Національний банк України


Реферат >> Астрономия

Правовий статус, принципи організації і діяльності Національного банку України визначені Конституцією України та " ".

Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та 10 . ., ' .

Згідно зі статтею 99 Конституції України, прийнятою в 1996 році, основною функцією центрального банку держави - - - . , , , - .

Національний банк України у відповідності із Законом України "Про Національний банк України" є центральним банком , , , , , , , , . , , . , , . , , - ' .

Відповідно до статті 93 Конституції України Національний банк України має право законодавчої ініціативи.

Вищим органом управління Національного банку є Рада Національного банку України. Керівним органом Національного .

Рада Національного банку складається з чотирнадцяти осіб. Президент призначає сім членів Ради Національного банку, , . .

Статтею 100 Конституції України .передбачено, що Рада Національного банку України розробляє основні засади - .

Кількісний та персональний склад Правління Національного банку затверджується Радою Національного банку за . .

Голова Національного банку України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України ' .

Національний банк України представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та , .

Національний банк України підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних .

. :

. :

 1. -

- - . .

, , , , , - .

` , ` .

. - .

, , -, , .

` .

:

 1. ,

 2. ,

 3. ,

 4. « »

 5. () .

З метою створення рівних умов доступу для всіх комерційних банків до отримання кредитів Національного банку України та впровадження в практику діяльності Національного банку України випуску в обіг платіжних засобів через комерційні банки відповідно до Указу Президента України від 26.07.93 р. N 278/93 частковий випуск в обіг платіжних засобів Національним банком України через кредитування комерційних банків здійснюється через закритий Кредитний аукціон (постанова Правління Національного банку України N 97 від 20.05.94 р.).

Кредитні аукціони проводяться періодично в приміщенні Національного банку України за адресою: м.Київ, вул.Інститутська, 9. Рішення про дату та періодичність проведення кредитного аукціону, обсяг кредитів, строк та цілі, на які вони продаються та початкова процентна ставка приймаються Правлінням Національного банку України. Загальне керівництво і відповідальність за проведення Кредитних аукціонів покладається на Аукціонний комітет, персональний склад якого визначається і затверджується Правлінням Національного банку України. Єдиним продавцем кредитів на Кредитних аукціонах виступає Національний банк України. Валютою Кредитних аукціонів є українська національна валюта яка функціонує в період проведення Кредитного аукціону. До участі в Кредитних аукціонах допускаються комерційні банки, що одержали ліцензію на здійснення банківської діяльності на території України, занесені в Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. Комерційні банки, які беруть участь у Кредитних аукціонах, зобов'язані виконувати встановлені економічні нормативи, передбачені Положенням про економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків, затверджені постановою Правління Національного банку України N 144 від 21.12.93 р.; дотримуватись встановленого порядку формування обов'язкових резервів, введеного в дію з 1 березня 1994 року; забезпечувати своєчасне надання Національному банку України встановленої звітності та своєчасне повернення кредитів Національному банку України. Комерційним банкам, які не дотримувалися строків повернення раніше наданих кредитів, ведуть збиткову діяльність, мають ризиковий кредитний портфель, кредити можуть бути продані тільки за умови укладення відповідних договорів про забезпечення їх повернення.Філії комерційних банків до участі в Кредитних аукціонах не допускаються. Не допускаються до участі в Кредитних аукціонах комерційні банки, діяльність яких тривала менше 1 року від дати їх реєстрації.

До залу, де відбувається Кредитний аукціон, допускаються члени Аукціонного комітету та працівники Національного банку України, які беруть участь в організації та проведенні Кредитного аукціону. Представники банків-учасників Кредитного аукціону можуть знаходитися в залі у спеціально виділеному для них місці, але участі в роботі Кредитного аукціону не беруть. Представники преси та інших організацій допускаються лише за погодженням з Аукціонним комітетом.

Банк, який бажає взяти участь в Кредитному аукціоні, надсилає Аукціонному комітету Національного банку України заявку встановленої форми (додаток N 1). Заявки надсилаються рекомендованим листом або нарочним у конверті з поміткою "Кредитний аукціон". Одночасно надсилається повідомлення управлінню кредитного регулювання електронною поштою про бажання комерційного банку взяти участь у Кредитному аукціоні, в якому вказуються дані згідно з додатком N 2 (підтвердженого регіональним управлінням Національного банку України). Один з членів Аукціонного комітету в окремому журналі веде облік отриманих конвертів. На конверті проставляється реєстраційний номер, дата та час отримання конверта. Дані, записані на конверті, мають відповідати даним запису в журналі обліку. Для участі в Кредитному аукціоні приймаються заявки, що надійшли не пізніше 16-ої години дня попереднього дню проведення Кредитного аукціону. Заявки, що надійшли пізніше вказаного часу, Аукціонним комітетом не приймаються.

Управління кредитного регулювання спільно з управлінням банківського нагляду за отриманими даними згідно з додатком N 2 та іншими даними, які знаходяться в їх розпорядженні, щодо комерційних банків, які бажають взяти участь у Кредитному

аукціоні, визначають можливість такої участі виходячи із дотримання ними положень, передбачених пунктами 1.5-1.7 цих Правил.

Повідомлення про проведення Кредитного аукціону надсилається регіональним управлінням Національного банку України електронною поштою для повідомлення комерційних банків не пізніше як за 10 робочих днів до дати його проведення. У повідомленні зазначаються дата, умови проведення Кредитного аукціону, визначення конкретної цільової спрямованості кредитів або без такої, строк та початкова процентна ставка, мінімальна сума .

У день проведення Кредитного аукціону відбувається одночасне розкриття Аукціонним комітетом конвертів із заявками банків (додаток N 1), що допущені до аукціону, з урахуванням .1.5-1.7 :

- один банк не може отримати більш, ніж 50% запропонованого обсягу кредиту на Кредитному аукціоні;

- сума заборгованості за кредитами Національного банку України, в т.ч. за аукціонними кредитами з урахуванням поданої заявки на купівлю кредиту на даному Кредитному аукціоні не повинна перевищувати п'ятикратну величину власного капіталу банку, розрахованого за даними останнього балансу.

На Кредитному аукціоні заявки задовольняються у міру зниження запропонованої в них процентної ставки, починаючи з найвищої, і далі поступово до вичерпання запропонованого обсягу продажу кредитів або досягнення встановленої початкової ставки, чи задоволення всіх заявок. У разі, якщо два або кілька учасників пропонують однакову процентну ставку, а обсяг кредитів, що залишились до продажу, недостатній для задоволення всіх заявок з однаковою ставкою, рішення про задоволення тієї чи іншої заявки приймає Аукціонний комітет.

