Земельний кадастр


Реферат >> Астрономия

Аграрний технікум Полтавської державної Аграрної академії

Затверджено

Цикловою комісією землевпорядних

дисциплін

протокол №______від_______20__р.

голова циклової комісії

_______________________________

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ

По спеціальності “ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ” 5.070609

Керівник____________________

Студента_____групи_____ курсу

Землевпорядного відділення

___________________________

П.І.Б.

Практичні роботи зараховано

___________________20__р.

Викладач________________

підпис___________________

ПОЛТАВА2003

Склав: викладач Аграрного технікуму ПДАА

З.І. Шевченко

Рецензент: В.П. Рибалко – заступник начальника Полтавського управління земельних ресурсів

Робочий зошит призначений для виконання розрахунків, аналізу одержаних результатів і обґрунтованих висновків по практичних роботах з предмету земельний кадастр. Він видається студенту разом з індивідуальним завданням і копією плану землекористування, де планується виконання креслярських робіт та обробка земельно- кадастрової інформації, що передбачено навчальною програмою.

Практичні роботи виконуються студентом самостійно і під наглядом викладача на практичних заняттях. Після перевірки практичних робіт викладачем та виправлення вказаних недоліків в коректурному аркуші для зауважень (таблиця №1) практичні роботи захищаються студентом і заліковуються викладачем.

Полтавський аграрний технікум ПДАА, 2003рік.

  1. КОРЕКТУРНИЙ АРКУШ.

ЗАУВАЖЕННЯ

Відмітка про усунення зауваження

Примітка

  1. Лабораторно-практична робота №1

Тема: Складання контурної відомості і експлікації земель по складу угідь.

Мета: Навчитися виконувати збір і систематизацію земельно-кадастрових даних з метою проведення реєстрації, обліку оцінки земель.

Порядок виконання лабораторно-практичної роботи:

  1. Виготовити копію плану землекористування с/г підприємства згідно вимог до креслень і практичних робіт;

  2. Скласти по контурну експлікацію земель даного господарства;

  3. Скласти експлікацію вгідь і експлікацію земель території сільської ради;

  4. Скласти пояснювальну записку, в якій висвітлити такі питання:

  • коротка загальна характеристика господарства (назва господарства, місцерозташування, зв’язок господарства з районним і обласним центром, пунктами здачі с/г продукції, загальна площа господарства, природно-кліматичні умови: клімат, грунти, рельєф, рослинність).

  • склад земель і вгідь господарства та методика і порядок одержання земельно-кадастрових даних (площ вгідь і контурів) та складання документації, яка ведеться при первинному обліку земель.

5. Роботу оформити на окремих аркушах паперу з усіма вимогами до виконання лабораторно-практичних робіт.

Пояснення до виконання лабораторно-практичної роботи.

Дану практичну роботу доцільно виконувати по типу ділова гра. В цьому випадку студент виступає в ролі молодшого спеціаліста (техніка-землевпорядника),який приступає до виконання своїх обов’язків в перші дні вступу на посаду.

Практична робота виконується відповідно до індивідуального завдання, виданого викладачем кожному студентові. Плановий матеріал може бути представлений як копія території сільської ради, або побудований по координатах приготовлених заздалегідь (в даному випадку ситуація на план наноситься за допомогою світлокопіювального стола, або викладачем довільно). Доцільніше використовувати копію (виробничий варіант) планово-картографічних матеріалів. В учбових цілях, якщо планово-картографічний матеріал має велику контурність (мілко контурний) деякі контури можна об’єднати або замінити назву вгіддя.

Студент повинен з наявного планово-картографічного матеріалу виписати в контурну відомість всі площі контурів відповідно пронумерувавши їх і, вказати площі, згідно вимог до складання контурної відомості.

Якщо план будується по координатах, то площі контурів визначається студентом у звичайному порядку, але ця робота виноситься на самостійну роботу студентів.

Контроль - сума площ контурів повинна відповідати площі території ради, визначеної по координатах за допомогою комп’ютера.

