Прогнозування та макроеконом чне планування в ринковій економіці


Реферат >> Астрономия

Прогнозування та макроеконом?чне планування в ринков?й економ?ц?.

Програмн? вимоги

1. Вступ до курсу.

2. Основн? поняття курсу.

3. Функц?? прогнозування.

1. Необх?дн?сть прогнозування спричиня?ться тим, що майбутн? невизначене й ефект багатьох р?шень, як? приймаються зараз, протягом певного часу не в?дчува?ться. Тому точне передбачення майбутнього п?двищу? ефективн?сть процесу прийняття р?шень. Один ?з батьк?в сучасного менеджменту А.Файоль в?дзначив: " Управляти - це передбачати, а передбачати це уже майже д?яти".

Бурхливий розвиток економ?чного прогнозування характерний для вс?х розвинутих кра?н св?ту, особливо США та Япон??. В США ?з вс?х прикладних напрямк?в, що використовувалися в економ?чн?й науц?, прогнозування стало одним ?з головних. Причиною цього ? необх?дн?сть розробки ? впровадження вдосконалених метод?в регулювання на вс?х р?внях управл?ння урахуванням ситуац?й, як? неперервно зм?нюються. Також бум розвитку прогнозування в ?? пол. ХХ ст. був визваний загостренням конкурентно? боротьби ? посиленням невизначеност? в процес? прийняття управл?нських р?шень. В цей час передов? ф?рми св?ту перейшли в?д бюджетного планування (короткострокового на 1 р?к) до стратег?чного, яке базу?ться на прогнозних оц?нках.

Прогнозуванням, яке в розвинутих кра?нах охопило вс? сторони сусп?льного життя, займаються спец?альн? ф?рми, п?дрозд?ли приватних компан?й ? урядових орган?зац?й, окрем? особи.

2. Головне призначення прогнозування поляга? в анал?з? та виявленн? основних законом?рностей ? тенденц?й розвитку народного господарства, передбаченн? зм?н умов ? фактор?в цього розвитку, створенн? науково? бази для розробки довгостроково? економ?чно? пол?тики держави та прийняття р?шень щодо ?? реал?зац??.

Економ?чне прогнозування сл?д розглядати як необх?дний ? важливий науково-анал?тичний стан загального процесу планування.

Об'?ктом прогнозування ? економ?чн?, соц?альн?, науково-техн?чн? та ?нш? явища й процеси в економ?ц? кра?ни, ?? галузях ? комплексах.

Предметом економ?чного прогнозування ? як?сн? та к?льк?сн? зм?ни, як? в?дбуваються в економ?ц? п?д впливом сукупних або окремих фактор?в у межах пер?оду, що прогнозу?ться.

Прогноз - це ймов?рне, аргументоване, науково обгрунтоване (тобто основане на систем? факт?в, доказ?в) судження про стан будь-якого об'?кта (процесу, явища) в визначений момент часу в майбутньому ? чи або альтернативних шляхах ? терм?нах досягнення яких-небудь результат?в.

Прогнозування (грец. Prognosis - знання наперед) - це процес формування прогноз?в на основ? анал?зу тенденц?й ? законом?рност? розвитку об'?кта. Прогнозування передбача? оц?нку показник?в, як? характеризують явища в майбутньому.

Прогнозування зобов'язане, т.ч., в?дпов?сти на два питання: чого ймов?рн?сть всього можна оч?кувати в майбутньому ? яким чином потр?бно впливати на умови, щоб досягнути задано? мети (стану).

Прогностика - це наука, яка вивча? законом?рност? процесу прогнозування. Предметом прогностики ? досл?дження закон?в ? способ?в прогнозування.

В залежност? в?д ступеня конкретност? ? характеру впливу на х?д досл?джених процес?в розр?зняють три види наукового передбачення:

o г?потезу;

o прогноз;

o план.

Економ?чне прогнозування - це спос?б наукового передбачення основних напрямк?в розвитку коном?чно? системи або ?? окремих елемент?в.

3. Функц?? прогнозування.

Основн? функц?? прогнозування:

o науковий анал?з розвитку економ?ки та НТП в певних умовах ? в?дпов?дному ретроспективному пер?од?;

o оц?нка об'?кт?в прогнозування;

o виявлення альтернативних шлях?в економ?чного й соц?ального розвитку;

o накопичення наукового матер?алу й обгрунтування вибору певних р?шень.

Прогноз - це зусилля, як? докладаються з метою розрахувати майбутн?, ? предмет цих зусиль, зм?ст насл?дк?в, до яких вони призводять.

Прогноз може бути м?кроеконом?чного р?вня, тобто в?дображати процеси на р?вн? п?дпри?мства, або макроеконом?чного р?вня, тобто передбачати сукупн?сть явищ, що стосуються в даний пром?жок часу вс?х суб'?кт?в господарювання.

Вир?шення фундаментальних проблем, як? стоять перед Укра?ною неможливе без науково обгрунтованих прогноз?в.