Результати Кредитного аукціону затверджуються Головою Правління Національного банку України або його заступником не пізніше двох днів з дня проведення Кредитного аукціону. Про результати проведення Кредитного аукціону Національний банк України повідомляє ті регіональні управління Національного банку, комерційні банки яких брали участь у Кредитному аукціоні.

Покупцям, чиї заявки задоволені, на підставі затверджених результатів Кредитного аукціону надається офіційне свідоцтво (додаток N 3) про купівлю кредитів.

Після отримання банком-учасником Кредитного аукціону свідоцтва за формою N 2 комерційний банк подає форму N 2 та всі документи, необхідні для оформлення кредитного договору, регіональному управлінню Національного банку України. Регіональне управління Національного банку України протягом трьох робочих днів після одержання відповідного повідомлення від Національного банку про суму куплених комерційним банком кредитів на кредитному аукціоні та перерахування коштів на рахунок N 823 укладає договори з комерційним банком про надання кредитів та перераховує кошти на кореспондентський рахунок банку-покупця. Укладенню договору про надання кредиту для банків, вказаних у другому абзаці пункту 1.5.

цих Правил, передує оформлення договору про забезпечення його повернення. Термін користування кредитами, що куплені на кредитному аукціоні Національного банку України, та сплата відсотків за їх користування починаються з дня перерахування коштів на кореспондентський рахунок комерційного банку.

Відповідальність за повернення кредитів та процентних виплат за ними в зазначений строк покладається на банки-покупці, про що оговорюється в кредитному договорі, а контроль за своєчасне їх повернення - на регіональні управління Національного банку України. Придбані на Аукціоні кредити не повинні приводити до порушення встановлених для діяльності комерційних банків економічних нормативів і не підлягають пролонгації.

Банки-покупці не включають свою маржу у відсоток, що пропонується в їх заявці.

З метою стимулювання розвитку ринку державних цінних паперів, підтримки необхідної ліквідності комерційних банків Національний банк України може надавати комерційним банкам кредит під забезпечення державних цінних паперів (ломбардний кредит).

ломбардний кредит - це кредит Національного банку України, який надається комерційному банку під забезпечення державних цінних паперів.

в забезпечення ломбардного кредиту приймаються державні цінні папери, що рахуються на балансі комерційного банку і які тимчасово передаються Національному банку.

рахунки ДЕПО - рахунки, які відкриваються до позабалансових рахунків, які ведуться в Національному банку України та комерційних банках;

Ломбардний кредит адається під забезпечення державних цінних паперів, випущених Міністерством фінансів України, список яких затверджується (а в разі потреби може змінюватися) Правлінням Національного банку України і доводиться до відома комерційних банків. Як виняток, за рішенням Правління Національного банку України під забезпечення ломбардного кредиту можуть прийматися і інші цінні папери.

Ломбардний кредит надається за ломбардною відсотковою ставкою, яку встановлює Правління Національного банку України в залежності від ситуації на грошово-кредитному ринку. У разі зміни ставки нарахування та стягнення відсотків за ломбардним кредитом за цією ставкою здійснюються тільки за кредитами, що заново надаються.

Ломбардний кредит надається на строк до 10-ти днів. В окремих випадках цей термін може бути продовжений за рішенням Правління Національного банку України.

Національний банк України щоквартально визначає граничну суму ломбардного кредиту і встановлює ліміти для регіональних управлінь Національного банку України.

Регіональні управління Національного банку України в яких відкриті кореспондентські рахунки комерційних банків (юридичних осіб), у разі виникнення у них потреби в кредиті можуть за дорученням Національного банку України надавати їм ломбардні кредити.

Право на отримання ломбардного кредиту мають комерційні банки, що:

- отримали ліцензію на здійснення банківської діяльності, занесені в Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ, які працюють не менше одного року;

- дотримуються встановлених Національним банком України економічних нормативів. При цьому загальна сума заборгованості за отриманими ломбардними кредитами також має бути в межах відповідних нормативів;

- дотримуються встановлених для комерційних банків нормативів обов'язкових резервів;

- дотримуються встановлених Національним банком України правил ведення бухгалтерського обліку, своєчасно і в повному обсязі надають звітність регіональному управлінню Національного банку України;

- не мають простроченої заборгованості за кредитами Національного банку України та за відсотками за ними на момент надання кредиту.

Регіональні управління Національного банку України приймають як забезпечення ломбардного кредиту цінні папери, що відповідають таким вимогам:

- державні цінні папери, що занесені до ломбардного списку Національного банку України;

- державні цінні папери, що рахуються на балансі комерційного банку і до яких немає претензій;

- строк погашення державних цінних паперів не припадає на термін користування ломбардним кредитом (строк погашення настає не раніше 35 днів з моменту переведення їх відповідної кількості на рахунок ДЕПО в Національному банку України).

У забезпечення ломбардного кредиту можуть прийматись облігації місцевих позик у разі, якщо Кримське республіканське, обласні та по м.Києву і Київській області управління Національного банку України виступають агентами з розміщення і здійснюють їх депозитарний облік в електронному вигляді за умови, що:

- емісія облігацій місцевих позик здійснена на підставі відповідного розпорядження органу виконавчої влади;

- терміном погашення облігацій місцевих позик є поточний фінансовий рік;

- у доходній та видатковій частині бюджетів (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, областей) передбачені кошти на погашення випущених облігацій місцевих позик та сплата відсотків за ними.

Враховуючи підвищений ризик щодо повернення кредиту, наданого під забезпечення облігацій місцевих позик, кредит може бути наданий у сумі не більше 70% від номінальної вартості заставлених облігацій місцевих позик.

Контроль за поверненням кредитів, наданих під забезпечення облігацій місцевих позик та відсотків за їх користування, покладається на Кримське республіканське, обласні та по м. Києву і Київській області управління Національного банку України.

Рефінансування комерційного банку у вигляді ломбардного кредиту здійснюється на підставі кредитного договору, який укладається між комерційним банком та регіональним управлінням за дорученням Національного банку України за формою додатка N 8.

Кредитний договір має передбачати всі умови надання та погашення

ломбардного кредиту відповідно до цього Тимчасового положення. Кредитний договір може бути розірваний з ініціативи однієї із сторін з попереднім повідомленням за десять днів. У разі недосягнення згоди про розірвання договору цей спір передається на розгляд Арбітражного суду. Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.

Одночасно із складанням кредитного договору комерційний банк надає нотаріально посвідчену картку із зразками підписів осіб, які уповноважені підписувати документи на оформлення ломбардного кредиту.

Для отримання ломбардного кредиту комерційний банк надає регіональному управлінню Національного банку України такі документи:

- кредитний договір за формою додатка N 8;

- заяву про надання йому ломбардного кредиту за формою додатка N 9;

- доручення на право реалізації Національним банком України цінних паперів, які прийняті під забезпечення ломбардного кредиту за формою додатка N 10.

