Учебная работа по дисциплине Государство и право

Реферат Нормативні акти господарського законодавства: поняття і видиТекст реферата Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

Страница: 2 из 7

регулюють господарські відно сини щодо організації та здійснення
господарської діяль ності в галузі суспільного виробництва і обігу.
Теорія господарського права виходить з того, що як галузь
господарське законодавство окреслене лише госпо дарськими відносинами
і не включає всіх нормативних актів (фінансового, адміністративного,
трудового права тощо), які теж регулюють народне господарство. У
такому спеціальному значенні господарське законодавство коди фіковане
лише частково, стосовно окремих видів господар ських відносин:
транспортних, господарськопроцесуаль них.
Друге визначення предмета господарського законодавства формулюється
не за предметом регулювання («госпо дарські правовідносини»), а за
«критерієм адресата» за відношенням нормативних актів до народного
господарст ва, адресованості їх цьому об'єктові (а не господарюючим
суб'єктам майнових відносин).
Згідно з цим визначенням господарське законодавст во є сукупністю
нормативних актів, які регулюють усі, а не тільки господарські,
правовідносини у народному госпо дарстві. Таке визначення терміна
«господарське законодавство» узагальнює адресоване економіці цивільне
(насправді господарське), трудове, фінансове, земельне, екологічне та
Інші окремі системи законодавства. Тобто це безмежно ши рока
«суперсистема» законодавства («безмежний нормати вний масив»).
Прихильники цієї теорії називають госпо дарське законодавство не
галуззю, а «нормативним маси вом» — терміном, змістовнопонятійні
межі якого з'ясувати важко. Він охоплює всі нормативні акти, котрі так
чи інак ше стосуються народного господарства. З урахуванням того, що і
суто господарськоправових актів у нас дуже багата» наукова цінність
цієї теорії досить сумнівна.
Ознаки та особливості господарського законодавства, однією з яких
є комплексний зміст основних нор
мативних актів, більш повно
характеризують цю галузь законодавст ва. Переважна більшість
нормативних актів господарського законодавства включає норми двох і
більше галузей права.
Як приклад можна навести Закон «Про підприємства в Україні». Це акт
господарського законодавства, який містить норми господарського або
цивільного (ст. 10, 20, 21), адміністративного (ст. 16), фінансового
(ст. 18, 23, 24), трудового (ст. 19) та інших галузей права.
Комплексними є й інші (кодифіковані) акти господар ського
законодавства, наприклад, транспортні статути та кодекси.
Другою ознакою і особливістю господарського законо давства є те, що
воно включає в себе одногалузеві акти го сподарського (цивільного)
законодавства. Такими, зокрема, слід вважати Положення про поставки
продукції виробни чотехнічного призначення та Положення про поставки
то варів народного споживання. Вони одногалузеві, бо регулюють
відносини щодо укладання та виконання відповід них господарських
договорів.
Об'єктивною ознакою господарського законодавства є множинність актів,
зумовлена тим, що:
1) це законодавство регулює різні види господарської діяльності
(промислову, будівельну, транспортну, комер
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7