Хвильова матриця передачі чотириполюсника

Визначення матриці передачі [Т]. Матриця передачі [T] пов’язує амплітуди хвилі, що падає (а1), та відбитої (b1) на вході чотириполюсника з відповідними амплітудами (а2 та b2) на його виході (рис. 1.8):

а1 = t11b2 + t12a2, (1.14)

b1 = t21b2 + t22a2,

або в матричній формі

де

Якщо в рівнянні (1.14) припустити, що а2 = 0, ( Е2ПАД =0), то t11 = а1/b2 = 1/s21. Отже, коефіцієнт t11 – це величина, обернена до коефіцієнта передачі від першого плеча до другого; він характеризує внесені втрати.

 

Тому залежності модуля ït11ï і фази argt11 від частоти є величинами, оберненими до АЧХ та ФЧХ чотириполюсника. Величина ït11ï2, що дорівнює відношенню потужності хвилі, що падає на вхід, до вихідної потужності, називається внесеним ослабленням чотириполюсника.

На практиці внесене ослаблення L визначають у децибелах, тобто

(1.15)

Величина t22 = b1/а2 характеризує передачув зворотному напрямку. Коефіцієнти t12

та t21 не мають чіткогофізичного змісту.

Матриця Т каскадно з’єднаних чотириполюсників. Визначимо матрицю [T] ланцюжка каскадно з’єднаних чотириполюсників, матриці [T1], [T2], …, [Tn] кожного з яких можна вважати заданими (рис. 1.9).

 
 

 

 


 

Амплітуда хвилі, що йде від першого чотириполюсника, дорівнює амплітуді хвилі, що надходить на вхід другого чотириполюсника, а і т. д. Тому можна записати такий ланцюжок рівностей:

Продовжуючи послідовно виражати амплітуди хвиль на входах чотириполюсників через їхні матриці передачі [T3], [T4], …, [Tn] і амплітуди хвиль на виходах, одержимо вираз, що пов’язує амплітуди хвиль і на вході ланцюжка з амплітудами хвиль і на його виході:

(1.16)

Вираз (1.16) дає змогу дійти такого висновку: матриця передачі ланцюжка каскадно з’єднаних чотириполюсників дорівнює добутку їхніх матриць передачі: [T] = [T1] × [T2] × [T3]∙ ∙ ∙[Tn].