Учебная работа по дисциплине Государство и право

Реферат Правові відносиниТекст реферата Правові відносини

Страница: 2 из 17

задоволення названих потреб і викликає до життя відповідні
правовідносини, у цьому їхня першопричина. У більш широкому змісті під
матеріальними передумовами розуміється сукупність економічних,
соціальних, культурних і інших факторів, що обслуговують об ’
єктивну необхідність правового регулювання тих або інших суспільних
відносин.
Однак одних загальних передумов не досить, щоб у конкретних випадках
практично виникли і діяли реальні правові відносини, для цього
потрібні ще формальноюридичні.
До юридичних передумов відносяться:
норма права;
правосуб ’ єктність;
юридичний факт (як реальна життєва обставина).
Без н азваних передумов правовідносини неможливі .
Правовідносини – це суспільні відносини, що представляють
собою двосторонній конкретний зв
’ язок між соціальними суб
’ єктами, що виникає на основі норм права. У правовідносинах
виника є зв ’ язок між особами за допомогою суб ’ єктивних
прав і юридичних обов ’ язків, причому цей зв ’ язок
носить вольовий характер.
Інакше кажучи, правовідносини, перш ніж скластися, проходять через
свідомість і волю людей. Лише в окремих випадках суб ’ єкт може
не знати, що став учасником правового відношення, наприклад,
виявившись спадкоємцем за законом після смерті родича, що проживає в
іншому місті.
Правовідносини, як і право, на базі якого вони виникають,
охороняються державою. Інші відносини такого захисту не мають. О
хорона законності і правопорядку означає й охорону правовідносин, тому
що останні у своїй сукупності й утворять правовий порядок як результат
законності. Також правові відносини відрізняються индив і дуал і з ов
ан і стю суб ’ єктів, строгою визначеністю і взаємністю,
персоніфікацією прав і обов ’ язків. Це завжди конкретне
відношення “когось” з “кимсь”. Сторони (фізичні і
юридичні особи), як правило, відомі і можуть бути названі по саме,
їхні дії скоординовані. Це не спостерігається в інших суспільних
відносинах, наприклад, моральних, політичних, е стетич н их, що не
настільки формал і з о ван і і керовані.
Найбільший внесок у розвитку в правовідносинах внесла цивілістична
наука. На її висновках і положеннях значною мірою ґрунтується і
загальна теорія держави і права. Однак, вторгати з цими готовими
мірками в інші соціальні сфери й аналізуючи механізм правового
опосередкування суспільних відносин більш загального і більш високого
рівня, у неї виникають утруднення.
Юридичний інструментарій, відпрацьований за тисячоріччя, успішно
застосовуваний у своїй області, не завжди без усяких застережень може
бути використаний в іншій області. Звідси потреба доповнити цей
механізм, зробити більш гнучким, уніфікованим, для того щоб з його
допомогою можна було упорядкувати, регулювати й інші відносини.
Відносини типу держава – держава, держава – громадянин,
федерація – суб ’ єкт федерації, президент –
парламент, депутат – виборець, а також відносини і форми
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17