Економіка виробничо-господарських процесів


Реферат >> Астрономия

Міністерство освіти України

Державний університет “Львівська політехніка”

Кафедра економіки та менеджменту

інвестицій і нерухомості

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

“Економіка виробничо-господарських процесів”

з курсу “Економіка підприємства”

Виконав:

студент групи ЕК-26

Чухрай Святослав

Прийняла:

Ріжко Л.І.

Львів-2000

ЗМIСТ.

Вступ

1. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПIДПРИЄМСТВА.

1.1. Виробнича програма та її виконання ……………………………………………………………………………………

1.2. Чисельнiсть працюючих …………………………………………………………………………………………………..

1.3. Середньорiчна вартiсть основних фондiв ……………………………………………………………………………..

1.4. Складання кошторису витрат …………………………………………………………………………………………….

1.5. Складання калькуляцiї витрат на виготовлення виробiв …………………………………………………………….

1.6. Розрахунок нормативу оборотних засобiв ……………………………………………………………………………..

1.7. Визначення цiни виробiв ………………………………………………………………………………………………….

2. ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНI ПОКАЗНИКИ

2.1. Розрахунок точки беззбитковостi ………………………………………………………………………………………..

2.2. Визначення основних фiнансово-економiчних показникiв …………………………………………………………..

2.3. Розрахунок показникiв ефективностi використання ресурсiв ……………………………………………………….

3. РОЗВИТОК ПIДПРИЄМСТВА

3.1. Визначення показникiв ефективностi iнвестицiй у проекти розвитку пiдприємства ……………………………

3.2. Розрахунок очiкуваних показникiв виробничої програми пiдприємства ………………………………………….

3.3. Оптимiзацiя цiн на вироби ………………………………………………………………………………………………..

3.4. Вибiр та обгрунтування економiчних рiшень …………………………………………………………………………..

Висновки …………………………………………………………………………………………………………………………..

Лiтература …………………………………………………………………………………………………………………………

Додаток (Графiчна частина) ……………………………………………………………………………………………………


ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

1. Розрахунок iндивiдуальних коефiцiєнтiв.

1.1. Груповий коефiцiєнт:

3

1.2. Порядковий коефiцiєнт:

2,3

1.3. Iменний коефiцiєнт:

4.8

Iндивiдуальний сумарний коефiцiєнт:

10.1

2. Вибiр виробiв, якi випускає пiдприємство.

Перший вирiб:

У

Другий вирiб:

Й

Третiй вирiб:

С

3. Вихiднi данi для розрахункiв.

3.1. Вихiднi данi для розрахунку показникiв виробничої програми пiдприємства та її виконання.

№ п/ч

Назва

виробу

Рiчнi обсяги виробни-

цтва, (тис. Шт.)

Запаси гот. Прод. На

поч. Року, (тис.шт)

Запаси гот. Прод. На

кiн. Року, (тис.шт.)

Виробнич.

цикл, днi

Рентабель

нiсть по

плану, %

план

Звiт

плановi

фактичнi

плановi

фактичнi

1

У

42,16

45,17

2,51

2,21

2,71

2,91

6

18

2

Й

351,5

376,6

17,575

14,06

21,09

25,1

4,8

14,8

3

С

50,2

51,19

5,121

3,313

3,715

2,51

7

14,4

3.2. Норми витрат ресурсiв на виробництво одного виробу.

№ п/ч

Види

виробiв

Сировина i матерiали

Комплекту

ючi, грн.

Паливо

кг

Еленергiя

квт/год

Трудомiст

люд-год

W, кг

Х, кг

Y, м3

Z, м2

1

У

132,9

0

0,017

0

42,6

0

150,2

49,8

2

Й

15,5

0

0,0092

0

0

8,7

19

9,8

3

С

85

0

0,0046

0

34,5

0

126

46,3

3.3. Цiни придбання матерiальних та паливно-енергетичних ресурсiв (з ПДВ).

Види ресурсiв

Од.вимiру

Цiна одиницi, грн.

W

т

1200

X

т

960

Y

м3

180

Z

м2

25

Паливо

т

400

Електроенергiя

квт-год

0,15

3.4. Данi про споживання матерiальних та паливно-енергетичних ресурсiв на iншi потреби

виробничого та невиробничого характеру у % до рiвня їх технологiчних витрат.

Види ресурсiв

Допомiжне i обслуго-

вуюче виробництво

Пiдсобне

господарство

Експлуатацiйнi

потреби

Матерiали

20

5

15

Паливо

30

10

20

Електроенергiя

25

5

30

3.5. Норми вiдходiв матерiальних ресурсiв, %.

Види сировини i матерiалiв

Норми вiдходiв

всього

в т.ч. зворотних

W

16,04

8,525

X

13,03

7,02

Y

5,515

3,01

Z

4,01

0

3.6. Рiчний бюджет робочого часу одного робiтника.

№ п/ч

Показники

Значення показникiв

1

Кiлькiсть календарних днiв

365

2

Вихiднi i св'ятковi днi

112

3

Номiнальний фонд робочого часу, днiв

253

4

Невиходи на роботу, днiв

36

з них:

вiдпустки

21

лiкарнянi

9

невиходи, що дозволяються законом

2

невиходи з дозволу адмiнiстрацiї

2

цiлодобовi простої

2

страйки

1

5

Явочний робочий час, днiв

217

6

Середня тривалiсть робочої змiни, годин

8

7

Внутрiшньозмiннi втрати робочого часу та простої, годин

0,4

8

Ефективний фонд робочого часу на рiк, годин [5*(6-7)]

1649,2

Середнiй процент виконання норм, %

115,05

3.7. Вихiднi данi для розрахунку чисельностi працюючих на пiдприємствi,%.

Основнi

виробничi

робiтники

Пiдсобнi робiтники в

основному вироб-

ництвi

Робiтники, зайнятi в

допомiжному та обс-

луговуючому вироб-

ництвi

Робiтники, зайнятi в

пiдсобному вироб-

ництвi

Управлiнський та

обслуговуючий пер-

сонал виробничих

пiдроздiлiв

Адмiнiстративно-

управлiнський

персонал

100

40,1

80,2

15,05

30,05

18,03

3.8. Вихiднi данi для розрахунку середньоспискової чисельностi працiвникiв, чол.

Прийом (чисельник) / звiльнення (знаменник) працiвникiв по мiсяцях року

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

13

18

16

21

25

19

16

13

22

19

10

13

8

14

11

13

18

24

25

23

10

14

20

12

3.9. Годиннi тарифнi ставки робiтникiв пiдприємства, грн.

Умови працi

Форма оплати працi

Годиннi тарифнi ставки по розрядах

I

II

III

IV

V

VI

Нормальнi

Погодинники

1

1,09

1,2

1,33

1,5

1,72

Вiдрядники

1,2

1,31

1,44

1,6

1,8

2,06

Важкi та шкiдливi

Погодинники

1,25

1,36

1,5

1,66

1,88

2,15

Вiдрядники

1,5

1,64

1,8

2

2,25

2,58

3.10. Середнiй розряд робiт з виготовлення виробiв.

У1

Й

С

4,3

3,8

4,2

3.11. Залежнiсть мiж рiвнем виконання завдань з виробництва продукцiї пiдприємства i середнiм

розмiром премiй з фонду заробiтної плати робiтникiв-вiдрядникiв.

Рiвень виконання виробничих завдань,%

< 85

85-90

90-95

95-100

100-105

105-110

> 110

Сер. Розмiр премiй роб.-вiдрядникiв,%

5

10

15

20

25

30

3.12. Залежностi, що характеризують вiдношення рiвня заробiтної плати рiзних категорiй робiтникiв

та працiвникiв пiдприємства (з врахуванням премiальних доплат з фонду заробiтної плати) до

середнього рiвня оплати працi робiтникiв-вiдрядникiв.

Пiдсобнi робiтники в основному виробництвi

Робiтники в допомiжному та об-

слуговуючому виробництвi

Робiтники у пiдсобно-

му виробництвi

Управлiнський та обслуговую-

чий персонал виробничих пiд-

роздiлiв

Адмiнiстративно-

управлiнський

персонал

0,7

0,9

0,8

1,2

1,5

3.13. Стан та вартiсть основних виробничих фондiв пiдприємства.

Групи основних фондiв

Власнi на початок року, тис.грн.

Орендованi на поча-

ток року, тис.грн.

Ступiнь зносу, %

власних

орендованих

Норма амортизацiї, %

всього

в т.ч. зда-

нi в орен-

ду

1. Будiвлi, споруди

5 020,00

1 155,00

60,20

5

2. Транспортнi засоби

2 611,00

251,00

60,10

25

3. Iншi

3 313,00

502,00

55,20

60,20

15

3.14. Данi про введення та вибуття основних фондiв, тис.грн.

Введено

Вибуло

III - [01]

532,3

IV - [03]

632,8

VIII - [03]

210,9

V - [02]

125,5

IX - [03]

261,1

PS - римською цифрою позначений мiсяць, цифра в дужках вказує групу основних фондiв.

3.15. Данi про змiни цiн на матерiальнi ресурси та перегляд норм їх витрачання у звiтному перiодi.

Показники

Пiдвищення цiн на матерiали та паливно-енергетичнi

Встановлення бiльш жорстких норм витрачання мате-

ресурси, %

рiальних ресурсiв, %

3,5

4,5

3.16. Данi про велечини перiоду поставки матерiальних ресурсiв (чисельник) та її зриву (знаменник), днi.

Види ресурсiв

Чисельник

Знаменник

W

6

3

X

6,5

2

Y

14

6

Z

17

6

Паливо

5

2

3.17. Фiнансовi показники роботи пiдприємства.

Показники

Дохiд вiд здачi в орен-

ду майна групи 1, %

до його вартостi

5,5

Дохiд вiд здачi в оре

нду майна групи 2, %

до його вартостi

25

Плата за оренду об-

ладнання, % до його

вартостi

16

Доходи по цiнних па-

перах, % до обсягу

реалiзацiї

1,2

Економiчнi санкцiї до

пiдприємства, % до

валового доходу

4,1

Дебiторська заборг.

на початок року, %

до валового доходу

7,3

Дебiторська заборг.

на кiнець року, %

до валового доходу

4,4

3.18. Вихiднi данi для порiвняння iнвестицiйних проектiв розвитку пiдприємства.

Показни-

Номери

Варiант

Показни-

Номери

Варiант

ки

проектiв

3

ки

проектiв

3

Iнвестицiї

у проект,

тис.грн.