Після розгляду заяви комерційного банку регіональне управління Національного банку України, у разі прийняття рішення про надання ломбардного кредиту, повідомляє електронною поштою про це емісійно-кредитний департамент Національного банку України згідно з додатком N 11 N 12.

Після отримання підтвердження від регіонального управління Національного банку України про надання ломбардного кредиту:

- комерційний банк переводить портфель цінних паперів, що надається в забезпечення ломбардного кредиту, із свого рахунку ДЕПО на рахунок ДЕПО в Національному банку України;

- емісійно-кредитний департамент Національного банку України блокує перелік державних цінних паперів на рахунку ДЕПО в Національному банку України в тій кількості і сумі, що зазначені у повідомленні регіонального управління.

Загальна фінансова звітність - це звітність комерційного банку, яка , , , . , , - . , , , , , , - , - , - .

"Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України" N 436 12.12.97 ( - ) , 21 1997 N 388 . , .

Цей документ у деяких випадках базується не на чинному законодавстві, а на світових нормах бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим складання нових форм звітності вимагатиме умовного .

Пакет звітності складається із форм:

- фінансової звітності;

- статистичної звітності для складання грошово-кредитної ;

- статистичної звітності для складання платіжного балансу та міжнародної .

До складу фінансової звітності у країнах з розвинутою ринковою економікою включають бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, додатки в . .

Статистична звітність для складання грошово-кредитної статистики має такі :

- загальнобанківська статистика;

- монетарна (грошово-кредитна) статистика;

- статистика банківського нагляду;

- статистика операцій з іноземною валютою;

- емісійно-кредитна статистика;

- статистика готівково-грошового обігу.

Особливу роль у державній статистиці відіграє статистика платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції України, яка є інструментом узагальнюючої оцінки економічного стану країни та ефективності її світогосподарських зв'язків. Функція складання платіжного балансу держави, розроблення методологічної і методичної бази для його аналізу і прогнозування та проведення відповідних розробок покладена на Національний банк України.

Інформація, яка використовується для цілей розроблення політики, складається на базі різноманітних класифікацій та узагальнень даних про операції центрального банку. Можливості , .

Банківська система України має дворівневу структуру і складається з Національного банку України та інших депозитних корпорацій, або комерційних банків, які охоплюють державні,

акціонерні і приватні комерційні банки та Ощадний банк України.

Банківську фінансову та статистичну звітність надають регіональні управління, установи Національного банку України, комерційні банки, що мають статус юридичної особи, дирекції та , , . , , , .

Звітність для складання платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції України надають уповноважені банки та підприємства, що мають рахунки в іноземних банках, а також . , , , .

Зразки форм фінансової та статистичної звітності та інструкції з їх, затверджені Правлінням Національного банку України, наведені в цьому збірнику.

Структурні підрозділи Національного банку України в разі потреби вносять зміни та доповнення до існуючих форм, розробляють нові форми статистичної звітності та інструкції до них і передають їх управлінню грошової та банківської статистики Економічного департаменту для реєстрації і затвердження на засіданні Правління Національного банку.

Головне призначення міжнародних стандартів загальної фінансової та статистичної звітності банків - зробити її такою, щоб вона могла бути корисною найбільшій кількості користувачів для прийняття ними економічних рішень, наприклад, для оцінки безпеки , .

Форми звітності відповідають потребам значної кількості користувачів поза банком. Такими користувачами є:

- ті, хто надає банку ресурси, тобто його дійсні та потенційні вітчизняні та зарубіжні акціонери (пайовики), вкладники та кредитори;

- співробітники банку, його позичальники, українські та міжнародні фінансові організації.

Така інформація потрібна Національному банку України як центральному банку держави для виконання регулюючих та наглядових функцій.

Грошово-кредитна та банківська статистична інформація характеризує економіку держави і використовується органами законодавчої та виконавчої влади, широким колом науковців, , . , , , , , , .

Своєчасні та достовірні статистичні дані про грошово-кредитну і фінансову діяльність банків та фінансових небанківських організацій дають змогу:

- аналізувати стан і перспективи розвитку банківської системи;

- спостерігати за ходом реалізації грошово-кредитної політики - ;

- стежити за розвитком валютного ринку та операцій з іноземною валютою;

- здійснювати заходи щодо забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

- здійснювати нагляд за діяльністю комерційних банків та інших фінансових небанківських організацій;

- моделювати рішення Національного банку України при виконанні ним ;

- забезпечувати взаємозв'язок грошово-кредитної та банківської статистики з іншими макроекономічними системами даних;

- забезпечувати порівнянність із даними міжнародних фінансових і банківських організацій та центральних банків інших країн.

Усім користувачам необхідна інформація, яка допомогла б їм оцінити дійсний фінансовий стан, рентабельність та ризики банку з урахуванням нових економічних правил. Також вони потребують інформацію, яка дала б можливість правильно розуміти операції, що .

Вони потребують такої інформації навіть коли банк підлягає нагляду і надає , .

Інформація щодо грошового обігу та банківської діяльності в Україні відображається в системі показників грошово-банківської статистики та відповідних формах звітності комерційних банків, які враховують національні особливості країни, базуються на міжнародних стандартах та досвіді країн з розвинутою ринковою економікою.

У зв'язку з запровадженням в НБУ нової технології надання звітності, яка базується на економічних показниках, нова звітна інформація буде надаватись електронною поштою у вигляді файлів з набором значень економічних показників. Ці файли розроблені на базі показників форм звітності, вміщених у попередньому варіанті Правил, які були затверджені постановою Правління НБУ від 1 липня 1997 року N 209, з урахуванням змін та доповнень до форм, внесених відповідно до остаточних варіантів планів рахунків, згруповані за періодичністю надання та економічною суттю показників. Параметри аналітичних рахунків, на базі яких формуються економічні показники, описані в Методичних вказівках про ведення параметрів аналітичного обліку. Вихідні документи за формами звітності формуватимуться із значень економічних показників.

Переліки файлів та форм звітності регіональних управлінь, установ Національного банку України і комерційних банків вміщені безпосередньо перед відповідними розділами зі зразками форм звітності та інструкціями до них. Інформація з колонок 1-4 (для НБУ 1-3) характеризує файли, інформація з інших колонок відноситься до форм звітності, причім у колонці 7 вміщена інформація, якщо періодичність отримання форми відрізняється від періодичності надання файла (наприклад, форма надається один раз на два тижні, але формується на щоденній основі).

Звітність складається в одиницях, встановлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць таким чином, щоб були збережені вірність підсумків та повний збір даних статистичних звітів і балансу.

