Parex bankas darbbas raksturojums un pakalpojumu analze


>>

Latvijas Lauksaimniecbas Universitte

Ekonomikas fakultte

Grmatvedbas un finansu katedra

Inra Rvia

Referts FINASS UN KREDT

A/S PAREX BANKA DARBBAS RAKSTUROJUMS UN PAKALPOJUMU ANALZE

Darba autors Inra Rvia

Ekonomikas fakulttes Nepilna laika studiju Grmatvedbas un finansu specialittes 2.kursa studente matrikulas 0138464

Darba vadtjs pasniedzja

Mrte Lazdia

JKABPILS, 2002

Saturs

IEVADS 4

1. PAREKSS BANKAS PIEDVTIE PAKALPOJUMI 6

1.1 Kartes 6

1.2 Komunlie un abonentu maksjumi 7

2. KREDTI A/S PAREX BANKA 9

2.1 Kredts, t btba, formas, veidi 9

2.1.1 Kredti uzmumiem 10

2.1.2 Kredti privtpersonm 10

2.1.3 Lzings automanu un citu transportldzeku iegdei 11

2.1.4 trkais hipokredts privtpersonm 11

3. A/S PAREX BANKA VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRG 12

4. KREDTS A/S LATVIJAS KRJBANKA 15

5. KREDTS A/S BALTIJAS TRANZTU BANKA 17

SECINJUMI 19

IZMANTOTS LITERATRAS SARAKSTS 20

PIELIKUMI 21

PIELIKUMU SATURS. 22

IEVADS

Parekss banka tika dibinta 1992.gad. Jau 2001.gad Parekss banka un Parekss grupa kopum ne tikai sasniedza ienesguma rekordu, bet ar sasniedza teicamus darbbas rdtjus pla piedvto pakalpojumu spektr, pierdot sevi k neapstrdamu lderi Latvijas finansu sektor. [7.,3]

Parekss banka ir viena no lielkajiem kreditoriem ne tikai Latvij, bet aktvi darbojas ar Lietuv un Igaunij. Jau 1994.gad Parekss bank tika izveidota Kreditanas daa, kur taj laik strdja 4 cilvki, bet 1995.gad tika izveidota Lzinga daa. 1997.gad banka piedaljs Parekss Lzings (Latvij) un Parex Lizingas (Lietuv) dibinan, tika izveidota kreditanas nodaa Parekss bankas filil Citadele.

Parekss grupa sastv no:

 • Parekss bankas grupas;

 • Parekss apdroinanas grupas (Parekss apdroinanas kompnija un Baltic Polis Lietuv).

Savukrt Parekss bankas grup ietilpst:

 • Parekss banka;

 • Parekss atkltais pensiju fonds;

 • Parekss Brokeru sistma;

 • Parex Asset Management;

 • Parekss ieguldjumu sabiedrba;

 • Parekss Lzings;

 • Parex Lizingas (Lietuva);

 • Parex Bankas (Lietuva).

Sav darb apskatu tikai vienu mazu dau no Parekss grupas, t.i., Parekss bankas darbbu, pakalpojumu klstu un kredtlniju.

Jdzienu interpretcija:

 • Debetkarte ir karte, kas auj izmantot tikai tos ldzekus, kas iemaksti kartes kont.

 • Kredtkarte dod iespju izmantot ne tikai paa iemakstos ldzekus kartes kont, bet ar ldzekus bankas pieirt kredtlimita ietvaros.

 • st kredtkarte latu kredtkarte, kas domta noriniem Latvij un vis pasaul.

 • Kredtiestde ir uzmjsabiedrba, kas dibinta, lai pieemtu noguldjumus un citus atmaksjamos ldzekus no neierobeota klientu loka un sav vrd izsniegtu kredtus un sniegtu citus finansu pakalpojumus.[2., 1 (1)]. Kredtiestdes Latvij savu darbu var uzskt tikai pc Finansu un kapitla tirgus komisijas (FKTK) izsniegtas licences saemanas un reistrcijas. Kredtiestu pienkums ir garantt savu klientu un korespondentkontu noguldjumu un operciju noslpumu.[4.,45]

 • Kredts atldzbas darjums, kur kredtiestde uz rakstveida lguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kur klientam rada tiesbas rkoties ar tm un pienkumu noteikt laik un krtb atdot kredtiestdei naudu vai citas lietas. [3.,1 (5)]

 • Overdrafts brvi izmantojams, noteikts kreditlimits bez atmaksas grafika, bet ar izmantoanas termiu ldz 12 mneiem. Vai ar iepriek saskaota kredtlnija jeb aizmuma tiesbas, kuras klients var izmantot, veicot maksjumus vai veicot izmaksas no sava norinu konta. [1.,10]

 • Kredtlnija bankas atbalsts, kas aus tri iegt nepiecieamos ldzekus.