1

662,6

Собiвар-

тiсть оди-

ницi про-

дукцiї, грн.

1

2,51

2

853,3

2

5,424

3

411,5

3

175,7

Обсяги

вироб-ництва,

тис.шт.

1

1205

Чисель-

нiсть ро-

бiтникiв,

чол.

1

33,13

2

773,2

2

38,14

3

14,06

3

23,1

Цiна оди-

ницi про-

дукцiї, грн.

1

3,414

Середнiй

розряд

робiт

1

3,2

2

3,3

2

7,03

3

4,1

Норма

дисконту

1

0,14

3

220,9

2

0,12

3

0,18

ВСТУП.

Iз вступом вiтчизняної економiки в ринкову стадiю свого розвитку змiнилися форми ведення господарської дiяльностi. Господарюючим суб’єктам наданi широкi права i можливостi у реалiзацiї своїх економiчних iнтересiв, виборi способiв органiзацiї виробництва, збуту продукцiї. При цьому пiдприємства виходять iз власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторiв, якi впливають на ефективнiсть використання виробничого потенцiалу.

Економiка є найбiльшою сферою суспiльних вiдносин i розглядається у декiлькох значеннях:

По-перше, як сукупнiсть вiдносин, що визначаються характером власностi на засоби виробництва;

По-друге, як господарство окремого району, держави;

По-третє, як наукова дисциплiна, яка займається вивченням народного господарства, його галузей, окремих пiдприємств, а також окремих елементiв виробництва (капiтал, фонди, праця i т.п.).

У першому значеннi економiка є об’єктом вивчення полiтекономiї, у другому – територiального розмiщення продуктивних сил.

Даний курсовий проект пов’язаний з третiм значенням цього термiну, а точнiше з економiкою окремо взятого пiдприємства.

Економiка пiдприємств – це наука про ефективнiсть виробництва, шляхи i методи досягнення пiдприємством найкращих результатiв при найменших затратах.

Предметом вивчення економiки пiдприємств є методи i способи рацiонального поєднання i ефективного використання всiх елементiв виробничого процесу на рiвнi пiдприємства. При цьому економiчнi i органiзацiйнi питання розглядаються в тiсному зв’язку з технiкою i технологiєю.

В даному курсовому проектi розглядаються основнi питання економiки виробничо-господарських процесiв, математичнi розрахунки окремих питань планування виробництва, аналiз операцiй та результатiв дiяльностi окремо взятого пiдприємства.


1. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПIДПРИЄМСТВА.

1.1. Виробнича програма та її виконання.

Таблиця 1.1. Виконання планових завдань з виробництва i реалiзацiї в натуральному виразi.


Вироби

Обсяги випуску, шт.

Обсяги реалiзацiї, шт.

План

Звiт

% виконання

План

Звiт

% виконання

У

42160

45170

107,14

41960

44470

105,98

Й

351500

376600

107,14

347985

365560

105,05

С

50200

51190

101,97

51606

51993

100,75

1.2. Чисельнiсть працюючих i фонд заробiтної плати.

Для розрахунку планової чисельностi основних виробничих робiтникiв використовуємо данi з завдання, а саме:

 • нормативна трудомiсткiсть виготовлення одного виробу – таблиця №3.2.;

 • плановий обсяг випуску кожного з виробiв – таблиця № 3.1.;

 • нормативна трудомiсткiсть виробничої програми по кожному виробу визначається як добуток нормативної трудомiсткостi виготовлення одного виробу на плановий обсяг випуску кожного з виробiв (Тсум);

 • середнiй процент виконання норм використовуємо з завдання (Квик);

 • бюджет робочого часу одного робiтника – графа 8 таблицi № 3.6.(Тр);

Кiнцевий розрахунок здiйснюємо за формулою:

Тсум

Чор = ----------------------------------

Тр * Квик

Данi проведених розрахункiв заносимо в таблицю № 1.2.1.

Таблиця 1.2.1. Планова чисельнiсть основних виробничих робiтникiв.


Вироби

Нормативна трудо-

мiсткiсть виготов-

лення одного ви-

робу, люд-год.

Плановий обсяг

випуску, шт.

Нормативна трудо-

мiсткiсть виробни-

чої програми,

люд-год.

Середнiй процент

виконання норм,

%

Бюджет робочого

часу одного робiт-

ника, люд-год.

Чисельнiсть ос-

новних робiтникiв

(4*100)/(5*6)

1

2

3

4

5

6

7

У

49,8

42160

2099568

115,05

1649,2

1 106,55

Й

9,8

351500

3444700

115,05

1649,2

1 815,48

С

46,3

50200

2324260

115,05

1649,2

1 224,97

Разом:

7868528

4 147,00

Для розрахунку фактичної чисельностi основних виробничих робiтникiв використовуємо тi ж данi з завдання, що й для розрахунку планової чисельностi, враховуючи замiсть планового обсягу випуску кожного з виробiв їх фактичний обсяг. Данi проведених розрахункiв заносимо в таблицю № 1.2.2.

Таблиця 1.2.2. Фактична чисельнiсть основних виробничих робiтникiв.


Вироби

Нормативна трудо-

мiсткiсть виготов-

лення одного ви-

робу, люд-год.

Звiтний обсяг

випуску, шт.

Нормативна трудо-

мiсткiсть виробни-

чої програми,

люд-год.

Середнiй процент

виконання норм,

%

Бюджет робочого

часу одного робiт-

ника, люд-год.

Чисельнiсть ос-

новних робiтникiв

(4*100)/(5*6)

1

2

3

4

5

6

7

У

49,8

45170

2249466

115,05

1649,2

1 185,55

Й

9,8

376600

3690680

115,05

1649,2

1 945,12

С

46,3

51190

2370097

115,05

1649,2

1 249,13

Разом:

8310243

4 379,79

Для розрахунку планової та фактичної чисельностi працюючих на пiдприємствi використовуємо данi з завдання (таблиця 3.7.). Для цього перетворюємо процентний подiл працюючих в питому вагу для кожної з категорiй. Отриманi данi заносимо в таблицю № 1.2.3.


Таблиця 1.2.3. Питома вага категорiй робiтникiв та працюючих на пiдприємствi.

Пiдсобнi робiтники

в основному ви-

робництвi

Робiтники, зайнятi

в допомiжному та

обслуговуючому

виробництвi

Робiтники, зайнятi

в пiдсобному

виробництвi

Управлiнський та

Обслуговуючий

персонал

Адмiнiстративно-

управлiнський

персонал

Основнi виробни-

чi робiтники

питома вага (%/100)

1

2

3

4

5

6

0,40100

0,80200

0,15050

0,30050

0,18030

1,00000

На пiдставi отриманих даних проводимо розрахунки

Чпл = 4147 * (1+0,401+0,802+0,1505+0,3005+0,1803) = 11753 чол.(11754)

Чфб = 4379,79 * (1+0,401+0,802+0,1505+0,3005+0,1803) = 12413 чол.(12414)

Далi розрахуємо фактичну чисельнiсть працюючих на пiдприємствi з врахуванням даних про прийом та звiльнення працiвникiв. Початковi данi для розрахунку отримуємо з попередньої формули, а також на пiдставi завдання (таблиця № 3.8.)

Чф = [(12413+13-8)+(12418+18-14)+(12422+16-11)+(12427+21-13)+(12435+25-18)+(12442+19-24)+(12437+16-25)+(12428+13-23)+(12418+22-10)+(12430+19-14)+(12435+10-20)+(12425+13-12)] / 12 = 12429 чол.


Для розрахунку фонду заробiтної плати основних виробничих робiтникiв-вiдрядникiв визначимо розцiнки на виготовлення виробiв (враховуючи данi про середнiй розряд робiт на виготовлення виробiв, а також % робiтникiв-вiдрядникiв якi працюють у важких та шкiдливих умовах (завдання – таблиця № 3.10.)).

Середня годинна ставка при виготовленнi виробiв знаходиться за даними таблицi № 3.9. завдання шляхом iнтерполяцiї.

Вiдряднi розцiнки для виробiв 1, 2, 3 вiдповiдно, становитимуть:

Вiдрядний розцiнок для виробу У

=((0,7*((1,6+1,8)/2)+0,3*((2+2,25)/2)))*49,8=91,0095

Вiдрядний розцiнок для виробу Й

=((1,44+1,6)/2)*9,8=14,896

Вiдрядний розцiнок для виробу С

=((0,7*((1,6+1,8)/2)+0,3*((2+2,25)/2)))*46,3=84,61325


Для розрахунку фонду заробiтної плати основних виробничих робiтникiв-вiдрядникiв використовуємо данi з завдання, а саме:

 • плановий та фактичний обсяг випуску кожного з виробiв – таблиця № 3.1.;

 • плановий (фактичний) тарифний фонд зарплати вiдрядникiв по кожному виробу визначається як добуток обчисленого вище вiдрядного розцiнка кожного виробу на плановий (фактичний) обсяг випуску кожного з виробiв;

 • середнiй розмiр премiй як плановий (20%), так i фактичний отримуємо з завдання (таблиця №3.11.) на пiдставi показникiв рiвня виконання планових завдань по випуску i реалiзацiї виробiв;

Данi проведених розрахункiв заносимо в таблицю № 1.3.

Таблиця 1.3. Фонд заробiтної плати основних виробничих робiтникiв (робiтникiв-вiдрядникiв).


Вироби

Обсяги виробницт-

ва, шт.

Вiдрядний

розцiнок, грн.

Тарифний фонд

зарплати вiдрядни-

кiв, грн.

Середнiй розмiр

премiй, %

Фонд зарплати вiд-

рядникiв з враху-

ванням премiй, грн

план

звiт

план

звiт

план

звiт

план

звiт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

У

42160

45170

91,0095

3836960,52

4110899,115

20

25

4604352,62

5138623,9

Й

351500

376600

14,896

5235944

5609833,6

20

25

6283132,8

7012292

С

50200

51190

84,61325

4247585,15

4331352,268

20

20

5097102,18

5197622,7

Всього:

13320489,7

14052084,98

15984587,6

17348539

Розрахунок фонду заробiтної плати на пiдприємствi виконуємо з врахуванням даних завдання (таблицi № 3.12) i таблиць № 1.2.3. i № 1.3. основної частини курсового проекту.

Плановий фонд основної заробiтної плати всiх працiвникiв визначається як сума фонду заробiтної плати основних робiтникiв i iнших категорiй робiтникiв та працiвникiв пiдприємства:

Розрахунок планового фонду основної зарплати всiх працiвникiв (ФОЗПпл):

28 036 167,43

грн.

