Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Механізм стримувань і противаг в системі розподілу владиТекст реферата Механізм стримувань і противаг в системі розподілу влади

Страница: 2 из 21

виявлення і використання всього найціннішого як в теорії, так і в
практиці розподілу влад з метою подолання авторитарних, анархічних та
інших негативних тенденцій.
Таким чином, актуальність даного дослідження обумовлена як
загальнолюдським значенням самого принципу розподілу влад, так і
значенням розкриття передумов процесу становлення, історії та практики
розвитку цього принципу в Україні, а також шляхів підвищення
ефективності його функціонування.
Розділ 1
Система стримувань та противаг: історія виникнення та розвитку;
поняття; практика застосування
1.1 Історія виникнення та розвитку системи стримувань та
противаг.

При розгляді процесу формування концепції поділу влади і відповідно
системи стримувань та противаг з достатньою на те підставою деякі
науковці виділяють наступні періоди: По перше, створення світоглядного
тла, обстановки, у якій стало можливим вкладання концепції поділу
влади. Подруге, створення самої концепції, її теоретична обробка,
становлення й оформлення в політикоправових і філософських джерелах, а
також перші спроби реалізації теорії розподілу влад в окремих її
особливостях у політичній практиці ряду держав. Потретє, це перші
коректування, дискусії, досвід цивілізацій, що неминуче виникали з
обліком першого застосування теорії в державноправовій сфері Любашій
В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теорія держави і права. Ростов на
Дону., 2002. С. 208 209
.
Слід зазначити, що перший і другий періоди були реалізовані (хоча,
може бути, і не повною мірою) вже в античності. Це стає очевидним при
використанні цивілізаційного підходу, що у даний час ще не достатньо
застосовується “вітчизняним” авторами, у тому числі і при
розгляді політикоправових явищ минулого і сучасного. З методологічних
позицій неоднакова оцінка можливостей даного підходу. При вивченні
теорії держави і права, іншими історикоправовими дисциплінами
спостерігається обмеження, “звуження” досліджуваного
матеріалу, що часто приводить до стереотипних побудов і сумнівних
висновків.
Не применшуючи традиційної точки зору про те, що концепція поділу
влади з'являється не раніше XVI— XVII століття (англійська
Освіта і Реформація), слід зазначити, що з позиції цивілізаційного
підходу в рамках античної цивілізації концепція поділу влади як в
ідейному, так і в практичному плані мала визначену завершеність і
абсолютну раціональність. Але для того, щоб зрозуміти це (у цьому саме
і складається вся складність питання) необхідно, поперше, представити
античність як самостійний, завершений цивілізаційний організм, а
подруге, спробувати усвідомити особливості і характер
політикоправового, культурного і духовноморальних компонентів її
цивілізації, співвіднести сучасні цивілізаційні схеми і норми життя з
античними принципами людського співжиття, держави і права тощо.
Л.С. Васильєв, відзначає; що “принциповою відмінністю афінського
поліса часів Солона і всієї цивілізації стало перетворення населення,
з рабів у приватних власників і Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21