Економічна теорія


Шпаргалка >> Экономика

Економіка

40. Валютний курс у сучасних умовах встановлюється на основі:

- співвідношення купівельної спроможності нац. валют

7. Економічна політика – це:

- цілеспрямована система погоджених і пов’язаних між собою найближчих і довгострокових заходів держави щодо розвитку економіки країни

13. Економічна система вирішує 3 основні питання. Яке зайве?

- хто повинен виробляти?

3. Економічні закони відображають:

- істотні, стійкі, такі що повторюються, внутрішні причинно-наслідкові зв’язки і залежності реальних економічних явищ і процесів

5. Економічні закони відрізняються від законів природи внаслідок того, що вони:

- діють лише у людському суспільстві

4. Економічні закони мають обєктивний характер тому, що:

- не залежить від волі та свідомості людей

2. Економічні категорії це:

- логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають сутність окремих економічних явищ

49. За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборотний?

- швидкість руху різних матеріалізованих частин капіталу та способи переносу їх вартості на створювальний продукт

22. Здібності до підприємництва – це:

- здатність раціонально обєднувати всі фактори виробництва в єдиний процес виробництва

23. Змінні витрати виробництва – це фактори:

- що можуть бути змінені при обсягу випуску продукції

39. Конвертованість валюти – це:

- спроможність вільного обміну нац. валюти на інші іноземні валюти

46. Метою функціонування капіталу є:

- отримання прибутку

61. Недосконала конкуренція – це:

- будь-яке монопольне втручання у процес ціноутворення

48. Оборот капіталу – це:

- повернення вартості авансового капіталу до його власника у грошовій формі

24. Постійними витратами виробництва наз. фактори:

- з постійною ціною

86. «Споживчий кошик» - це:

- вартість набору товарів і послуг, що є життєво необхідними

87. Система соц гарантій – це:

- нормативні зобовязання держави перед певними категоріями населення щодо забезпечення їх доходів, отримання певних благ, послуг, робочих місць

18. У чому полягає соц.-ек. зміст перехідної економіки?

- перехід від одержавленої адміністративно-командної до соціально-орієнтованої ринкової економіки

36. Хто з перелічених осіб зазнає найбільших втрат від інфляції?

- люди з фіксованими доходами

63. Цінова дискримінація – це:

- продаж за різними цінами однієї й тієї ж продукції різним покупцям

30. Чим економічне благо принципово відрізняється від неекономічного?

- воно є продуктом праці і здатне задовольнити потреби людини

34. Що безпосередньо не впливає на кількість грошей в обігу?

- золотовалютний запас нац. банку

81. Що більш повно характеризує циклічність коливання в економіці?

- чередування у відтворювальному процесі циклів економічного розвитку, які містять фази кризового спаду, депресії, пожвавлення і піднесення

56. Що більш повно характеризує цінні папери?

Грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і передбачають виплату дивідентив, відсотків

53. Що більш точно розкриває природу торговельного капіталу?

- капітал, що обслуговує посередницьку реалізацію товарів

11. Що є визначальною узагальненою ознакою економічних інтересів?

- економічні інтереси – це зовнішня активізована свідомістю оболонка економічних потреб

91. Що є вирішальним фактором інтернаціоналізації господарського життя?

- поглиблення суспільного поділу праці з виходом його за межі окремих країн.

38. Що є найважливішою умовою стабільності національної грошової одиниці?

- стабільний стан нац. економіки

92. Що є об’єктивною основою становлення і розвитку світового господарства?

- міжнародний поділ праці

32. Що є об’єктивною причиною виникнення грошей?

- історичний розвиток товарного виробництва і обміну

75. Що є однією економічних функцій держави?

- антимонопольне регулювання

15. Що є причиною різноманітності форм власності?

- поділ суспільної праці, різний рівень усуспільнення та технологічної бази виробництва

84. Що є реальною зар.платою?

- кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну зар. плату

35. Що є узагальненою причиною інфляції?

- порушення відтворювальних пропорцій в економіці і законів грошового обігу

10. Що є умовою виникнення і відтворення потреб?

- взаємодіюче функціонування процесів виробництва і споживання

37. Що має найменьшу цінність при високих темпах інфляції?

- грошовий запас

14. Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію?

- відносини між людьми щодо привласнення засобів та результатів виробництва

41. Що найбільш повно визначає сутність ринкового господарства?