ФОЗПпл = 15984587,6* (0,401*0,7+0,802*0,9+0,1505*0,8+0,3005*1,2+0,1803*1,5) = 28 036 167,43 грн.

Фактичний фонд заробiтної плати всiх працiвникiв за умови незмiнностi структури зайнятих на пiдприємствi визначається аналогiчно

Розрахунок фактичного фонду основної зарплати всiх працiвникiв (ФОЗПф):

30 428 469,30

грн.

ФОЗПф = 17348539* (0,401*0,7+0,802*0,9+0,1505*0,8+0,3005*1,2+0,1803*1,5) =30 428 469,30 грн.

З врахуванням додаткової заробiтної плати, у розмiрi 9% вiд основної, плановий фонд заробiтної плати пiдприємства обчислюється як добуток планового фонду основної зарплати на 1,09 (100% + 9%):

РФЗПпл = 4598369,53 *1,09 = 5012222,79 грн.


Розрахунок планового фонду основної зарплати всiх працiвникiв з враху-

ванням додаткової зарплати 9% (РФЗПпл):

30 559 422,50

грн.

Розрахунок фактичного фонду основної зарплати всiх працiвникiв з враху-

ванням додаткової зарплати 9% (РФЗПф):

33 167 031,54

грн.

Для обчислення планової i фактичної середньомiсячної зарплати одного працiвника пiдприємства застосуємо наступнi формули:

РФЗПпл

Для планової: ЗПСпл = ( --------------- ) / 12 = 216,66 грн.

Чпл

РФЗПф

Для фактичної: ЗПСф = ( -------------- ) / 12 = 222,37 грн. де,

Чф

 • РФЗПпл i РФЗПф – плановий i фактичний фонд зарплати, а Чпл i Чф – планова i фактична чисельнiсть працюючих.

 • 12 – кiлькiсть мiсяцiв року.

ЗПСф = 5360492,93 / 2505,53 / 12 = 178,29 грн.


1.3. Середньорiчна вартiсть основних фондiв.

Початкова балансова вартiсть основних фондiв пiдприємства Фп обчислюється на пiдставi даних завдання (таблиця № 3.13.) з видiленням власних, зданих в оренду та орендованих основних засобiв.

Початкова балансова вартiсть основних фондiв пiдприємства по групах без врахування зносу подана в таблицi № 1.4.1.

Таблиця 1.4.1. Початкова балансова вартiсть ОФ.


Фп1:

власнi тис.грн

5 020

в т.ч. зданi в оренду тис.грн

1 155,00

орендованi тис.грн

0,00

Фп2:

власнi тис.грн

2 611

в т.ч. зданi в оренду тис.грн

251,00

орендованi тис.грн

0,00

Фп3:

власнi тис.грн

3 313

в т.ч. зданi в оренду тис.грн

0,00

орендованi тис.грн

502,00

Балансова вартiсть ОФ пiдприємства з врахуванням зносу Фпз обчислюється на пiдставi даних завдання (таблиця № 3.13.) з видiленням груп основних засобiв.

Балансова вартiсть основних фондiв пiдприємства по групах з врахуванням зносу подана в таблицi № 1.4.2.

Таблиця 1.4.2. Балансова вартiсть ОФ з врахуванням зносу.


Фпз1:

5020*(100-60,2)/100

1997,96

Фпз2:

2611*(100-60,1)/100

1041,79

Фпз3:

(3313*(100-55,2)/100)+(502*(100-60,2)/100)

1684,02

Середньорiчну вартiсть основних фондiв пiдприємства обчислюємо на пiдставi початкової вартостi та даних про введення / вибуття ОФ на протязi року (завдання – таблиця № 3.14.).

При розрахунку використовуємо формулу

n 12 - n

ОФ сер = ОФпоч + ОФвв* ------ - ОФвив* ---------- , де

 1. 12

ОФпоч – початкова вартiсть ОФ, ОФвв – вартiсть введених ОФ, ОФвив – вартiсть виведених ОФ, n – кiлькiсть повних мiсяцiв роботи вiдповiдних ОФ до кiнця року.

Розрахунок середньорiчної планової вартостi основних фондiв з врахуванням їх введення / виведення по групах наведено в таблицi № 1.4.3.

Таблиця 1.4.3. Середньорiчна планова вартiсть основних фондiв


Фсп1:

5020+532,3*9/12

5419,23

Фсп2:

2611-125,5*5/12

2558,71

Фсп3:

3313+502+632,8*8/12+210,9*4/12-261,1*9/12

4111,34

Середньорiчна фактична вартiсть основних фондiв враховує бiльш пiзнi (на 2 мiсяцi) термiни введення в дiю обладнання групи 3.

Розрахунок середньорiчної фактичної вартостi основних фондiв з врахуванням їх введення / виведення по групах наведено в таблицi № 1.4.4.

Таблиця 1.4.4. Середньорiчна фактична вартiсть основних фондiв.


Фсф1:

5020+532,3*9/12

5419,23

Фсф2:

2611-125,5*5/12

2558,71

Фсф3:

3313+502+632,8*6/12+210,9*2/12-261,1*9/12

3970,73

На пiдставi даних отриманих з таблиць № 1.4.3. та № 1.4.4. розраховуємо суму планових та фактичних амортизацiйних вiдрахувань по кожнiй з груп основних фондiв. Норми амортизацiйних вiдрахувань отримуємо на пiдставi завдання – таблиця № 3.13.

Сума амортизацiйних вiдрахувань, як планових, так i фактичних, розраховується як добуток середньорiчної вартостi ОФ на норму амортизацiї.

Данi проведених розрахункiв заносимо у таблицю № 1.4.5.


Таблиця 1.4.5. Амортизацiйнi вiдрахування по групах основних фондiв.

Групи основних

фондiв

Середньорiчна вартiсть основних

фондiв, тис.грн.

Норма

Амортиз.

%

Амортизацiйнi вiдрахування,

тис.грн.

план

звiт

план

звiт

1 група

5 419,23

5 419,23

5

270,96

270,96

2 група

2 558,71

2 558,71

25

639,68

639,68

3 група

4 111,34

3 970,73

15

616,70

595,61

Разом:

12 089,28

11 948,66

1 527,34

1 506,25

1.4. Складання кошторису витрат.

Кошторис витрат визначає загальну величину витрат пiдприємства з розрахунку на рiк i включає в себе матерiальнi витрати, витрати на заробiтну плату, вiдрахування з зарплати, амортизацiю основних фондiв та iншi витрати.

Елемент “Матерiальнi витрати” включає всi види витрат матерiальних та паливно-енергетичних ресурсiв, якi здiйснює пiдприємство незалежно вiд їх прямого призначення.

Для цього необхiдно визначити сумарнi матерiальнi витрати по пiдприємству, якi включають витрати сировини i матерiалiв, комплектуючих, палива та електроенергiї на технологiчнi потреби (завдання – таблиця № 3.2.), а також всi iншi витрати матерiальних та паливно-енергетичних ресурсiв у допомiжних i обслуговуючих виробництвах, пiдсобному господарствi i на експлуатацiйнi потреби (завдання – таблиця № 3.4.).

При пiдрахунку фактичних витрат використано данi з таблицi № 3.15. завдання про змiни цiн на ресурси i змiни норм їх витрачання.

В цьому випадку для розрахунку фактичної норми витрат на один вирiб використовуємо формулу:

Нор.Факт. = Нор.Пл. * (1 – Нор.Зм./100), де Нор.Пл. – планова норма витрат ресурсiв, Нор.Зм. - % змiни планової норми.

Тут же, для розрахунку фактичної цiни ресурсу використаємо формулу:

Цiн.Факт. = Цiн.Пл. * (1 + Цiн.Зм./100), де Цiн.Пл. – планова цiна одиницi ресурсу, Цiн.Зм. - % змiни планової цiни.

Для розрахунку сумарних матерiальних витрат по пiдприємству використовуємо наступнi данi з завдання:

 • види i цiни придбання ресурсiв – таблиця № 3.3.;

 • норми витрат на вирiб – таблиця № 3.2.;

 • обсяги випуску виробiв – таблиця № 3.1.;

При розрахунку сумарних витрат на iншi потреби використовуємо данi з таблицi № 3.4.

Суму витрат ресурсiв, якi йдуть на виготовлення виробiв розраховуємо за формулою:

Mij = qj * (WjPw + XjPx + YjPy + ZjPz + ПjPп + EjPe + Kj), де

qj – обсяги виробництва вiдповiдного j-го виробу;

Wj, Xj, Yj, Zj – норми витрат вiдповiдного виду сировини на виробництво j-го виробу;

Пj, Ej – норми витрат палива i електроенергiї на виробництво j-го виробу;

Kj – норми витрат комплектуючих в грошовому вираженнi на виробництво j-го виробу;

Pw … Pe – цiна одиницi вiдповiдного виду ресурсу.

Данi розрахункiв заносимо у таблицю № 1.5.


Таблиця 1.5. Сумарнi матерiальнi витрати.


Види ре-

Цiна оди-

Норма витрат на вирiб

Обсяг випуску

Загальнi витрати ресурсiв на техно-

Iншi пот-

Всього,

сурсiв

ницi,

шт.

логiчнi потреби, грн.

реби,

грн.

грн.

У

Й

С

У

Й

С

У

Й

С

Разом

грн.

По плану

W, т

1200

0,1329

0,0155

0,085

42160

351500

50200

6723676,8

6537900

5120400

18381977

X, т

960

0

0

0

42160

351500

50200

0

0

0

0

Y, м3

180

0,017

0,0092

0,0046

42160

351500

50200

129009,6

582084

41565,6

752659,2

Z, м2

25

0

0

0

42160

351500

50200

0

0

0

0

Комплектуючi.грн

42,6

0

34,5

42160

351500

50200

1796016

0

1731900

3527916

Всього матерiали, грн.:

8648702,4

7119984

6893865,6

22662552

9065020,8

31727572,8

Паливо,т

400

0

0,0087

0

42160

351500

50200

0

1223220

0

1223220

733932

1957152

Ел.енерг.

квт-год.

