Учебная работа по дисциплине Деньги и кредит

Реферат Організація аудиторської діяльності.Оцінка та оформлення результатів аудитуТекст реферата Організація аудиторської діяльності.Оцінка та оформлення результатів аудиту

Страница: 2 из 12

господарстві.
Аудиторська палата розробляє нормативи і методичні рекомендації на
проведення аудиту, атестує і видає кваліфікаційні сертифікати на право
здійснення аудиторської діяльності, провадить роботу з підготовки і
підвищення кваліфікації аудиторів, здійснює облік аудиторських фірм і
аудиторів, контролює їхню діяльність, вивчає ринок аудиторських послуг
для задоволення його попиту, розглядає розбіжності між аудиторами та
замовниками послуг з питань якості і своєчасності проведення аудиту.
Для підготовки атестації і підвищення кваліфікації аудиторів
Аудиторська палата створює навчальний центр із залученням вітчизняних
і зарубіжних фахівців вищих навчальних закладів, а також практичних
працівників фінансових органів, банків, податкових адміністрацій,
державної контрольноревізійної служби для роботи в ньому. При
здійсненні аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми
застосовують відповідні стандарти аудиту. Стандарти аудиту приймаються
на основі стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів
з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативноправових актів.
Затвердження стандартів аудиту є виключним правом
Аудиторської палати України. У випадках, передбачених законом,
стандарти аудиту погоджуються з іншими суб'єктами. Стандарти аудиту є
обов'язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та
суб'єктами господарювання.
Аудиторські фірми здійснюють свою діяльність відповідно до
статутних документів, затверджених і
зареєстрованих у
встановленому порядку. Виконують аудиторські послуги вони із
залученням штатних і позаштатних працівників :і погодинною оплатою або
в порядку сумісництва на штатних посадах.
Портфель замовлень на аудиторські послуги формується за договорами, а
також замовленнями, що надходять від підприємств, підприємців та ін.
За портфелем замовлень аудиторська фірма складає плани своєї
діяльності на календарний рік із розбиванням на квартали. На правах
юридичної особи аудиторська фірма затверджує самостійно плани своєї
діяльності, здійснює взаємовідносини з бюджетом, банками та
замовниками аудиторських послуг.
Законодавством передбачені права і обов'язки аудиторських фірм і
аудиторів, які здійснюють аудиторську діяльність.
Аудитор — це висококваліфікований спеціаліст, який володіє
методологією фінансовогоспод
арського контролю і аудиту,
бухгалтерським обліком, аналізом господарської діяльності,
статистикою, фінансовою і банківською справою, а також має необхідну
професійну підготовку у галузі юриспруденції, судовобухгалтерськоі
експертизи, методології економічних досліджень, технології
виробництва. Підготовку аудиторів здійснюють економічні вузи із числа
осіб, які мають звання бакалавра. Аудиторською діяльністю вони можуть
займатися при наявності сертифіката, виданого Аудиторською палатою
України на встановлений строк. Після закінчення строку чинності
сертифіката аудитор підлягає атестації для одержання сертифіката на
наступний п'ятирічний або інший строк.
Права і
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12