јнал—÷з журналу "«доров'€"

контрольна€ работа: ∆урналистика

ƒокументы: [1]   Word-104298.doc —траницы: Ќазад 1 ¬перед


«м—÷ст


¬ступ        2

–∆. ∆анрова пал—÷тра журналу        3

–∆–∆. јнал—÷з рубрик  журналу        5

–∆–∆–∆.—тил—÷стика журналу        7

¬исновки        9

—писок л—÷тератури        10

¬ступ


ѕерший номер щом—÷с€чного науково-попул€рного журналу "«доров'€ї м—÷н—÷стерства охорони здоров'€ —–—– з'€вивс€ у с—÷чн—÷ 1955 року у ƒержавному видавництв—÷ медично—„ л—÷тератури. …ого редактором став —. ¬.  урашов

ќдне з найголовн—÷ших завдань виданн€ при його створенн—÷ - стати "домашн—÷м л—÷карем" читач—÷в та при—‘мним сп—÷врозмовником. "∆урнал "«доров'€" покликаний поширювати знанн€ у галуз—÷ сусп—÷льно—„ й особисто—„ проф—÷лактики захворювань, г—÷г—÷—‘ни прац—÷ й побуту, ф—÷зично—„ культури.  √оловне м—÷iе на його стор—÷нках повинн—÷ зайн€ти питанн€ рац—÷онального харчуванн€, правильно—„ орган—÷зац—÷—„ режиму дн€, кращого використанн€ в—÷дпочинку. "ћи спод—÷ва—‘мос€, що журнал "«доров'€" стане дл€ населенн€ нашо—„ кра—„ни вчителем —÷ пом—÷чником у найважлив—÷ш—÷й справ—÷ - охорон—÷ здоров'€ людиниї, - пише ћ. ƒ.  овригина, м—÷н—÷стр охорони здоров'€ —–—– у програмн—÷й статт—÷ першого номера. ўоб бачити, €к виданн€ справл€—‘тьс€ з поставленими завданн€ми, редакц—÷€ кожн—÷ дванадц€ть м—÷с€ц—÷в роботи п—÷дбивала п—÷дсумок сво—‘—„ д—÷€льност—÷. Ќа останн—÷х двох стор—÷нках друкувавс€ зв—÷т, з €кого було видно, €ким темам прид—÷л€лос€ уваги б—÷льше, а €ким менше. ѕозначивши, таким чином, план д—÷й, "«доров'€" ч—÷тко сл—÷дкувало йому, не сход€чи з нам—÷ченого шл€ху.

” дан—÷й робот—÷ € постараюсь дати анал—÷тичний огл€д журналу "«доров'€ї на сучасному етап—÷. Ѕудуть проанал—÷зован—÷ рубрики й основн—÷ л—÷н—÷—„ журналу, жанрова пол—÷тика й стил—÷стична витримка. я постараюсь також дати комплексну оц—÷нку самому журналу з погл€ду споживача, що н—÷ в €к—÷й мер—÷, звичайно, не претенду—‘ на об'—‘ктивн—÷сть, —÷ буде в—÷дбитт€м авторсько—„ позиц—÷—„ по даному питанню.

«а основу анал—÷зу берутьс€ номери журналу "«доров'€ї за 2002 р—÷к, а саме, номера з березн€ по серпень.