0,15

150,2

19

126

42160

351500

50200

949864,8

1001775

948780

2900419,8

1740251,9

4640671,68

Разом по плану:

9598567,2

9344979

7842645,6

26786192

11539205

38325396,5

Разом по плану, без ПДВ:

7998806

7787482,5

6535538

22321827

9616003,9

31937830,4

По звiту

W, т

1242

0,12692

0,014803

0,081175

45170

376600

51190

7120328,6

6923679,9

5160942,5

19204951

X, т

993,6

0

0

0

45170

376600

51190

0

0

0

0

Y, м3

186,3

0,016235

0,008786

0,004393

45170

376600

51190

136620,3

616430,86

41894,71

794945,87

Z, м2

25,875

0

0

0

45170

376600

51190

0

0

0

0

Комплектуючi.гр

44,091

0

35,7075

45170

376600

51190

1991590,5

0

1827866,9

3819457,4

Всього матерiали, грн.:

9248539,4

7540110,8

7030704,2

23819354

9527741,7

33347096,1

Паливо,т

414,00

0

0,008309

0

45170

376600

51190

0

1295398,2

0

1295398,2

777238,91

2072637,08

Ел.енерг.

квт-год.

0,15525

143,441

18,145

120,33

45170

376600

51190

1005900,5

1060886,4

956292,29

3023079,2

1813847,5

4836926,69

Разом по звiту:

10254440

9896395,4

7986996,5

28137832

12118828

40256659,8

Разом по звiту, без ПДВ:

8545366,6

8246996,1

6655830,4

23448193

10099023

33547216,5

На пiдставi таблиць № 1.4.5., № 1.5., а також на пiдставi проведених розрахункiв по заробiтнiй платi складаємо кошторис витрат.

При цьому величину вiдрахувань вiд заробiтної плати приймаємо у розмiрi 37,5%.

Величину iнших витрат приймаємо в обсязi 10% вiд суми рядкiв 1 – 4 таблицi № 1.6.

Данi виконаних розрахункiв зводимо в таблицю № 1.6.

Таблиця 1.6. Кошторис витрат по пiдприємству.


п/ч

Елементи витрат

Сума, грн.

План

Звiт

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

1

Матерiальнi витрати

38325396,5

31937830,4

40256659,83

33547216,53

2

Заробiтна плата

30559422,50

33167031,54

3

Вiдрахування вiд зарплати (37,5%)

11459783,44

12437636,83

4

Амортизацiя

1527,34

1506,25

5

Iншi витрати (прийнято на рiвнi 10% вiд суми 1 - 4)

7395856,367

7915339,114

Всього витрат

38325396,5

18133520,65

40256659,83

87068730,26

1.5. Складання калькуляцiї витрат на виготовлення виробiв.

Калькуляцiя витрат дає змогу визначити не тiльки загальну суму витрат на виробництво, але й витрати на виготовлення одного виробу. Калькуляцiю складаємо для кожного з виробiв (планову i фактичну).

Цiни ресурсiв вказанi без врахування податку на додану вартiсть.

Витрати по заробiтнiй платi на одиницю виробу обчислюємо шляхом дiлення фонду зарплати вiдрядникiв (по даному виробу) – таблиця № 1.3. на обсяг випуску даного виробу i множимо на 1,09 (додаткова зарплата).

Данi розрахункiв планової калькуляцiї собiвартостi по кожному виробу заносимо у таблицю № 1.7.


Таблиця 1.7. Планова калькуляцiя собiвартостi.

Вирiб

У

42160

шт.

Статтi витрат

Цiна одиницi, грн.

Норма витрат

Витрати на одиницю

Загальнi витрати

з ПДВ

без ПДВ

грн.

весь випуск, грн.

1

Сировина i матерiали на технологiчнi

потреби, всього:

135,45

5710572

в т.ч. W, т.

1200

1000

0,1329

132,9

5603064

в т.ч. X, т.

960

800

0

0

0

в т.ч. Y, м3.

180

150

0,017

2,55

107508

в т.ч. Z, м2.

25

20,83333

0

0

0

2

Зворотнi вiдходи, всього:

-11,40648

-480897,1968

в т.ч. W, т.

1000

0,011329725

-11,329725

-477661,206

в т.ч. X, т.

800

0

0

0

в т.ч. Y, м3.

150

0,0005117

-0,076755

-3235,9908

в т.ч. Z, м2.

20,83333

0

0

0

3

Комплектуючi, компл.

42,6

35,5

1

35,5

1496680

4

Паливо i електроенергiя на технологiчнi

потреби, всього:

18,775

791554

в т.ч. паливо, т.

400

333,3333

0

0

0

в т.ч. електроенергiя, квт-год.

0,15

0,125

150,2

18,775

791554

5

Заробiтна плата основних виробничих

робiтникiв

119,040426

5018744,36

6

Вiдрахування вiд зарплати

44,64015975

1882029,135

Разом:

Умовно-змiннi витрати

341,9991058

14418682,3

Умовно-постiйнi (накладнi) витрати

222,2301855

9369224,619

Повна собiвартiсть:

564,2292912

23787906,92

Вирiб

Й

351500

шт.

Статтi витрат

Цiна одиницi, грн.

Норма витрат

Витрати на одиницю

Загальнi витрати

з ПДВ

без ПДВ

грн.

весь випуск, грн.

1

Сировина i матерiали на технологiчнi

потреби, всього:

16,88

5933320

в т.ч. W, т.

1200

1000

0,0155

15,5

5448250

в т.ч. X, т.

960

800

0

0

0

в т.ч. Y, м3.

180

150

0,0092

1,38

485070

в т.ч. Z, м2.

25

20,83333

0

0

0

2

Зворотнi вiдходи, всього:

-1,362913

-479063,9195

в т.ч. W, т.

1000

0,001321375

-1,321375

-464463,3125

в т.ч. X, т.

800

0

0

0

в т.ч. Y, м3.

150

0,00027692

-0,041538

-14600,607

в т.ч. Z, м2.

20,83333

0

0

0

3

Комплектуючi, компл.

0

0

0

0

0

4

Паливо i електроенергiя на технологiчнi

потреби, всього:

5,275

1854162,5

в т.ч. паливо, т.

400

333,3333

0,0087

2,9

1019350

в т.ч. електроенергiя, квт-год.

0,15

0,125

19

2,375

834812,5

5

Заробiтна плата основних виробничих

робiтникiв

19,483968

6848614,752

6

Вiдрахування вiд зарплати

7,306488

2568230,532

Разом:

Умовно-змiннi витрати

47,582543

16725263,86

Умовно-постiйнi (накладнi) витрати

36,37357466

12785311,49

Повна собiвартiсть:

83,95611766

29510575,36

Вирiб

С

50200 шт.

Статтi витрат

Цiна одиницi, грн.

Норма витрат

Витрати на одиницю

грн.

Загальнi витрати

весь випуск, грн.

з ПДВ

без ПДВ

1

Сировина i матерiали на технологiчнi

потреби, всього:

85,69

4301638

в т.ч. W, т.

1200

1000

0,085

85

4267000

в т.ч. X, т.

960

800

0

0

0

в т.ч. Y, м3.

180

150

0,0046

0,69

34638

в т.ч. Z, м2.

25

20,83333

0

0

0

2

Зворотнi вiдходи, всього:

-7,267019

-364804,3538

в т.ч. W, т.

1000

0,00724625

-7,24625

-363761,75

в т.ч. X, т.

800

0

0

0

в т.ч. Y, м3.

150

0,00013846

-0,020769

-1042,6038

в т.ч. Z, м2.

20,83333

0

0

0

3

Комплектуючi, компл.

34,5

28,75

1

28,75

1443250

4

Паливо i електроенергiя на технологiчнi

потреби, всього:

15,75

790650

в т.ч. паливо, т.

400

333,3333

0

0

0

в т.ч. електроенергiя, квт-год.

0,15

0,125

126

15,75

790650

5

Заробiтна плата основних виробничих

робiтникiв

110,674131

5555841,376

6

Вiдрахування вiд зарплати

41,50279913

2083440,516

Разом:

Умовно-змiннi витрати

275,0999111

13810015,54

Умовно-постiйнi (накладнi) витрати

206,6115981

10371902,23

Повна собiвартiсть:

481,7115093

24181917,76

Фактичну калькуляцiю собiвартостi складаємо аналогiчно до планової.

Данi розрахункiв фактичної калькуляцiї собiвартостi по кожному виробу заносимо у таблицю № 1.8.


Таблиця 1.8. Фактична калькуляцiя собiвартостi.

Вирiб

У 45170 шт.

Статтi витрат

Цiна одиницi, грн.

Норма витрат

Витрати на одиницю

грн.

Загальнi витрати

весь випуск, грн.

з ПДВ

без ПДВ

1

Сировина i матерiали на технологiчнi потреби, всього:

133,8821663

6047457,45

в т.ч. W, т.

1242

1035

0,1269195

131,3616825

5933607,199

в т.ч. X, т.

993,6

828

0

0

0

в т.ч. Y, м3.

186,3

155,25

0,016235

2,52048375

113850,251

в т.ч. Z, м2.

25,875

21,5625

0

0

0

2

Зворотнi вiдходи, всього:

-11,27444999

-509266,9062

в т.ч. W, т.

1035

0,010819887

-11,19858343

-505840,0137

в т.ч. X, т.

828

0

0

0

в т.ч. Y, м3.

155,25

0,000488674

-0,075866561

-3426,892555

в т.ч. Z, м2.

21,5625

0

0

0

3

Комплектуючi, компл.

44,091

36,7425

1

36,7425

1659658,725

4

Паливо i електроенергiя на технологiчнi

потреби, всього:

18,55767938

838250,3774

в т.ч. паливо, т.

414,00

345

0

0

0

в т.ч. електроенергiя, квт-год.

0,15525

0,129375

143,441

18,55767938

838250,3774

5

Заробiтна плата основних виробничих робiтникiв

124,0004438

5601100,044

6

Вiдрахування вiд зарплати

46,50016641

2100412,517

Разом:

Умовно-змiннi витрати

348,4085058

15737612,21

Умовно-постiйнi (накладнi) витрати

222,2870896

10040707,84

Повна собiвартiсть:

570,6955954

25778320,04

Вирiб

Й

376600 шт.

Статтi витрат

Цiна одиницi, грн.

Норма витрат

Витрати на одиницю

грн.

Загальнi витрати

весь випуск, грн.

з ПДВ

без ПДВ

1

Сировина i матерiали на технологiчнi потреби, всього:

16,684614

6283425,632

в т.ч. W, т.

1242

1035

0,0148025

15,3205875

5769733,253

в т.ч. X, т.

993,6

828

0

0

0

в т.ч. Y, м3.

186,3

155,25

0,008786

1,3640265

513692,3799

в т.ч. Z, м2.

