јнал—÷з художньо-техн—÷чного оформленн€ виданн€

контрольна€ работа: ∆урналистика

ƒокументы: [1]   Word-104299.doc —траницы: Ќазад 1 ¬перед

ƒл€ анал—÷зу було обрано виданн€:

ѕестушко ¬. ё., —асихов ¬. ќ., ”варова √. –ƒ. √еограф—÷€ св—÷ту: п—÷дручн. дл€ 8-го кл. серед. шк. -  .: –¬÷ "ѕрозаї, 1997. - 304 с.

÷€ книга належить до видань навчально—„ л—÷тератури —÷ —‘ п—÷дручником —÷з географ—÷—„ св—÷ту. ѕ—÷дручник м—÷стить в—÷домост—÷ про географ—÷чн—÷ особливост—÷ материк—÷в, економ—÷ко-географ—÷чн—÷ особливост—÷ кра—„н, глобальн—÷ проблеми планети. ¬иданн€ розраховане дл€ учн—÷в восьмих клас—÷в та вчител—÷в географ—÷—„ середн—÷х загальноосв—÷тн—÷х шк—÷л.

‘ормат цього виданн€ 60x90 1/16 (тобто флатовий пап—÷р формату 600 на 900 мм було сфальцьовано у 4 згини та утворивс€ зошит —÷з ш—÷стнадц€тьма аркушами - зв—÷дси —÷ дол€ 1/16). ƒ—÷юч—÷ стандарти передбачають такий формат книжкових видань €к один —÷з основних. ¬—÷н доц—÷льний дл€ використанн€ його при створенн—÷ видань навчально—„ л—÷тератури, адже виданн€ такого формату не —‘ дуже масивним —÷ не порушу—‘ сан—÷тарно-г—÷г—÷—‘н—÷чних норм при випуску навчальних видань дл€ учн—÷в дано—„ в—÷ково—„ категор—÷—„.

« огл€ду на те, що це виданн€ розраховане на довготривале та —÷нтенсивне користуванн€, не дивним —‘ те, що його оправою —‘ тверда пал—÷турка, €ка захищатиме книжковий блок в—÷д механ—÷чних пошкоджень. «а сво—„м конструктивним типом ц€ пал—÷турка належить до пал—÷турок є8, адже вона —‘ складеною, а не суц—÷льною: зверху картонн—÷ детал—÷ (картонн—÷ сторонки та в—÷дстав) покрит—÷ попередньо задрукованим папером —÷з припресованою пл—÷вкою, що захищатиме оправу та саму книгу в—÷д д—÷—„ зовн—÷шн—÷х чинник—÷в.  ор—÷нець не ма—‘ характерного кругленн€, адже у цьому нема—‘ потреби - обс€г виданн€ не —‘ дуже значним.

ƒ—÷йсно, захист виданн€ в—÷д р—÷зних ушкоджень - це основна функц—÷€ оправи. јле вона викону—‘ також естетичну та —÷нформац—÷йну роль. Ќа обкладинц—÷ обовтјў€зково вказуютьс€ в—÷домост—÷, за €кими можна —÷дентиф—÷кувати те чи —÷нше виданн€, розр—÷знити —„х. ÷е так—÷ в—÷домост—÷, €к заголовок виданн€ (п—÷д заголовком виданн€ прийн€то розум—÷ти автора, або колектив автор—÷в). ѕор€док розташуванн€ —÷н—÷ц—÷ал—÷в або —÷мен автор—÷в та —„хн—÷х пр—÷звищ визначають сам—÷ автори. –ƒ лише одна вимога - —÷н—÷ц—÷али або —÷мена повинн—÷ передувати пр—÷звищам. ” виданн—÷, що анал—÷зу—‘тьс€ можна зауважити, що авторський колектив обрав вар—÷ант розташуванн€ "асних —÷н—÷ц—÷ал—÷в та пр—÷звищ за абеткою перших л—÷тер пр—÷звища: ¬. ё. ѕестушко, ¬. ќ. —асихов, √. –ƒ. ”варова. “акож присутн€ назва виданн€, на €к—÷й в—÷зуально акценту—‘тьс€ найб—÷льша увага: √≈ќ√–ј‘–∆я —¬–∆“” 8. ÷ифра "8ї в цьому випадку вказу—‘ на те, що п—÷дручник розраховано дл€ учн—÷в восьмого класу. ¬арто звернути увагу, що ц—÷ дан—÷, тобто сама назва виданн€, також продубльован—÷ на кор—÷нц—÷. ÷е традиц—÷йно, адже книги збер—÷гаютьс€ на полиц—÷ щ—÷льно поставлен—÷ одна до одно—„, —÷ кор—÷нець, на €кому зазначено що це за виданн€, завжди на виднот—÷.