–∆. ∆анрова пал—÷тра журналу


” зв'€зку з тим, що на стор—÷нках журналу "«доров'€ї ставл€тьс€ таки серйозн—÷ проблеми, основним жанром була й залиша—‘тьс€ статт€. ѕрактично 50% журнальних смуг зайн€то статт€ми. ѕриклад, номер за червень 2002 р. —початку йде статт€ "—уц—÷льна ф—÷з—÷олог—÷€ї, про розходженн€ ж—÷ночо—„ й чолов—÷чо—„ ф—÷з—÷олог—÷—„ дал—÷ статт€ "15 способ—÷в в—÷др—÷знити чолов—÷ка в—÷д ж—÷нкиї, де у попул€рн—÷й форм—÷ (п—÷дкреслю—‘мо, у попул€рно—„, не у науков—÷й) розпов—÷да—‘тьс€ все про т—÷ ж ф—÷з—÷олог—÷чн—÷ розходженн€. ѕот—÷м у розд—÷л—÷ "Ѕез рецептаї у статт—÷ "ѕерел—÷т з ус—÷ма зручност€миї розпов—÷да—‘тьс€ про те, €к упоратис€ з "годинною плутаниноюї при зм—÷н—÷ годинних по€с—÷в.

” кожному номер—÷ "«доров'€" пише про мат—÷р —÷ дитину. ѕочаток даним публ—÷кац—÷€м поклав √. —. —перанский в 1955 р. Ќа даний момент у журнал—÷ —÷сну—‘ рубрика "–одинаї, де висв—÷тлюютьс€ питанн€, €к—÷ стосуютьс€ вихованн€ й здоров'€ дитини починаючи з перших дн—÷в —„—„ житт€ (рубрика "√рудничковий деньї).

∆урнал завжди пов—÷домл€—‘ про найважлив—÷ш—÷ проф—÷лактичн—÷ м—÷ри проти грипу, анг—÷ни, застуди. ѕочинаючи —÷з шостого номера 1955 р. —÷ дотепер читач—÷ одержують —÷нформац—÷ю про ц—÷лющ—÷ рослини —÷ —„хн—÷ "астивост—÷. ¬иключень тут практично нема—‘ (рубрика "Ѕез рецептаї).

ƒискус—÷€м прид—÷л€—‘тьс€ не менше уваги, н—÷ж статт€м, —÷ це другий по поширеност—÷ жанр у журнал—÷ п—÷сл€ статей. ќднак досить мало м—÷i€ "займаютьї анотац—÷—„ на медичн—÷ теми, так—÷ €к, наприклад, у травневому номер—÷ журналу "√астрит справа родиннаї. ” пор—÷вн€нн—÷ з попередн—÷ми роками медичн—÷ анотац—÷—„, можна сказати, зникли з пол€ зору редактор—÷в.

 р—÷м "статей дл€ народуї, журнал публ—÷ку—‘ й серйозн—÷ матер—÷али, серед них, наприклад, статт€ "Ќове серце з—÷ стегнаї у травневому номер—÷, де розпов—÷да—‘тьс€ про ун—÷кальний метод, що дозволив зам—÷нити трансплантац—÷ю серц€ пересадженн€м стовбурних кл—÷ток. ” червневому номер—÷ опубл—÷ковано —÷нтерв'ю з академ—÷ком Ѕ. ѕетровским, що л—÷кував багатьох "сильних миру цьогої.

¬ є1, 1963 року опубл—÷кований перший лист у редакц—÷ю. „итач—÷в ц—÷кавл€ть питанн€ полового вихованн€, р—÷шенн€ проблем у молод—÷й родин—÷, способи р€туванн€ в—÷д алкогольно—„ залежност—÷.

Ќеобх—÷дно в—÷дзначити, що в журнал—÷ —÷сну—‘ певна системн—÷сть, що, вт—÷м, з'€вилас€ т—÷льки цього року. «'€вилис€ пост—÷йн—÷ розд—÷ли, €к—÷ по—‘днують у себе рубрики й просто статт—÷, що ставл€тьс€ до них. ÷е розд—÷ли:

“ема номера;

Ѕез рецепта;

–одина;

 онсил—÷ум;

як—÷сть житт€;

Ќаприк—÷нц—÷ номера.

„асто "«доров'€ї да—‘ роз'€сненн€ тим або —÷ншим пон€тт€м, опису—‘ заходу попередженн€ й проф—÷лактики р—÷зного виду нездужань. „итач дов—÷да—‘тьс€, €к вил—÷кову—‘ безсонн€, драт—÷влив—÷сть, стреси й т.д. ¬ останн—÷х номерах журналу так—÷ ради займають основне м—÷iе. Ќаписано вони, €к правило, науково-попул€рною мовою й прост—÷ дл€ сприйн€тт€.