25,875

21,5625

0

0

0

2

Зворотнi вiдходи, всього:

-1,347137282

-507331,9004

в т.ч. W, т.

1035

0,001261913

-1,306080084

-491869,7598

в т.ч. X, т.

828

0

0

0

в т.ч. Y, м3.

155,25

0,000264459

-0,041057198

-15462,14063

в т.ч. Z, м2.

21,5625

0

0

0

3

Комплектуючi, компл.

0

0

0

0

0

4

Паливо i електроенергiя на технологiчнi потреби, всього:

5,213941875

1963570,51

в т.ч. паливо, т.

414,00

345

0,0083085

2,8664325

1079498,48

в т.ч. електроенергiя, квт-год.

0,15525

0,129375

18,145

2,347509375

884072,0306

5

Заробiтна плата основних виробничих робiтникiв

20,2958

7643398,28

6

Вiдрахування вiд зарплати

7,610925

2866274,355

Разом:

Умовно-змiннi витрати

48,45814359

18249336,88

Умовно-постiйнi (накладнi) витрати

36,38242787

13701622,34

Повна собiвартiсть:

84,84057146

31950959,21

Вирiб

С

51190 шт.

Статтi витрат

Цiна одиницi, грн.

Норма витрат

Витрати на одиницю

грн.

Загальнi витрати

весь випуск, грн.

з ПДВ

без ПДВ

1

Сировина i матерiали на технологiчнi потреби, всього:

84,69813825

4335697,697

в т.ч. W, т.

1242

1035

0,081175

84,016125

4300785,439

в т.ч. X, т.

993,6

828

0

0

0

в т.ч. Y, м3.

186,3

155,25

0,004393

0,68201325

34912,25827

в т.ч. Z, м2.

25,875

21,5625

0

0

0

2

Зворотнi вiдходи, всього:

-7,182903255

-367692,8176

в т.ч. W, т.

1035

0,006920169

-7,162374656

-366641,9587

в т.ч. X, т.

828

0

0

0

в т.ч. Y, м3.

155,25

0,000132229

-0,020528599

-1050,858974

в т.ч. Z, м2.

21,5625

0

0

0

3

Комплектуючi, компл.

35,7075

29,75625

1

29,75625

1523222,438

4

Паливо i електроенергiя на технологiчнi потреби, всього:

15,56769375

796910,2431

в т.ч. паливо, т.

414,00

345

0

0

0

в т.ч. електроенергiя, квт-год.

0,15525

0,129375

120,33

15,56769375

796910,2431

5

Заробiтна плата основних виробничих робiтникiв

110,674131

5665408,766

6

Вiдрахування вiд зарплати

41,50279913

2124528,287

Разом:

Умовно-змiннi витрати

275,0161089

14078074,61

Умовно-постiйнi (накладнi) витрати

217,1370653

11115246,37

Повна собiвартiсть:

492,1531742

25193320,99

Умовно-постiйнi витрати включають витрати на утримання i експлуатацiю обладнання, загальновиробничi витрати, загальногосподарськi витрати, позавиробничi витрати та iншi статтi витрат. Всi умовно-постiйнi витрати потрiбно розподiлити мiж окремими виробами методом розподiлу цих витрат.

В якостi бази для розподiлу вибираємо заробiтну плату основних виробничих робiтникiв.

Спочатку обчислюємо загальну планову i фактичну суму УПВ за формулою:

УПВпл = витрат пл – УЗВпл1 –УЗВпл2 – УЗВпл3

УПВф = витрат ф – УЗВф1 –УЗВф2 – УЗВф3, де

витрат – загальна сума витрат пiдприємства (таблиця 1.6.);

УЗВ..n – загальна сума умовно-змiнних витрат по n-ному виробу (таблицi № 1.7. i № 1.8.).

Далi розраховуємо витрати на випуск продукцiї та послуг пiдсобного господарства ( 5%).

витрат пл * (1 – 1 / 1,05)

витрат ф * (1 – 1 / 1,05)

Далi розраховуємо УПВ по виробах

УПВ по всiх виробах плановi УПВ по всiх виробах фактичнi

Iндекс змiн УПВ порiвняно з планом


Розрахунок УПВ (планових)

Всього:

81354420,04-14418682,3-16725263,86-13810015,54=36400458,34

Витрати на випуск продукцiї та послуг пiдсобного господарства (плановi):

Всього:

81354420,04*(1-1/1,05)=3874020

УПВ по всiх виробах (плановi):

32526438,34

Розрахунок УПВ (фактичних)

Всього:

87068730,26-15736612,21-18249336,88-14078074,61=39003706,56

Витрати на випуск продукцiї та послуг пiдсобного господарства (фактичнi):

Всього:

87068730,26*(1-1/1,05)=4146130

УПВ по всiх виробах (фактичнi):

34857576,55

Iндекс змiн УПВ порiвняно з планом складає:

34857576,55/32526438,34=1,071669028

Данi проведених розрахункiв та обчислень заносимо у таблицю № 1.9.

Таблиця 1.9. Розподiл умовно-постiйних витрат мiж виробами.

Вироби

Плановий

обсяг

Тарифна

зарплата

грн.

Коефiцiєн-

ти розподi-

лу, план

УПВ пла-

новi, грн.

УПВ на

одиницю

плановi

Фактичний

обсяг

Iндекси

змiн

обсягiв

Iндекс змiн

УПВ

УПВ на

одиницю

фактичнi

УПВ фак-

тичнi, грн.

У

42160

3836960,52

0,28804951

9369224,62

222,230185

45170

1,07139469

1,07166902

222,287089

10040707,84

Й

351500

5235944

0,39307444

12785311,5

36,3735747

376600

1,07140825

1,07166902

36,3824278

13701622,34

С

50200

4247585,15

0,31887605

10371902,2

206,611598

51190

1,01972112

1,07166902

217,137065

11115246,37

Всього:

13320489,7

1

32526438,3

34857576,55

Розрахунок коефiцiєнту для визначення нормативу iнших матерiальних ресурсiв:

0,410242

1.6. Розрахунок нормативу оборотних засобiв.

Для розрахунку нормативу оборотних засобiв використовують плановi данi по виробничiй програмi. Сумарний норматив оборотних засобiв визначається як сума їх нормативних величин у виробничих запасах, незавершеному виробництвi, готовiй продукцiї та у витратах майбутнiх перiодiв.

Норматив власних оборотних засобiв у виробничих запасах (Нз) визначається шляхом множення денної потреби у певному видi матерiального ресурсу (Д) на норму запасу в днях (Здн): Нз = Д * Здн.

Норма запасу в днях включає суму транспортного, пiдготовчого, технологiчного поточного i страхового запасiв в днях. Суму величин транспортного, пiдготовчого та технологiчного запасiв приймаємо рiвною 2 дням.

Величину поточного (Зпот) та страхового запасiв (Зстр) в натуральному виразi розраховують за формулами:

Зпот = Д * Тп

Зстр = Д * Тз, де

Тп – перiод поставки матерiального ресурсу в днях, Тз – перiод можливого зриву поставки.

Тп i Тз отримуємо на пiдставi даних завдання – таблиця № 3.16.

Вiдобразивши потребу у вiдповiдному матерiальному ресурсi Д у грошовому виразi матимемо вартiсне значення величини нормативу того чи iншого виду матерiалу у виробничих запасах.

Для визначення величини нормативу власних оборотнiх засобiв у виробничих запасах всiх видiв ресурсiв, якi йдуть на виробництво виробiв, слiд додати величини нормативiв власних оборотних засобiв у виробничих запасах по кожному з даних ресурсiв.

Сукупний норматив власних оборотних засобiв у виробничих запасах враховує також додатковi потреби в матерiальних ресурсах та паливi допомiжного i обслуговуючого виробництв, пiдсобних господарств, а також на невиробничi (експлуатацiйнi) потреби.

В нашому випадку величину iнших матерiальних ресурсiв, якi споживаються допомiжним i обслуговуючим господарством i на експлуатацiйнi потреби розрахована на пiдставi встановлення рiвня витрат матерiальних ресурсiв i палива на данi потреби у спiвставленнi з їх витратами на основнi технологiчнi потреби (данi для цього отримуємо з таблицi № 1.5.).

( 2664868,10+144720,00 ) / ( 6662170,20+241200,00 ) = 0,406988

Результати виконаних розрахункiв заносимо в таблицю № 1.10.

Таблиця 1.10. Розрахунок нормативу оборотних засобiв у виробничих запасах.

Види ресурсiв

Загальна рiчна потреба на вироби:

Денна

Цiна од.

Вартiсть

Норма запасу, днi

Норматив

У

Й

С

Разом

потреба

без ПДВ

добової

Поточно-

Страхо-

Транспор

Разом

грн.

потреби

го

вого

пiдготовч

в т.ч. W, т.

5603,064

5448,25

4267

15318,31

42,55087

1000

42550,87

6

3

2,0

11

468059,6

в т.ч. X, т.

0

0

0

0

0

800

0

6,5

2

2,0

10,5

0

в т.ч. Y, м3.

716,72

3233,8

230,92

4181,44

11,61511

150

1742,267

14

6

2,0

22

38329,87

в т.ч. Z, м2.

0

0

0

0

0

20,83333

0

17

6

2,0

25

0

Комплектуючi

42160

0

50200

92360

256,5556

64,25

16483,69

10

4

2,0

16

263739,1

Паливо, т.

0

3058,05

0

3058,05

8,494583

333,3333

2831,528

5

2

2,0

9

25483,75

Всього:

63608,36

795612,3

Iншi

26094,84

326393,8

Разом:

89703,2

1122006


Таблиця 1.10. Розрахунок нормативу оборотних засобiв у виробничих запасах.

Таблиця 1.10. Розрахунок нормативу оборотних засобiв у виробничих запасах.

Види ресурсiв

Загальна рiчна потреба на вироби:

Денна

Цiна од.

Вартiсть

Норма запасу, днi

Норматив

У

Й

С

Разом

потреба

без ПДВ

добової

Поточно-

Страхо-

Транспор

Разом

грн.

потреби

го

вого

пiдготовч

в т.ч. W, т.

5603,064

5448,25

4267

15318,31

42,55087

1000

42550,87

6

3

2,0

11

468059,6

в т.ч. X, т.

0

0

0

0

0

800

0

6,5

2

2,0

10,5

0

в т.ч. Y, м3.

716,72

3233,8

230,92

4181,44

11,61511

150

1742,267

14

6

2,0

22

38329,87

в т.ч. Z, м2.