 • Noguldjums naudas ldzeku glabana kredtiestdes kont noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem. [3., 1 (6)]

 • Klients fizisk vai juridisk persona, kurai kredtiestde sniedz finansu pakalpojumus. [3., 1 (9)]

 • Finansu lzings kreditana, ko veic atbilstoi Unitroit konvencij par starptautisko finansilo lzingu noteiktajiem pamatprincipiem. [3., 1 (37)]

Lai stenotu kreditanas iespjas ir jrins ar kredta savlaicgu atmaksu. Tpc esmu izvljusies izptt un izanalizt Parekss bankas pakalpojumu klstu un, par pamatu emot Parekss bankas datus, saldzint konkrti kredta saemanas iespjas un procesu, k ar noskaidrot banks iesniedzamo dokumentu sarakstu kredta saemanai, kredta procentu likmes, atmaksanas krtbu un izanalizt, kur tad sti bank du kredtu emt ir visizdevgk. Ldz ar to darba ietvaros vairk uzmanbas tiek pievrsts kredta btbai un raksturam, k ar kredta nodroinjumam.

Darba mris ir izvrtt kredta saemanas nosacjumus fiziskm personm, k ar saldzint kredta saemanas nosacjumus ar divm citm bankm.

Darba raksturs ir praktisks, temata atklsmei tiek dots teortiskais pamatojums. Darba sagatavoanai tiek izmantota specila ekonomisk literatra; internet publictie dati par banku pakalpojumiem, Latvijas Republikas likumdoanas akti, kas attiecinmi uz banku darbbu, k ar citi metodiskie nordjumi.

Ptjuma bze: A/S Parex banka, A/s Latvijas krjbanka, A/s Baltijas Tranztu banka kredta saemanas iespjas, dokumentcija, procentu likmes un atmaksas noteikumi un krtba.

Darba struktra: darbs sastv no 20 lpp; ievada; 5 nodam; 3 apaknodam; 4 punktiem; secinjumiem; literatras saraksta; 8 pielikumiem; izveidotas: 5 tabulas un 4 attli.

1.PAREKSS BANKAS PIEDVTIE PAKALPOJUMI

1.1Kartes

1.0.tabula

Parekss bankas maksjumu karu dau no pakalpojumiem tarifi.1

(LVL)

karte

Pakalpojuma nosaukums

Mnea maksa

Preu un pakalpojumu apmaksa Latvij

Skaidras naudas izemana Parekss bank

Kredta procentu likme gad

Procentu likme gad par kavtiem noriniem

Peas procentu likme gad par atlikumu kont virs 200 LVL

Overdrafta apjoms

Kartes konta slgana

Studentu karte VISA Elektron

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

24%

6%

1%

-

Bezmaksas

Debetkartes Maestro un VISA Elektron

0.50 mnes

Bezmaksas

Bezmaksas

24%

6%

1%

Ldz 50% no algas

Bezmaksas

Algas kartes Maestro un VISA Elektron

0.50 mnes

Bezmaksas

Bezmaksas

24%

6%

1%

Ldz 200% no algas

Bezmaksas

Virtul karte

14 LVL gad

1%

2%

-

-

-

-

Bezmaksas

st kredtkarte

36 99 LVL gad

Bezmaksas

2%

24%

36%

-

Katram indiv.

Bezmaksas

Kredtkartes VISA

36 99 LVL gad

0,5%

1,5%

28%

18%

-

-

Bezmaksas

Kredtkartes Eurocard / MasterCard

36 99 LVL gad

0,5%

1,5%

28%

18%

-

-

Bezmaksas

Naudas karte Cirrus

6 LVL gad

-

0,30 LVL

24%

6%

-

-

Bezmaksas

Ir 21.gadsimts, lieliem soiem ms ienkam jauno tehnoloiju pasaul. Arvien vairk darbavietu saviem darbiniekiem izvlas algas nevis izmakst skaidr naud, bet gan prskaitt uz bankas kontu. Parekss banka piedv Algu kartes. Alga Jums ir pieejama rtk, jo js to varat izemt pa dam, varat ar algas karti iepirkties veikalos un citur, algas karte dod iespju saemt patria kredtu ldz pat 200% no vidjs algas. Atrodoties bank, jsu alga pelna procentus. Uz algas karti varat saemt ne tikai algu, bet ar citus maksjumus, piemram imenes pabalstus, pensijas utt.

Parekss bank tiek piedvtas das algu kartes:

 • Maestro starptautiska debetkarte izmantojama bankas filils un norinu grups Latvij; noriniem veikalos, bankas automtos Latvij un vis pasaul;

 • Cirrus starptautisk debetkarte naudas izemanai bankas automtos vis pasaul;

 • VISA Electron starptautiska debetkarte izmantojama noriniem veikalos, bankas automtos Latvij un vis pasaul.

Dodoties ceojum vai darjumu braucien, kur js nevltos emt ldzi skaidru naudu, Parekss banka diem gadjumiem piedv jums rtu piekanu naudai, ja js iegdjaties Parekss bankas kredtkarti. Lai du karti saemtu jums pat nav jiemaks garantijas depozts, un kredtkarte dod jums bezprocentu kredtu uz laiku ldz 45 dienm. Parekss banka, atkarb no jsu vlmm piedv das sts kredtkartes:

 • Eurocard/MasterCard: Mass, Business, Gold;

 • VISA: Classic, Business, Gold.