∆урнал друку—‘ матер—÷али й рекламний характер. ќсновна —„х ц—÷ль - привернути увагу аудитор—÷—„ до приватних л—÷карень, а дл€ цього перераховуютьс€ вс—÷ —„хн—÷ переваги.

ƒуже попул€рний у журнал—÷ й жанр —÷нтерв'ю, очевидно, це пов'€зане з бажанн€м привнести б—÷льше —÷нтерактивност—÷, дов—÷датис€ €к традиц—÷йн—÷ думки л—÷кар—÷в-фах—÷вц—÷в, так —÷ нов—÷, €к—÷ в—÷др—÷зн€ютьс€ в—÷д традиц—÷йних метод—÷в л—÷куванн€ й проф—÷лактики хвороб.

–∆–∆. јнал—÷з рубрик  журналу


як ми вже в—÷дзначали, з початку 2002 р. журнал "«доров'€ї перетерп—÷в значн—÷ зм—÷ни в к—÷лькост—÷ —÷ €кост—÷ оформленн€ рубрик. ћи вже розгл€нули вс—÷ рубрики, €к—÷ —÷снують на цей момент у журнал—÷. “епер спробу—‘мо дати —„хн—÷й детальний анал—÷з.

” рубриц—÷ "“ема номераї, €к правило, —÷де доб—÷рка статей, —÷нтерв'ю, дискус—÷й на задану тему. ¬исв—÷тлюютьс€ €к загальнолюдськ—÷ аспекти проблеми, так —÷ вузькоспец—÷альн—÷, однак головний аспект робитьс€ все-таки на перш—÷. “ак у серпневому номер—÷ журналу тема номера - це море й вс—÷ що з ним пов'€зано. ¬—÷дпов—÷дно ми знаходимо тут статт—÷ з назвами: "«найди сво—‘ мореї, "5 аргумент—÷в за те, щоб викупатис€ї, "–∆демо п—÷д водуї —÷ т.п. Ќав—÷ть назви п—÷дтверджують висновок, що так зван—÷ "загальнолюдськ—÷ї аспекти рубрика висв—÷тлю—‘ б—÷льше "охочеї.

ƒуже багато уваги прид—÷л€—‘тьс€ ф—÷зичн—÷й п—÷дготовц—÷, у зв'€зку —÷з чим численн—÷ статт—÷ на цю тему були об'—‘днан—÷ в рубрику "як—÷сть житт€ї. Ќаприклад, у березневому номер—÷ в статт—÷/рубриц—÷ "«апитайте тренераї опубл—÷кован—÷ в—÷дпов—÷д—÷ спортивного л—÷кар€ ¬. ј. „елнокова на питанн€ читач—÷в. ќсоблив—÷сть ц—÷—‘—„ рубрики в т—÷м, що вс—÷ матер—÷али написан—÷ у форм—÷ зам—÷тки.

¬загал—÷ в—÷дпов—÷д—÷ на питанн€ читач—÷в усе б—÷льше й б—÷льше стають попул€рними в журнал—÷.  ожна рубрика/розд—÷л свого роду в—÷дпов—÷дь на питанн€. “аким чином, за допомогою рубрик журнал веде прихований д—÷алог з—÷ сво—‘ю аудитор—÷—‘ю.