0

0

0

0

0

20,83333

0

17

6

2,0

25

0

Комплектуючi

42160

0

50200

92360

256,5556

64,25

16483,69

10

4

2,0

16

263739,1

Паливо, т.

0

3058,05

0

3058,05

8,494583

333,3333

2831,528

5

2

2,0

9

25483,75

Всього:

63608,36

795612,3

Iншi

26094,84

326393,8

Разом:

89703,2

1122006

Норматив власних оборотних засобiв у незавершеному виробництвi (Ннв) визначається за формулою:

Ср * Тц * Кнз

Ннв = ----------------------- , де

360

Ср – собiвартiсть рiчного випуску продукцiї, грн., Тц – тривалiсть циклу виготовлення продукцiї, днiв (завдання – таблиця № 3.1.), Кнз – коефiцiєнт наростання затрат, який обчислюється за формулою:

М + 0,5 * С

Кнз = ------------------ , де

С

М – сума матерiальних витрат на виробництво одного виробу, грн., С – собiвартiсть одиницi виробу без матерiальних витрат, грн.

Розраховуємо середньозважену тривалiсть робочого циклу в днях: ( 42,16*6+351,5*4,8+50,2*7)/(42,16+351,5+50,2) = 5,162799 Розрахунок часток матерiальних i нематерiальних витрат у собiвартостi проводимо на пiдставi даних таблицi № 1.6.

Розраховуємо частку матерiальних витрат у собiвартостi (М): 31937830,4/81354420,04=0,392576

Розраховуємо частку нематерiальних витрат у собiвартостi (С): (81354420,04-31937830,4)/81354420,04=0,607424

Розраховуємо коефiцiєнт наростання затрат: 0,392576+(0,5*0,607424)/0,607424=0,892576

На пiдставi отриманих даних обчислюємо норматив власних оборотних засобiв у незавершеному виробництвi (Ннв)

Ннв = 81354420,04*0,892576*5,162799=374896863,9 грн.

Норматив власних оборотних засобiв на готову продукцiю, який визначається як добуток одноденного випуску продукцiї за виробничою собiвартiстю на норму запасу готової продукцiї на складах пiдприємства, приймаємо згiдно завдання, на рiвнi величини планових запасiв готової продукцiї на кiнець року (данi з таблицi № 3.1.).

Вiдповiдно, маючи кiлькiсний залишок продукцiї на кiнець року, i знаючи планову виробничу собiвартiсть одиницi кожного виробу (таблиця № 1.7.), розраховуємо норматив на готову продукцiю по кожному з виробiв:

Нг ВирiбУ = 2710*564,2292912 = 1529061 грн.

Нг ВирiбЙ = 21090*83,956117=1770635 грн.

Нг ВирiбС = 3715*481,7115093=1789558 грн.

Нг Всього = 5089254 грн.

Норматив оборотних засобiв у витратах майбутнiх перiодiв приймаємо у розмiрi 5% суми нормативiв у запасах, незавершеному виробництвi та на готову продукцiю.

Нм = ( 1122006+374896863,9+5089254 ) * 0,05 = 19055406 грн.

Сукупний норматив оборотних засобiв складе: Нс = Нз + Ннв + Нг + Нм = 1122006+374896863,9+5089254+19055406= 400163530 грн.

1.7. Визначення гуртової та вiдпускної цiни виробiв

Визначення гуртової цiни виробiв здiйснюємо за формулою:

Цг = С * (1 + Р / 100)

де С – повна собiвартiсть виробу, грн., Р – рентабельнiсть виробу, % (завдання – таблиця 3.1.).

ЦгУ = 564,2292912 *(1+ 0,18) = 665,79 грн.

ЦгЙ =83,956117*(1+0,148) = 96,38 грн.

ЦгС = 481,7115093*(1+0,144) = 551,08 грн.

Визначення вiдпускної цiни виробiв здiйснюємо за формулою:

Цв = Цг * (1 + СтПДВ / 100)

де СтПДВ – ставка податку на додану вартiсть, %.

ЦвУ = 655,79 * 1,2 = 798,95 грн.

ЦвЙ = 96,38 * 1,2 = 115,66 грн.

ЦвС = 551,08 * 1,2 = 661,29 грн.


2. ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНI ПОКАЗНИКИ.

2.1. Розрахунок точки беззбитковостi.

Точка беззбитковостi визначається для кожного виробу окремо. Для визначення точки беззбитковостi потрiбно побудувати лiнiю витрат i лiнiю реалiзацiї.

Рiвняння лiнiї витрат (Спj) та лiнiї реалiзацiї (ВРj) вiдображаються вiдповiдно з допомогою наступних залежностей:

Спj = УПВj + УЗВj * Оj

ВРj = Цгj * Оj , де

Спj – повна собiвартiсть виробiв j-го виду; УПВj – умовно-постiйнi витрати на весь обсяг виробництва виробiв j-го виду;

УЗВj – умовно-змiннi витрати на одиницю виробу j-го виду; Оj – обсяг виробництва (реалiзацiї) виробiв j-го виду; ВРj – виторг вiд реалiзацiї виробiв j-го виду; Цгj – гуртова цiна одиницi виробу j-го виду.

Аналiтичний вигляд для визначення точки беззбитковостi має наступний вигляд:

Оj = УПВj / (Цгj – УЗВj)

Розраховуємо точки беззбитковостi по плану i фактичнi для кожного з виробiв:

ОУп = 9369224,619/(665,79-341,9991058)= 28936шт.

ОЙп = 12785311,49/(96,38-47,582543)= 261999шт.

ОСп = 10371902,23/(551,08-275,0999111)= 37582шт.

В днях:

ОУп = 365*28936/42160=251 дн.

ОЙп = 365*261999/351500 = 272 дн.

ОСп = 365*37582/5020 = 273 дн.

Розрахунок точки беззбитковостi для виробiв фактично:

ОУф = 10040707,84/(665,79-348,4085058)=31636 шт.

ОЙф = 13701622,34/(96,38-48,45814359)=285906 шт.

ОСф = 11115246,37/(551,08-275,0161089)=40264 шт.

В днях:

ОУф = 365*31636/45170=256 дн.

ОЙф = 365*285906/376600=277 дн.

ОСф = 365*40264/51190 =287 дн.

За результатами обчислень по кожному з виробiв будуємо графiки досягнення точки беззбитковостi (Див. Графiчну частину).


2.2. Визначення основних фiнансово-економiчних показникiв.

Визначення обсягiв товарної та реалiзованої продукцiї, валового i чистого прибутку у плановому i звiтному перiодi.

Обсяг товарної продукцiї (ТП) з врахуванням продукцiї пiдсобних господарств у розмiрi 5% до продукцiї основного виробництва:

ТП = (Цг1 * О1 + Цг2 * О2 + Цг3 *О3) * 1,05

Обсяг реалiзованої продукцiї (РП)

РП = ТП + (Гnj - Гkj) * 1,05 + (Вn - Вк) * 1,05, де

Гnj, Гкj – залишки готової продукцiї (на складах) вiдповiдно на початок i кiнець планового (звiтного року) – завдання – таблиця № 3.1.;

Вп, Вк – залишки продукцiї вiдвантаженої, за яку термiн оплати не настав i продукцiї на вiдповiдальному зберiганнi у покупцiв вiдповiдно на початок i кiнець планового (звiтного) року.

Прибуток вiд виробничої дiяльностi розраховуємо як рiзницю мiж сумою реалiзованої без ПДВ продукцiї i загальною сумою витрат.

Прибуток валовий (загальний) (Пв): Пв = Пр + Ппзр, де

Пр – прибуток вiд реалiзацiї (визначається як сума прибутку вiд основної виробничої дiяльностi (По) та прибутку вiд реалiзацiї продукцiї та послуг пiдсобних господарств (Пп), прибутку вiд комерцiйної дiяльностi (Пк); Ппзр – прибуток (збиток зi знаком мiнус) вiд позареалiзацiйної дiяльностi (вiд здачi в оренду майна, доходiв вiд цiнних паперiв), отримуємо з завдання – таблиця № 3.17.: Пр = По + Пп + Пк

Цв

Пк = Ов ------------------------- Чистий прибуток (Пч): Пч = Поп * (1 - / 100) ,

СтПДВ

1 + -------------------

100

де Ов – обсяги реалiзацiї вiдходiв (визначаємо як рiзницю мiж їх загальними обсягами по нормах i обсягами зворотнiх вiдходiв);

Цв – цiна реалiзацiї вiдходiв (приймаємо на рiвнi 50% цiни їх закупiвлi); Поп – оподатковуваний прибуток; - ставка податку на прибуток, %.

Прибуток який залишається в розпорядженнi пiдприємства визначається як рiзниця мiж чистим прибутком , економiчними санкцiями до пiдприємства та сумою кредиту, належною до сплати у розрахунковому перiодi, з процентами за користування кредитом.

Проводимо розрахунки:

Товарна продукцiя без ПДВ:

Планова: (665,79*42160+96,38*351500+551,08*50200)*1,05=94092583,8

Фактична: (665,79*45170+96,38*376600+551,08*51190)*1,05=99309798,1

Реалiзована продукцiя без ПДВ:

Планова: 94092583,8+((665,79*2510+96,38*17575+551,08*5121)-(665,79*2710+96,38*21090+551,08*3715))= 94395459,9грн.

Фактична: 99309798,1+((665,79*2210+96,38*14060+551,08*3313)-(665,79*2910+96,38*2510+551,08*2510))= 98222207,2грн.

Прибуток вiд виробничої дiяльностi (реалiзацiя продукцiї та послуг):

Плановий: 94395459,9-81354420,04=13041039,89 грн.

Фактичний: 98222207,2-87068730,26=11153476,96 грн.

Прибуток вiд комерцiйної дiяльностi (вiд реалiзацiї вiдходiв за цiною 50 % вiд цiни їх купiвлi):

Плановий: 583441,529грн.

Фактичний: 692145,812грн.

Прибуток вiд реалiзацiї:

Плановий: 13041039,89+583441,529=13624481,42 грн.

Фактичний:11153476,96+692145,812=11845622,77 грн.

Прибуток вiд позареалiзацiйної дiяльностi (доходи вiд здачi майна в оренду Пор, доходи по цiнних паперах Пцп, - оплата орендованих ОФ):

Плановий: 1178700,52 грн.

Фактичний: 1224621,49 грн.

Валовий (загальний) прибуток:

Плановий: 13624481,42+1178700,52=14803181,93 грн.

