - недобачаючи; не добачати (не помічати) -не добачаючи.

Дієприслівниковий зворот

Дієприслівник разом із залежними від нього словами утво­рює дієприслівниковий зворот, який завжди в реченні виді­ляється комами (комою):

Весь простір, змімюючи барви, підводився міцно і впер­то, розливаючи навколо п'ягікі пахощі (М. Стельмах). Не відокремлюються дієприслівникові звороти, які стали фразеологізмами:

Йшов не спитавши броду,то й потрапив у халепу. Відокремлюються, також і поодинокі дієприслівники, коли вони означають час, причину, умову дії:

А чабан, усміхаючись,ходить і щось до себе говорить. Поодинокі дієприслівники, що стоять безпосередньо при присудку і мають значення прислівника, комами не відокрем­люються (такі випадки в мові зустрічаються рідко): Вона сиділа замислившись(Ю. Яновський). Беріться за справу не гаючись.Деякі люди живуть не живучи,а тліючи.

1. Дієприслівники теперішнього часу утворюються від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів -учи (-ючи), -ачи (-ячи).

Суфікс -учи (-ючи) виступає в дієприслівниках, утворених від дієслів першої дієвідміни, а суфікс -ачи (-ячи) - в дієприслівниках, утворених від дієслів другої дієвідміни: беруть - беручи, виробляють - виробляючи, ідуть - ідучи, кажуть - кажучи; бачать -бачачи, летять - летячи, сидять - сидячи, сплять - сплячи.

2. Дієприслівники минулого часу утворюються від основи дієслова минулого часу чоловічого роду за допомогою суфікса -ши (після основи на приголосний) і -вши (після основи на голосний): брав - бравши, купував - купувавши, купив -купивши, налетів -налетівши; приніс - принісши, спік - спікши, став - ставши

Дієприкметники Дієприслівники
палаючі сосни палаючи від сорому
дрімаючі гори дрімаючи у вагоні
працюючі пенсіонери працюючи без відпо­чинку
квітнучі сади квітнучи навесні
Дієприкметники Дієприслівники
киплячі буруни киплячи від гніву
висячі сади висячи під стелею
керуючі пішли на нараду керуючи колективом
відпочиваючі добре вла­штувалися відпочиваючи на ку­рортах
виступаючі говорили довго виступаючи на мі­тингу

Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова

1.Слово. Частина мови, її форма.

2.Вид.

3.Від перехідного чи неперехідного дієслова утворений.

4.Особливості написання.

5.Спосіб творення.

6.Синтаксична роль.

Зразки розбору дієприслівника

7.Несильний вітерець проносив легенькі хмарини, і вони летіли на схід, до сонця,вибагливо змінюючи форму і немовби намагаючись перегнати одна одну (В. Собко).

8.Змінюючи- дієслово, дієприслівник; недоконаного виду; утворений від перехідного дієслова"змінити; пишеться з и в кінці; утворений суфіксальним способом; у речен­ні виступає в складі дієприслівникового звороту обста­виною; намагаючись- дієслово, дієприслівник; недоконаного виду; утворений від неперехідного дієслова намагатися; пишеться з и після ч; утворений суфіксальним спосо­бом; у реченні виступає обставиною (разом із залежними словами).

Примітка.Необхідно розрізняти такі форми івід­повідно їх вживати на письмі:

Дієприкметники Дієприслівники
палаючі сосни палаючи від сорому
дрімаючі гори дрімаючи у вагоні
працюючі пенсіонери працюючи без відпо­чинку
квітнучі сади квітнучи навесні
Дієприкметники Дієприслівники
киплячі буруни киплячи від гніву
висячі сади висячи під стелею
керуючі пішли на нараду керуючи колективом
відпочиваючі добре вла­штувалися відпочиваючи на ку­рортах
виступаючі говорили довго виступаючи на мі­тингу

 

Тренувальні вправи:

Вправа 1. Користуючись словником , з’ясуйте , чи правильно зроблено переклад дієприкметників . Запропонуйте свої варіанти перекладу (письмово ) .

Ведущий программы – ведучий програми.

Заведующий кафедрой – завідуючий кафедрою.

Управляющий банком – управляючий банком .

Ведущая роль - ведуча роль .

Существующий порядок – існуючий порядок .

Пишущий жалобы - пишучий скарги .

Падающие стены – падаючі стіни .

Температурящий больной – температурячий хворий .

Помогающее устройство – помагаючий пристрій

Знающий своё дело - знаючий свою справу .

Вправа 2. Перекласти українською мовою .

Идущий рядом , создавшаяся ситуация , выпавший снег, выполненный досрочно , предупредительная мера , движущийся предмет , проживающий по адресу , составивший протокол , исходящая документация , сказавшийся на здоровье .

Вправа 3. У поданих ї реченнях знайти дієприкметники і визначити час .

Осінь позолоченим свічадом опустилась на старі сади .

На гілках золотими сережками ворушаться останні листки , а на побілілій траві ще темніє прошва заячих слідів.

Збуджена уява мальувала перед ним недавно бачені і пережиті картини .

Вправа 4 . Знайдіть речення , в якому дієприслівник не виділяється комами.

Поспішаючи кудись ховаються останні шуми й гуки довгої літньої днини . Артем відстав на кілька кроків від товаришів і пригнувшись пильно приглядався до слідів. Він не плакав і не стогнав , він умирав стоячи і він не знав , що так умирають в легендах . Прощаючись Багіров відкликає Ясногорську вбік .

Вправа 5. Перекладіть подані дієприкметники українською мовою.

Разграбленный, командующий, истёкший, насмотревшийся, оплаченный, вышедший, вырощенный, сконцентрированный, дошедший, заземленный, смевший, зазеленевший, планирующий, ведущий, вышестоящий, проникающий, жизнеутверждающий.