Предпосылки образования Древнерусского государства.

Глава 8

Соціальний контроль як механізм соціальної регуляції поведінки людей і підтримання суспільного порядку

Повноцінний соціальний контроль — це сукупність засо­бів і методів впливу суспільства на небажані форми поведін­ки з метою їх знищення або мінімізації.


Отже, дієвим соціальний контроль може бути лише тоді, коли використовують різні його механізми, враховуючи особ­ливості самих відхилень.

До таких механізмівналежать:

1) власне контроль, який здійснюється зовні, у тому числі
шляхом покарань та санкцій;

2) внутрішній контроль, який забезпечується інтеріориза­-
цією соціальних норм та цінностей;

3) побічний контроль, зумовлений ідентифікацією з рефе­-
рентною законослухняною групою;

4) «контроль», оснований на широкій доступності різних
засобів досягнення цілей та задоволення потреб, альтерна­-
тивних протиправним або аморальним.

Враховуючи якість, спрямованість та поширеність соціаль­них відхилень нині в нашій країні, можна запропонувати та­ку стратегію соціального контролю:

заміщення;

витіснення найнебезпечніших норм соціальної патоло-­
гії суспільне корисними або нейтральними;

спрямованість соціальної активності у суспільне схвале-­
ному або нейтральному напрямі;

- легалізація (як відмова від карного чи адміністративного переслідування) «злочинств без жертв» (гомосексуалізм, проституція, алкоголізм тощо);

створення організацій соціальної допомоги: суїцидоло-
гічних, наркологічних, геронтологічних;

реадаптація та ресоціалізація осіб, які опинилися поза
громадськими структурами;

лібералізація та демократизація режиму утримання
у в'язницях та колоніях за відмови від примусової праці
та скорочення частки цього виду покарання у системі право­
охоронної діяльності;

безумовне скасування страти.

Соціальний контроль буде лише тоді ефективним, коли його методи відповідатимуть суті відхилення та враховувати­муть причину його походження.

Таким чином, враховуючи місце та роль девіації в житті су­спільства, її вивчення має бути об'єктом пильної уваги для раціо­нального використання цього феномена в соціальному управлінні.


 

2. Социально-экономический строй Киевской Руси (основные занятия, община, города, социальный строй)..

3. Внутренняя и внешняя политика киевских князей.

4. Принятие христианства: причины, ход, последствия.

5. Борьба русских земель с иноземными нашествиями в XIII в.

6. Монголо-татарское нашествие. Русь и Золотая орда: взаимоотношения и взаимовлияние.

7. Возвышение Москвы. Начало объединительных процессов в русских землях в XIII – XV вв. (Иван Калита, Дмитрий Донской).

Проблемные сообщения:.

1. Норманнская теория происхождения древнерусского государства и её современная критика.

2. Культура Киевской Руси.

3. Русская культура в XIII-XV вв.

Рекомендуемая дополнительная литература:

1. Богданов А. П. Княгиня Ольга. // Вопросы истории. 2005. № 2.

2. Богданов В.В. Этническая и эволюционная история Руси. М., 2001.

3. Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь, 1997.

4. Горский А.А. Государство или конгломерат конунгов? Русь в первой половине X в. // Вопросы истории. 1999. № 8.

5. Горский А.А. О происхождении «холопства» московской знати //Отечественная история. 2003. № 3.

6. Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1949 (или 1964, 2008).

7. Греков Б.И., Шахмагонов Ф.Ф. Русские земли в XIII – XV вв. М., 1991.

8. Гудзь-Марков А.В. История славян. М., 1997.

9. Гумелёв Л. Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1992.

10. Гумелёв Л. Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М., 1996.

11. Думин С. В., Турилов А. А. «Откуда есть пошла русская земля?» / История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991.

12. Зимин А.А. Холопы на Руси. М., 1973.

13. Как была крещена Русь. М., 1990.

14. Крещение Руси. М., 1990.

15. Кузьмин А. Г. Падение Перуна: становление христианства на Руси. М., 1988.

16. Мельников С. А. Наследование престола на Руси и институт соправительства как факторы централизации. // Вопросы истории. 2001. № 11-12.

17. Откуда есть пошла Русская земля. Века IX – X . В 2-х кн. М., 1986. Кн. 1.

18. Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация: вехи развития. // Вопросы истории. 2008. № 9.

19. Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация: основы политического строя. // Вопросы истории. 2007. № 3.

20. Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация: основы социального строя. // Вопросы истории. 2006. № 9.

21. Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. / Княжное право Древней Руси. М., 1993.

22. Путилов П.Н. Славянский мир в лицах: Боги, герои, люди. СПб., 2008.

23. Российское законодательство X – XX веков. Т. 3, 4, 5. М., 1985 - 1987.

24. Русская Правда. /Российское законодательство X – XX веков. Т. 1. М., 1984.

25. Русский народ: терминология, исследования, анализ. М., 2001.

26. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв. М., 1993.

27. Рыбаков Б. А. Мир истории: начальные века русской истории М., 1993.

28. Сахаров А. Н. «Мы от рода русского…» (Рождение русской дипломатии). Л., 1986.

29. Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1980.

30. Свердлов М. Б. Генезис и структура феодального общества Древней Руси. М., 1993.

31. Славянская энциклопедия. Киев. Русь – Московия. В 2-х тт. М., 2001.

32. Фроянов И. Я. Киевская Русь: очерки социально-политической истории. Л., 1980.

33. Фроянов И. Я. Киевская Русь: очерки социально-экономической истории. Л., 1974.

34. Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных славян (VI - X вв.). СПб., 1996.

35. Фроянов И.Я. Киевская Русь. СПб., 1999.

36. Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства в XIV – XVI вв. М., 1960.

37. Шахназаров О. Л. Роль христианства в политической жизни Западной Европы и России. // Вопросы истории. 2005. № 6.

38. Яковер Л. Б. Справочник по истории Отечества. М., 1998.

 

 

Тема № 3. Политика московских князей в XV – XVI вв. (2 часа)

Хронологическая таблица

Понятия: Автокефалия русской православной церкви, заповедные лета, Земский собор, Избранная рада, кормление, крепостное право, местничество, опричнина, «пожилое», приказы, постоянная армия, реформы, самодержавие, сословие, сословно-представительная монархия, старообрядцы, судебник, урочные лета, централизация, условное землевладение (поместье), «Юрьев день».

Вопросы:

1. Причины, предпосылки и особенности образования русского централизованного государства. Характеристика и итоги правления Ивана III, Василия III.

2. Иван IV: альтернативное реформирование страны: «Избранная Рада» и опричнина.

3. Основные направления внешней политики в XVI в.

4. Смутное время в России: причины, этапы, последствия.

Проблемные сообщения:

1. Русская культура в XV - XVI вв.

Рекомендуемая дополнительная литература:

1. Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. Л., 1988.

  1. Горский А.А. О происхождении «холопства» московской знати //Отечественная история. 2003. № 3.

3. Греков Б.И., Шахмагонов Ф.Ф. Русские земли в XIII – XV вв. М., 1991.

4. Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.

5. Зимин А. А. Реформы И. Грозного. М., 1960.

6. Зимин А. А. Россия на рубеже XV – XVI вв. М., 1972.

  1. Ильин В.В. Объединение русских земель под эгидой Москвы, образование национального централизованного государства в XIV – XV вв. //Ильин В.В., Ахнезер А.С., Панарин А.С. Реформы и контрреформы в России. М., 1996.

8. Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989.

  1. Кобрин В.Б. Избранная Рада или опричнина //История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала XX веков. М., 1991.
  2. Мельников С. А. Наследование престола на Руси и институт соправительства как факторы централизации. // Вопросы истории. 2001. № 11-12.
  3. Мельников Ю. Н. Ликвидация двора (опричнины). // Вопросы истории. 1991. № 11.
  4. Нефёдов Н. А. Реформы Ивана III и Ивана IV: османское влияние. // Вопросы истории. 2002. № 11.

13. Петрухинцев Н. Н. Причины закрепощения крестьян в России в конце XVI в. // Вопросы истории. 2004. № 7.

14. Российское законодательство X – XX веков. Т. 3, 4, 5. М., 1985 - 1987.

15. Русский народ: терминология, исследования, анализ. М., 2001.

16. Сахаров А. Н. Образование и развитие Российского государства в XIV – XVIII вв. М., 1969.

17. Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1983.

18. Скрынников Р. Г. Лихолетье. Москва в XVI – XVII вв. М., 1988.

19. Славянская энциклопедия. Киев. Русь – Московия. В 2-х тт. М., 2001.

20. Торке Х.-Й. Так называемы земские соборы в России. // Вопросы истории. 1991. № 11.

21. Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства в XIV – XVI вв. М., 1960.

  1. Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма: исследование социально-политической истории времен Ивана Грозного. М., 1995.
  2. Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999.

24. Юрганов А. Л. У истоков деспотизма. / История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991.

25. Яковер Л. Б. Справочник по истории Отечества. М., 1998.

  1. Янов А.Л. Россия у истоков трагедии. 1462 – 1584: Заметки о природе происхождения русской государственности. М., 2001.

 

Тема № 4. Россия в XVII вв. (2часа)

Понятия: «Бунташный век», всероссийский рынок, Гражданская война, династия, крестьянская война, крепостное право, мануфактура, мелкотоварное производство, ополчение, польско-шведская интервенция, семибоярщина, смута, урочные лета, экстенсивное хозяйство.

 

Вопросы:

1. Социально-экономическое политическое развитие России в XVII в. Соборное Уложение 1649 г.

2. Политическое развитие России в XVII в. Эволюция политической системы.

3. Городские и крестьянские движения.

4. Внешняя политика в XVII в.

Проблемные сообщения:

1. Церковная реформа Патриарха Никона и её последствия.

2. Развитие русской культуры в XVII в.

 

 

Рекомендуемая дополнительная литература:

1. Архангельская И. Д. Из истории ярмарок в России. // Вопросы истории. 2001. № 11-12.

2. Богданов А. П. Внешняя политика России и европейская печать (1676-1689 гг.) // Вопросы истории. 2003. № 4.