Parekss banka piedv ar maksjumu kartes uzmjiem, uzmumu darbiniekiem, kuri biei brauc komandjumos, un ar, ja uzmumam nepiecieams iepirkties internet, tad Parekss bank var iegdties Virtulo karti.

1.2Komunlie un abonentu maksjumi

1.0.tabula

Komunlo un abonentu maksjumu tarifi Parekss bank.2

(LVL)

Pakalpojuma nosaukums

Bankas komisijas maksa

Lattelekom pakalpojumu apmaksa

0,10

Latvijas Gze pakalpojumu apmaksa

Bezmaksas

TELE 2, LMT pakalpojumu apmaksa

0,15

Baltcom TV un Baltcom Plus pakalpojumu apmaksa

Bezmaksas

Maksjumi par elektroeneriju

1,5% (min.0,20 LVL)

Prjie komunlie un abonentu maksjumi:

- ja samja konts ir Parekss bank

0,15

- ja samja konts ir cit bank Latvij

0,30 + 0,5% no summas

Parekss bankas filils un norinu grups ir iespjams apmakst praktiski visus ikmnea rinus. os rinus bank ir iespjams apmakst ne tikai ar skaidru naudu, bet ar ar norinu karti. Ja bank jau ir norinu konts, tad Parekss banka piedv ar tdu pakalpojumu k Tieais debets. Tas ir bankas pakalpojums, kas auj ietaupt savu laiku, uzticot Bankai automtiski no klienta norinu vai kartes konta apmakst piesttos rinus par pakalpojumiem.

2.KREDTI A/S PAREX BANKA

2.1Kredts, t btba, formas, veidi

Vis pasaul jau sen pieemts dzvot uz kredta, ar Latvij kreditana kst arvien aktulka. Rela iespja jau odien atauties to, ko krjot un taupot vartu iegdties tikai pc ilgka laika posma.

Parekss banka piedv vairkus kreditanas pakalpojumus attiecgi pc kredta mra, nepiecieams summas, atmaksas termiiem un nodroinjuma.

Ilgtermia kreditana sav zi ir samr riskanta kreditoram, jo perioda laik var mainties ekonomisk un politisk situcija valst, procentu likmes, aizmja veselba, ienkumi un nodroinjums ar darbu.

Vrds kredts nk no Latu valodas credare - tict, uzticties. Kredtiestu likum termins kredts tiek skaidrots, k atldzbas darjums, kur kredtiestde uz rakstveida lguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kur klientam rada tiesbas rkoties ar tm, un pienkumu noteikt laik un krtb atdot kredtiestdei naudu. Parasti kompenscija par lietoanas tiesbu atdoanu tiek noteikti procenti.

Kreditanas btisks pazmes ir:

 • Vienoans par stingru ldzeku noteikta apjoma atmaksanas pienkumu,

 • Maksanas ldzeku nodoanas termiu,

 • Noteiktu vai varijamu atldzbu par izmantoanas laiku,

 • Pienkumus makst noteiktus procentus.

Kredtus klasific di:

 1. Standarta kredti ir aizdevumi, kuri neapaubmi tiks atmaksti, tie tiek novrtti 0% riska pakpi.

 2. Uzraugmie kredti prasa kredtiestdes vadbas specilu uzmanbu.

 3. Zemstandarta kredti ir ar noteiktu nedrobas pakpi.

 4. aubgo kredtu atmaksa ir apaubma, bet novrtanas laik vl nav iespjams preczi noteikt zaudjuma apjomus.

 5. Zaudtiem kredtiem novrtanas laik nav relas vrtbas to apmaksa nav iespjama.

Katrs izsniegtais kredts ir jnovrt un jpieskaita attiecgajai kredtu klasifikcijas grupai. Bankas mris ir izveidot drou kredtportfeli, samazinot zaudto, aubgo un zemstandarta kredtu apjomu.

Parekss banka piedv:

 • Kredtus uzmumiem;

 • Kredtus privtpersonm;

 • Lzingu;

 • Hipokredtu privtpersonm;

 • Overdraftus;

 • Kredtlnijas u.c.

2.0.attls Kredta nodroinjumu veidu shma.

2.1.1Kredti uzmumiem

Nosacjumi: kredta summa, ko pieir Banka, var bt ldz pat 70% no las (nodroinjuma) vrtbas.

Procenti par kredtu tiek noteikti katram klientam individuli atkarb no termia un riska. Gada procenta likme var bt gan fiksta, gan peldoa un tiek aprinta no kredta neatmaksts vrtbas.

Kredta atmaksas grafiks var bt ikmnea, ceturka vai pieskaots Jsu naudas plsmai. Kredta pamatsummu var atmakst ar termia beigs, par to vienojoties ar Banku.

Termi pieirtajam kredtam var bt no daiem mneiem ldz pat 25 gadiem.