ўодо естетичност—÷ оформленн€ пал—÷турки, то можна сказати, що воно обрано вдало. Ќа пал—÷турц—÷ зображено земну кулю, адже п—÷дручник "асне присв€чено географ—÷—„ материк—÷в нашо—„ планети.

ўе одним важливим з точки зору техн—÷чного виконанн€ виданн€ —‘ такий елемент €к форзац. ‘орзац - це подв—÷йний сфальцьований в один згин аркуш цупкого паперу, розм—÷щений м—÷ж сторонками оправи —÷ блоком книги, €кий служить дл€ зтјў—‘днанн€ книжкового блока з пал—÷туркою та захисту першо—„ —÷ останньо—„ стор—÷нок виданн€ в—÷д забрудненн€. “акож форзац може виконувати естетичну (€кщо на ньому зображено певний малюнок, граф—÷ку, що служить прикрасою) або —÷нформативну роль (наприклад, коли на форзац—÷ надруковано основн—÷ в—÷домост—÷ —÷з виданн€, €к—÷ можуть бути зведен—÷ у таблицю). ” виданн—÷, €ке анал—÷зу—‘тьс€, форзац викону—‘ лише свою основну роль - зтјў—‘дну—‘ книжковий блок —÷з пал—÷туркою. Ќа ньому н—÷чого не зображено, це звичайний аркуш цупкого паперу св—÷тло-голубого кольору.

ѕ—÷сл€ форзацу у виданн—÷ завжди розташовують титульн—÷ елементи. ƒо обовтјў€зкових титульних елемент—÷в належить титульний аркуш та, звичайно, зворот титульного аркуша. ‘акультативними елементами вважаютьс€ авантитул, контртитул, фронтиспис та шмуцтитули. —еред вс—÷х вище зазначених елемент—÷в титульно—„ групи у виданн—÷ присутн—÷й лише титульний аркуш та зворот титульного аркуша.

Ќа титульному аркуш—÷ розм—÷щен—÷ елементи, €к—÷ мають свою ч—÷тку класиф—÷кац—÷ю та правила розм—÷щенн€ на стор—÷нц—÷. «г—÷дно класиф—÷кац—÷—„, €ку пода—‘ ¬.–∆. —ава —‘ птјў€ть основних груп елемент—÷в титульного аркуша:

  1. Ќадзаголовков—÷ дан—÷;
  2. ¬—÷домост—÷ про автор—÷в;
  3. ѕ—÷дзаголовков—÷ дан—÷;
  4. ¬—÷домост—÷ про упор€дника, перекладача, —÷люстратора;
  5. ¬их—÷дн—÷ дан—÷.

–∆з надзаголовкових даних у виданн—÷ присутн—÷й лише такий елемент €к —÷н—÷ц—÷али та пр—÷звище редактора (–едактор ј. ј. ћоскалюк). ÷—÷ дан—÷ розм—÷щено на зворот—÷ титульного аркуша —÷ заверстано по центру стор—÷нки. –∆н—÷ц—÷али та пр—÷звище редактора складено шрифтом курсивного накресленн€.

¬—÷домост—÷ про автор—÷в (або так званий заголовок виданн€) розм—÷щен—÷ вгор—÷ на титульному аркуш—÷. як уже згадувалос€ ран—÷ше, ц—÷ в—÷домост—÷ подаютьс€ в т—÷й посл—÷довност—÷, в €к—÷й це було погоджено авторами, в даному випадку - за абеткою перших л—÷тер пр—÷звищ автор—÷в. ¬имога розм—÷щенн€ —÷н—÷ц—÷ал—÷в (або —÷мен) перед пр—÷звищами також виконана.