«олоте правило - "Ћ—÷куйс€ п—÷д спостереженн€м л—÷кар€ї. Ќе варто йому зм—÷нювати. јле варто подивитис€ в оч—÷ й —÷нш—÷й —÷стин—÷: житт€ так склада—‘тьс€, що зверта—‘мос€ до л—÷кар—÷в ми р—÷дко, коли, що назива—‘тьс€ "припечеї, а в основному перемага—‘мо недуги сам—÷: те таблетку проковтнемо, то крапл—÷ в н—÷с закапа—‘мо, потремо,  - дивишс€, начебто й полегчало. ѕод—÷бним чином л—÷кувалис€ й ран—÷ше, але сьогодн—÷, коли в аптеках численн—÷ л—÷карськ—÷ з—÷лл€ в—÷дпускаютьс€ без рецепта, можна й останн—‘ здоров'€ п—÷д—÷рвати, захопившись сомол—÷куванн€м. ўоб под—÷бного не трапилос€, журнал пропону—‘ свою рубрику "Ѕез рецептаї.

« кожним роком "«доров'€ї друку—‘ усе б—÷льше реклами й рекламних текст—÷в. “ак у березневому номер—÷ за 2000 р—÷к под—÷бн—÷ матер—÷али випливають —÷з —÷нтервалом в одну, дв—÷, у крайньому випадку - три стор—÷нки. –екламують усе: в—÷д шикарних можливостей спортивних ел—÷тних клуб—÷в, до новинок косметики, не говор€чи вже про продукти харчуванн€.

√оловна особлив—÷сть рубрики " онсил—÷умї у т—÷м, що вона м—÷стить матер—÷али р—÷зноман—÷тних жанр—÷в. “ут зустр—÷чаютьс€ €к невелик—÷ зам—÷тки й коментар—÷, так —÷ проблемн—÷ матер—÷али, —÷ бес—÷ди за "круглим столомї. “еми обговорюваних проблем досить р—÷зноман—÷тн—÷. ÷е й пластичн—÷ операц—÷—„, —÷ шкода й користь в—÷там—÷н—÷в, —÷ проф—÷лактика —÷нсульту. «нов-таки особлив—÷стю викладу матер—÷алу в дан—÷й рубриц—÷ в т—÷м, що в—÷н да—‘тьс€ у вигл€д—÷ рад, або так званих "зам—÷токї. ¬с—÷ дуже зрозум—÷ло й доступно.

∆урнал прид—÷л€—‘ увагу методам нетрадиц—÷йно—„ медицини, в—÷н публ—÷ку—‘ багато матер—÷ал—÷в л—÷кар—÷в гомеопат—÷в, зам—÷ток про систему йога. "«доров'€ї пише про д—÷тей —÷з проб—÷рки (до реч—÷, перш—÷й дитин—÷ —÷з проб—÷рки зараз уже 14 рок—÷в), про питанн€ донорства й сурогатних матер—÷в. –∆нод—÷ з'€вл€ютьс€ ц—÷л—÷ цикли матер—÷ал—÷в, €к—÷ прот€гом дек—÷лькох номер—÷в розробл€ють серйозн—÷ проблеми (наприклад, про гепатит ¬). ¬се це в рубриц—÷ "Ѕез рецептаї.

–озд—÷л "–одинаї - —‘диний розд—÷л, €кий д—÷йшов до нас без зм—÷н з початку —÷снуванн€ журналу. «в'€зано це може бути з тим, що здоров'€ родини тема занадто серйозна, тому основний матер—÷ал статей цього розд—÷лу все-таки науковий. “ут опису дит€чих хвороб, ради (науков—÷!) по —„хн—÷й проф—÷лактиц—÷.  онсультац—÷—„ сексолога - це пост—÷йна рубрика даного розд—÷лу. ѕитанн€ сексу - це серйозна проблема, але проблемного матер—÷алу нема—‘. ¬ основному рубрика "«апитай сексологаї покликана розв—÷€ти т—÷ або —÷нш—÷ м—÷фи й п—÷двести п—÷д спростуванн€ науков—÷ факти. ¬икладена науково-попул€рною мовою.


–∆–∆–∆.—тил—÷стика журналу


якщо анал—÷зувати характер матер—÷ал—÷в, то особлива увага журнал прид—÷л€—‘ фактограф—÷чним (28,8 %), на другому м—÷i—÷ - позитивний (24 %), на третьому - проблемний (23,8 %), а на четвертому - збалансований (18,4 %). Ќа п'€тому м—÷i—÷ - зм—÷шаний (16,8 %), на шостому - критичний (7,2 %).

