СБЕ як процес та характеристика його етапів.

Координацію організації судово-експертної діяльності в Україні здійснює Міністерство юстиції України.

Призначення проведення СБЕ.

Тема 3. Організація СБЕ.

 

1. Призначення проведення СБЕ.

2. СБЕ як процес та характеристика його етапів.

3. Планування процесу СБЕ.

 

Судово-експертну діяльність в Україні здійснюють державні спеціалізовані установи та відомчі служби:

Ø науково-дослідні та інші установи судових експертиз Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України;

Ø експертні служби Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та Служби безпеки України.

Одними з основних завдань Міністерства юстиції є організація експертного забезпечення правосуддя, формування державного замовлення на науково-дослідні роботи в галузі судової експертизи, контроль за діяльністю підвідомчих науково-дос­лідних інститутів судових експертиз, координація роботи відповідних державних органів з питань розвитку судової експертизи, контроль за судово-експертною діяльністю, атестація судових експертів.

Усистемі Міністерства юстиції діють Київський, Харківський, Львівський, Одеський та Донецький науково-дослідні інститути судових експертиз, які мають філії у Вінниці, Дніпропетровську, Тернополі, Чернігові, Сімферополі, Севастополі, Херсоні, Черкасах.

Експертні установи Міністерства охорони здоров’я України складаються зі судово-медичних бюро та судово-психіатричних відділень, які є майже в кожному обласному центрі.

У системі Міністерства внутрішніх справ України для проведення судових експертиз створено криміналістичний центр, який має обласні філії.

Крім того, судово-експертна діяльність може здійснюватись на підприємницьких засадах на підставі спеціальних дозволів,
а також окремими громадянами на підставі разових договорів. Міністерство юстиції України веде Реєстр атестованих експертів державних і підприємницьких структур та громадян. Органи дізнання, попереднього слідства та суди зобов’язані доручати проведення судових експертиз здебільшого спеціалістам, внесеним до цього реєстру.

Однією з головних особливостей судово-бухгалтерської експертизи є неможливість її існування без процесу розслідування чи судового розгляду кримінальної або цивільної справи. Призначення судово-бухгалтерської експертизи є важливою процесуальною дією.

СБЕ може призначатися на стадії попереднього розслідування справ, а також при розгляді їх у суді.

Експертиза на стадії попереднього розслідування справи може призначатися як органом дізнання, так і слідчим. Частіше СБЕ призначається слідчим, коли при попередньому розслідуванні необхідні спеціальні знання в галузі бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності.

СБЕ призначається у таких випадках:

- коли висновки проведеної раніше ревізії суперечать матеріалам розслідуваної кримінальної справи і для усунення протиріч необхідне проведення судово-бухгалтерської експертизи;

- коли є обгрунтоване клопотання обвинуваченого про призначення СБЕ;

- коли ревізором не прийняті до обліку надані матеріально відповідальними особами документи (наприклад, акти на списання цінностей) через їх несвоєчасне надання або неналежне оформлення;

- коли є протиріччя у висновках первинної і повторної експертиз;

- коли для визначення розміру матеріального збитку ревізором використовувалися методи, що викликають сумнів;

- коли експерт іншої спеціальності не може зробити обгрунтований висновок без додаткового дослідження матеріалів справи експертом-бухгалтером.

Якщо слідчий приходить до висновку про необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи, він складає про це постанову.

Постанова слідчого (рішення суду) про призначення СБЕ складається з трьох частин:

- вступної (дата і місто складання постанови; найменування органу, який призначив експертизу; посада і прізвище особи, яка уклала постанову; номер кримінальної (цивільної)справи, з якої призначена експертиза);

- змістовної (викладається суть справи і обставини, що обумовили необхідність проведення експертизи, а також особливості об'єкта дослідження, які можуть мати значення для висновків експерта-бухгалтера. Закінчується змістовна частина постанови слідчого узагальненням підстав для призначення експертизи);

- резолютивної (міститься викладення рішення про призначення судово-бухгалтерської експертизи, а також вказується:вид експертизи, ПІБ експерта-бухгалтера; питання, з яких експерт-бухгалтер повинен дати висновки; перелік матеріалів справи, які надаються експерту-бухгалтеру для дослідження).

Важливе значення для повноти дослідження і дотримання термінів проведення експертизи має правильне формулювання слідчим питань, поставлених на вирішення експертизи.

У постанові про призначення судово-бухгалтерської експертизи слідчий повинен зазначити, які матеріали надаються експерту для дослідження. Перелік матеріалів, що передаються експерту-бухгалеру для дослідження, залежить від питань, які слідчий ставить на вирішення експерту-бухгалтеру.

Експерт-бухгалтер відповідає за збереження наданих йому документів. Він не має права надавати матеріали справи стороннім особам. У випадку, якщо наданих слідчим матеріалів недостатньо для складання повного і об'єктивного висновку, експерт-бухгалтер заявляє клопотання про надання додаткових матеріалів.

На підставі постанови слідчого керівник експертної установи складає завдання експерту-бухгалтеру (керівнику групи експертів-бухгалтерів), роз'яснює їм їхні права і обов'язки. А також попереджає експерта про відповідальність за необгрунтовану відмову або відхилення від дачі висновку, за дачу свідомо неправдивого висновку, за розголошення даних попереднього слідства або суду.

 

Впровадження експертизи включає такі стадії:

1. підготовчу;

2. організаційно-методичну;

3. дослідну;

4. узагальнення, оцінки і реалізації результатів експертизи (рис. 1).

Рис. 1. Етапи процесу судово-бухгалтерської експертизи

3. Планування процесу СБЕ.

Планування процесу проведення експертизи здійснюється безпосередньо в експертній установі, якій доручено проведення експертизи. Метою планування є організація роботи експертів.

Для того щоб забезпечити виконання завдання судово-бухгалтерської експертизи у зазначені строки, керівник групи експертів складає план-графік її проведення.

Приблизна форма плану-графіка проведення судово-бухгал­терської експертизи має такий вигляд:

 

ПЛАН-ГРАФІК

проведення судово-бухгалтерської експертизи відповідно
до завдання Лабораторії судово-економічних досліджень
Київського НДІ
судових експертиз Міністерства юстиції України

Від 25 січня 20__ р. № 55 у кримінальній справі у звинуваченні Петренка Н. К.

Для проведення експертизи встановлено строк 20 днів.

Початок проведення експертизи 26 січня 20__ р.

Закінчення проведення експертизи 16 лютого 20__ р.

№ з/п Найменування робіт Виконавці (посада, прізвище та ініціали) Час проведення Термін (кількість днів) Позначка про виконання
початок закінчення
1 2 3 4 5 6 7

План-графік має бути ретельно продуманий і мати на меті реалізацію конкретних завдань. У плані-графіку вказується перелік робіт, що підлягають виконанню під час проведення бухгалтерської експертизи:

Ø підготовчі роботи в експертній установі;

Ø ознайомлення з матеріалами справи, поданими на дослідження експертизи;

Ø складання методики проведення експертизи;

Ø ознайомлення із законодавчими, нормативно-правовими документами;

Ø дослідження бухгалтерських та інших документів порівняно із законодавчими та нормативними документами;

Ø складання та оформлення (у друкованому вигляді) висновку експертизи та ін.

 

Змістовий модуль 2.СБЕ фінансово-господарських операцій.

Тема 4. Експертне дослідження операцій з коштами у касі і на рахунках у банках.

1. Методика експертного дослідження операцій з коштами у касі.

2. Методика експертного дослідження операцій з коштами на рахунках банку.