Фактичний: 11845622,77+1224621,49=13070244,26 грн.

Чистий прибуток:

Плановий: 14803181,93 *(1-30/100) = 10362227,4 грн.

Фактичний: 13070244,26 *(1-30/100) = 9149170,98грн.

Прибуток до розподiлу (за умов короткотермiнового кредитування банкiвськими установами середньорiчного залишку зростання дебiторської заборгованостi):

Фактичний: Пзф = Пчф – ВДф * (Кс + Кз) = 9149170,98-(98222207,2+692145,812+1224621,49)*(2.7/100+1.85/100) = 3591457,89 грн.

Де ВДф – фактичний валовий дохiд, який включає надходження вiд реалiзацiї продукцiї, в т.ч. пiдсобних господарств, надходження вiд реалiзацiї вiдходiв, а також суму надходжень вiд позареалiзацiйної дiяльностi;

Кс – вiдсоток економiчних санкцiй до фактичного валового доходу; Кз – вiдсотки за користування короткотермiновими кредитами до фактичного валового доходу: (9.5-5.8) / 2 = 1.85

Данi проведених розрахункiв заносимо в таблицю № 1.11.

Таблиця 1.11. Основнi фiнансово-економiчнi показники дiяльностi пiдприємства.

Показники

План

Фактично

% виконання

Товарна продукцiя

94092583,82

99309798,12

105,54

Реалiзована продукцiя

94395459,93

98222207,22

104,05

Прибуток вiд реалiзацiї

13624481,42

11845622,77

86,94

Валовий (загальний) прибуток

14803181,93

13070244,26

88,29

Чистий прибуток

10362227,35

9149170,981

88,29

Прибуток до розподiлу

10362227,35

3591457,895

34,66

Визначення рентабельностi продукцiї (Рп) та рентабельностi виробництва (Рв).

В зв’язку з тим, що рентабельнiсть кожного з виробiв (Рпj) у плановому перiодi задана в завданнi (таблиця № 3.1.) то в даному перiодi визначаємо тiльки загальну рентабельнiсть продукцiї (Рп) по всiх виробах в процентах.

Пj

Рпj = --------------- * 100

Сj

Розрахованi значення показникiв рентабельностi зводимо у таблицю № 1.12.

Цо – цiна одиницi продукцiї; Со – собiвартiсть одиницi продукцiї; Нс – сукупний норматив оборотних засобiв; Фс – середньорiчна вартiсть основних фондiв.

Таблиця 1.12. Показники рентабельностi продукцiї (Рп) та рентабельностi виробництва (Рв) та рiвень їх виконання %.

Показники

Формула пiдрахунку

План

Фактичний

% виконання

Рентабельнiсть виробу У

(Цо - Со) * 100 / С

18,00

16,66

92,57

Рентабельнiсть виробу Й

(Цо - Со) * 100 / С

14,80

13,60

91,91

Рентабельнiсть виробу С

(Цо - Со) * 100 / С

14,40

11,97

83,14

Рентабельнiсть продукцiї

По * 100 / С

16,03

12,81

79,91

Рентаб. Виробництва загальна

Пв * 100 / (Нс + Фс)

3,59

3,17

88,32

Рентаб. Виробництва чиста

Пч * 100 / (Нс + Фс)

2,51

2,22

88,32

Рентаб. Виробн. Залишкова

Пз * 100 / (Нс + Фс)

2,51

0,87

34,67


Рiзке зниження рiвня залишкової рентабельностi порiвняно з планом пов’язано з необхiднiстю сплати штрафних санкцiй та змiною рiвня дебiторської заборгованостi.


2.3. Розрахунок показникiв ефективностi використання ресурсiв.

Ефективнiсть використання трудових ресурсiв характеризують такi узагальнюючi показники як трудомiсткiсть (Тм) та виробiток (Вр).

То О

Тм = ------------------ Вр = -----------------

О Ч

Де То – витрати часу на виконання виробничої програми, нормо-годин, людино-годин; О – обсяги виробництва; Ч – чисельнiсть працiвникiв чол.

Данi про трудомiсткiсть виробничої програми по виробах планової беремо з таблицi № 1.2.1., а фактичної – з таблицi № 1.2.2.

Ефективнiсть використання матерiальних ресурсiв характеризують такi узагальнюючi показники як матерiаломiсткiсть (Мм) та матерiаловiддача (Мв).

Мз О

Мм = ----------------- Мв = -----------------

О Мз

Де Мз – загальна сума матерiальних затрат, грн.

Ефективнiсть використання оборотних засобiв характеризують такi узагальнюючi показники як коефiцiєнт оборотностi (Коб) та тривалiсть одного обороту оборотних засобiв в днях (Тоб).

РП 360

Коб = ----------------- Тоб = ----------------

Нс Коб

Ефективнiсть використання основних виробничих фондiв характеризують такi узагальнюючi показники як фондовiддача (Фв) та фондомiсткiсть (Фм). З метою аналiзу ефективностi використання активної частини основних фондiв замiсть середньорiчної вартостi всiх основних виробничих фондiв (Фсер) беруть лише середньорiчну вартiсть фондiв по 2 та 3 групах, або лише по 3-й групi.

Аналiз показникiв ефективностi використання ресурсiв пiдприємством необхiдно здiйснити шляхом порiвняння планових показникiв iз звiтними i виявлення основних причин вiдхилень вiд плану.

О Фсер

Фв = ------------------ Фм = -----------------

Фсер О

Розрахованi значення показникiв заносимо у таблицю № 1.13.

Таблиця 1.13. Показники використання ресурсного потенцiалу пiдприємства.


Показники

Порядок розрахунку

План

Фактично

Процент до плану

План

Фактично

Трудомiсткiсть виробничої про-

грами по виробах:

Див. Табл. № 1.2.1.

Див. Табл. № 1.2.2.

С

2099568

2249466

107,14

Ш

3444700

3690680

107,14

В

2324260

2370097

101,97

Виробiток на одного робiтника

грн./люд.

94092583,8/4147

99309798,1/4379,79

22689,34

22674,532

99,93

Матерiаломiсткiсть грн./грн.

31937830,4/81354420,04

33547216,53/87068730,26

0,392576

0,3852958

98,15

Матерiаловiддача, грн./грн.

81354420,04/31937830,4

87068730,26/33547216,53

2,547274

2,5954085

101,89

Коефiцiєнт оборотностi

94395459,9/400163530

98222207,2/400163530

0,235892

0,2454552

104,05

Тривалiсть одного обороту, днi

360/0,235892

360/0,2454552

152,61

146,66

96,10

Фондовiддача, грн./грн.

94092583,8/12089280

99309798,1/11948,66

7,783145

8,3113765

106,79

Фондомiсткiсть

1/7,783145

1/8,3113765

0,128483

0,120317

93,64

3. РОЗВИТОК ПIДПРИЄМСТВА.

  1. Визначення показникiв ефективностi iнвестицiй у проекти розвитку пiдприємства.

Показники ефективностi iнвестицiй у проекти (термiн окупностi, iндекс доходностi та чиста теперiшня вартiсть) визначаються на пiдставi даних завдання – таблиця № 3.18.

При їх визначеннi здiйснюємо приведення рiзночасових грошових потокiв по проектах шляхом їх дисконтування. Длякожного з проектiв термiн експлуатацiї (вiддачi) приймаємо на рiвнi 5-ти рокiв.

Перiод окупностi iнвестицiй (Ток) по проекту

Iп

Ток = --------------

ГПсер

, де Iп – iнвестицiї у проект, грн.; ГПсер – середньорiчна сума грошового потоку вiд реалiзацiї проекту за час його експлуатацiї (вiддачi), грн. (при термiнi експлуатацiї 5 рокiв знаходиться шляхом дiлення сумарного приведеного грошового потоку за проектом ГПпр на 5).

Сумарний (приведений) грошовий потiк визначається шляхом дисконтування грошових потокiв по роках

5 Гпi ГП1 ГП2 ГП5

ГПпрi = -------- = -----------+----------+…+-----------

Т=1 Тi 2 5

(1+i) (1 + i) (1 + i) (1 + i)

, де i – норма дисконту.

Величину грошового потоку (ГП) знаходять як суму чистого прибутку i амортизацiї (по вiдповiдному проекту) ГП = Пч + А.

Iндекс доходностi (IД) IД = ГПпр / Iп.

Чиста теперiшня вартiсть (ЧТВ) ЧТВ = ГПпр – Iп.

По кожному з проектiв розраховуємо величини грошових потокiв, при чому коефiцiєнт переходу вiд iнвестицiй до основних фондiв приймаємо рiвним 1,1, а норму амортизацiї 15%.

ГП1 = (3,414-2,51)*1205000+662600*0,15/1,1 =852878,55 грн.

ГП2 = (7,03-5,424)*773200+853300*0,15/1,1 =985590,53 грн.

ГП3 = (220,9-175,7)*14060+411500*0,15/1,1 =500972,04 грн.

Сумарнi приведенi грошовi потоки по проектах в розрахунку на 5 рокiв:

ГПпр1 = (852878,55/(1+0,14))+( 852878,55 /((1+0,12)*(1+0,14)))+(852878,55 /((1+0,14)*(1+0,14)*(1+0,14)))+(852878,55/ ((1+0,14)*(1+0,14)*(1+0,14)*(1+0,14)))+( 852878,55/((1+0,14)*(1+0,14)*(1+0,14)*(1+0,14)*(1+0,14))) =2928001,10 грн.

ГПпр2 = (985590,53/(1+0,12))+( 985590,53 /((1+0,12)*(1+0,12)))+( 985590,53/((1+0,12)*(1+0,1)*(1+0,12)))+( 985590,53 / ((1+0,12)*(1+0,12)*(1+0,12)*(1+0,12)))+( 985590,53 /((1+0,12)*(1+0,12)*(1+0,12)*(1+0,12)*(1+0,1))) =3552833,29 грн.

ГПпр3 = (500972,04 /(1+0,18))+( 500972,04 /((1+0,18)*(1+0,18)))+( 500972,04 /((1+0,18)*(1+0,18)*(1+0,18)))+( 500972,04/ ((1+0,18)*(1+0,18)*(1+0,18)*(1+0,18)))+( 500972,04 /((1+0,18)*(1+0,18)*(1+0,18)*(1+0,18)*(1+0,18))) =1566625,23 грн.

Середньорiчна сума грошового потоку у теперiшнiй вартостi:

ГПпр1с =2928001,10 / 5 =585600,22 грн.

ГПпр2с = 3552833,29 / 5 =710566,66 грн.