Для отримання ряду деталізованих показників потрібно використовувати дані аналітичного обліку. Дані ряду форм звіряються з балансовими даними, отже джерелом інформації для () . , , . , . .

Ряд форм має особливості, пов'язані з переходом від галузевої структури економіки до структури за видами економічної діяльності. З введенням в дію КВЕД буде припинена чинність ЗКГНГ 1994 року видання. Форми, дані яких класифікуються за галузями економіки, згодом будуть замінені формами, дані яких класифікуються за видами економічної діяльності. Перехід від ЗКГНГ до КВЕД супроводжується деякою зміною уявлень щодо видів економічної діяльності, зникають окремі галузі і з'являються нові види економічної діяльності. Найсуттєвішими відмінностями в зміні методології побудови нової класифікації є:

- зміна принципу розподілу галузей економіки з виробничої і невиробничої сфери на розподіл видів економічної діяльності за ознакою добуваючих, обробляючих та інших видів діяльності, що ;

- поява класифікації нових видів економічної діяльності, що вносять нові уявлення про розподіл праці у суспільстві і відтворюють ринкові відносини в економіці.

Зміна методологічних засад при розробці КВЕД значною мірою впливає на розподіл одиниць статистичного спостереження за галузями народного господарства та за видами економічної , ( N 6). ' , , .

Форми звітності, які отримуються з файлів економічних показників, а також поштові форми, підписують керівник банку і головний бухгалтер або їх заступники, які несуть повну , , , .

У разі виявлення помилки в звіті після його відправлення банк надсилає повторно виправлені файли чи форми, підписані відповідальними особами.

У Додатку N 10 наводяться окремі термінологічні визначення понять, що зустрічаються у формах звітності.

Додаток N 11 містить перелік нормативних документів Національного банку України для додаткового користування.

Для підвищення надійності та стабільності банківської системи України, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників комерційних банків Національний банк України затвердив «Положення про порядок ліцензування банків в Україні» (Постанова Правління НБУ №77 від 27.03.96). Це положення регламентує порядок і умови надання ліцензії (дозволу) на здійснення банківських операцій і видів діяльності (далі банківські операції) комерційним банкам і їх установам, а також порядок і умови, за яких Національний банк України може відмовити в наданні ліцензії та відкликати її.

Ліцензування - порядок надання дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій комерційному банку, який з моменту реєстрації Національним банком України набув статусу юридичної особи.

Ліцензування банківської діяльності здійснюється з метою допущення на ринок банківських послуг України комерційних банків та банківських установ, умови діяльності яких відповідають встановленим Національним банком України обов'язковим вимогам та діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів. Комерційні банки (юридичні особи) мають право здійснювати банківські операції тільки після отримання відповідної ліцензії Національного банку України. Філії комерційних банків здійснюють банківські операції при наявності відповідно оформленої довіреності головного банку і дозволу регіонального управління Національного банку України за місцем знаходження філії банку.

Операціями банків, що підлягають ліцензуванню, вважаються , 3 " "

:

1) ;

2) , - ;

3) -;

4) ;

5) (, , , , );

6) , , , ;

7) , ' , ;

8) , ();

9) ();

10) , ;

11) ;

12) ( ) ;

13) ( , ) ;

14) ;

15) ;

16) .

, , , , , .

Національний банк України надає банкам ліцензію на здійснення таких банківських операцій:

Операції з готівкою

1. Касове обслуговування клієнтів.

2. Національний банк України надає комерційним банкам ліцензії на здійснення перевезень грошово-валютних цінностей та інкасацію грошової виручки власної клієнтури.

Розрахункові операції

3. Ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України).

4. Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті).

5. Проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів за дорученням Національного банку України і Головного управління Державного казначейства Міністерства фінансів України.

6. Ведення рахунків клієнтів (нерезидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України).

7. Ведення рахунків банків-кореспондентів (нерезидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України).

Активні операції

8. Надання кредитів банкам.

9. Надання кредитів юридичним особам.

10. Надання кредитів фізичним особам.

11. Придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг).

11. Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.

Пасивні операції

12. Залучення депозитів юридичних осіб.

13. Залучення депозитів фізичних осіб.

14. Отримання кредитів від банків.

15. Випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів тощо).

Операції з валютними цінностями

16. Ведення валютних рахунків клієнтів.

17. Неторгові операції.

18. Встановлення прямих кореспондентських зв'язків з іноземними банками.

19. Встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками (робота через кореспондентські рахунки Центру міждержавних розрахунків Національного банку України або через кореспондентські рахунки уповноваженого банку).

20. Операції за міжнародними торговими розрахунками.

21. Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку.

22. Операції з залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку здійснюються з резидентами України).

23. Операції з залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках здійснюються з нерезидентами України).

24. Валютні операції на міжнародних грошових ринках.

25. Операції з банківськими металами на внутрішньому ринку.

26. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.

Інші операції та види діяльності

27. Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку.

28. Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.

29. Видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі.

30. Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг).

31. Довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та ін.) за дорученням клієнтів.

32. Купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними.

33. Купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними.

34. Надання консультаційних послуг.

35. Відкриття філій банку на території України.

36. Відкриття філій, представництв банку за межами України.

Національний банк України надає новоствореним банкам ліцензії на здійснення банківських операцій у разі дотримання ними таких обов'язкових умов:

1. Наявність професійно придатних перших керівних осіб банку (голови правління та головного бухгалтера), кандидатури яких погоджені з Національним банком України і які відповідають таким вимогам:

а) наявність вищої економічної освіти;

б) стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом на керівних посадах не менше трьох років;

в) відсутність письмово підтверджених зауважень та фактів порушень чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України і внутрішніх документів банку за час їх попередньої роботи в банківських установах з боку регіонального управління Національного банку України, яке здійснює нагляд за їх діяльністю (на підставі актів перевірок підрозділів банківського нагляду Національного банку України).

2. Наявність підрозділу, який виконуватиме відповідні банківські операції, підрозділу внутрішнього аудиту, вкомплектованих професійно придатними, кваліфікованими кадрами

(керівник підрозділу, який має відповідати вимогам, викладеним у пункті 1.). Для банків, які не мають філій, - наявність одного або кількох працівників (в залежності від обсягів діяльності банку), які здійснюють внутрішній аудит банку.

3. Наявність відповідних внутрішніх документів банку, що регламентують здійснення банком діяльності, яка ліцензується Національним банком України.

4. Забезпеченість банку необхідним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмними продуктами та засобами зв'язку, що відповідають вимогам Національного банку України.

5. Відповідність приміщення банку вимогам, встановленим Національним банком України, наявність угоди на оренду приміщення на строк не менше 5 років, або свідоцтва на право власності на приміщення.