3. Вовина В. Г. Патриарх Филарет (Фёдор Никитич Романов). // Вопросы истории. 1991. № 7-8.

4. Даннинг Ч. Была ли в России в начале XVII века крестьянская война? // Вопросы истории. 1994. № 9.

5. Кобрин В.Б. Смутное время – утраченные возможности / История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала XX вв. М., 1991.

6. Кристенсен С. О. История России XVII в. Обзор исследований и источников (гл. 2: Государство и его институты). М., 1989.

7. Кузнецов В. Н. Побег крепостных от помещика как социально-психологический феномен. // Вопросы истории. 2001. № 2.

8. Маркина В. А., Крижановская В. В. Крестьяне Правобережной Украины в борьбе за землю и волю (вторая половина XVII - XVIII вв.) // Вопросы истории. 1992. № 1.

9. Медведева-Хазанова Н.Б. Россия: Смутное время. СПб., 1994.

10. Морозова Л.Е. Борис Федорович Годунов. // Вопросы истории. 1998. № 1.

11. Морозова Л. Е. Михаил Фёдорович. // Вопросы истории. 1992. № 1.

12. Нефёдов С. А. Первые шаги на пути модернизации России: реформы середины XVII века. // Вопросы истории. 2004. № 4.

13. Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992.

14. Петрухинцев Н. Н. Причины закрепощения крестьян в России в конце XVI в. // Вопросы истории. 2004. № 7.

15. Россия в начале XVII в. «Смута». М., 1988.

16. Сахаров А. Н. Образование и развитие Российского государства в XIV – XVIII вв. М., 1969.

17. Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М., 1978.

18. Его же. Смута в России в начале XVII в. Иван Болотников. Л., 1988.

19. Сорокин Ю. А. Алексей Михайлович. // Вопросы истории. 1992. № 4-5.

20. Черепнин Л.В. Земские Соборы Русского государства в XVI – XVII вв. М., 1978.

21. Яковер Л. Б. Справочник по истории Отечества. М., 1998.

Тема № 5. Россия в XVIII веке. (4 часа)

Понятия: абсолютная монархия, ассамблея, ассигнации, «бироновщина», буржуазия, бюрократия, «Великое посольство», гвардия, генеральное сражение, «Генеральный регламент», гильдия, государственные крестьяне, губерния, дворцовый переворот, дворянское собрание, Жалованная грамота городам, Жалованная грамота дворянству, империя, казенные заводы, канцлер, коалиция, коллегии, мануфактура, манифест, меркантилизм, месячина, майорат, модернизация, «Наказ» Екатерины II, подушная подать, посессионные крестьяне, приписные крестьяне, просвещение (как идейное течение XVIII – сер.XIX вв.), «просвещенный абсолютизм», протекционизм, ревизии, революция «сверху», регулярное государство, реформа, секуляризация, Сенат, Синод, тайная канцелярия, традиционализм, Уложенная комиссия, фаворит (фаворитизм), фискал, цехи.

 

Вопросы:

1. Исторические предпосылки российской модернизации XVIII в. Реформы Петра I.

2. Политика «просвещённого абсолютизма» Екатерины II.

3. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в..

4. Основные направления внешней политики России в XVIII в.

Проблемные сообщения:

1. Культура Российской империи в XVIII в.

2. Роль Екатерины II в истории России.

3. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачёва.

 

Рекомендуемая дополнительная литература:

1. Архангельская И. Д. Из истории ярмарок в России. // Вопросы истории. 2001. № 11-12.

2. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. М., 1989.

3. Анисимов Е.В. Петр I: рождение империи. / История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России XI – начало XX вв. М., 1991.

4. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века: Борьба за наследие Петра. М., 1986.

5. Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в XVIII – первой половине XIX века. М., 1994.

6. Анисимов М. Ю. Россия и Швеция в середине XVIII: от конфронтации к союзу. // Отечественная история. 2004. № 6.

7. Богданов А. П. Перо и крест. Русские писатели под церковным судом. М., 1990. гл. 5.

8. Борзаковский П. Императрица Екатерина Вторая Великая. М., 1991.

9. Брикнер А.Г. История Петра Великого. М., 2002.

10. Буганов В. И., Преображенский, Тихонов Эволюция капитализма в России. М., 1980.

11. Буганов В.И. Петр Великий и его время. М., 1989.

12. Вернадский Г.В. Петр Великий.// Вернадский Г.В. Начертание русской истории. 4 ч.: Пособие для вузов. СПб., 2000. Гл.13.

13. Водарский Я.Е. Петр 1. // Вопросы истории. 1993. № 6.

14. Его же. Легенды Прутского похода Петра I (1711 г.) // Отечественная история. 2004. № 5.

15. Гуламов Х. Г. Отношения России с Бухарой в конце XVIII века. // Вопросы истории. 1991. № 1.

16. Дружинин Н. М. Просвещённый абсолютизм в России. М., 1984.

17. Его же. Екатерина Великая. М., 1999.

18. Его же. История Екатерины II. Т.1-2. М., 1992.

19. Его же. Петр 1. М., 2003.