Par nodroinjumu kredtam var kalpot visa veida nekustamais paums, autotransports, dens transportldzeki, raoanas iekrtas, noguldjumi, vrtspapri, kapitla daas uzmumos, preces un mkslas darbi, treo personu galvojumi, k ar noteikta apgrozjuma uzturana norinu kont.

las objektam jbt apdrointam par labu Parekss bankai.

2.1.2Kredti privtpersonm

Nosacjumi: kredta summa, ko pieir banka , var bt ldz pat 70% no las (nodroinjuma) vrtbas.

Procenti par kredtu tiek noteikti katram klientam individuli atkarb no termia un riska, kas saistts ar kredtmju. Procentu likme gad var bt gan fiksta, gan ar peldoa.

Kredta atmaksas grafiks var bt ikmnea, ceturka vai nevienmrgs. Turklt, vienojoties ar banku, kredta pamatsummu var atmakst termia beigs.

Termi pieirtajam kredtam var bt no daiem mneiem ldz pat 25 gadiem.

Par nodroinjumu kredtam var kalpot visa veida nekustamais paums, autotransports, dens transportldzeki, noguldjumi, vrtspapri, kapitla daas uzmumos, preces un mkslas darbi, k ar treo personu galvojumi.

Apdroinana. las objektam jbt apdrointam par labu Parekss bankai. Apdroint lu var Parekss Apdroinanas kompnij vai cit apdroinanas sabiedrb, iepriek to saskaojot ar banku. Apdroinanas summu ir iespjams iekaut kredta summ. Nepiecieambas gadjum banka var pieprast kredta mjam dzvbas apdroinanu par labu bankai.

2.1.3Lzings automanu un citu transportldzeku iegdei

dod iespju lietot automanu, skotnji samaksjot tikai dau no automanas vrtbas un pc tam pakpeniski izmaksjot atlikuo summu un procentus. Kad lzinga maksjumi ir nomaksti pilnb, automana kst par lzinga mja paumu.

Lzinga objekts ir automana, kuras vecums pc lzinga lguma beigm neprsniegs 10 gadus.

Pirm iemaksa vismaz 10% no automanas vrtbas.

Lzinga objekta miniml vrtba 2000 LVL vai ekvivalents cit valt.

Termi ldz 5 gadiem.

2.1.4trkais hipokredts privtpersonm

mjoka iegdei un remontam.

Nosacjumi: summa ldz pat 80% no iegdjam nekustam pauma tirgus vrtbas.

Miniml summa 3000 LVL vai ekvivalents cit valt.

Termi ldz 25 gadiem.

Atmaksas grafiks var bt ikmnea, ceturka, vienmrgs vai pieskaots klienta ienkumiem.

Nodroinjums visu veidu nekustamais paums, ar tas, ko iegdjas ar kredta paldzbu.

Procentu likmi piemro katram klientam individuli, var bt fiksta vai mainga pc klienta izvles.

Lai saemtu du kredtu mjas iegdei nepiecieami di dokumenti (1.pielikums):

 • Zemesgrmatu akta oriinls un zemes robeu plna oriinls;

 • Mjas grmatas oriinls;

 • Nampauma Inventarizcijas lietas oriinls;

 • Izzia pat paumtiesbm uz zemi;

 • panieka lault un visu nampaum pierakstto pilngadgo personu rakstiska piekriana mjas ielanai (notarili apstiprinta);

 • Izzia par nekustam pauma nodoka pardu neesambu;

 • Izraksts no Zemesgrmatu nodaas, kas apliecina, ka mja nav apgrtinta;

 • Bankas akceptts nampauma novrtjums;

 • Apdroinanas polise ar atzmi, ka iestjoties apdroinanas gadjumam, atldzbu saem Parekss Banka. Mjas apdroinana jsaskao ar Parekss Banku.

Ldzgs dokumentu saraksts nepiecieams hipokredta saemanai mjas bvniecbas darbiem (skat. 2.pielikumu), un dzvoka iegdei (skat. 3.pielikumu).

Kad visi nepiecieamie dokumenti ir sagatavoti, tad ir jaizpilda fizisks personas pieteikums / deklarcija kredta saemanai (skat. 4.pielikumu).

3.A/S PAREX BANKA VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRG

A/s Parex banka tika dibinta 1992.gad. Ttad banka darbojas jau 10.gadu.

Parekss bankai ir ncies strdt spcgas konkurences apstkos, ko radja no jauna izveidots bankas un noguldjumu piemjas firmas.

3.0.
attls Latvijas komercbanku 2001.gada noguldjumu darbbas rezultti (tkst. LVL).3

is (3.0.attls) parda 2001.gada noguldjumu rezulttus Latvijas komercbanku sektor. A/s Parex banka ir ierindojusies pirmaj viet. Noguldjumi 2001.gad sasniegui 533 465 tkst. LVL. Vismazkais noguldjumu skaits ir Baltijas Tranztu bankai tas ir 75237 tkst. LVL.

Pc attla var secint, ka cilvki ir novrtjui A/s Parex banka darbbas efektivitti, ir droa banka, kur iedzvotji nebaids noguldt savus naudas ldzekus. Par to liecina noguldjumu skaita pieaugums, kas redzams (3.0.attls).

