Тестовий контроль теоретичних знань студентів з курсу аналітичної геометрії.

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Математика

Содержание

ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ І. Тестові технології в навчальному процесі 6
1.1. Виникнення та розвиток методу тестів. 6
1.2. Класифікація тестів 11
1.3. Основні критерії щодо конструювання тестів 17
Розділ II. Тестування при вивченні курсу «Аналітична геометрія на площині» 25
2.1 Тематичний контроль знань студентів з курсу «Аналітична геометрія на площині». 25
2.2. Корекція тестових завдань на основі результатів проведеного тестування 56
2.3. Використання програмного засобу SunRav TestOfficePro для проведення тестового контролю 60
Висновок 69
Список використаних джерел 71

Введение

Вступ
Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, входження України в світове співтовариство поставило завдання структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямування її розвитку на забезпечення мобільності та конкурентоспроможності фахівців із вищою освітою.
Однією з передумов удосконалення вищої освіти с реалізація системою вищої освіти України ідей Болонського процесу. Визначальними критеріями освіти в рамках Болонського процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між суб'єктами освіти; відповідність європейському ринку праці; мобільність; сумісність кваліфікації на вузівському та післявузівському етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності в Європейській системі освіти.
Друга тенденція, яка визначає динамізм у освіті, — це перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій.
Основним завданням впровадження цих технологій є застосування передбаченої Болонською декларацією системи...


Объем: 72

Год выполнения и защиты - 2009