Учебная работа по дисциплине Государство и право

Реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функцийТекст реферата Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

Страница: 2 из 21

Проте чітко визначений ко н ституційний статус самої наявності
контрольнонаглядових органів. Їх “підвішений” стан у системі
гілок державної влади п о требує більш чіткого конституційного і
законодавчого закріплення і наукового обгру н тування.
На користь необхідності й актуальності наукового дослідження сфери
контрольнонаглядових структур держави говорить і недостатня
освітленість даної проблеми в науковій юридичній літературі.
Все це призводить до стійкої потреби роздивитися дану проблему з
погляду наявних наукових концепцій у цій обла с ті знань і засобів,
методів законодавчого регулювання т а кого напрямку у функціях
державної влади.
У багатьох навчальних посібниках для середніх навчальних закладів по
дисципліні “Основи держави і права” про Констит у ційний Суд
і Прокуратуру мова йде просто як про органи держави, а не як про
контрольнонаглядові органи влади в цілому і їхньому відношенні з
іншими гілками вл а ди.
Значимість даних органів надзвичайно велика. Вони сприяють процесу
формування і функціонування системи “стримувачів і
противаг”, як елемента принципу “розподілу влад”. У
такий спосіб ця структура державних органів сприяє усуненню узу р
пації влади.
Ще одним доказом на користь актуальності аналізованої теми є не
тільки визначення контрольнонаглядових функцій держ а ви, як
самостійної гілки влади, але і встановлення місця і ролі цієї гілки
влади в структурі функціонування законодавчої, виконавчої і судової
влади.
Державна влада в Україні
Влада у свідомості простої людини завжди мала якийсь відтінок
таємності. Спочатку причиною цього була нерозв и неність людської
свідомості, пізніше, з виникненням держави , влада набула закритого
політичного характеру, її насамперед викори с товували для підкорення
одних іншим.
Звичайно, було б неправильно усю різноманітну палітру влади зводити
виключно до політичних відносин. Здебільшого вказ у ють, що влада
– це вольові, передбачені і врегульов а ні соціальними нормами
двосторонні відносини, у яких ті, хто має владу, визначають,
використовуючи різні засоби і методи, поведінку підвладних для
задоволення суспільно к о рисних інтересів, цілей і завдань.
Узагальнюючи різні визначення поняття влади (а їх дуже багато), можна
стверджувати, що поняття влади об’ єднує три осно в них
елементи, а саме: суверенність, тобто самостійність її носія; волю,
яка є панівною, а також силу, яка забезпечує здій с нення цієї волі,
коли вона не використов у ється добровільно.
Виходячи зі сказанного, можно підсумувати, що влада: це поперше
завжди двосторонні відносини, тобто відносини між суб’ єктом, що
має владу, і підвладним (підлеглим); подруге, підвладному суб’
єкту адресується вольовий обов’ язковий для в и конання припис,
який він під загрозою застосування примусу повинен виконати. Поряд з
цим слід врахувати, що наведенні вище ознаки влади зосереджують увагу
лише найбільш вразливих, гострих та крайніх ознаках і проявах. Проте
влада може
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21