Планування праці і заробітної плати


Реферат >> Астрономия

План по праці і заробітній платі ( річний план ) підприємства включає планування показників продуктивності праці, розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу по категоріях працюючих, планування фонду заробітної плати, розрахунок середньої заробітної плати працюючих.

При розробці річного плану вийдуть з необхідності забезпечити задані темпи зростання продуктивності праці і правильне співвідношення між темпом зростання продуктивності праці і темпом зростання середньої заробітної плати відповідно до п'ятирічного плану економічного і соціального розвитку, в якому міністерствам, об'єднанням і підприємствам затверджуються з розподілом по роках наступні показники і нормативи по праці і заробітній платі:

- зростання продуктивності праці, що обчислюється по нормативно-чистій продукції або іншому показнику;

- норматив заробітної плати на 1р. продукції по показнику, що застосовується при плануванні продуктивності праці;

- ліміт чисельності робітників і службовців.

Підприємства, виходячи із затверджених ним в річному плані показників і нормативів по праці і заробітній платі, встановлюють планові показники по зростанню продуктивності праці, фонду заробітної плати і чисельності працюючих на планові обсяги виробництва цехам і дільницям.

Планування підвищення продуктивності праці

Продуктивність праці в плановому році визначають як в абсолютному вираженні, так і у відносному - у вигляді зростання її в процентах до базисного року.

Для визначення зростання продуктивності праці (%) в році, що планується необхідно розрахувати:

а) чисельність працюючих в плановому році по виробленню базисного року

Ч =В / П,

Де В - обсяг виробництва продукції в плановому році;

П - рівень продуктивності праці в базисному році;

б) зменшення ( економію ) чисельності працюючих на основі завдання по зростанню продуктивності праці в плановому році відповідно до п'ятирічного плану економічного і соціального розвитку підприємства

Ч = Р/(100 + Р)*Ч,

Де Р - зростання продуктивності праці в плановому році за п'ятирічному планом, %;

в) зменшення ( економію ) чисельності працюючих? ? за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів в плановому році;

г) співвідношення економії чисельності, що планується працюючих і економії чисельності працюючих відповідно до зростання продуктивності праці за п'ятирічному планом.

д) зростання продуктивності праці в плановому році (%)

Планування чисельності працюючих в цеху, на дільниці

Розрізнюють календарний, номінальний і ефективний (розрахунковий) річні фонди часу роботи.

Календарний річний фонд часу F - повна кількість годин за рік

24г * 365 = 8760г.

Номінальний річний фонд часу роботи F - це кількість годин в році відповідно до режиму роботи ( без урахування втрат ).

Номінальний річний фонд часу роботи робітників і обладнання при 41- і 36- вартовий робочих тижнях відповідно до норм технологічного проектування підприємств машинобудування, приладобудування і металообробок, приведений в таблиці.

Ефективний (розрахунковий) річний фонд часу (F) - це номінальний фонд часу за вирахуванням неминучих втрат. Втрати робочого часу на підприємствах машинобудування, приладобудування і металообробки пов'язані з щорічними відпустками, відпустками по навчанню, хворобі, вагітності і родам і іншими нез'явленнями, дозволеними законом.

Загальна чисельність працюючих цехи на період, що планується:

Ч = Q/( П ( 1 + Р /100 ))

де Q - обсяг нормативно-чистої ( товарної ) продукції на період, що планується; П - продуктивність праці по нормативно-чистій продукції або по товарній продукції в оптових цінах за звітний період; Р - зростання продуктивності праці згідно з виробничим завданням, %.

Чисельність основних робітників визначають, виходячи з трудомісткості виробничої програми дільниці (цеху) і балансу часу одного робітника.

Чисельність основних робітників-відрядників основного виробництва

Ч = В t /( FK ),

Де В - плановий обсяг виробництва виробів, шт.;

t - трудомісткість одиниці виробу, нормо-г; K - плановий коефіцієнт виконання норм.

Чисельність робітників-почасовик основного виробництва визначають, виходячи з трудомісткості почасових робіт:

Ч = Т / F,

Де Т - трудомісткість програми виробництва по тимчасових роботах, нормо-г.