ѕ—÷дзаголовков—÷ дан—÷ у проанал—÷зованому п—÷дручнику такими елементами €к по€сненн€ назви виданн€ (наприклад, ѕ—÷дручник дл€ 8 класу середньо—„ школи) та в—÷домост—÷ про затвердженн€ виданн€ €к навчального п—÷дручника, —÷ншими словами гриф («атверджено р—÷шенн€м ком—÷с—÷—„ ћ—÷н—÷стерства осв—÷ти ”кра—„ни (ѕротокол є 1613 - 18 в—÷д 12.08.1997)). √риф перенесено на зворот титульного аркуша.

¬—÷домост—÷ про упор€дник—÷в на титульному аркуш—÷ в—÷дсутн—÷. –«х нема—‘ нав—÷ть на зворот—÷ титульного аркуша, але ц—÷ в—÷домост—÷ зазначено на прик—÷нцев—÷й стор—÷нц—÷. ѕроте зворот титульного аркуша не наст—÷льки перевантажений в—÷домост€ми, тому варто було б вм—÷стити ц—÷ дан—÷ також на ц—÷й стор—÷нц—÷, оск—÷льки ц—÷ люди також брали участь у створенн—÷ виданн€.

¬их—÷дн—÷ дан—÷ включають у себе м—÷iе випуску виданн€, назву видавництва та р—÷к випуску —÷ розташован—÷ саме у так—÷й посл—÷довност—÷, що не суперечить загальноприйн€тим правилам ( и—„в - –¬÷ "ѕрозаї - 1997). ’оча —‘ де€к—÷ зауваженн€ щодо розташуванн€ цих в—÷домостей, а саме: ц—÷ в—÷домост—÷ традиц—÷йно розм—÷щен—÷ внизу титульного аркуша, але —÷з пом—÷тним зм—÷щенн€м вправо, хоча естетичн—÷ше було б заверстати —„х по центру шпальти.

–ƒ звичайно й —÷нш—÷ елементи титульного аркуша, €к—÷ неможливо оминути увагою при анал—÷з—÷ художньо-техн—÷чного оформленн€ виданн€. ÷е —÷ сама назва виданн€, на €к—÷й акценту—‘тьс€ найб—÷льша увага, тому вона надрукована шрифтом в—÷дм—÷нною в—÷д ус—÷х —÷нших тип—÷в текст—÷в гарн—÷турою та найб—÷льшого у виданн—÷ кегл€, —÷ макет анотовано—„ каталожно—„ карточки, —÷ знак захисту авторського права ¬й (коп—÷ райт), ”ƒ , ЅЅ  та ISBN. якщо анал—÷зувати зазначен—÷ вище елементи, то можна в—÷дзначити к—÷лька недол—÷к—÷в. Ќаприклад, у структур—÷ так звано—„ анотовано—„ каталожно—„ карточки браку—‘ анотац—÷—„, вона в—÷дсутн€. “акож н—÷де не зазначено ”ƒ . –ешта елемент—÷в присутн—÷ —÷ до них зауважень нема—‘.

