Поняття про судові експертизи та їх зв’язок з правоохоронною діяльністю.

Експертизи є одним зі способів дослідження, за допомогою яких з’ясовуються об’єктивні обставини здійснення тих чи тих дій у конкретних справах.

Порядок призначення судової експертизи визначений Кримінально-процесуальним, Цивільно-процесуальним та Господарсько-процесуальним кодексами України, Законом України «Про судову експертизу» Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз (дод. 1).

Експертиза — це дослідження будь-якого питання обізнаною особою-експертом (від лат. expertus — досвідчений). Випадки, коли призначення експертизи у кримінальних справах є обов’яз­ковим, перелічені в ст. 76 КПК України.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» «…судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слід­ства чи суду».

Закон України «Про судову експертизу» регламентує тільки загальні гарантії, права та обов’язки експерта в процесі.

Експерт - фахівець, який здійснює експертизу.

Від експерта-бухгалтера, що здійснює експертизу, залежить результат кримінальної справи.

У відповідності до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для складання висновку з питаннь, що досліджуються. Фахівці державних спеціалізованих установ і відомчих служб, що проводять судові експертизи, повинні мати вищу освіту, пройти відповідну підготовку і атестацію як судові експерти зазначеного фаху.

Не можуть залучатися до виконання обов'язків судового експерта особи, визнані у встановленому законом порядку недієздатними, а також ті, хто мають судимість.

Експерту-бухгалтеру висовуються такі вимоги:

- відповідність кваліфікації. Експерт-бухгалтер повинен бути висококваліфікованим фахівцему галузі бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарської діяльності, мати вищу фахову освіту, пройти сертифікацію на право проведення судово-бухгалтерських експертиз у Науково-дослідницькому інституті Міністерства юстиції України. Спеціальна комісія видає сертифікат (посвідчення) експерту-бухгалтеру після складання відповідного іспиту терміном на п'ять років:

- професійна компетентність експерта-бухгалтера;

Якщо експерт-бухгалтер недостатньо володіє необхідними знаннями він має право заявити про самовідвід до проведення експертизи.

- об'єктивність експерта-бухгалтера - це неупереднена думка (переконання) експерта з приводу встановлення й оцінки обставин у точній відповідності з їхньою дійсністю;

- незацікавленість у результатіі справи - це відсутність у експерта матеріального, морального й іншого інтересу з конкретної кримінальної або цивільної справи;

- неупередженість експерта-бухгалтера;

Ця вимога грунтується на відсутності тенденціозного підходу при дослідженні фактів з метою встановлення істини з розслідуваної справи.

Права, надані експерту-бухгалтеру чинним законодавством, дозволяють виконувати покладені на нього процесуальні обов'язки.

Експерт-бухгалтер має право:

- знайомитися з матеріалами кримінальної або цивільної справи, що стосуються предмета СБЕ;

- заявляти клопотання слідчому або прокурору про надання додаткових матеріалів, необхідних для експертного дослідження питань;

- вказувати у висновку судово-бухгалтерської експертизи на виявлені в ході її проведення факти;

- бути присутнім під час проведення слідчих або судових дій, задавати допитуваним особам питання, що стосуються предмета експертизи;

- подавати скарги на дії особи, у веденні якої знаходиться справа, якщо ці дії порушують права експерта-бухгалтера;

- одержувати винагороду за проведення експертизи, якщо її виконання не є службовим завданням;

- радитися до складання висновку з експертами інших спеціальностей, які брали участь у проведенні експертизи.

- давати свідчення, складати висновок експертизи на рідній мові, якщо він не володіє мовою, на якому ведеться судочинство.

Незалежно від виду судочинства відповідно до ст. 12 Закону України «Про судову експертизу », відповідними статтями КПК України і ЦПК України експерт-бухгалтер зобов'язаний:

- прийняти до виробництва СБЕ матеріали кримінальної (цивільної) справи, яка доручається йому керівником експертної установи на підставі постанови слідчого або рішення суду;

-провести повне дослідження і дати обгрунтований і об'єктивний висновок;

- за вимогою органу дізнання, слідчого, прокурора, суду дати роз’яснення з даного висновку;

- у письмовій формі повідомити слідчого про неможливість дати висновок у випадку недостатності наданих йому матеріалів, а також якщо поставлені слідчим питання виходять за межі його компетенції;

- проводити експертизу у присутності особи, яка веде дізнання, слідчого, прокурора, а також звинуваченого;

- не розголошувати без дозволу слідчого або прокурора даних попереднього слідства або суду;

- заявити самовідвід при наявності непередбачених законодавством обставин, які виключають участь експерта-бухгалтера у справі.

Чинним законодавством передбачені не тільки права й обов'язки експерта-бухгалтера, але й юридична відповідальність. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про судову експертизу» судовий експерт на підставах і в порядку, передбачених законодавством, може бути притягнутий до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.