Parekss bankas mris ir nodroint klientiem visus nepiecieamos finansu pakalpojumus, tdjdi veicinot to labkljbu un attstbu. Fizisks un juridisks personas ir Parekss bankas klienti, kuru apkalpoana bankai nodroina stabilitti un ienkumus. Parekss bankas grupai ir ar savs atkltais pensiju fonds, kur katrs ms varam novirzt ldzekus savai nkotnei, t.i. banka ar msu naudu, ieguldot to dados paskumos, pelna mums lielku pensiju (pensiju otrais lmenis).

Banka ir ieinteresta rentabl darbb, t vlas saglabt savus klientus, tpc piedv arvien vairk dadus finansu pakalpojumus gan fiziskm, gan juridiskm personm.

Latvijas komercbanku darbbas rezultti par 2001.gadu ir redzami (3.0 .attls)

3

.0.attls Parekss bankas noguldjumu skaits pa gadiem no 1992. ldz 2001.gadam.

3.0 .attls Latvijas komercbanku 2001.gada aktvu rezultti (tkst. LVL).

Msu interesjo banka Parex banka palaik atrodas pirmaj viet, kuras 2001.gad aktvi sastdja 656 991 tkst. LVL.

Apkopojot visu iepriek aprakstto informciju, varu secint, ka aizdevumu pieirana ir viena no svargkajm un atbildgkajm banku opercijm, jo tiek lemts, kam uztict noguldtju naudu. Kredtiestu likuma 34.pants nosaka, ka kreditanu banka veic saska ar ts kredtpolitiku, kas nosaka aizdevumu pieiranas un atmaksanas krtbu un to kvalittes novrtanas kritrijus.

Kredtu pieiranas pamatmris ir gt peu, ko pank prasot no klienta augstku procentu likmi par to likmi, kdu maks banka, aizemoties ldzekus kreditanai. Bankai ir jnodroina ar, lai izdevumi, kas saistti ar procentu iekasanu un aizdevumu summas atganu, neprsniegtu kreditanas rezultt gto peu.

Kredtpolitika atspoguo bankas politiku attiecb uz privtpersonu un uzmumu kreditanu. Kredtpolitika nosaka principus, kas jievro bankas darbiniekiem, veicot riska darjumus, t.i., izsniedzot aizdevumus, galvojumus saviem klientiem, kuru rezultt bankai rodas kredtrisks. Td veid banka lmumu pieemanu par aizdevumu pieiranu neatstj atseviu darbinieku kompetenc.

Kredtpolitika nesaraujami ir saistta ar ekonomikas attstbas tendencm. Mainoties ekonomiskajai situcijai bankas izmaina savas kredtpolitikas direktvas.

Parekss banka izsniedz kredtus k fiziskm, t ar juridiskm personm.

Fizisks personas var saemt dus kredtus:

 • aizdevums nekustam pauma iegdei un remontam;

 • patria aizdevums;

 • overdrafts.

Bank k lu pieem:

 1. nampaumus;

 2. privatiztus dzvokus;

 3. zemi;

 4. depoztnoguldjumus;

 5. preu krjumus;

 6. mkslas darbus u.tlm.

Lai saemtu kredtu un noslgtu kredtlgumu ir jaizpilda bankas veidlapa un jnomaks komisijas nauda par t izskatanu. Kredta neizsnieganas gadjum nauda netiek izsniegta atpaka. Fiziskm personm vl ir juzrda pase, jiesniedz kredta nodroinjuma dokumenti un izzia no darba vietas par darba algu. Banka izskata pieteikumu 3 bankas dienu laik. Atsevios gadjumos banka drkst pieprast papildus informciju.

Kredta nodroinjums (las) atbilstbu pieteikum uzrdtajai summai prbauda bankas vrttji: Parekss banka uztic las novrtanu firmai Latio (par novrtanu fizisk persona samakss 80 100 LVL).

Ja aizdevuma nosacjumi ir pieemami, tad tiek noslgts lgums un naudas ldzeki tiek ieskaitti norinu kont Parekss bank.

4.KREDTS A/S LATVIJAS KRJBANKA

Lai saemtu patria kredtu jbt algas kontam, t.i., :

 • Ja ar darba vietu ir noslgts lgums par algas konta apkalpoanu, tad lai saemtu kredtu algai jbt prskaittai uz o kontu vismaz 3 mneus pc krtas;

 • Ja ar darba vietu nav noslgts lgums, tad lai saemtu kredtu algai jbt prskaittai uz o kontu vismaz 6 mneus pc krtas.