ГПпр3с = 1566625,23 / 5 =313325,05 грн.

Термiн окупностi iнвестицiй у проекти:

Ток1 = 662600 / 585600,22 = 1,1 роки.

Ток2 = 853300 / 710566,66 = 1,2 роки.

Ток3 = 411500 / 313325,05 = 1,3 роки.

Iндекс доходностi:

Iд1 = 2928001,1 / 662600 = 4,4189573

Iд2 = 3552833,29 / 853300 =4,1636392

Iд3 = 1566625,23 / 411500 = 3,8071087
Чиста теперiшня вартiсть:

ЧТВ1 = 2928001,1 - 662600 =2265401,10 грн.

ЧТВ2 == 3552833,29 - 853300 =2699533,29 грн.

ЧТВ3 == 1566625,23 - 411500 =1155125,23грн.

Перший проект вiдзначається кращими показниками ефективностi iнвестицiй в нього завдяки найменшому термiну окупностi iнвестицiй та найбiльшiй чистiй теперiшнiй вартостi та найвищому iндексу доходностi.

Для здiйснення проекту достатньо спрямування на його iнвестування навiть неповної суми залишкового прибутку. Проект має перевагу у тому, що вiн не потребує залучення позикових коштiв зi сторони, а навiть дозволяє спрямувати невикористану суму залишкового прибутку на iншi iнвестицiйнi проекти, матерiальне заохочення чи iншi потреби.

3.2. Розрахунок очiкуваних показникiв виробничої програми пiдприємства.

Враховуючи вибраний проект розраховуємо очiкуванi показники виробничої програми. Розрахунки проводимо аналогiчно до пунктiв 2.2., 2.3. курсового проекту, з врахуванням того, що обсяги виробництва збiльшаться на 211000 шт. нового виробу “Х”.

Товарна продукцiя складе: ТП = 98412147,3 грн.

Реалiзована продукцiя складе: РП = 98715023,4грн.

Для обчислення прибутку вiд виробничої дiяльностi необхiдно перерахувати сумарну величину витрат, так як додається новий обсяг випуску нового виробу, то сумарнi витрати також зростуть на величину матерiальних затрат, заробiтну плату працiвникiв, i т.п.

Сумарнi витрати зростуть на 2,51*1205000 = 3024550 грн.

Вiдповiдно сумарi витрати складуть 3024550 + 81354420,04 =84378970,04 грн.

Тодi прибуток вiд виробничої дiяльностi складе: По = 98715023,4 – 84378970,04 = 14336053,39 грн.

Прибуток вiд комерцiйної дiяльностi приймаємо на попередньому рiвнi: Пк = 583441,529 грн.

Прибуток вiд реалiзацiї: Пр =14336053,39 + 583441,529 = 14919494,92 грн.

Прибуток вiд позареалiзацiйної дiяльностi приймаємо на попередньому рiвнi: Ппзр = 1178700,52грн.

Валовий прибуток: Пв = 14919494,92+ 1178700,52 = 16098195,43 грн.

Чистий прибуток: Пч =16098195,43 *0,7 = 11268736,8 грн.

Отриманi данi заносимо у таблицю


Показники

План

Товарна продукцiя

98412147,3

Реалiзована продукцiя

98715023,4

Прибуток вiд реалiзацiї

14919494,92

Валовий прибуток

16098195,43

Чистий прибуток

11268736,8

Прибуток до розподiлу

Показники рентабельностi розраховуємо аналогiчно як попередньо i отриманi результати заносимо в таблицю


Показники

Формула пiдрахунку

План

Рентабельнiсть виробу у

(Цо - Со) * 100 / Со

14,40

Рентабельнiсть виробу й

(Цо - Со) * 100 / Со

25,00

Рентабельнiсть виробу С

(Цо - Со) * 100 / Со

12,20

Рентабельнiсть нового виробу

(Цо - Со) * 100 / Со

36,0159363

Рентабельнiсть продукцiї

По * 100 / С

16,9900787

Рентаб. Виробництва загальна

Пв * 100 / (Нс + Фс)

3,9049329

Рентаб. Виробництва чиста

Пч * 100 / (Нс + Фс)

2,73345303

Рентаб. Виробн. Залишкова

Пз * 100 / (Нс + Фс)

2,73345303

Розрахунок показникiв ефективностi використання ресурсiв.


Трудомiсткiсть виробничої про-

грами по виробах:

Формула пiдрахунку

План

У

Див. Табл. № 1.2.1.

2099568

Й

3444700

С

2324260

Новий вирiб

33,13*(115,05*1649,2)

6286101,44

Виробiток на одного робiтника

грн./люд.

98412147,3/(4147+33,13)

23542,8437

Матерiаломiсткiсть грн./грн.

33076556,25/84378970,04

0,392

Матерiаловiддача, грн./грн.

84378970,04 /33076556,25

2,55

Коефiцiєнт оборотностi

98715023,40 /400163530

0,246

Тривалiсть одного обороту, днi

360/2,46

146,34

Фондовiддача, грн./грн.

98412147,30/12089280.00

8.14

Фондомiсткiсть

1/8.14

0.122

3.3. Оптимiзацiя цiн на вироби.

Оптимiзацiю цiн на вироби здiйснюють за критерiєм максималiзацiї прибутку. Умовою максималiзацiї прибутку є рiвнiсть граничних витрат граничним доходам.

МС(О) = MR(O)

Щоб розв’язати цю рiвнiсть перш за все потрiбно визначити функцiї, якi описують залежнiсть сукупних витрат вiд обсягiв виробництва та сукупних доходiв вiд обсягу реалiзацiї.

Функцiя сукупних доходiв:

TR(O) = Ц * О.

1/b (1+1/b) 1/b

Враховуючи, що Ц = (О/а) матимемо TR(О) = (О ) / (а ).

Функцiя сукупних витрат:

ТС = (УПВ+УЗВ*О)*(1+N/100), де

N – норма прибутку %, яку пiдприємство могло б забезпечити собi, вклавши свої ресурси в iншi напрямки дiяльностi, наприклад, використанi для вирбництва грошовi кошти можна вкласти на рахунок в банку на депозит).

Виходячи з цих функцiй визначаються функцiї граничних витрат i граничних доходiв.

1/b 1/b

MR = (1/а ) * (1 + 1/b) * О ; МС = УЗВ* (1+N/100).

тодi

1/b 1/b

(1/а ) * (1 + 1/b) * О = УЗВ* (1+N/100)

Звiдси 1/b

1/b (1+N/100)*УЗВ*а

О = -------------------------------------

1 + 1/b

1/b

О

Оскiльки Ц = ------------

1/b

а

(1+N/100)*УЗВ

тодi Цопт = ------------------------ (1)

1 + 1/b

Порiвнюємо оптимальну цiну з цiною виробу у звiтному роцi i знаходимо вiдносну змiну цiни:

Ц = Цопт – Цзв * 100% (2)

Цзв

Змiна цiни зумовить змiну попиту. Оскiльки коефiцiєнт еластичностi попиту за цiною рiвний b то це означає, що при змiнi (зменшеннi чи збiльшеннi) цiни на 1% величина попиту змiниться (збiльшиться чи зменшиться) на b%.

Отже, при змiнi цiни (збiльшеннi – зменшеннi) на Ц% величина попиту змiниться (збiльшиться або зменшиться) на (Ц*b)% вiдносно попереднього року.

Таким чином, оптимальний обсяг виробництва у плановому роцi становитиме:

Ц*b

Опл.опт = Озв * (1-------------------) (3)

100

За формулами 1, 2, 3 здiйснюємо розрахунки для кожного з виробiв.

Для виробу У: Цопт = ((1+10/100)* 341,99/(1+1/-2,69) = 599,02 грн.

Ц = (599,02 – 665,79)/665,79 * 100 = -10,02%

Опл.опт = 45170*(1-10,02/100) = 40643 шт.

Для виробу Й: Цопт = ((1+10/100)* 47,58/(1+1/-3,20) = 76,18 грн.

Ц = (76,18 – 96,38)/96,38 * 100 = -20,95%

Опл.опт = 376600*(1-20,95/100) = 297702 шт.

Для виробу С: Цопт = ((1+10/100)* 275,09/(1+1/-3,70) = 415,08 грн.

Ц = (415,08 – 551,08)/551,08 * 100 = -24,67%

Опл.опт = 51190*(1-24,67/100) = 38561 шт.

3.4. Вибiр та обгрунтування економiчних рiшень.


ЛIТЕРАТУРА

Типове положення по плануванню, облiку i калькулюванню собiвартостi продукцiї (робiт послуг). Галицькi контракти №36, 1996.

Закон України “Про оплату працi”. Вiдомостi Верховної Ради України № 17, 1995.

Закон України “Про оподаткування прибутку пiдприємств” iз змiнами та доповненнями. Галицькi контракти, 1999.

Пушкар М.С. Планування i органiзацiя пiдприємств, об’єднань i комплексiв. К.: НМК. 1992.

Петрович Й.М., Будiщева I.О., Устiнова I.Т. та iншi. Економiка виробничого пiдприємництва. Львiв, Оксарт 1996.

Покропивний С.Ф. Економiка пiдприємств. К.: Хвиля-Прес, 1995.

Мочерний С.В. Економiчний словник. К.: Фемiна, 1995.

Основнi положення про склад витрат виробництва на пiдприємствах i органiзацiях. Галицькi контракти, 1994.

Вихрущ В.П. Економiка нових форм господарювання. Бучач, 1994.

Костiна Н.I. Фiнансове прогнозування: методи та моделi. Знання, 1997.

Черваньов Д.Н. Удосконалення органiзацiї виробництва. К.: Знання, 1987

Бойчик I.М. Економiка пiдприємств. Львiв, СПОЛОМ, 1999.

Експрес аналiз законодавчих i нормативних актiв. 1999.

Податки та бухгалтерський облiк. 1999.

Шкарабан С.I. Економiчний аналiз дiяльностi промислових пiдприємств. Тернопiль, 1995.

Прауде В.Р. Маркетинг. К.: Вища школа, 1994.

Ярошенко Г. Заробiтнiй платi – ринковий механiзм регулювання. Україна: аспекти працi, №3-4, 1996.

Грозов А. Економiчна стратегiя фiрми. СПБ, 1995.

Положення про порядок вiднесення амортизацiйних вiдрахувань на витрати виробництва (обiгу). Разом, №32 1996.

Пруссова А.Г. Основи ринкової економiки. К.: Полiграф. 1993.