20. История Европы. Европа нового времени (XVII - XVIII века). Т. 4. М., 1994. Ч. 2, гл. 8, Ч. 3, гл. 15.

21. Калинский А.М. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. М., 1999.

22. Ключевский В.О. Курс русской истории. Т.14. М., 1989. С.184 – 203. Т.5. М., 1989. С.102 - 186.

23. Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России: сравнительно-историческое исследование. М., 1994.

24. Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1990.

25. Наумов В. П. Елизавета Петровна. //Вопросы истории. 1993. № 5.

26. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990.

27. Его же. Пётр Великий: PRO ET CONTRA. \\ Наука и жизнь. 1992. № 2.

28. Пенской В. В. Армия Российской империи в XVIII веке: выбор модели развития. // Вопросы истории. 2001. № 7.

29. Писарькова Л.Ф. Российская бюрократия в эпоху Петра I. // Отечественная История. 2004. №1.

30. Россия в период реформ Петра I. М., 1973.

31. Сафонов М. М. Суворов и оппозиция Павлу I. // Вопросы истории. 1993. № 4.

32. Три века. Россия от смуты до нашего времени. Т. V. XIX век. Первая половина. М., 1994. Статья Пичета В. И.

33. Троицкий С. М. Россия в XVIII в. Сб. статей. М., 1982.

34. Троицкий С.М. Российский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. Формирование бюрократии. М., 1974.

35. Хромова П. А. Экономическая история СССР. М. 1988.

36. Шмидт С. О.У истоков российского абсолютизма. М., 1996.

37. Эйдельман Н.Я. «Твой XVIII век…» М., 1991 или 1986.

38. Юхт А. И. Денежная реформа Петра I. // Вопросы истории. 1994. № 3.

39. Яковер Л. Б. Справочник по истории Отечества. М., 1998.

 

 

Тема № 6. Россия в XIX в. (4 часа)

Хронологическая таблица

Понятия:Военные поселения, «Восточный вопрос», Государственная Уставная грамота, Государственный Совет, Либерализм, кодификация, Комитет министров, консерватизм, «Континентальная блокада», контрибуция, кустари, манифест, «Негласный комитет», конституционализм, Корпус жандармов, модернизация, отходники, реакция, освободительные движения, общественные движения («славянофилы», «западники»), перлюстрация, «теория официальной народности», третье отделение, цензура, батраки, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, «дарственники», «Земля и воля», интеллигенция, инфраструктура, капитализм, «Могучая кучка», модернизация, контрреформы, «кулаки», «народовольцы», разночинцы, отработки, «передвижники», присяжные заседатели, промышленный переворот, «отрезки», самоуправление, «Союз трёх императоров», Уставная грамота.

 

Вопросы:.

1. Внутренняя политика Александра I.

2. Движения и восстание декабристов (идеология, организации, программы).

3. Внутренняя политика Николая I: деятельность М. Сперанского, Е. Канкрина, П. Киселёва.

4. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX века: крестьянская, земская, судебная, городская, военная, реформа образования. Значение реформ.

5. Пореформенное развитие промышленности и сельского хозяйства.

6. Внешняя политика России во второй половине XIX века.

7. «Золотой век» русской культуры.

 

Проблемные сообщения:

1. Отечественная война 1812 г.

2. Русское революционное народничество 70- н. 80-х гг. XIX века.

3. Исторический портрет императора Александра III.

 

 

Рекомендуемая дополнительная литература:

1. Володина Т.А. Уваровская триада и учебники по русской истории. // Вопросы истории. 2004. № 2.

2. Гордин Я.А. События и люди 14 декабря. М., 1987.

3. Гордин Я.А. Мятеж реформаторов 14. XII. 1825. Л., 1989.

4. Исторические портреты. 1762‑1917. Екатерина II — Николай II. Романовы – 2 (Под ред. Сахарова А.Н.) М., 1998. / http://lib.aldebaran.ru

5. Карпи Г. Были ли славянофилы либералами? // Вопросы истории. 2002. № 9.

6. Капустина Т.А. Николай I. // Вопросы истории 1993. № 11-12.

7. Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. 4. Курс русской истории. Ч. 4. М., 1989.

8. Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. 5. Курс русской истории. Ч. 5. М., 1989.

9. Левандовский А.А. Время Грановского. М., 1990.

10. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991.

11. Межова К.Т. Об источниках формирования вольнолюбивых идей декабристов. // История СССР. 1989. № 5.

12. Минаева Н.В. Правительственный конституционализм в России в н.XIX в. Саратов 1982.

13. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы: политическая борьба в России в начале 19 века. М., 1989.

14. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России первой половины XIX века. М., 1990.

15. Мироненко С.В. Как Россия в начале XIX в. чуть не стала конституционной монархией. / История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России XI – начало XX вв. М., 1991.

16. Нечкина М.В. Декабристы. М., 1991.

17. Пантин И.К., Плимак Е.Г. Революционные традиции в России. 1783 - 1883. М., 1986. гл. 3, 4.

18. Плимак Е. Г.Революционный процесс и революционное сознание. М., 1983.

