Фінансовий контроль


Реферат >> Астрономия

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

ЛИСТ від 23.02.2000 р. N 18-432

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, надсилаються для використання та забезпечення підвідомчих підприємств та організацій Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році.

  Заступник Міністра 

А. Литвин 

  Додаток
до листа Міністерства фінансів України
від 23.02.2000 р. N 18-432 

Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році

N
з/п  

Сальдо на кінець 1999 року (графа 4) Балансу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17.11.99 р. N 282 

Сальдо на початок 2000 року (графа 3) Балансу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87 

Назва статті 

Код
рядка 

Код
рядка 

Назва статті 

АКТИВ 

  

Основні засоби: 

Основні засоби: 

1. 

залишкова вартість 

010 

030 

залишкова вартість (визначається як різниця між значеннями рядків 031 і 032) 

2. 

знос (02) 

011 

032 

знос 

3. 

первісна вартість (01) 

012 

031 

первісна вартість 

  

Нематеріальні активи: 

Нематеріальні активи: 

4. 

залишкова вартість 

020 

010 

залишкова вартість 

5. 

знос (02) 

021 

012 

знос 

6. 

первісна вартість (04) 

022 

011 

первісна вартість 

7. 

Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33, 35, 61) 

030 

020 

Незавершене будівництво 

8. 

Устаткування (07) 

035 

020 

Незавершене будівництво (у частині вартості обладнання до встановлення) 

100 

виробничі запаси (у частині вартості матеріалів, конструкцій та деталей, які обліковувалися на рахунку 07 "Будівельні матеріали й обладнання до встановлення") 

9. 

Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58) 

040 

045 

Інші довгострокові фінансові інвестиції 

10. 

Майно в оренді (11) 

050 

050 

Довгострокова дебіторська заборгованість (крім сальдо субрахунка 4 "Орендний кредит" -у частині поточної заборгованості і сальдо субрахунка 3 "Оборотні фонди до викупу" рахунка 11 "Майно в оренді") 

210 

Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині, що не включена до рядка 050) 

11. 

Інші необоротні активи 

060 

050 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

12. 

Виробничі запаси (05, 06, 08, 10) 

080 

100 

виробничі запаси 

13. 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі (09) 

090 

110 

тварини на вирощуванні та відгодівлі 

  

Малоцінні та швидкозношувані предмети: 

  
  

14. 

залишкова вартість 

100 

Х 

  

15. 

знос (13) 

101 

032 

знос основних засобів (у частині зносу, що відноситься до спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, інвентарної тари, тимчасових (нетитульних) споруд, предметів прокату) 

16. 

первісна вартість (12) 

102 

031 

первісна вартість основних засобів (у частині вартості спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, інвентарної тари і тимчасових (нетитульних) споруд) 

100 

виробничі запаси (у частині вартості інших малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі, що не включена до рядка 031) 

350 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині залишкової вартості, як різниці між первісною вартістю і сумою зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації, що не включені до рядків 031 і 100 - із знаком "-") 

17. 

Незавершене виробництво (03, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 43, 44) 

110 

120 

незавершене виробництво (крім сальдо рахунка обліку розрахунків за виконані етапи за незвершеними роботами, сальдо рахунків обліку позавиробничих витрат та витрат обігу) 

210 

Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині сальдо рахунка обліку розрахунків за виконані етапи за незавершеними роботами) 

350 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині сальдо рахунків позавиробничих витрат та витрат обігу - із знаком "-") 

18. 

Транспортні послуги за неоформленими реєстрами 

111 

120 

незавершене виробництво 

19. 

Витрати майбутніх періодів (31) 

120 

270 

Витрати майбутніх періодів 

20. 

Готова продукція (40) 

130 

130 

готова продукція 

  

Товари: 

  

21. 

купівельна вартість (41) 

140 

140 

товари (без вартості предметів прокату) 

031 

первісна вартість основних засобів (у частині вартості предметів прокату) 

22. 