6. У разі утворення нового комерційного банку внаслідок реорганізації банку, що мав ліцензію на здійснення відповідних операцій, Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків, враховуючи досвід роботи, наявність необхідних спеціалістів відповідної кваліфікації, технічні умови здійснення банківських операцій, має право прийняти відповідне рішення щодо надання такому банку ліцензій на здійснення банківських операцій у

національній та іноземних валютах, знизивши при цьому до встановленого чинним законодавством рівня рівень вимог щодо розміру статутного фонду та терміну функціонування банку.

Національний банк України надає ліцензію діючим банкам на розширення їх діяльності у разі дотримання ними таких обов'язкових умов (крім викладених вище):

1. Статутний фонд діючого банку повинен бути зареєстрований і фактично сплачений у розмірі, не менше встановленого Національним банком України.

2. Відповідність формування резервного фонду банку вимогам чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України, статуту банку.

Безперервне формування резервного фонду банку: у міру витрачання коштів резервного фонду відрахування до нього поновлюються до досягнення розміру, встановленого статутом банку.

3. Відповідність формування страхового фонду банку (резерв на покриття можливих втрат за кредитами) вимогам чинного законодавства, нормативним актам Національного банку України та внутрішніх документів банку про його страховий фонд, які не повинні суперечити вимогам Національного банку України.

4. Дотримання банком економічних нормативів, які встановлені Національним банком України, протягом півріччя, що передує його зверненню до Національного банку України.

5. Стабільна беззбиткова діяльність банку протягом півріччя, що передує його зверненню до Національного банку України щодо надання ліцензії.

6. Стан кредитного портфеля банку не повинен загрожувати інтересам його кредиторів та вкладників (сума безнадійних до повернення кредитів не повинна перевищувати розмірів фактично сформованих резервного та страхового фондів банку).

7. Позитивний висновок зовнішнього аудитора про діяльність банку за звітний період, що передує зверненню банку до Національного банку України щодо надання ліцензії.

8. Здійснення операцій, які ліцензуються Національним банком України, не повинно негативно вплинути на діяльність банку (відсутність надмірної концентрації надання ризикових банківських послуг одному сектору економіки, здатність банку у разі розширення його діяльності забезпечувати формування резервів у розмірах, необхідних для покриття можливих збитків).

9. Відсутність порушень банком вимог чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України і внутрішніх документів банку протягом року, що передує зверненню банку до Національного банку України з клопотанням на отримання ліцензії.

10. Банки зобов'язані про всі зміни, що сталися у складі посадових осіб (голови правління та головного бухгалтера), а також про всі зміни в структурі банку в тижневий термін повідомити з наданням пакету документів щодо нових посадових осіб регіональні управління Національного банку України за їх місцерозташуванням, які в двотижневий термін надсилають Національному банку України інформацію про зазначені зміни та про результати розгляду пакетів документів.

Новостворений комерційний банк для отримання ліцензії на здійснення банківських операцій подає до Національного банку України такі документи:

1. Клопотання банку про надання ліцензії на здійснення банківських операцій (з переліком операцій, які банк бажає виконувати) за підписом Голови Правління банку.

2. Бізнес-план банку на перший фінансовий рік його діяльності, який має містити:

а) перелік операцій та видів діяльності, які бажає здійснювати банк;

б) розрахунковий баланс і розрахунок плану доходів, витрат і прибутку банку на кінець першого фінансового року (додатки N 3, N 4);

в) економічне обгрунтування показників розрахункового балансу та розрахунку плану доходів, витрат і прибутку банку (опис основних клієнтів, напрямів спрямування та визначення джерел залучення коштів, фінансових результатів діяльності, формування резервів у розмірах, необхідних для покриття можливих збитків);

г) дані про управлінську та організаційну структуру банку (підрозділи, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішення, положення про Правління банку та його підрозділи, зокрема про підрозділ внутрішнього аудиту банку).

3. Відомості, що підтверджують професійну придатність керівників відповідних підрозділів.

4. Висновок регіонального управління Національного банку України щодо технічної готовності та забезпеченості кваліфікованими кадрами.

Діючий комерційний банк для розширення ліцензії на здійснення банківських операцій, подає до Національного банку України такі документи:

1. Клопотання банку про надання ліцензії на здійснення банківських операцій (з переліком операцій, які банк бажає виконувати) за підписом Голови Правління банку.

2. Баланс банку та звіт про прибутки і збитки на останню звітну дату.

3. Висновок зовнішнього аудитора щодо діяльності банку за звітний рік, що передує зверненню банку до Національного банку України, має містити інформацію про:

- достовірність даних бухгалтерського балансу банку на дату складання звіту;

- відповідність бухгалтерського обліку вимогам нормативних документів Національного банку України;

- відповідність результатів фінансово-господарської діяльності банку його звітності;

- дотримання банком вимог чинного законодавства України та нормативних актів Національного банку України;

- правильність оголошення прибутку, що підлягає оподаткуванню;

- зловживання керівних осіб банку, якщо такі мали місце;

- факти допущення діяльності та операції, на здійснення яких банк не має ліцензії Національного банку України;

- стан системи та оцінку роботи внутрішнього аудиту комерційного банку;

- іншу інформацію за згодою з комерційним банком.

4. Висновок регіонального управління Національного банку України щодо технічної готовності та забезпеченості кваліфікованими спеціалістами для виконання відповідних операцій.

Національний банк України надає ліцензію на ведення рахунків клієнтів-резидентів та здійснення розрахунків за їх дорученням у національній валюті з використанням форм розрахунків, встановлених Національним банком України (платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів та інших) у разі забезпеченості засобами машинної обробки банківської інформації, засобами і каналами зв'язку, які відповідають встановленим Національним банком України вимогам, для складання щоденного балансу і якісного проведення розрахунків.

Національний банк України надає ліцензію на ведення рахунків банків-кореспондентів, що є резидентами України, та здійснення розрахунків за їх дорученням у національній валюті з використанням форм розрахунків, встановлених Національним банком України (платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів та інших), у разі виконання таких вимог:

- статутний фонд банку повинен складати подвійний розмір мінімального статутного фонду, встановленого Національним банком України;

- статутний фонд банку повинен бути зареєстрований та фактично сплачений у сумі, еквівалентній 1 млн.ЕКЮ;

- не мати протягом одного року зауважень від підрозділів банківського нагляду Національного банку України та інших контролюючих органів України щодо дотримання банком вимог чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України.

Ліцензія на здійснення касового обслуговування надається за умови виконання банком таких вимог Національного банку України:

- відповідність приміщення банку з касовим вузлом технічним вимогам, викладеним у Відомчих будівельних нормах "Проектування банків та банківських сховищ", затверджених постановою Правління Національного банку України N 216 від 29 серпня 1995 року;

- для установ банків з щоденними обсягами зберігання цінностей понад 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідність організації охорони банків вимогам "Інструкції по охороні установ банків України підрозділами міліції при органах внутрішніх справ", затвердженої спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Національного банку України від 12.06.91 р. N 372ДСК/32ДСК.