Потребу у допоміжних робітників-відрядників визначають виходячи з трудомісткості робіт, середнього процента виконання норм і балансу робочого часу, аналогічно розрахунку чисельності робітників-відрядників основного виробництва.

Чисельність допоміжних робітників-відрядників розраховують по робочих місцях і нормах обслуговування згідно з типовими нормами

Ч = V / Н,

Де V - об'єм обслуговування ( число станків з урахуванням змінності роботи, одиниць складності ремонту встановленого обладнання і т.д. ); Н - норма обслуговування.

Розрахунок потреби цеху, дільниці в інженерно-технічних працівниках, що служать і МОП здійснюють на основі штатного розкладу підприємства.

Планування фонду заробітної плати

При плануванні фонду заробітної плати (ФЗП) необхідне обов'язкове дотримання наступних умов:

- зростання продуктивності праці повинне випереджати зростання заробітної плати;

- загальна сума заробітної плати всіх категорій працюючих не повинна перевищувати ліміту, що визначається по нормативу заробітної плати на 1р. продукції, затвердженого для кожного року в п'ятирічному плані економічного і соціального розвитку підприємства.

Загальний річний фонд заробітної плати всіх категорій працюючих підприємства, цеху, розрахований по нормативу заробітної плати на 1р. продукції:

З = Н * Q,

Де Н - норматив заробітної плати на 1р. нормативно-чистої або товарної продукції підприємства на рік, що планується відповідно до п'ятирічного плану або цехи, якому норматив затверджується підприємством; Q - плановий обсяг нормативно-чистої продукції або товарної продукції в незмінних цінах.

Фонд заробітної плати

У фонд заробітної плати включають суми по тарифних ставках і окладах, а також всі види доплат за винятком виплат з фонду матеріального заохочення.

Структура фонду заробітної плати робітників на період, що планується включає: фонд прямої оплати ( тарифний фонд ); доплати, в тому числі премії з фонду заробітної плати; додаткова заробітна плата.

Дана величина річного фонду заробітної плати відображає витрати по заробітній платі при плануванні собівартості продукції.

При розрахунку середньомісячної заробітної плати робітника, яка є основою при встановленні співвідношення темпів зростання продуктивності праці і темпів зростання заробітної плати, додатково враховується величина премій з фонду матеріального заохочення.

Річний фонд прямої відрядної ( тарифної ) заробітної плати основних робітників-відрядників:

З = N*Т*h = N( Т h + Т h +. .. + Т h ),

Де N - річний обсяг випуску деталей, шт.; m - число операцій технологічного процесу обробки деталі; Т, Т,. .., Т - трудомісткість обробки деталі на 1-й, 2-й і подальших операціях, ч; h, h,. .., h - часова тарифна ставка для робіт, що виконуються на 1-й, 2-й і подальших операціях, крб.

Таблиця 1

Характеристика

виробництва

Номінальний річний фонд часу, г

Примітка

робітників

обладнання при числі змін

1

2

3

Виробництво з безперервним технологічним процесом і умовами роботи:

нормальними

2070

2070

4140

6210

41- часовий робочий тиждень

шкідливими

1830

1830

3660

5490

36- часовий робочий тиждень

Виробництво з безперервним технологічним процесом і умовами роботи:

нормальними

2070

-

-

8760

Безперервна круглорічна робота

шкідливими

1830

-

-

8760

24ч*365=8760ч

нормальними

2070

-

-

8570

Безперервна круглорічна робота крім 8 святкових днів

шкідливими

1830

-

-

8570

24ч*357=8570ч

нормальними

2070

-

-

8570

Цілодобова робота, крім вихідних і святкових днів

шкідливими

1830

-

-

6490

24ч*271=6490ч

Річний фонд прямої почасової ( тарифної ) заробітної плати основних робітників-почасовик

З = F*s*( ТС + ТС +. .. + ТС ),

Де F - ефективний річний фонд робочого часу одного робітника, г; s - число робочих змін в доби; Т, Т,. .., Т - часові тарифні ставки 1-го, 2-го і подальших розрядів, грн; С, С,. .., С - явочне число робітників в одну зміну відповідно по розрядах робіт, чол.

8