товарні надбавки (42) 

141 

350 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині сальдо субрахунка 4 "Валютна маржа" рахунка 42 "Товарні надбавки" - із знаком "+" або "-" відповідно) 

23. 

продажна вартість (41) 

142 

Х 

  

24. 

Товари відвантажені, не сплачені у строк (45) 

160 

250 

Інші оборотні активи 

  

Дебіторська
заборгованість: 

Дебіторська
заборгованість: 

25. 

  

Х 

160 

чиста реалізаційна вартість (визначається як різниця між значеннями рядків 161 і 162) 

26. 

за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76) 

170 

161 

первісна вартість 

27. 

за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (62,76) 

180 

161 

первісна вартість 

28. 

резерв сумнівних боргів (88) 

185 

162 

резерв сумнівних боргів 

29. 

з векселів одержаних (59) 

190 

150 

Векселі одержані 

30. 

з податкових розрахунків (67) 

195 

250 

Інші оборотні активи 

31. 

з бюджетом (68) 

200 

170 

з бюджетом 

32. 

з персоналом за іншими операціями (73) 

210 

050 

Довгострокова дебіторська заборгованість (у частині довгострокової дебіторської заборгованості персоналу) 

210 

Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині поточної дебіторської заборгованості персоналу) 

33. 

з авансів виданих (61) 

220 

180 

за виданими авансами 

34. 

з дочірніми підприємствами (78) 

230 

200 

із внутрішніх розрахунків 

35. 

3 іншими дебіторами (63, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84) 

240 

210 

Інша поточна дебіторська заборгованість (крім сальдо рахунка 84 "Нестачі та втрати від псування цінностей") 

270 

Витрати майбутніх періодів (у частині сальдо рахунка 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей") 

36. 

Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58) 

250 

220 

Поточні фінансові інвестиції 

  

Грошові кошти: 

Грошові кошти
та їх еквіваленти: 

37. 

каса (50) 

260 

230 

у національній валюті 

240 

в іноземній валюті 

38. 

розрахункові рахунки (51) 

270 

070 

інші необоротні активи 

230 

у національній валюті 

240 

в іноземній валюті 

39. 

валютні рахунки (52) 

280 

070 

інші необоротні активи 

230 

у національній валюті 

240 

в іноземній валюті 

40. 

інші грошові кошти (54, 55, 56) 

290 

230 

у національній валюті 

240 

в іноземній валюті 

41. 

Використання позикових коштів (82) 

300 

350 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком "-") 

42. 

Інші оборотні активи 

310 

250 

Інші оборотні активи 

ПАСИВ 

43. 

Статутний фонд (капітал) (85) 

400 

300 

Статутний капітал 

44. 

Додатковий капітал (88) 

405 

320 

Додатковий вкладений капітал (у частині емісійного доходу) 

330 

Інший додатковий капітал (у частині сум, що за листом Міністерства фінансів України від 04.02.2000 р. N 18-424 переносяться на субрахунки 422 "Інший вкладений капітал", 423 "Дооцінка активів", 424 "Безоплатно одержані необоротні активи") 

45. 

Резервний фонд (88) 

410 

340 

Резервний капітал 

46. 

Фінансування капітальних вкладень (93, 94) 

420 

330 

Інший додатковий капітал 

47. 

у тому числі фінансування геологорозвідувальних робіт 

421 

Х 

  

48. 

Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96) 

425 

420 

Цільове фінансування (у частині сум цільового фінансування) 

350 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині фондів економічного стимулювання, спеціальних фондів страховика та вільних резервів страховика) 

330 

Інший додатковий капітал (у частині сум, що за листом Міністерства фінансів України від 04.02.2000 р. N 18-424 переносяться на субрахунок 425 "Інший додатковий капітал") 

310 

Пайовий капітал (у частині пайового фонду (пайових внесків) 

49. 