- сфера товарного та грошового обігу

47. Що найбільш повно характеризує витрати виробництва?

- вартість усіх витрачених ресурсів на виробництво відповідних товарів

21. Що найбільш повно характеризує суспільний характер виробництва?

- суспільна діяльність, спрямована на задоволення духовних потреб людини

59. Що найбільш повно характеризує сутність економічної монополії?

- угода чи змова підприємств, що зосереджують у своїх руках основну частину виробництва і збуту певної продукції

45. Що найбільш повно характеризують сутність товарної пропозиції?

- кількість товару, яку продавець готовий продати за визначеною ціною

9. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб?

- обєктивна потреба у товарах і послугах, що забазпечують життєдіяльнясть людини

51. Що належить до оборотного капіталу?

- вартість предметів праці та витрати на наймання робітників

50. Що належить до основного капіталу?

- вартість виробничих споруд та засобів праці

42. Що не є елементом механізму ринку?

- суспільний поділ праці

72. Що не є роздержавленням?

- ліквідація держ. підприємств-банкрутів

16. Що не може бути змінено при оренді підприємства?

- власник

31. Що не можна безпосередньо віднести до функцій закону вартості?

- регулювання попиту та пропозиції

25. Що не можна віднести до показників економічної ефективності суспільного виробництва

- абсолютний приріст суспільного продукту

26. Що не можна віднести до показниківсоціальної ефективності суспільного виробництва?

- рівень продуктивності праці у сфері матеріального виробництва

20. Що не належить до закономірності перехідної економіки?

- функціонування в країні промислового, с/г виробництва та ін. галузей економіки

8. Що не належить до методів наукового пізнання економічних процесів?

- метод фізико-природних спостережень

19. Що не належить до основних ознак соц.-орієнтованої ринкової економіки?

- забюрократизована, громіздка і консервативна система держ. управління економікою

71. Що не притамане процесу переходу України до ринкової економіки?

-монопольне панування будь-якої однієї форми власності

73. Що слід вважати цілісною системою держ.економіки?

- сукупність заходів законодавчого, економічного, контролюючого характеру стосовно виробничо-господарської діяльності

12. Що таке економічна система суспільства?

- сукупність взаємопов’язаних економічних елементів, які утворюють певну цілісність – економічну структуру суспільства

52. Що характеризує моральне зношування основного капіталу?

- старіння якісно-функціональних параметрів та втрата частини вартості засобів праці внаслідок НТП

83. Що характеризує номінальну зар.плату?

- зар. плата у поточному грошовому вираженні

44. Що характеризує ринковий попит?

- кільуість товару, яку споживачі спроможні придбати за визначеною ціною

29. Що, насамперед, зумовило набуття товарним виробництвом всезагального характеру?

- набуття робочою силою форми товару

55. Яка з характеристик кредиту є найбільш узагальненою?

- гроші, що надаються у позику під певний відсоток

70. Яка основна причина обумовила необхідність переходу України до ринкової економіки?

- вичерпання екстенсивних факторів розвитку адміністративно-командної системи

89. Яке безробіття існує завжди?

- фрикційне,структурне

27. Яке визначення найбільш точно віддзеркалює суть товарного виробництва?

-виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу

1. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета економічної теорії?

- наука про економічні відносини людей з приводу раціонального використання обмежених ресурсів для найбільш повного задоволення своїх потреб

17. Яке визначення найповніше характеризує поняття «змішана економіка»?

- економічна система, що базується на різних формах власності та ринковому і державному регулюванні економіки

33. Яке з визначень найточніше характеризує генетичну сутність грошей?

- це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента і засобу обміну

78. Яке з соц.-ек.явищ характерне для процесу відтворення продуктивних сил?

- підвищення загальнокультурного та професійного рівня працівників

95. Який з мотивів міграції робочої сили є економічним?

- працевлаштування на більш вигідних умовах

28. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарного виробництва?

- виникнення та поглиблення суспільного поділу праці та економічна виокремленість виробників

82. Які циклічні коливання ретельно досліджуються ек.теорією?

- цикли, обєктивно властиві природі економічних явищ

6. Яку з названих функцій не можна безпосередньо вважати функцією економічної теорії?

- політичну

43. Яку з функцій ринку слід вважати комплексною, агрегованою?

- забезпечення гармоній взаємодії виробництва і споживання та безперервності суспільного відтворення