Статистика бедности

Вид работы и учебная дисциплина

Готовый доклад по дисциплине Социальная работа

Введение

Добробут людини значною мірою визначається матері­альним рівнем її життя, який найчастіше вимірюється обсягом поточних доходів або витрат.
Показники диференціації населення за доходами або витрата­ми дають певну оцінку його розподілу за рівнем життя, але ма­ють і деякі недоліки. Головний із них полягає в тому, що на їх основі неможливо чітко виокремити малозабезпечені, середньо-забезпечені і високозабезпечені групи населення, що вкрай необхідно для розробки і реалізації соціальної політики. Вирішити це завдання можна тільки при визначенні граничних розмірів дохо­ду груп населення, і, насамперед, малозабезпеченого (бідного) населення.

Бідність звичайно визначається як неприпустимо низький рі­вень життя або порівняно з рівнем життя інших членів суспільст­ва, або щодо певних стандартів життя. Вивчення бідності — особ­ливе завдання соціальної статистики. Вона має подавати інфор­мацію про чисельність населення країни і регіонів, яке мешкає нижче межі бідності, про...


Объем: 7

Год выполнения и защиты - 2009