ѕ—÷сл€ титульного аркуша розм—÷щено методичну передмову в—÷д автор—÷в виданн€, у €к—÷й об“—рунтову—‘тьс€ ц—÷кав—÷сть вивченн€ ц—÷—‘—„ диiипл—÷ни, внутр—÷шн€ композиц—÷€ виданн€ та загальн—÷ поради €к користуватис€ виданн€м. ÷ю передмову розм—÷щено на непарн—÷й (трет—÷й) стор—÷нц—÷ виданн€, €ка, €к —÷ титульна стор—÷нка та зворот титула, не нумеру—‘тьс€. ўоб акцентувати на передмов—÷ увагу читача, —„—„ було оформлено курсивним шрифтом, а на де€ких основних, ключових словах увагу ще б—÷льш загострено шл€хом використанн€ п—÷вжирного курсиву. “акож традиц—÷йним на сьогодн—÷ —‘ те, що у виданн€х зм—÷ст або оглав стали розм—÷щувати не наприк—÷нц—÷ виданн€, а на початку, перед основним текстом. ÷е полегшу—‘ процес пошуку, робить його дл€ читача зручн—÷шим. ќтже, у виданн—÷ зм—÷ст вм—÷щено саме на початку, п—÷сл€ передмови. ¬—÷н почина—‘тьс€ на парн—÷й (четверт—÷й) стор—÷нц—÷, €ка вже нумеру—‘тьс€. «—÷ зм—÷сту ч—÷тко видно структуру самого тексту: текст под—÷лено на рубрики найвищого пор€дку - розд—÷ли, €к—÷ в свою чергу под—÷л€ютьс€ на теми, а теми уже под—÷лен—÷ на параграфи, що —‘ традиц—÷йним дл€ навчально—„ л—÷тератури. ” зм—÷ст—÷ на рубриках найвищого пор€дку (розд—÷лах) в—÷зуально акцентована найб—÷льша увага. ¬они складен—÷ прописними п—÷вжирними л—÷терами. “еми зазначають просто п—÷вжирним шрифтом. Ќу а назви параграф—÷в н—÷€ким чином не вид—÷лено в план—÷ шрифтового вир—÷шенн€.

ѕ—÷сл€ зм—÷сту, природно, —÷де основний текст виданн€, €кий розпочато —÷з спусково—„ стор—÷нки. —пускова стор—÷нка - це початкова стор—÷нка виданн€ або окремого розд—÷лу, текст на €к—÷й друку—‘тьс€ не —÷з самого верху шпальти, а з—÷ спуском, тобто в—÷дступом, €кий в середньому становить 1/4 - 1/3 висоти шпальти. Ќа спусков—÷й стор—÷нц—÷ виданн€, €ке анал—÷зу—‘мо, "асне на спуску зазначена система рубрик. “акож —‘ елементи декору. “обто зверху розм—÷щена колонл—÷н—÷йка, над €кою розм—÷щу—‘тьс€ номер розд—÷лу (–озд—÷л 1), а нижче п—÷д колонл—÷н—÷йкою вже зазнача—‘тьс€ назва розд—÷лу, пот—÷м, найближче до самого тексту йде номер теми (“ема 1) та —„—„ назва. “акий вар—÷ант оформленн€ —‘ однотипним дл€ ус—÷х спускових стор—÷нок у виданн—÷ (а —„х —‘ три, в—÷дпов—÷дно до к—÷лькост—÷ розд—÷л—÷в). јле, однотипност—÷ не збережено при вибор—÷ розм—÷ру спуску. ѕерший спуск на стор—÷нц—÷ 6 приблизно ма—‘ розм—÷р 7.5 см. ƒругий спуск на стор—÷нц—÷ 205 ма—‘ розм—÷р 6,5 см. ј трет—÷й, на стор—÷нц—÷ 260 - приблизно 6 см.  —÷нцева шпальта не задрукову—‘тьс€ до к—÷нц€, €кщо текст зак—÷нчу—‘тьс€, то решта стор—÷нки залиша—‘тьс€ в—÷льною. Ќаступна рубрика найвищого пор€дку друку—‘тьс€ —÷з наступно—„ стор—÷нки.

ўо ж до текст—÷в, то у виданн—÷ —„х —‘ к—÷лька тип—÷в: основний та допом—÷жний, €кий у свою чергу умовно можна под—÷лити на тексти методичного апарату та —÷нш—÷ допом—÷жн—÷ тексти. ќсновний текст складено шрифтом гарн—÷тури Times, €ка широко застосову—‘тьс€ при набор—÷ текст—÷в дл€ п—÷дручник—÷в, навчальних пос—÷бник—÷в та —÷ншо—„ л—÷тератури. ÷ей шрифт —‘ пом—÷рно контрастним, св—÷тлого написанн€, пр€мий, нормально—„ ширини. ” виданн—÷ застосовано 9 кегель даного шрифта. ¬ажлив—÷ моменти, деф—÷н—÷ц—÷—„ у текст—÷ подано нап—÷вжирним написанн€м, що дозвол€—‘ учнев—÷ швидко знайти у текст—÷ важливу —÷нформац—÷ю. ¬продовж основного тексту параграфу часто вм—÷щують р—÷зноман—÷тн—÷ завданн€ дл€ учн—÷в, €к—÷ дл€ б—÷льшо—„ акцентуац—÷—„ уваги заверстано —÷з вт€жкою та складено шрифтом —÷ншо—„ гарн—÷тури (—÷з с—÷мейства рубаних або рублених гарн—÷тур) та меншого кегл€ - восьмого. ’оча р—÷зниц€ у кегл—÷ цього шрифта та основного —‘ незначною, однак в—÷зуально вона в—÷дчува—‘тьс€ завд€ки "асне використанню р—÷зних гарн—÷тур. “акож засобом, що приверта—‘ до цих завдань увагу —‘ спец—÷альна позначка, що вказу—‘тьс€ з л—÷вого боку навпроти завданн€.