19. Пресняков А. Е. Российские самодержцы. 1801 – 1917. М., 1993.

20. Ружицкая И. В. Судебное законодательство Николая I (Работа над Уголовным и Гражданским Уложением). // Отечественная история. 2001. № 4.

21. Сафонов М. М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л., 1988.

22. Семёнова А. В. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982.

23. Соловьёв П. К. Ведомственная цензура в России при Николае I. // Вопросы истории. 2004. № 7.

24. Соловьёва А. Промышленная революция в России. М., 1990.

25. Три века. Россия от смуты до нашего времени. Т. V. XIX век. Первая половина. М., 1994. Статьи Уланова В. Я., Сторожева В. Н.

26. Троицкий Н. А. Александр I и Наполеон. М., 1997.

27. Его же. Россия в XIX веке. Курс лекций. М., 1999.

28. Фёдоров В. А. Александр I. // Вопросы истории. 1990. № 1990.

29. Хромов П. А. Экономическая история СССР. М., 1982.

30. Чулков Г. И. Императоры. М., 1991.

31. Эйдельман Н. Я. «Революция сверху» в России. М., 1989.

32. Юровский В. Е. Кризисы финансовой системы Российской империи в XIX веке. // Вопросы истории. 2001. № 2.

33. Яковер Л. Б. Справочник по истории Отечества. М., 1998.

34. Ячменихин К. М. Алексей Андреевич Аракчеев. // Вопросы истории. 1991. № 12.

35. Бородин А. П. Объединённое дворянство и аграрная реформа. // Вопросы истории. 1993. № 9.

36. Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. М., 1990.

37. Дружинин Н.М. Ликвидация феодальной системы в России. М., 1978.

38. Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе 1861 – 1880 гг., М., 1978.

39. Захарова Л.Г. Россия на переломе (Самодержавие и реформы 1861 – 1874 гг.) // История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991.

40. Захарова Л.Г. Александр II. // Вопросы истории. 1992. № 6-7.

41. Исторические портреты. 1762‑1917. Екатерина II — Николай II. Романовы – 2 (Под ред. Сахарова А.Н.) М., 1998. / http://lib.aldebaran.ru

42. История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М., 1997.

43. Клейн Б.С. Россия между реформой и диктатурой (1861 – 1920 гг.) // Вопросы истории. 1991. № 9-10.

44. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991.

45. Лященко Л.М. Царь-освободитель: жизнь и деяния Александра II.

46. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. М., 1989.

47. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. М., 1990, гл. 3, 4.

48. Освальт Ю. Духовенство и реформа приходской жизни. 1861 – 1865. // Вопросы истории. 1993. № 11-12.

49. Пресняков А.Е. Российские самодержцы. 1801 – 1917. М., 1993.

50. Русская культура: традиции и современность. СПб, 1993.

51. Сергеева Н.И. Обязанные крестьяне и реформа 19 февраля 1861 г. // Проблемы общественной мысли и экономическая политика России XIX - XX вв. Л., 1972.

52. Тарле Е.В. Крымская война. М.; Л., 1950.

53. Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. М., 1986.

54. Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. М., 1989.

55. Яковер Л.Б. Справочник по истории Отечества. М., 1998.

 

 

Тема № 7. Россия в начале ХХ в. (2 часа)

Хронологическая таблица

Понятия:«баррикадная тактика», большевики, великодержавный шовинизм, выкупные платежи, Государственная Дума, «зубатовщина» («полицейский социализм» Плеве), империализм, индустриализация, интеллигенция, инфраструктура, кадеты, капитализм, картель, колония, конституционная монархия, контрреформы, курия, «Манифест 17 октября 1905 г.», меньшевики, метрополия, модернизация, монополия, октябристы, «отрезки», парламент, политическая партия, Сенат, синдикат, советы, промышленный переворот, разночинцы, революция, самоуправление, финансовый капитал, фракция, эсеры, «Антанта», геополитика, контрибуция, кооперация, милитаризация, мобилизация, оккупация, «отруб», позиционная война,политическая система, «Прогрессивный блок», репарации, «третьеиюньская монархия», «Тройственный союз», хутор, альтернативная ситуация, «антоновщина», «военный коммунизм», выбор пути, гражданская война, декрет, декларация, диктатура пролетариата, «двоевластие», комбеды, конфронтация, левые эсеры, мировая революция, национализация, октябрьский переворот 1917 г., оппозиция, Петросовет, политический переворот,продразвёрстка, революционный процесс, республика, сепаратный мир, советы, Учредительное собрание,.

 

Вопросы:

1. Социально-экономическое развитие Российской империи в н. XX вв. (1900 – 1917 гг.)

2. Революция 1905-1907 гг.: причины, этапы, итоги

3. Февральская революция: причины, повод, участники, ход, итоги.

4. Октябрь 1917 г. II Съезд Советов и его решения.

5. Гражданская война в России (причины,этапы, итоги). Политика «военного коммунизма».

 

Проблемные сообщения: .

1. Первая мировая война и российское общество.

2. «Красный» и «белый» террор в годы Гражданской войны.

 

Рекомендуемая дополнительная литература:

1. Аврех А.Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991.

2. Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989.

3. Анфимов А.М. П.А. Столыпин и российское общество. М., 2002.

4. Ашер А.П. А. Столыпин. Поиск стабильности в позднеимперской России. М., 2002.

5. Байрау Д. Янус в лаптях: крестьяне в русской революции, 1905 – 1917 гг. // Вопросы истории. 1992. № 1.

6. Баранов П., Поляков В., Элиасберг Н. Реформаторы и революционеры в истории России 2-й половины XIX - начала XX в. СПб., 1992.

7. Белое движение: начало и конец. М., 1989.

8. Боханов А.Н. Император Николай II. М., 1998.

9. Бровкин В. Н. Россия в Гражданской войне: власть и общественные силы. // Вопросы Истории. 1994 г. № 5.

10. Булдаков В. П., Кабанов В. В. «Военный коммунизм»: идеология и общественное развитие. // Вопросы истории. 1990. № 3.

11. Гайда Ф.А. Февраль 1917 года: революция, власть, буржуазия.// Вопросы истории. 1996. № 3.

12. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году: Реформы и революция. М., 1991.

13. Гимпельсон Е. Т. Формирование советской политической системы.

14. Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С.Ю. Витте. // Вопросы истории. 2006. № 12.

15. Гражданская война в России: перекрёсток мнений. М., 1994.

16. Гражданская война в СССР. В 2-х тт. М., 1986.

17. Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 1700 – 1918 гг. М., 2006.

18. Живанов С. Россия на переломе веков: последние десятилетия русского царства от конца Крымской войны до начала Первой мировой (1855 – 1914). М., 2004.

19. Зырянов П.Н. Пётр Аркадьевич Столыпин. // Вопросы Истории. 1990 г. № 6.

20. Игнатьев А.В. Последний царь и внешняя политика. // Вопросы истории. 2001. № 6.

21. Измозик В.С. Временное правительство. Люди и судьбы. //Вопросы истории. 1994. № 6.

22. Искендеров А. А. Гражданская война в России: причины, сущность, последствия. // Вопросы истории. 2003. № 10.

23. История политических партий России. / Под ред. А. И. Зевелёва. М., 1994.

24. Кораблёв Ю. И. Гражданская война 1918 – 1920 годов: новые подходы. //Страницы истории Советского общества: люди, проблемы, факты. М., 1989.

25. Корелин А.П. Сельское хозяйство России на рубеже Х1Х-начала ХХ вв. / http://www.stolypin.ru/entciklopedia_s3.html

26. Мировые войны XX века: в 4 кн. Кн. 1: Первая мировая война. Исторический очерк. М., 2002.

27. Нефёдов С.А. Истоки 1905 года: «Революция извне»? // Вопросы истории. 2008. № 1.

28. Овечкин в. в. Дезертирство из Красной армии в годы гражданской войны. // Вопросы истории. 2003. № 3.

29. Овченко Ю.Ф. Полицейская реформа В. К. Плеве. // Вопросы истории. 1993. № 8.

30. Овченко Ю.Ф. Сергей Васильевич Зубатов. // Вопросы истории. 2005. № 8.

31. Пайпс Р. Русская революция. Т. 1-2. М., 1995.

32. Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1991.

33. Поликарпов В.В. 22 – 23 февраля 1917 года в Петрограде. // Вопросы истории. 2005. № 10.

34. Политические партии России (конец XIX – первая треть XX веков): энциклопедия/под ред. В.В. Шелохаева. М., 1996.

35. Политические партии России: история и современность. М., 2000.

36. Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты накануне и в годы Первой мировой войны. М., 2004.

37. Пресняков А.Е. Российские самодержцы. 1801 – 1917. М., 1993.

38. Россия в начале ХХ в.: Реформы и революция. В двух томах. / Под общей ред. Г.Н. Севостьянова. М.. 2002.

39. Руднева С. Е. Временное правительство и конструирование Предпарламента. // Вопросы истории. 2003. № 2.

40. Сенцов А. А. Развитие Российского государства после Февральской революции 1917 г. Краснодар, 1994.

41. Сироткин В.Г. Великие реформаторы России. М., 1991.

42. Тарновский К.Н. Социально-экономическая история России. Начало XX века. М., 1990.

43. Шацилло К.Ф. Николай II: реформы или революция. / История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991.

44. Шацилло К.Ф. Россия перед первой мировой войной. М., 1974.

45. Шишкин В. А. Власть. Политика. Экономика. Послереволюционная Россия (1917-1928). СПб., 1997.

 

Тема № 8. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг. Культурная жизнь.(2 часа)

Вопросы:

1. Новая экономическая политика: задачи, результаты, кризисы, причины ликвидации.

2. Внутриполитическая борьба за власть (Сталин И.В., Троцкий Л.Д., Зиновьев Г.Е. и Каменев Л.Б., Бухарин Н.И. и Рыков А.И.).

3. Сталинская модернизация экономики страны:

§ Индустриализация;

§ Коллективизация сельского хозяйства.

