Читать онлайн работу по дисциплине: Деньги и кредит

Реферат Экологическое сознание как фактор развития украинского обществаТекст реферата Экологическое сознание как фактор развития украинского общества

Страница: 2 из 21

виснажені надмі р ним використанням. Перенаселення загрожує поринанням
світу в епоху безмежного голоду за прикладом Ефіопії. Коротше кажучи,
наші теперішні взаємостосунки з довкіллям дуже далекі від стійкості.
Наші дії призводять до її виснаження та деградації. Якщо так буде
продовжуватися й надалі, середовище в решті решт стане непридатним для
життя.
Отже, те що ми маємо, вочевидь відрізняється від того, чого ми пра г
немо. Існує давнє китайське прислів’ я, яке несе за своєї
простоти глиби н ний зміст: «якщо не отримуєш бажаного – зміни
свої дії». Зміни стосуют ь ся самого погляду на проблему і глибину її
розуміння, а також змісту, як о го ми надаємо різним бокам життя. Наші
цінності змінюються в міру роз у міння проблем, а роблячи у
відповідності з переглянутими цінностями, ми змінюємо ситуацію.
Справді, дбайливе ставлення до довкілля веде до до б ре помітних змін
у поглядах, діях, а отже свідомості людей і суспільства у цілому.
Але як показує досвід, не маючи ефективно функціонуючих держа в них
структур в галузі охорони довкілля в Україні, і маючи переважно гр о
мадські (а інколи навіть просто аматорські) структури, реалізація
зазнач е ної проблеми не досягає бажаних результатів у вирішенні
проблеми, бо тільки держава є гарантом здійснення ефективної
екологічної політики, бо держава має для цього всі необхідні засоби:
правове, політичне і фінанс о воекономічне забезпечення, а демократія
– інструмент у руках суспільства для створення такої держави,
яка б у повній мірі відповідала інтересам су с пільства і
забезпечувала їх права і свободи.
У своїй роботі ми прагнемо розкрити деякі аспекти психології люд и
ни, її природжених і набутих рис у стосунках «людинаприрода», і базу ю
чись на цьому, спробувати пов’ язати усі сторони нашого
повсякденного життя, як то економічні, політичні й юридичні, у
контексті екологічної свідомості суспільства, а також сформулювати
модель адміністративних державних органів влади і недержавних місцевих
структур у сфері захисту довкілля.
Об’ єкт нашого дослідження – побутові екологічні уявлення
та їх вплив на формування екологічної свідомості суспільства.
Предметом дослідження стали особливості системної організації п о
бутових екологічних уявлень.
Мета нашої роботи – дослідження особливостей репрезентації в
поб у товій свідомості стосунків «людина– природа», та їх вплив
на розвиток українського суспільства. Показати вплив екологічної
свідомості суспільс т ва на формування державних інститутів влади.
Розкрити суть екології, як науки про природне оточення, що становить
основу формування суспіл ь них відносин.
Гіпотеза дослідження:
Побутові екологічні уявлення є системною освітою, яка функціонує на
різних рівнях рефлексії. Основу сучасних побутових уявлень складає а н
тропоцентризм, поєднаний з потребою безпосередньої взаємодії з прир о
дою.
Були визначені такі завдання дослідження:
1. На матеріалі етнографічних, філософських, лінгвістичних,
соціологічних і власне Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21