Ліцензія на право перевезення грошово-валютних цінностей та інкасацію грошової виручки власної клієнтури надається за умови виконання банком таких вимог Національного банку України:

- здійснення банківських операцій та робота з готівкою не менш як 3 роки;

- відповідність установ банків технічним вимогам, які необхідні для забезпечення чіткої роботи при перевезенні цінностей;

- наявність грошових сховищ, які відповідають вимогам нормативних актів Національного банку України та МВС України щодо питань забезпечення схоронності великих партій грошей;

- наявність згідно з вимогами Інструкції НБУ N 1 від 7 липня 1994 року "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України" каси перерахунку цінностей, приходної та видаткової кас;

- наявність атестованого особового складу служби перевезення, який має спеціальну підготовку;

- наявність спеціального автотранспорту, забезпеченого засобами радіотехнічного зв'язку з частотами, наданими ДІЕ України, кольорографічними схемами, спеціальними світловими та звуковими сигналами, погодженими з МВС України;

- наявність вогнепальної нарізної зброї або наявність угоди, укладеної з відповідною службою, яка має право здійснювати охорону цінностей, що перевозяться.

Національний банк України надає ліцензію на залучення депозитів фізичних осіб та на випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів тощо) за умови наявності внутрішніх документів банку, що регламентують порядок та умови здійснення цих операцій, які не суперечать вимогам чинного законодавства України, виконання банком вимог, передбачених розділами 3 і 4 Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні», протягом одного року, а також здійснення банківських операцій протягом трьох років та наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі не менш, як 1 млн.ЕКЮ.

Банк може отримати ліцензію на надання кредитів юридичним і фізичним особам за умови виконання таких вимог Національного банку України:

- наявність відповідного Положення про кредитування, яке повинно містити основні положення політики банку, на підставі яких надається кредит, об'єктивні норми та параметри, якими мають керуватися працівники банку у процесі надання кредитів (шляхи мінімізації кредитного ризику), аналізу кредитного портфеля банку, визначена організаційна структура, обов'язки та відповідальність Кредитного комітету банку, а також визначені процедури затвердження і порядок надання кредиту.

Банк може отримати ліцензію на надання кредитів банкам за умови виконання вимог розділів 3 і 4, п.7.6. Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні» та роботи банку протягом одного року.

Ліцензія на видачу поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі, може бути надана банку за умови наявності відповідних внутрішніх документів, що визначають політику банку щодо порядку та умов видачі вищевказаних зобов'язань, дотримання вимог розділу 4 цього Положення протягом одного року і наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі не менш, як 1 млн.ЕКЮ.

Національний банк України надає ліцензію на вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб при дотриманні банком вимог розділу 4 Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні» та роботи банку протягом одного року.

Ліцензія на проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів за дорученням Національного банку України і Головного управління Державного казначейства Міністерства фінансів України надається банку за умови:

- наявності відповідного рішення Кабінету Міністрів України про визначення банку як уповноваженого здійснювати касове виконання Державного бюджету України;

- строк діяльності банку повинен становити не менше трьох років;

- відсутності зауважень регіонального управління Національного банку України щодо діяльності банку;

- наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі, еквівалентній 3 млн.ЕКЮ.

Ліцензія на право проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків місцевих позабюджетних фондів за дорученням Національного банку України і міської державної адміністрації надається банку за умови:

- відповідного розпорядження або постанови Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;

- строку діяльності банку не менше одного року;

- відсутності зауважень з боку регіонального управління Національного банку України щодо діяльності банку;

- наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі, еквівалентній 1 млн.ЕКЮ.

Ліцензія на право надання консультаційних послуг надається банку за умови наявності відповідних кваліфікованих, професійно придатних кадрів.

Ліцензія на право придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг) надається банку за умови наявності відповідного внутрішнього документа, терміну діяльності банку протягом двох років та наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі не менш, як 1 млн.ЕКЮ.

Ліцензія на право відкриття філій на території України надається за умови дотримання банком таких вимог:

- термін діяльності банку - 1 рік;

- наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі, еквівалентній 1 млн.ЕКЮ.

Ліцензія на право проведення довірчих операцій (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та ін.) за дорученням клієнтів надається банку за умови терміну його діяльності не менше року.

Ліцензія на право купівлі, продажу і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними надається банку за умови:

- термін діяльності банку - 1 рік;

- статутний фонд банку повинен бути зареєстрований та фактично сплачений у сумі, еквівалентній 1 млн.ЕКЮ.

Ліцензія на право ведення рахунків клієнтів (нерезидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України) та рахунків банків-кореспондентів нерезидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України) надається банку за умови наявності ліцензії на здійснення операцій з валютними цінностями, зазначених у пп.17-23 Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні» .

Ліцензія на право відкриття філій, представництв банку за межами України надається за умови дотримання банком таких вимог:

- термін діяльності банку - 3 роки;

- статутний фонд банку повинен бути зареєстрований та фактично сплачений у сумі, еквівалентній 3 млн.ЕКЮ.

Комерційний банк може звернутись до Національного банку України з клопотанням про отримання ліцензії на здійснення операцій лише за умови дотримання ним вимог, передбачених розділом 3 (для новостворюваних банків), розділом 4 (для діючих банків) та розділом 7 Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні» .

Разом з пакетом документів комерційний банк подає до регіонального управління Національного банку України клопотання про надання висновку щодо їх відповідності встановленим вимогам.

При поданні пакету документів регіональне управління перевіряє його комплектність.

У разі відсутності хоча б одного з документів регіональне управління протягом трьох днів з моменту отримання документів повинно повернути комерційному банку пакет документів з супровідним листом із обгрунтуванням підстав його повернення.

У двотижневий термін з дня отримання повного пакету документів регіональне управління розглядає його на предмет дотримання банком вимог, перелічених у розділах 3, 4, 7, та за результатами його розгляду готує висновок щодо можливості надання банку ліцензії на здійснення перелічених у клопотанні банківських операцій та готовності банку до їх здійснення.

У разі необхідності регіональне управління Національного банку України може на місці перевірити достовірність інформації, викладеної в поданих документах, та провести співбесіду з особами, переліченими в п.п.3.1., 3.2 Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні».

Висновок регіонального управління Національного банку України повинен містити інформацію про дотримання банком вимог розділів 3, 4, 7 Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні», а також обгрунтовану інформацію щодо можливості надання ліцензії банку та його готовності до здійснення діяльності, на яку він бажає отримати ліцензію.