Patria kredts tiek dots summ no 200 ldz 2000 LVL uz 2 gadiem bez las ar 16 % likmi. Kredta limits atkargs no darba algas lieluma un apgdjamo skaita, k ar no dzvesvietas. (piemrs skatt 4.0.tabula )

Lai saemtu patria kredtu ir nepiecieami di dokumenti:

 1. Pase;

 2. Izzia no darba vietas par darba algu (7. un 8.pielikums);

 3. Patria kredta lgums (skat. 6.pielikums).

Ja algas konta bank nav, tad ir iespja emt parasto kredtu summ virs 1000 LVL ar 8 ldz 11,5% likmi. dam kredtam nepiecieama la. Kredtu pieir 75% no las tirgus vrtbas. Bet papildus izdevumus sagd las novrtana, ko banka pati neveic. Banka novrtanu uztic tdm firmm k Latio, Vindex u.c. Fiziskai personai piemram dzvoka novrtana, lai saemtu kredtu var izmakst aptuveni 80 LVL. Kredta saemanai nepiecieami di dokumenti (5a.pielikums):

 1. Pase;

 2. Aizdevuma pieprasjums (5.pielikums);

 3. Naudas plsmas grafiks;

 4. Izzia par darba algu un darba stu darba viet;

 5. Darba lgums;

 6. Dokumenti par iemumiem no saimniecisks darbbas;

 7. Pilngadgo imenes loceku pases;

 8. Dzvesbiedra izzia par darba algu, darba stu (ja ir kopga saimniecba ar aizmju);

 9. Remontdarbu tme (ja aizdevums tiek pieprasts dzvoka, mjas vai citu ku remontam).

 10. Nodroinjums (nekustamais paums vai transportldzeklis)

Parast kredta procentu likmes lielums mains attiecgi mainoties kredta termiam. Saldzinos piemrs apskatms (skatt 4.0.tabula).

Bankas kredtpolitikas mris ir minimizt risku, nodroint bankas maksimlu rentabilitti, vienlaicgi veicot vispusgu nacionls ekonomikas attstbu. Kredtpolitika tiek stenota cenoties pankt lielkus ienkumus ar pc iespjas mazku risku, nodroinot rentabilitti, makstspju un drobu. Bankas kredtpolitikas misija ir stenot iedzvotju, valsts attstbu kopum. Veiksmgas kredtpolitikas realizcijas gadjum var tikt paplainta uzmjdarbbas attstba un pat noteiktu reionu ekonomisk augupeja.

4.0.tabula

Patria kredta limita aprins, gada procenta likme 16%.4

Darba alga pc nodoku nomaksas, LVL

Apgdjamo skaits imen

Maksimls limita vrtbas

Kop

t.sk., brni ldz 14 gadiem

Mnea maksjums, LVL

Kredta termi, mnei

Kredta summa, LVL

Jkabpils pilsta

80

-

-

11

24

232

120

1

1

17

24

348

120

-

-

59

24

1216

Jkabpils rajons

100

1

1

15

24

313

120

1

1

43

24

897

120

-

-

73

24

1498

70

-

-

15

24

306

Rgas pilsta

155

1

-

10

24

214

200

1

-

55

24

1133

200

1

1

72

24

1480

138

1

1

10

24

214

95

-

-

10

24

204

200

-

-

89

24

1834

Secinjums: jo lielka ir darba alga un nav apgdjamo, jo lielku patria kredta summu var iegt.

4.0.tabula

Parast kredta procentu likmes aprins fiziskai personai.

Kredta atmaksas termi

5000 LVL

10 000 LVL

Kredta mris: citas patria vajadzbas

12 mnei

10,17 %

8,67 %

24 mnei

10,82 %

9,32 %

36 mnei

10,92 %

9,42 %

48 mnei

11,32 %

9,82 %

Kredta mris: nekustam pauma iegde

24 mnei

12,32 %

10,82 %

48 mnei

12,82 %

11,32 %

Secinjums: pieaugot kredta atmaksas termiam, pie ts paas kredta summas palielins ar kredta procenta likme. Tai pa laik lielkai kredta summai uz to pau kredta atmaksas termiu ir mazka procentu likme.

5.KREDTS A/S BALTIJAS TRANZTU BANKA

A/s Baltijas Tranztu banka kredtpolitika ietver visprjos aizdevuma pieiranas principus, izsniegto kredtu uzraudzbas krtbu, kredtportfea klasifikciju un drobas paskumu realizcijas krtbu potencilo zaudjumu gadjumos. Kredtpolitikas mris ir nodroint bankas dzvotspju un ienesgumu, sekmt uzmjdarbbu, veicint biznesa un tautsaimniecbas attstbu.

Kredti, izemot starpbanku kredtus, tiek izsniegti juridiskm un fiziskm personm, kas ir bankas klienti.

Ja aizmjs ir fiziska persona, tad bankai ir jsaem pilnga informcija par via dzvesvietu un darba vietu, par imenes sastvu, par ienkumiem u.tlm.

Kredtu procentu likmes nosaka vadoties no:

 1. Bank piesaistto ldzeku vidjs procentu likmes;

 2. Kredta apkalpoanas izdevumiem;

 3. Kredta nodroinjuma;

 4. Iespjam kredtriska;

 5. Banku konkurences noteikumiem.

Kredts pret dzvoka, privtmjas vai zemes gabala lu vai dzvoka, privtmjas vai zemes iegdei fiziskm personm.