4. Формирование тоталитарного режима в СССР. Социально-политическая эволюция советского общества

 

Понятия: автономизация, ВЧК, государственный трест, ГОЭЛРО, двадцатипятитысячники, денационализация, идеологизация, командно-административная система, Конституция, концессия,«культурная революция», НЭП, продналог, Совнарком, социализм, федерация, унитарное государство.

 

Проблемные сообщения:

1. Власть и управление в СССР по Конституции 1936 г.

Рекомендуемая дополнительная литература:

1. Борисов Ю. С. Эти трудные 20 – 30-е годы. / Страницы истории Советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989.

2. Павлова И. В. Власть и общество в СССР в 1930-е годы. // Вопросы истории. 2001. № 10.

3. Гордон Л. А., Клопов Э. В. Форсированный рывок конца 20-х и 30-х годов: исторические корни и результаты. / Страницы истории Советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989.

4. Данилов В. П. Коллективизация: как это было. / Страницы истории Советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989.

5. Данилов В. П., Ивницкий Н. А. О деревне накануне и в ходе сплошной коллективизации. / Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927 – 1932 гг. М., 1989.

6. Курскова Г. Ю. Тоталитарная система в СССР: истоки и пути преодоления. М., 2000.

7. Лельчук В. С. Курс на индустриализацию и его осуществление. / Страницы истории Советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989.

8. Маслов Н. Политические процессы 30-х годов: характер и особенности. / Страницы истории КПСС. Факты. Проблемы. Уроки. М., 1988.

9. Мау В. Реформы и догмы: Очерки по истории становления хозяйственной системы советского тоталитаризма. М., 1993.

10. Тепцов Н. В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20-30-х гг. М., 1990.

11. Формирование административно-командной системы 20-30-х гг. М., 1992.

12. Шишкин В. А. Власть. Политика. Экономика. Послереволюционная Россия (1917-1928). СПб., 1997.

 

Тема № 10. Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.)

Понятия: агрессия, аннексия, антигитлеровская коалиция, блицкриг, Государственный Комитет Обороны, депортация, ленд-лиз, Лига наций, коллективная безопасность, Коминтерн, Нюрнбергский процесс, ООН, пакт, партизанская война, «план Барбаросса», политика «умиротворения», ратификация, репатриация, система коллективной безопасности, тоталитаризм, экспансия.

Вопросы:

1. Внешняя политика СССР в сер. 30-х – 1941 гг.

2. Великая Отечественная война: этапы. Основные события, итоги, значение.

3. Советский тыл в годы войны.

Проблемное сообщение:

1. «Превентивный удар»: реальность или утопия.

2. Война и русское зарубежье.

Рекомендуемая дополнительная литература:

1. Архипова Т. Г. Государственный аппарат в РСФСР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). М., 1981.

2. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.: Энциклопедия. М., 1985.

3. Кнышевский П. Н. ГКО: методы мобилизации трудовых ресурсов. // Вопросы истории. 1994. № 2.

4. Кулиш В. М. Великая Победа. / Страницы истории Советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989.

5. Его же. У порога войны. / Страницы истории Советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989.

6. Мау В. Реформы и догмы: Очерки по истории становления хозяйственной системы советского тоталитаризма. М., 1993.

7. Павленко Н. Г. На первом этапе войны. / Страницы истории Советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989.

8. Панов В. П. Это было… М., 1990.

9. Самсонов А. М. Сталинградская битва М., 1983 или переиздания.

10. Его же. Вторая мировая война. М. 1989.

11. Сидоров С. Г. Экономическая помощь СССР в годы Великой Отечественной войны. / Проблемы отечественной истории. Материалы научной конференции. Волгоград, 1994.

12. Сталинград: уроки истории М., 1980.

13. Чубарьян А. В преддверии второй мировой войны. Заметки историка. / Страницы истории КПСС. Факты. Проблемы. Уроки. М., 1989.

Тема № 11. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. (2 часа)

Понятия: военно-стратегический паритет, демилитаризация, «железный занавес», конвенция, космополитизм, культ личности, «Ленинградское дело», НАТО, репатриация, «план Маршалла», «Холодная война», волюнтаризм, Женевские совещания, Карибский кризис, «оттепель», реабилитация, ротация, совет экономической взаимопомощи (СЭВ), хозрасчёт, совнархоз, субъективизм, целина, «шестидесятники», экстенсивное хозяйство.

 

Вопросы:

1. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1945-1953 гг. Послевоенное восстановление хозяйства..

2. Социально-экономическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг.

3. «Оттепель» в политической жизни государства. XX съезд КПСС.

4. Внешняя политика СССР в 1945 – 1964гг.

Проблемные сообщения:

1. «Холодная война»: истоки и уроки.

 

Рекомендуемая дополнительная литература:

1. Аксютин Ю. В., Волобуев О. В. XX съезд КПСС: новации и догмы. М., 1991.

2. Афанасьев В. Четвёртая власть и четыре генсека. М., 1994.

3. Берия: конец карьеры. М., 1991.

4. Зезина М. Р. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950-е – 60-е годы. М., 2001.

5. Зимарина Н. «Ленинградское дело». / Страницы истории КПСС. Факты. Проблемы. Уроки. М., 1988.