ўе одним типом текст—÷в методичного апарату —‘ висновки. ¬они також заверстан—÷ —÷з вт€жкою. ” висновках застосовано гарн—÷туру Times курсивного написанн€.  егель шрифта не в—÷др—÷зн€—‘тьс€ в—÷д основного. Ћише саме слово ¬»—Ќќ¬ » зазначено прописними л—÷терами курсивного написанн€ та п—÷вжирного насиченн€.

“акож вид—÷л€—‘тьс€ ще такий тип текст—÷в €к "«апитанн€ —÷ завданн€ї. «нову ж таки ц—÷ тексти верстаютьс€ —÷з вт€жкою. √арн—÷тура належить до с—÷мейства рубаних, а кегель - восьмий. ƒл€ рубрики "«апитанн€ —÷ завданн€ї характерними —‘ також умовн—÷ позначки у вигл€д—÷ сонечок, €к—÷ мають три р—÷зних кольори - син—÷й, жовтий та червоний. ÷—÷ позначки по€снюютьс€ у методичн—÷й передмов—÷, тож учень, €кий —÷з нею ознайомивс€ буде знати, що кол—÷р познача—‘ р—÷вень складност—÷ запитань (в—÷дпов—÷дно син—÷й легший, червоний - найскладн—÷ший).

Ќу —÷ звичайно важко не зауважити, що перед початком кожного параграфу зазнача—‘тьс€ нумерований список питань, в—÷дпов—÷дь на €к—÷ учень зможе знайти у самому текст—÷. ÷—÷ запитанн€ подано —÷з вт€жкою та складено шрифтом основного тексту, але курсивного написанн€, що приверта—‘ увагу.

«агалом шрифтове вир—÷шенн€ виданн€ —‘ досить непоганим. ” текст—÷ нема—‘ перенасичень шрифтами р—÷зних гарн—÷тур. “екст —‘ читабельним, а це основна вимога до нього з точки зору техн—÷чного виконанн€. «вичайно заголовки р—÷зних тип—÷в рубрик в—÷зуально в—÷др—÷зн€ютьс€ м—÷ж собою, але рубрики однакового пор€дку оформлен—÷ однотипно, що також —‘ важливим.

Ўпальти на €ких розм—÷щено текст можна в—÷днести до економ—÷чних, адже береги пор—÷вн€но —÷з самим розм—÷ром шпальти —‘ пом—÷тно малими. ÷е доц—÷льно —÷ по€сню—‘тьс€ тим, що завд€ки зб—÷льшенню корисно—„ площ—÷ на стор—÷нц—÷ зменшу—‘тьс€ обс€г видань —÷ книга не буде такою масивною та важкою дл€ учн€ —÷ також буде економ—÷чно виг—÷дною дл€ видавництва.

“акож не менш важливим елементом на шпальт—÷ —‘ колонцифра. ÷е обовтјў€зковий елемент кожного виданн€, без €кого ми не можемо у€вити сучасну книгу. ÷ей елемент викону—‘ важливу роль у пошуку —÷нформац—÷—„ у виданн—÷ за зм—÷стом.  олонцифри у цьому виданн—÷ розм—÷щен—÷ по центру р€дка внизу шпальти.