√еро—‘м матер—÷ал—÷в може бути  €к людина, соц—÷ум, так  —÷ хвороба, органи т—÷ла, —„жа й т.д.

ѕроанал—÷зувавши за€влен—÷ номери € ви€вила наступну законом—÷рн—÷сть: б—÷л€ чверт—÷ матер—÷ал—÷в були присв€чен—÷ хворобам (24,2 %). Ќа другому м—÷i—÷ матер—÷али, присв€чен—÷ д—÷т€м (16,8 %). “рет—‘ м—÷iе займа—‘ людина в загальному (12 %). „етверте м—÷iе в—÷дведене —„ж—÷ (7,2 %), п'€те - косметиц—÷ (7 %). ј шосте - листа читач—÷в, —„хнього листа (4,8 %).

ƒл€ ви€вленн€ читацько—„ аудитор—÷—„ журнал проводив анкетуванн€, у результат—÷ чого з'€сував, що 2/3 читач—÷в - люди не дос€гли пенс—÷йного в—÷ку, б—÷л€ половини - молод—÷ роб—÷тники, колгоспники, службовц—÷, —÷нженерно-техн—÷чн—÷ прац—÷вники, студенти. ” цей час журнал читають люди у в—÷ц—÷ в—÷д 20 до 45 рок—÷в, по б—÷льш—÷й частин—÷ т—÷, хто виписував його в рад€нський час. ћолодь до 20 рок—÷в журнал чита—‘ в тому випадку, €кщо його виписують батьки. ѕенс—÷онерам же не вистача—‘ грошей на п—÷дписку, тому перегл€дати "«доров'€" вони можуть або в б—÷бл—÷отец—÷, або в знайомих, €к—÷ його одержують. Ћиста в редакц—÷ю пишуть по б—÷льш—÷й частин—÷ молод—÷ мами. ÷е зв'€зано, природно з тим, що, перебуваючи в декретн—÷й в—÷дпустц—÷ й з—÷штовхуючись реально —÷з проблемами, вони бачать у журнал—÷ джерело допомоги. –∆нод—÷ пишуть д—÷ти, але це бува—‘ вкрай р—÷дко. ” ц—÷лому матер—÷али журналу розрахован—÷ на молодого читача й на читача середнього в—÷ку.

” р—÷зний час попередньо—„ по€ви журналу, в—÷н йменувавс€ €к масове виданн€, розраховане на населенн€. јле редакц—÷€ хот—÷ла звертатис€ не до населенн€ взагал—÷, а до людини зокрема, щоб кожен читач м—÷г сказати: "÷е м—÷й журналї. “ому б—÷льш—÷сть матер—÷ал—÷в - це д—÷алог. ƒ—÷алог фах—÷вц€, можна сказати особистого консультанта —÷з читачем.

¬ основному стиль журналу витриманий. ÷е науково-попул€рний виклад матер—÷алу по задан—÷й проблем—÷, хоча —÷нод—÷ воно скачу—‘тьс€ до "просто попул€рного викладуї —÷ н—÷коли до наукового, що було характерно дл€ виданн€ в перш—÷ роки його —÷снуванн€. Ѕагато матер—÷ал—÷в "гл€нсовогої характеру й, схоже, що й сам журнал незабаром потрапить у категор—÷ю "гл€нсовихї. ѕов'€зано це, напевно, з—÷ зм—÷ною маркетингових стратег—÷й або з —÷нтересом до проблем здоров'€ все б—÷льшо—„ к—÷лькост—÷ людей, тому й матер—÷ал пода—‘тьс€ в загальнодоступн—÷й форм—÷

¬исновки


ѕроанал—÷зувавши ш—÷сть номер—÷в журналу, € прийшла до висновку (вт—÷м, не ориг—÷нального), що журнал ставить сво—‘ю метою виховати уважне й ощадливе в—÷дношенн€ до здоров'€, в—÷дгородити людину в—÷д помисливост—÷, в—÷д надм—÷рних, а тому й шк—÷дливих побоювань, застерегти в—÷д пагубних насл—÷дк—÷в самол—÷куванн€. ѕо сьогоденню здоровий той, кому "астиво св—÷тле, оптим—÷стичне св—÷тов—÷дчуванн€ й доброзичливе в—÷дношенн€ до навколишнього середовища - це важлив—÷ складов—÷ здоровтјў€ .