Baltijas Tranztu bank vara saemt kredtu pret dzvoka, privtmjas vai zemes gabala lu, k ar to iegdei. Banka pieir kredtu ldz 70 % no dzvoka, privtmjas vai zemes gabala tirgus vrtbas uz termiu ldz 10 gadiem. Nepiecieambas gadjum pirkuma darjums tiek veikts ar darjuma konta starpniecbu.

Kredts tiek noformts 1- 2 dienu laik. Kredtiem ar atmaksas termiu ldz diviem gadiem fikst procentu likme, ja atmaksas termi ilgks par diviem gadiem, tad maing procentu likme. Saemot kredtu ar atmaksas termiu ldz 5 gadiem, klientam ir tiesbas atmakst kredta pamatsummu pc savm iespjm bez pamatsummas atmaksas grafika. Procenti tiek aprinti no atlikus kredta summas.

Kredtus izsniedz ar pensionriem, studentiem un mjsaimniecm.

Banka neietur soda procentus par trku kredta atdoanu.

Nav noteikta miniml kredta summa.

Kredta izmantoanas laik pc klienta iniciatvas ir iespjas palielint aizdevuma summu, maint procentu likmes un kredta atdoanas termius.
Nepiecieamie dokumenti

Dzvoklim:

 • pauma tiesbas apliecinoi dokumenti;

 • izzia 22dz;

 • dzvoka inventarizcijas lietas oriinls;

 • izzia par komunlajiem maksjumiem;

 • dzvojams mjas, kur atrodas ieljamais dzvoklis, uzturanas un apsaimniekoanas lgums;

 • nekustam pauma firmas, ar kuru bankai ir noslgts sadarbbas lgums, sastdts dzvoka novrtanas akts;

 • aizmja pases kopija.

Mjai:

 • zemesgrmatu apliecba;

 • zemes robeu plns;

 • inventarizcijas lietas oriinls;

 • mjas grmata;

 • izzia par to, ka nomaksts zemes nodoklis;

 • nekustam pauma firmas, ar kuru bankai ir noslgts sadarbbas lgums, sastdts nekustam pauma novrtanas akts;

 • aizmja pases kopija.

Zemei:

 • zemesgrmatu apliecba;

 • zemes robeu plns;

 • izzia par to, ka nomaksts zemes nodoklis;

 • nekustam pauma firmas, ar kuru bankai ir noslgts sadarbbas lgums, sastdts nekustam pauma novrtanas akts;

 • aizmja pases kopija.

Nepiecieambas gadjum banka var no klienta pieprast ar papildu informciju.

5.0.tabula

Baltijas Tranzta bankas kredtu cenrdis.5

Kredti

1. Kredta pieteikuma izskatana

1.1. ldz Ls 1 000
1.2. no Ls 1 001 ldz Ls 5 000
1.3. no Ls 5 001 ldz Ls 50 000
1.4. no Ls 50 001 ldz Ls 100 000
1.5. virs Ls 100 000

Ls 10
Ls 20
Ls 30
Ls 50
Ls 100

2. Kredta noformana un izsniegana

2.1. ldz Ls 500
2.2. no Ls 500 ldz Ls 2 000
2.3. no Ls 2 001 ldz Ls 5 000
2.4. no Ls 5 001 ldz Ls 25 000
2.5. virs Ls 25 000

bez maksas
Ls 5
Ls 20
Ls 30
0,1% no kredta summas, min. Ls 100

3. Mnea maksa par aizdevuma konta apkalpoanu:

3.1. juridiskm personm

3.2. privtpersonm

0,05% - 0,1% mnes, min. Ls 2

bez maksas

4. Lgumsods par kredta pirmstermia atmaksu (izemot fizisko personu patria kredtus)

1% - 3% no pirms termia atmaksjamm summm

SECINJUMI

Darba izstrdanas gait man bija iespja iepazties ar dadiem terminiem, kas man va labk izprast finansu tirgus darbbas pamatprincipus, k ar nedaudz dzik iepazties ar kreditanas politiku banks un ar to, k mainoties gan kredta veidam, gan summai, gan ar atmaksas termiam mains procentu likmes.

Informcijas vkanas proces saskros ar tdu problmu k internet par bankm ir visai skopa informcija un katr bank kredta procentu likmes tiek noteiktas katram aizmjam individuli, izmantojot dadas metodes un pat programmas, k tas ir piemram Latvijas Krjbank ar darba algu 60 LVL un diviem nepilngadgiem apgdjamiem aj bank kredtu nemaz nav iespjams saemt.

Ja ir lielka darba alga un nav apgdjamo, tad Latvijas Krjbank var pieprast lielku patria kredta summu. Savukrt attiecb uz parasto kredtu Latvijas Krjbank, pieaugot kredta atmaksas termiam, pie ts paas kredta summas palielins ar kredta procenta likme. Tai pa laik lielkai kredta summai uz to pau kredta atmaksas termiu ir mazka procentu likme. Ttad esmu nonkusi pie secinjuma, ka Latvijas Krjbank visizdevgk ir emt patria kredtu ar 16 % likmi bez las, jo parast kredta ieganas blakus izdevumi (las novrtana u.c.), kaut ar da kredta procenti ir zemki (8 11,5%), faktiski beigu beigs summjot naudas zi pieldzins kredtam ar 16 % likmi.