—пособом унаочненн€ —÷нформац—÷—„ та в певн—÷й м—÷р—÷ прикрасою виданн€ —‘ —÷люстративний матер—÷ал. ” цьому виданн—÷ —÷люстрац—÷й —‘ досить багато, ус—÷ вони багатофарбов—÷. ¬ основному це —‘ науково-п—÷знавальн—÷ —÷люстрац—÷—„ (€к предметн—÷ так —÷ умовн—÷). ‘акт на€вност—÷ велико—„ к—÷лькост—÷ таких —÷люстрац—÷й можна по€снити тим, що предмет вивченн€ цього п—÷дручника - це географ—÷€ р—÷зних куточк—÷в св—÷ту, у €ких середньостатистичний учень восьмого класу не бував —÷ дл€ унаочненн€ та бодай у€вленн€ про ц—÷ кра—„ни подано багато зображень кра—‘вид—÷в, рель—‘фних форм —÷ обтјў—‘кт—÷в промисловост—÷ р—÷зних кра—„н. “акож зображено карти, р—÷зноман—÷тн—÷ граф—÷ки та д—÷аграми. «агалом у виданн—÷ вм—÷щено 153 —÷люстрац—÷—„.

” виданн—÷ присутн—÷ одночасно к—÷лька вид—÷в верстки —÷люстрац—÷й. Ќасамперед —‘ —÷люстрац—÷—„, €к—÷ верстають на повний формат шпальти. ¬они називаютьс€ стор—÷нковими. ѕри цьому —÷люстрац—÷€ не виходить на береги. ” виданн—÷ присутн€ лише одна —÷люстрац—÷€ на розворот на стор—÷нках 262 - 263. “акож —‘ багато —÷люстрац—÷й €к—÷ заверстан—÷ так званою в—÷дкритою версткою. ¬они становл€ть переважаючу б—÷льш—÷сть —÷люстративного матер—÷алу.

ƒо кожно—„ —÷люстрац—÷—„ додано обовтјў€зково п—÷дрисунковий п—÷дпис, €кий у свою чергу може м—÷стити по€сненн€ деталей —÷люстрац—÷—„ - так звану експл—÷кац—÷ю. ѕ—÷дпис почина—‘тьс€ однотипно у кожн—÷й —÷люстрац—÷—„ словом ћал. —÷ вказу—‘тьс€ номер —÷люстрац—÷—„. Ќумерац—÷€ —÷люстрац—÷й наскр—÷зна —÷ вони розм—÷щуютьс€ безпосередньо поруч —÷з текстовим матер—÷алом до €кого вони стосуютьс€.

«агальне враженн€ в—÷д —÷люстративного матер—÷алу позитивне. –∆люстрац—÷—„ €к—÷сно надрукован—÷, кольори €скрав—÷, нема—‘ неч—÷тких деталей, €к—÷ можуть ускладнити розум—÷нн€ зображенн€.

ѕроанал—÷зувавши художньо-техн—÷чне оформленн€ виданн€, можна зробити висновок, що загалом виданн€ оформлено непогано, але —÷ не бездоганно. ¬се ж —‘ де€к—÷ недол—÷ки, €к—÷ було ви€влено та зазначено у контрольн—÷й робот—÷. ѕри п—÷дготовц—÷ виданн€ до друку редактор повинен звертати увагу на ус—÷ без виключенн€ аспекти художньо-техн—÷чного оформленн€, адже €кщо воно виконано грамотно та з—÷ смаком - виданн€ буде читабельним та зручним дл€ майбутнього користувача.

—писок використано—„ л—÷тератури


  1. ¬алу—‘нко Ѕ.¬. јрх—÷тектура книги. -  .: ћистецтво, 1976
  2. √авенко —.,  ул—÷к Ћ., ћартинюк ћ.  онструкц—÷€ книги. - Ћьв—÷в, 1999
  3. —ава ¬. –∆. ќснови техн—÷ки творенн€ книги: навч. пос—÷бник. - Ћьв—÷в:  амен€р, 2000. - 136 с.
  4. ƒ—“” 3003-95. “ехнолог—÷€ пол—÷граф—÷чних процес—÷в. “ерм—÷ни та визначенн€.
  5. ƒ—“” 3018-95. ¬иданн€. ѕол—÷граф—÷чне виконанн€. “ерм—÷ни та визначенн€.
—траницы: Ќазад 1 ¬перед