За якість, достовірність викладеної у висновку інформації та її відповідність цьому положенню та нормативним актам Національного банку України, своєчасність його підготовки персональну відповідальність несе керівник регіонального управління Національного банку України.

Після розгляду пакету документів банку для отримання ліцензії регіональне управління Національного банку України надсилає його разом зі своїм висновком поштою до Національного банку України.

Департамент банківського нагляду розглядає подані документи разом з висновком регіонального управління на предмет їх відповідності чинному законодавству, нормативним актам Національного банку України, вимогам, на підставі яких здійснюється ліцензування.

У разі необхідності подані документи розглядаються іншими департаментами Національного банку України.

Рішення щодо можливості надання ліцензії банкам здійснюється протягом одного місяця з дня отримання Національним банком України клопотання на отримання ліцензії та всіх документів, необхідних для отримання ліцензії.

Новостворені банки разом з документами, які подаються для їх реєстрації, у разі готовності до здійснення діяльності, на яку вони бажають отримати ліцензію, можуть подавати клопотання (з переліком операцій, які банк бажає виконувати відповідно до його бізнес-плану) на отримання ліцензії разом з документами, передбаченими розділом 5 Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні».

Після розгляду пакету документів департамент банківського нагляду готує висновок щодо можливості надання банку ліцензії на здійснення певних операцій з переліком операцій та видів діяльності і подає пакет документів з висновком на розгляд Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків (надалі - Комісія) для прийняття рішення про надання ліцензії.

Національний банк України може відмовити банку в наданні ліцензії, якщо за результатами розгляду поданого пакету документів, а для діючого банку - також аналізу діяльності за рік, що передує його зверненню до Національного банку України, встановлено, що надана недостовірна або неповна інформація, що здійснення операцій може негативно вплинути на діяльність банку, або якщо банк не виконав умов розділів 3-7 Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні».

Рішення про відмову в наданні ліцензії повідомляється банку у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Ліцензія набуває чинності з моменту прийняття відповідного рішення Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності банків за поданням департаменту банківського нагляду і здійснення відповідного запису в Книзі реєстрації наданих ліцензій (додаток N 2).

Ліцензія оформлюється відповідним чином, тобто вона має бути виписана на спеціальному бланку, підписана заступником Голови Правління Національного банку України, який за розподілом обов'язків між членами Правління здійснює загальне керівництво банківським наглядом, і скріплена гербовою печаткою (додаток N 1).

Ліцензія надсилається регіональному управлінню кур'єрською поштою в опечатаному пакеті для передачі банку під розпис Голови Правління банку.

Регіональні управління Національного банку України надають дозвіл (додаток N 5) відкритим філіям банків на здійснення банківських операцій у місячний термін.

Для отримання дозволу на здійснення банківських операцій відкрита філія повинна подати регіональному управлінню Національного банку України за місцем знаходження філії клопотання про надання їй дозволу на здійснення банківських операцій, нотаріально завірену копію ліцензії банку-юридичної особи на здійснення банківських операцій, довіреність, надана банком філії на здійснення банківських операцій, інформацію головного банку про наявність у філії необхідного банківського обладнання, комп'ютерної техніки, програмних продуктів, приміщення, які відповідають вимогам, встановленим Національним банком України, а

також інформацію про кваліфікацію і професійну придатність керівника та головного бухгалтера філії і посадових осіб, вказаних у пункті 3.2. Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні».

У разі необхідності регіональне управління Національного банку України може на місці перевірити достовірність інформації, викладеної в поданих документах, та провести співбесіду з керівником і головним бухгалтером філії та особами, зазначеними у пункті 10.2. Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні».

Регіональне управління Національного банку України може відмовити філії у наданні дозволу, якщо за результатами розгляду поданого пакету документів та діяльності філії за рік, що передує її зверненню до регіонального управління Національного банку України, встановлені факти подання недостовірної або неповної інформації, негативного впливу від здійснення операцій на діяльність філії або банку, невиконання філією умов пункту 10.2. Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні».

Рішення про відмову в наданні дозволу надсилається філії та банку-юридичній особі у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Регіональне управління Національного банку України може відкликати наданий філії дозвіл на здійснення банківських операцій (окремих чи всіх) за умови:

- виявлення недостовірних даних, на підставі яких було надано дозвіл;

- затримки початку здійснення діяльності філії, на яку був наданий дозвіл, більше, ніж на один рік з моменту надання дозволу;

- виникнення становища, яке загрожує інтересам кредиторів та вкладників філії;

- виявлення порушень філією вимог банківського законодавства, нормативних актів Національного банку України, а також внутрішніх документів банку-юридичної особи та власних внутрішніх документів;

- наявності збиткової діяльності філії протягом 3 місяців підряд;

- здійснення операцій, на які не був наданий дозвіл;

- надання недостовірної інформації та звітності або несвоєчасного їх подання;

- невиконання у встановлений термін вимог Національного банку України та його регіональних управлінь щодо діяльності філії та умов, на підставі яких був наданий дозвіл.

У разі відкликання дозволу на здійснення всіх банківських операцій регіональне управління Національного банку України повідомляє в одноденний термін банк-юридичну особу філії з пропозицією про припинення діяльності філії. Водночас регіональне управління повідомляє департамент банківського нагляду Національного банку України і регіональне управління Національного банку України за місцем розташування банку-юридичної особи з пропозицією (у разі необхідності) відкликання у головного банку ліцензії на відкриття філії або ліцензії на здійснення окремих банківських операцій.

Відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій є крайнім заходом Національного банку України. До його застосування Національний банк України використовує інші заходи застережливого характеру відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.

Ліцензія на здійснення банківських операцій (окремих чи всіх) може бути відкликана за поданням регіонального управління Національного банку України у разі:

- виявлення недостовірних даних, на підставі яких була надана ліцензія;

- затримки початку здійснення діяльності, на яку надана ліцензія, більше, ніж на один рік з моменту надання ліцензії;

- виникнення становища, яке загрожує інтересам кредиторів та вкладників банку;

- виявлення порушень банком вимог банківського і антимонопольного законодавства та нормативних актів Національного банку України;

- наявності збиткової діяльності банку протягом 3 місяців поспіль;

- систематичного порушення економічних нормативів, які встановлені Національним банком України, протягом трьох місяців підряд або 6 місяців протягом року;

- здійснення операцій, на які не було надано ліцензії;

- надання недостовірної інформації та звітності або несвоєчасного їх подання;

- невиконання у встановлений термін вимог Національного банку України щодо діяльності банку та умов, на підставі яких була надана ліцензія.