6. Зубкова Е. Ю. Опыт и уроки незавершённых поворотов 1956 и 1965 гг. /Страницы истории Советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989.

7. Зубкова Е. Ю. Общество и реформы. 1945-1964. М., 1993.

8. Курскова Г. Ю. Тоталитарная система в СССР: истоки и пути преодоления. М., 2000.

9. Мау В. Реформы и догмы: Очерки по истории становления хозяйственной системы советского тоталитаризма. М., 1993.

10. Медведев Р. Они окружали Сталина. М., 1990.

11. Опенкин Л. А. Оттепель: как это было (1953-1955 гг.). М. 1991.

12. Пихоя Р. Г. Советский Союз. История власти: 1945-1991 гг. М., 1998.

13. Разуваева Н. Н. Противоречия и трудности социально-экономического развития СССР в 1961-1985 гг. / Страницы истории Советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989.

14. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985). Новое прочтение. М., 1995.

15. СССР и «Холодная война». М., 1995.

16. Эдельман Дж. Р. Прелюдия холодной войны: к истории советско-американских отношений. // Вопросы истории. 1991. № 6.

 

Тема № 12. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в. (2 часа)

Хронологическая таблица

Понятия: авторитаризм, Афганская война, диссидент, коррупция, неосталинизм, партийная номенклатура, постиндустриальное общество, Пражская весна 1968 г., программа СОИ (стратегическая оборонная инициатива), разрядка, ресталинизация, стагнация, теневая экономика, Хельсинский акт 1975 г.

Вопросы:

1. Социально-экономическое развитие СССР1964-1985 гг.:

А) Экономическое развитие.

Б) Социальное развитие.

2. Общественно-политическая жизнь. Конституция 1977 г.

3. Внешняя политика СССР в сер. 60-х – сер. 80-х гг. XX в.

Реферат:

1. Правозащитное движение.

2. Исторический портрет Л.И. Брежнева

 

Рекомендуемая дополнительная литература:

1. Матвеев М. Н. Наказы избирателей: Конституция 1977 г. и действительность. // Вопросы истории. 2003. № 11.

2. Механизм торможения: истоки, действие, пути преодоления. М., 1988.

3. На пороге кризиса: Нарастание застойных явлений в партии и обществе. М., 1990.

4. Разуваева Н. Н. Противоречия и трудности социально-экономического развития СССР в 1961-1985 гг. / Страницы истории Советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989.

5. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985). Новое прочтение. М., 1995.

6. СССР и «Холодная война». М., 1995.

 

Тема № 14. Перестройка. Распад СССР. Становление новой российской государственности. (2 часа)

Хронологическая таблица

Понятия: биполярная система международных отношений, гласность, «новое мышление», «перестройка», плюрализм, политические реформы, реконверсия, референдум, ускорение, глобальные проблемы, государственность, деноминация, импичмент, инаугурация, либерализм, либерализация цен, монетаризм, разделение властей, правовое государство, приватизация, Федеральное собрание.

 

Вопросы:

1. Перестройка: причины проведения, задачи, направления реформирования.

2. Распад СССР и становление новой государственности в России.

3. Либеральная модернизация экономики РФ и её результаты.

4. Основные направления внешней политики РФ (1990-нач. ХХI вв.)

Проблемные сообщения:

1. Б.Н. Ельцин - человек и политик

2. Отечественная наука, культура и образование в годы «перестройки».

1. Казначеев В. А. Последний генсек. М., 1996.

 

Рекомендуемая дополнительная литература:

1. Болдин В. И. Крушение пьедестала. Штрихи к портрету М. С. Горбачёва. М., 1995.

2. Бромлей Ю. В. Национальные проблемы в условиях перестройки. // Вопросы Истории. 1989. № 1.

3. Гильбо Е. В., Кутенёв А. П. Выбор России и его последствия. М., 1994.

4. Зубкова Е. Ю. Власть и развитие этноконфликтной ситуации в СССР. 1953 – 1985гг. // Отечественная история. 2004. № 4.

5. Ионов И.Н. Россия и современная цивилизация // Отечественная история. 1992. № 4.

6. История России: народ и власть. - СПб., 1997.

7. История современной России. 1985-1994. М., 1995.

8. Казначеев В. А. Последний генсек. М., 1996.

9. Капустин М. Конец утопии? Прошлое и будущее социализма. – М., 1990.

10. Киселев В. Эволюция людей социализма. – Вопросы философии. – 1989 №10

11. Козырев А. В. Внешняя политика преображающейся России. // Вопросы истории. 2004. № 1.

12. Пантин И.К. Драма противостояния демократии и либерализма в старой и новой России//Полис. – 1994, №3.

13. Пантин И.К. Проблемы самоопределения России: историческое измерение//Вопросы философии.- 1999. №10.

14. Политическая история: Россия – СССР - Российская Федерация. В 2 т. - М., 1996.

15. Согрин В. Политическая история современной России. М., 1994.

16. Филитов А. М. Советская политика и объединение Германии (1989 – 1990). // Отечественная история. 2004 № 6.