Analizjot Parekss bankas, Latvijas Krjbankas un Baltijas Tranzta bankas kredtu izsnieganas krtbu un nosacjumus, noncu pie secinjuma, ka, manuprt Pareks banka, balstoties uz citu banku negatvs pieredzes, vairk pievr uzmanbu kredtu nodroinanai. s bankas kredtpolitika ir pc iespjas samazint savu kredtrisku ldz minimlam lmenim un maksimizt peu. Tiei iemesla d Parekss banka tiek uzskatta par vienu no Latvijas stabilkajm un, manuprt, drokajm bankm. Tpc Parekss bank kredtu saemt ir visgrtk, jo potencilais klients tiek pamatgi novrtts bankai ir jbt droai, ka klients sps kredtu atmakst laik un ar noteikto procentu, k ar kredta neatmaksas gadjum bankai jbt droai par lu.

Cilvki ir novrtjui A/s Parex banka darbbas efektivitti, jo starp Latvijas komercbankm Parekss bankai ir vislielkais noguldjumu skaits (3.0.attls), ir droa banka, kur iedzvotji nebaids noguldt savus naudas ldzekus.

Kreditanas pamatprincipi ir noteikumi, pc kuriem bankas vads praktiskaj kreditanas organizcijas darb. Kredtu izsnieganai ir jbt plnveidgai un mrtiecgai, kredtiem ir jbt atmaksjamiem, termintiem un nodrointiem.

Viss banks noteiktas kredta procentu likmes piemroana ir atkarga no daudziem faktoriem, tdiem k klienta reputcija, ienkumu apmrs, apgdjamo skaits, dzvesvieta, kredta nodroinjums, termii u.c. Aizmjam aizdevums bankai jatmaks un procenti par aizdevuma lietoanu jmaks aizdevuma lgum noteiktajos termios un krtb. Procenti par aizdevuma lietoanu jmaks katru mnesi.

Bankm, kredtportfea nodroinanai, ir jveic izsniegto aizdevumu uzraudzba, izvrtjot katru klientu, klienta makstspju. emot vr iepriek minto, var secint, ka kredtpolitikas izstrdana ir prieknoteikums bankas sekmgai darbbai, jo t nosaka pamatprincipus kredtu izsnieganai.

IZMANTOTS LITERATRAS SARAKSTS

 1. Briede I., Banku finansu pakalpojumi, R: Turba, Rga, 2000, 87 lpp;

 2. Grozjumi Kredtiestu likum: Latvijas Republikas Saeima // www.likumi.lv;

 3. Kredtiestu likums: Latvijas Republikas Saeimas 1995.gada 5.oktobra likums // Latvijas Vstnesis. - 24.10.1995. - Nr.163.;

 4. Kutuzova O., Finanses un kredts, SIA Turba, Rga, 2001, 119 lpp;

 5. Noteikumi par patrtja kreditanas lgumu: Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jlija noteikumi Nr.257 // www.nais.lv;

 6. Par kredtu klasifikciju: Latvijas Republikas Latvijas Bankas 1993.gada 12.augusta lmums Nr. 49/6 // www.nais.lv;

 7. Parekss grupas 2001.gada prskats, vadbas ziojums, 84 lpp.

PIELIKUMI

PIELIKUMU SATURS.

 1. Parekss bankas trk hipokredta mjas iegdei un remontam Nepiecieamo dokumentu saraksts. - 1 lpp.;

 2. Parekss bankas trk hipokredta mjas bvanai Kredta bvniecbai saemanas procedra - 2 lpp.;

 3. Parekss bankas trk hipokredta dzvoka iegdei un remontam Nepiecieamo dokumentu saraksts. - 1 lpp.;

 4. Parekss bankas trk hipokredta Fiziskas personas pieteikums/ deklarcija kredta saemanai. 4 lpp.;

 5. Latvijas Krjbankas veidlapa Fiziskas personas aizdevuma pieprasjums - 1 lpp.;

5a. Latvijas Krjbankas aizdevuma saemanai fiziskm personm nepiecieamie dokumenti - 1.lpp.;

 1. Latvijas Krjbankas veidlapa Patria kredta lgums un noteikumi - 2.lpp.;

 2. Latvijas Krjbankas veidlapa Izzia par aizmja darba algu - 3mneos 1.lpp.;

 3. Latvijas Krjbankas veidlapa Izzia par aizmja darba algu - 6mneos 1.lpp.

1 tabula sastdta par pamatu emot Parekss bankas tarifus no interneta www.parex.lv

2 tabula sastdta par pamatu emot datus no www.parex.lv

3 attla dati emti no www.banka.lv

4 tabulas dati emti no Latvijas Krjbankas apriniem.

5 Tabula emta no interneta www.btb.lv