У разі прийняття Комісією рішення про відкликання ліцензії на здійснення однієї або декількох банківських операцій комерційний банк повинен в день отримання зазначеного рішення відповідно припинити здійснення нових операцій та забезпечити виконання зобов'язань банку за банківськими операціями, за якими відкликано ліцензію перед кредиторами і вкладниками згідно з укладеними договорами. Банк зобов'язаний у 3-денний термін повернути Національному банку України раніше отриману ліцензію для заміни додатку з іншим переліком операцій.

Підрозділи банківського нагляду Національного банку України та його регіональних управлінь ведуть постійний контроль за дотриманням банком вимог Національного банку щодо припинення здійснення операцій, за якими відкликано ліцензію.

У разі, якщо банк не припинив здійснення банківських операцій, на які ліцензія була відкликана, Правління Національного банку України може прийняти рішення про відкликання ліцензій на всі види банківських операцій.

Рішення про відкликання ліцензії на всі банківські операції приймається Правлінням Національного банку України на підставі пропозицій Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків.

У разі прийняття рішення про відкликання ліцензії на всі види банківських операцій Правління Національного банку України зобов'язує засновників, акціонерів (учасників) банку вирішити в двотижневий термін питання щодо форм подальшого функціонування банку, або припинення його діяльності шляхом реорганізації чи ліквідації.

У разі, якщо зазначені вимоги не виконані, Правління Національного банку України на підставі пропозицій Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків, приймає рішення про ліквідацію банку.

Рішення Правління Національного банку України про відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій повідомляється всім банкам України.

Про відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій Національний банк України сповіщає у центральній пресі.

, 07.10.99 499, , - .

Це Положення розроблене відповідно до статті 29 Закону " " - , . ,

депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - ) .

Випуск, розміщення і платежі за сертифікатами () .

Рішення щодо доцільності здійснення первинного ' - .

Операції з розміщення сертифікатів Національного банку - , ( 17 ).

До участі в аукціонах з розміщення сертифікатів , , , ' . .

Місце проведення аукціонів з розміщення сертифікатів - .

Національний банк України проводить аукціони з - , . 1 .

Правління Національного банку України може приймати - , - .

Сертифікати Національного банку мають право обігу на , .

Сертифікати Національного банку України випускаються за , , .

Національний банк України може випускати сертифікати для 1 180 .

Умови, максимальна або мінімальна сума заявки від , , , , , - , .

Національний банк України може надавати повідомлення .

Право власності комерційного банку на сертифікат Н .

Підтвердженням права власності на сертифікат є виписка з , ' ( 21 ).

Виписка з рахунку обліку сертифікатів не може бути предметом , .

Порядок бухгалтерського обліку придбаних комерційними банками , 30.12.97 N 466.

У розрахунок суми процентного доходу за сертифікатом , , 365 . :

 • у разі виконання умов випуску сертифіката, передбачених у , , - , ;

 • за умови дострокового погашення сертифіката першим днем , - , ;

 • за умови перерахування коштів комерційним банком пізніше 17 , - , .

  Погашення сертифікатів здійснюється Національним банком , .

  ' ( " "), ( 19 ):

  кількість сертифікатів на придбання;

  сума запропонованого банком депозиту;

  строк депозиту;

  процентна ставка, за якою комерційний банк погоджується . .

  Комерційні банки, які бажають придбати сертифікати, .

  Подання заявок на участь в аукціоні, їх розгляд і .

  На підставі заявок, що надійшли від комерційних банків, , .

  Результати аукціону повідомляються територіальним - " " ( 18 20).

  Комерційний банк у день отримання повідомлення про .

  Сплата суми процентного доходу власникам сертифікатів .

  , , , . - , - . - .

  , , - , ', , . , ' ­ , .

  , , , ' - , . ' , "- ". , - .

  - , , , - , . , , .

  - , (. -, . , . . . ;-,-.. , . , . , . , . , . ), (. , . , . , . , . -, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . .).

  Належне місце в розробці цієї теми займають праці українських економістів, до яких належать А. Гальчинський, О. Гриценко, В. Лисицький, А. Мороз, М. Савлук, О. Шаров, В. Ющенко та ряд інших. Водночас, незважаючи на значні здобутки в дослідженні проблем грошово-кредитного регулювання економіки, не знайдено єдиного погляду в теорії і практиці - . . - .

  Грошово-кредитним системам та їх головній ланці - центральним . .

  Статус центрального банку - не лише найважливіший елемент становлення даного інституту в економіці, а й фактор, що має велике політичне та економічне значення для розвитку ринкової інфраструктури. Місце центрального банку е відображенням тих процесів, що відбуваються в економіці, рівня розвитку її політичних інститутів, демократичних традицій суспільства, його економічної культури тощо.

  У зв'язку з цим важливого значення набуває питання незалежності центрального банку, оскільки незалежний статус останнього дає йому змогу не пов'язувати свої дії з динамікою політичної кон'юнктури, а забезпечувати реалізацію грошово-кредитної політики, використовуючи при цьому найефективніші засоби.

  Важливе значення для ефективної діяльності центрального банку. проведення ним незалежної політики займає законодавче закріплена система його організації та управління.

  Серед численних функцій центрального банку найважливішими є функції в системі регулювання пропозиції грошей.

  Грошово-кредитне регулювання, що здійснюється центральним банком, є одним з елементів економічної політики держави і являє собою сукупність ,, , , — .

  Як і для більшості центральних банків світу, основною функцією НБУ с підтримання стабільності національної валюти та стабільності цін. На виконання цієї функції і була спрямована діяльність Національного банку.

  Проведення монетарного регулювання Національним банком здійснює­ться відповідно до Основних напрямів грошово-кредитної політики, які розробляються щорічно НБУ і затверджуються Верховною Радою України.

  Грошово-кредитна політика НБУ протягом 1992-1995 років перебувала під значним впливом рішень органів виконавчої влади. Особливо це проявлялося у розмірах кредитів державним органам управління, що надавалися в основному за рахунок емісії НБУ, підриваючи його спроби до стабілізації. У цей період вплив Національного банку України на стан грошового ринку та його стабільність був майже непомітний - інструменти грошової політики не працювали.

  Посилення монетарної політики у 1996 році дозволило НБУ розпочати запровадження нормальної системи регулювання грошового ринку через систему відповідних інструментів, і таким чином стабілізувати грошово-кредитний ринок, інфляцію та вартість національних грошей.

  Поступово для регулювання грошово-кредитного ринку Національним банком почали використовуватися наступні інструменти грошової політики:

 • облікова ставка як базова ціна національної валюта;

 • обов'язкове резервування залучених коштів комерційних банків;

 • операції щодо підтримки ліквідності комерційних банків через кредитні аукціони;

 • ломбардне кредитування та операції РЕПО;

 • операції з державними цінними паперами на грошово-кредитному ринку.

22