Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Питання з екзамену Господарське правоТекст реферата Питання з екзамену Господарське право

Страница: 2 из 21

(Закони Авт . респ .Крим )
5 . блок (Постанови В . Р . респ. Крим . )
6 . блок (Постанови Кабінету Ради Міністрів України і Постанови Ради
Міністрів СРСР .)
7 . блок ( Рішення місцевих органів самоврядування . )
8 . блок (Відомчі та ін . акти)
9 . блок (Локальні акти )
9 . Вимоги до правових актів господарювання .Акти господарських
суб”єктів це дія органів, що
здійснює управлінські функції в
прцесі господарської діяльності , спрямовані на прийняття в межах
своєї компетенції рішень щодо встановлення зміни або припинення
господарських відносин .
Вимоги до актів :
1 . загальні -згідно чинного законодавства України учасники
господарських відносин повинні приймати акти в межах своєї компетенції
, у відповідності до закону , в певному порядку , по встановленій
формі .
2 . Спеціальні встановлюються до певних груп господарських актів ,
які регулюють конкретні господарські відносини .
3 . Організаційнотехнічні це вимоги до самої технології прийняття
рішень в сфері господарської діяльності , до змісту і якості рішення .
Це вимоги до процедури підготовки і пртйняття рішень чіткість ясність
, конкретність .
Якщо акт прийнятий суб”єктом ігнорує вимоги передбачені чинним
законодавством , то він може бути визнаний неістотним
( акти що не породжують для учасників госп . відн . юридичних
наслідків .)чи спірним (акти , що в певному відношенні не відповідають
вказаним вимогам .)
10. Значення арбітражної практики в госп . відн .
Правосуддя в госп . відн . здійснюється арбітражними судами . Вони є
першим органом у вирішенні госп . спорів .
Завдання захист прав і законних інтересів суб”єктів госп .
віднос . , сприяння зміцненню законності у сфері госп . відн .,
внесення пропозицій спрямованих на вдосконалення правового регулювання
госп діяльн .
Застосовуються арбітражні норми та норми арбітражно процесуального
кодексу , інші норми госп . законодавства також застосовують закон до
конкретних відносин деталізують та конкретизують норми законодавства .
Арб . суди вивчають практичне застосування норм за конкретних обставин
, аналізують причини госп . конфліктів і власну арбітражну практику .
Це дає можливість вирішувати спори і визначати тенденц ію госп .
відносин , проводити профілактичну роботу . В результаті такої
діяльності видаються інструктивні вказівки і роз”яснення держ .
арбітражів , як засобів тлумачення госп . арбітр . практики .
11 . Понятия госп . правовідносин .
Суспільні відносини врегульовані нормами права прийнято називати
правовідносинами або правовими відносинами .
Характерні риси госп . правовідн .
1. Вони відбивають характер і структуру суспільно виробничих
відносини
2. Носять вольовий характер .
3. Вони є результатом застосування госп . норм .
4. Суб”єктами правовідносин виступають юридичні ,а не фізичнв
особи (виняток громадяни підприємці )
5. Змістом цих відносин є права та обов”язки учасників госп .
првовілн .
Госп . правовідн . складаються з :
1 . Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21