Страхові резерви страховиків 

430 

410 

Інші забезпечення (визначається як різниця між рядками 430 і 435) 

50. 

Страхові резерви перестраховиків 

435 

Х 

  

51. 

Амортизаційний фонд (86) 

440 

330 

Інший додатковий капітал 

52. 

Доходи майбутніх періодів (83) 

450 

630 

Доходи майбутніх періодів 

53. 

Резерви наступних витрат і платежів (89) 

460 

400 

Забезпечення виплат персоналу (у частині резерву на оплату наступних відпусток) 

410 

Інші забезпечення (у частині резерву на покриття інших наступних витрат) 

54. 

Неоплачений капітал (75) 

465 

360 

Неоплачений капітал 

55. 

Вилучений капітал (56) 

470 

370 

Вилучений капітал 

  

Нерозподілений
прибуток: 

  

56. 

минулих років (98) 

475 

350 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

57. 

звітного року (80) 

480 

350 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

  

Збитки: 

  

58. 

минулих років (98) 

485 

350 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком "-") 

59. 

звітного року (80) 

490 

350 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком "-") 

60. 

Кредити банків (92) 

500 

440 

Довгострокові кредити банків 

61. 

Позикові кошти (95) 

510 

450 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання (у частині зобов'язань за облігаціями) 

470 

Інші довгострокові зобов'язання (у частині, що не включена до рядка 450) 

62. 

Заборгованість за майно в оренді (99) 

515 

470 

Інші довгострокові зобов'язання (крім заборгованості за орендний кредит - у частині поточної заборгованості і заборгованості щодо викупу оборотних матеріальних засобів) 

610 

Інші поточні зобов'язання (у частині, що не включена до рядка 470) 

63. 

Реструктуризований борг (60) 

520 

470 

Інші довгострокові зобов'язання 

64. 

Розрахунки за майно (76) 

525 

470 

Інші довгострокові зобов'язання 

65. 

Відстрочена податкова заборгованість (95) 

530 

470 

Інші довгострокові зобов'язання 

66. 

Розрахунки з учасниками інвестиційного фонду 

535 

470 

Інші довгострокові зобов'язання 

67. 

Інші довгострокові зобов'язання 

540 

470 

Інші довгострокові зобов'язання 

68. 

Кредити банків (90) 

600 

500 

Короткострокові кредити банків 

69. 

Позикові кошти (95) 

610 

610 

Інші поточні зобов'язання 

70. 

Кредити та позики, що не погашені у строк 

620 

500 

Короткострокові кредити банків (у частині кредитів банків, що не погашені у строк) 

610 

Інші поточні зобов'язання (у частині позик, що не  погашені у строк) 

  

Кредиторська
заборгованість: 

Кредиторська
заборгованість: 

71. 

за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60, 76) 

630 

530 

за товари, роботи, послуги 

72. 

за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (60, 76) 

640 

530 

за товари, роботи, послуги 

73. 

з векселів виданих (66) 

650 

520 

Векселі видані 

74. 

з авансів одержаних (61) 

660 

540 

з одержаних авансів 

75. 

з податкових розрахунків (67) 

665 

610 

Інші поточні зобов'язання 

76. 

з бюджетом (68) 

670 

550 

з бюджетом 

77. 

з позабюджетних платежів (65) 

680 

560 

з позабюджетних платежів 

78. 

зі страхування (69) 

690 

570 

зі страхування 

79. 

з оплати праці (70) 

700 

580 

з оплати праці 

80. 

з дочірніми підприємствами (78) 

710 

600 

із внутрішніх розрахунків 

81. 

з учасниками (75) 

715 

590 

з учасниками 

82. 

з іншими кредиторами (71, 76) 

720 

610 

Інші поточні зобов'язання 

83. 

Інші короткострокові зобов'язання 

740 

610 

Інші поточні зобов'язання 

  Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку 

 
В. Пархоменко