ўо стосу—‘тьс€ "асно—„ оц—÷нки журналу "«доров'€ї, те вона досить не однозначна. « одн—÷—‘—„ сторони попул€рн—÷сть журналу - це кращий критер—÷й оц—÷нки виданн€, з —÷ншо—„, тематика, за€влена на самому початку —÷снуванн€ журналу, схоже, п—÷шла в небутт€. ”се б—÷льше уваги прид—÷л€—‘тьс€ нетрадиц—÷йним способам л—÷куванн€ й проф—÷лактики, у той час €к традиц—÷йн—÷ ради йдуть на другий —÷ трет—÷й план. –∆ це незважаючи на те, що у вих—÷дних даних журналу друку—‘тьс€ свого роду слоган: ""«доров'€" попереджа—‘: л—÷куванн€ будь-€кими препаратами припустимо т—÷льки п—÷сл€ консультац—÷—„ з л—÷карем!ї

” ц—÷лому журнал збер—÷га—‘ —‘дину стил—÷стичну спр€мован—÷сть —÷ системн—÷сть. —тал—÷сть рубрик —÷ того, що висв—÷тлено в них  залуча—‘ читача й анал—÷тика можлив—÷стю пост—÷йно перебувати в "курс—÷ справї —÷ задавати питанн€, що ц—÷кавл€ть. "«доров'€ї - це один з де€ких журнал—÷в, €к—÷ зберегли себе й сво—‘ обличч€ п—÷сл€ ст—÷лькох рок—÷в —÷снуванн€, —÷ нав—÷ть при р—÷зних режимах залишавс€ потр—÷бним  сво—„м читачам.

—писок л—÷тератури


  1. јльтшулер ».—. ќ типологии аналитических обзоров и специфике их редактировани€ // Ќауч.-техн. информ. —ер.1. - 1982. - є 2 - —. 20-27.
  2. Ѕиблиографи€. ќбщий курс / ѕод ред. ќ.ѕ.  оршунова. - ћ.:  нига, 1981. - 512 с.
  3. Ѕрискман ћ.ј., Ѕронштейн M.ѕ. ќсновы методики составлени€ библиографических указателей. - Ћ.: Ћ√»  им. Ќ. .  рупской, 1969.
  4. Ѕуренок Ќ.ј., “€пкин ¬.√. ¬опросы организации редакционно-издательской де€тельности в информационных органах: ќбзорна€ информаци€. - ћ.:  нига, 1979. - 48 с.
  5. √речихин ј.ј., «доров ».√. »нформационные издани€. ќсновные особенности и требовани€. - ћ.:  нига, 1979. - 160 с.
  6. ∆анры информационной литературы: ќбзор. –еферат / ј.ј. √речихин, ».√. «доров, ¬.». —оловьев. - ћ.:  нига, 1983. - 320 с.
  7. »стрина ћ.¬. јннотирование произведений печати: ћетодическое пособие. - ћ.:  нига, 1981. - 48 с.
  8. Ћихтенштейн ≈.—., ћихайлов ј.». –едактирование научной, технической литературы и информации: ”чебник дл€ вузов. - ћ.: ¬ысша€ школа, 1974, - 310 с.
  9. ћильчин ј.Ё. ћетодика редактировани€ текста. - 2-е изд., перераб. - ћ.:  нига, 1980. - 320 с.


—траницы: Ќазад 1 ¬перед