ВІДОМІСТЬ ВИРАХУВАННЯ ПЛОЩ СЕКЦІЙ ________________________________________________________

Планіметр №___________ Ціна поділки планіметра_____________________

№ Секції

Назва вгіддя

Відліки

Різниця відліків

Середнє з

відліків

Площа

в га

Поправка

+, -

Ув’язана площа

(га)

ВІДОМІСТЬ ВИРАХУВАННЯ ПЛОЩ КОНТУРІВ

________________________________________________________

Планіметр №___________ Ціна поділки планіметра_____________________

№ контурів

Назва вгіддя

Відліки

Різниця відліків

Середнє з

відліків

Площа

в га

Поправка

+, -

Ув’язана площа

(га)

В т.ч.

площа вкрапл. к

Площа контура (га)

ДОДАТОК 1

До рішення

_____________________________

сільської ради

_____________________________

району

від____________________20__р.

СКЛАД ЗЕМЕЛЬ ПО ВГІДДЯХ

________________________________________________________________________________________________району

Назва вгідь

Площа

га

Крім того в межах нас. пунктів

Загальна

площа

Всього

В тому числі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Орна

2

Баг. насаджень

3

Сіножаті

4

Пасовища

5

Перелоги

Всього с/г угідь

6

Ліси

7

Полезахисні лісосмуги

Всього земель у володінні господарства.

Земель підприємств, організ., установ

Всього

В т.ч.

-сільської ради

-НГДУ

-Полт. ГПУ

Всього земель в межах госп.

Голова сільської ради

ДОДАТОК 2

До рішення

_____________________________

сільської ради

_____________________________

району

від_________________20__р.

СКЛАД ЗЕМЕЛЬ

________________________________________________________________________________________________району

Назва вгідь

Площа

га

Крім того в межах нас. пунктів

Всього

З них

1

2

3

4

5

6

7

1

Орна

2

Баг. насаджень

3

Сіножаті

4

Пасовища

5

Всього с/г земель

6

Землі особистого підсобного господарства

7

Землі С(Ф)Г

8

Для обслуговування жилих будівель і спор.

9

Інші землі громадян

10

Всього земель

11

В т.ч. земель запасу

12

Підприємства, організації і установи: всього

в т.ч.

13

-НГДУ

14

-ГПУ

15

-

16

РАЗОМ

Голова сільської ради

Голова сільської ради

СКЛАД ЗЕМЕЛЬ В МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ

____________________________________________________

сільської (селищної, міської) ради

_______________________________________________________району

_______________________________________________________області

(по землеволодіннях і землекористуваннях)

п/п

Назва вгідь

Назва землеволодінь і землекористувань

Загальна площа

Господ. ім..

Сільська р.

Землі ГПУ

Школа

Медпункт

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Орна

Баг. насаджень

Сіножаті

Пасовища

Всього с/г угідь

Землі ос. під. госп.

ВСЬОГО

Голова сільської ради

Структура земельних угідь території ради

п/п

Назва вгідь

Структура %

Земельних вгідь

С/г угідь

1

2

3

4

1.

Рілля

2

Багаторічні насадження

3

Сінокоси

4

Пасовища

5

Перелоги

6

Всього сільськогосподарських вг.

100

7

Лісових площ, всього

8

В тому числі: лісосмуг

9

Чагарників

10

Під шляхами і прогонами

11

Під господарськими дворами

12

Під забудовою (населений пункт)

13

Боліт

14

Пісків

15

Під водою

16

Інші землі

17

Сторонні землі

18

19

20

21

Всього земель в межах плану

100

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

КОРОТКА ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

______________________ рада розташована ______________________________ зоні в

______________________________ області ________________________________ районі

До обласного центру__________________ км, до районного _______________________км.

До пункту здачі с/г продукції - _______________________________________________ км.

Територія ради має добре розвинену шляхову мережу. _____________________________

_____________________________________________________________________________

Клімат господарства помірно-континентальний____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На території ради розташовані землекористувачі і землевласники. Серед них.___________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

Виконуючи дану практичну роботу_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторно-практична робота студентом виконана_________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________