Відповідальність працівників за порушення норм і правил з охорони праці


Доклад >> Безопасность жизнедеятельности

Відповідальність працівників за порушення норм і правил з охорони праці

Види відповідальності:

дисциплінарна;

адміністративна;

матеріальна відповідальність адміністративної особи; '

матеріальна відповідальність підприємства;

кримінальна.

Дисциплінарна відповідальність включає догану або звільнення з роботи. Притягнути до відповідальності має право особа, в прямій підлеглості якої знаходиться винний. Притяг­нути до відповідальності можна не пізніше шести місяців з дня вчинення і одного місяця з дня виявлення проступку. Оскаржи­ти стягнення можна в тримісячний строк.

Адміністративна відповідальність - накладання штрафних санкцій. Притягнути до відповідальності мають право особи, в прямій підлеглості яких не знаходиться провинний і не пізніше одного місяця з дня порушення. Оскаржити стягнення можна в місячний строк.

Матеріальна відповідальність адміністративної особи ~ відшкодування грошових збитків підприємству або органам соціаль­ного страхування, стягнених із заробітної плати адміністратив­ної особи в разі нещасного випадку з працівником, якому ці органи відшкодували непрацездатність, яка настала з вини адміністра­тивної особи.

Матеріальна відповідальність підприємства — відшкоду­вання збитків потерпілому внаслідок нещасного випадку.

Кримінальна відповідальність — включає звільнення з по­сади, або штраф, або позбавлення волі строком до п'яти років, або притягнення до виправно-трудових робіт строком до одного року.

До подальших законодавчих документів відносяться:

будівельні норми і правила (БНіП). В цих нормативних документах наведені основні положення щодо проектування бу­дівель і споруд, водопостачання, опалення, вентиляції, освітлен­ня тощо. Дотримання положень БНіП забезпечує належні умо­ви санітарії і безпеки на підприємствах;

державні стандарти України (ДСТУ) та Система стандартів безпеки праці (ССБП) країн СНД встановлюють загальні вимоги і норми за видами небезпечних і шкідливих виробничих фак­торів: загальні вимоги безпеки до виробничого устаткування і технологічних процесів; вимоги до засобів захисту працюючих, а також методів оцінки безпеки праці.

ССБП підрозділяється на підсистеми з шифрами 0.1.2.3.4.5 і 6-9, які входять в скорочене позначення кожного стандарту з чотирьох знаків системи.

Перший знак - число 12, позначення системи. Другий знак - шифр підсистеми. Шифр 0 означає організаційно-методичні стандарти; 1 - стандарти вимог і норм за видами шкідливих ви­робничих факторів; 2 - стандарти вимог безпеки до виробничого устаткування; 3 - стандарти вимог безпеки до виробничих про­цесів; 4 — стандарти вимог до засобів захисту працюючих; 5 - стандарти вимог до будівель, споруд, будівельних об'єктів; 6-9 -резервні. Третій знак в позначенні стандарту - порядковий но­мер у даній підсистемі, він виражається тризначним числом від 001 до 100. Четвертий знак означає останні дві цифри року реє­страції даного стандарту;

санітарні норми (СН) регламентують санітарні норми для промислових підприємств, гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливостей і т.і.

ДЕСТ, РСТ, ГСТ, СТП - це відповідно державні, республі­канські, галузеві стандарти, стандарти підприємств. Вони вста­новлюють визначення, призначення, зміст, класифікацію і по­значення стандартів та їх узгодження, термінологію в галузі без­пеки праці, класифікацію небезпечних та шкідливих виробни­чих факторів;

правила, положення, інструкції. Вони гарантують безпеку праці при роботі з конкретним устаткуванням, обладнанням, уста­новками чи при виконанні різних дій на підприємстві (наприклад, "Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещас­них випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві").