√азета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷" €к обтјў—‘кт висв—÷тленн€ проблеми с—÷льського господарства ”кра—„ни

курсова€ работа: ∆урналистика

ƒокументы: [1]   Word-104327.doc —траницы: Ќазад 1 ¬перед

 ”–—ќ¬ј –ќЅќ“ј


«а темою:

√азета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ €к обтјў—‘кт висв—÷тленн€ проблеми с—÷льського господарства ”кра—„ни

«ћ–∆—“


¬ступ

1. «агальна характеристика газети "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ

1.1 «агальн—÷ в—÷домост—÷ про виданн€

1.2 –∆стор—÷€ виданн€

1.3 ƒ—÷€льн—÷сть газети прот€гом 2003-2006 рок—÷в

2. ѕроблематика с—÷льського господарства ”кра—„ни на стор—÷нках газети "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ

¬исновки

ƒодатки

—писок використано—„ л—÷тератури

¬ступ


“ема курсово—„ роботи - газета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ €к обтјў—‘кт висв—÷тленн€ проблеми с—÷льського господарства ”кра—„ни.

ћета роботи - проанал—÷зувати проблематику с—÷льського господарства ”кра—„ни у матер—÷алах газети "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ.

«авданн€ми курсово—„ роботи —‘:

 • охарактеризувати виданн€ "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ —÷ визначити його основн—÷ риси, описати —÷стор—÷ю та д—÷€льн—÷сть газети в роки пол—÷тичних зм—÷н у кра—„н—÷;
 • досл—÷дити проблематику с—÷льського господарства ”кра—„ни через —„—„ в—÷дображенн€ в матер—÷алах газети, дати ч—÷ткий анал—÷з проблемам, навести конкретн—÷ приклади, користуючись використаними джерелами;
 • зробити в—÷дпов—÷дн—÷ висновки.

ƒжерелом —÷нформац—÷—„ дл€ курсово—„ роботи слугу—‘ пер—÷одичне виданн€ "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, а також наукова л—÷тература та тематичн—÷ ресурси глобально—„ мереж—÷ –∆нтернет.

–озд—÷л 1. «агальна характеристика газети "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ


  1. «агальн—÷ в—÷домост—÷ про виданн€


√азета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ - загальнопол—÷тичне виданн€, газета захисту —÷нтерес—÷в сел€н. «асновником та видавцем —„—„ €вл€—‘тьс€ приватне п—÷дпри—‘мство "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ. √азета була заснована в березн—÷ 1920 року. ѕер—÷одичн—÷сть виходу - трич—÷ на тиждень (в—÷второк, четвер, п€тниц€). ƒруку—‘тьс€ виданн€ на комб—÷нат—÷ друку "ѕреса ”кра—„нитјЁ. “ираж на 2005 р—÷к - 528244 прим. (див. дод. 1).

√оловний редактор газети "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ - ¬асиль ƒмитрович √руз—÷н. ƒо редакц—÷йно—„ ради вход€ть:

–∆.¬. —подаренко - голова ради, народний депутат ”кра—„ни,

ё.¬. Ћуценко - м—÷н—÷стр внутр—÷шн—÷х справ ”кра—„ни,

Ѕ.–∆. ќл—÷йник - голова ”кра—„нського фонду культури, академ—÷к ЌјЌ ”кра—„ни,

ћ.ћ. –удьковський - народний депутат ”кра—„ни,

 .ћ. —итник - академ—÷к ЌјЌ ”кра—„ни.

„ленами редакц—÷йно—„ колег—÷—„ —‘: ¬.ƒ. √руз—÷н, ¬.¬. Ѕ—÷ленко - заступник головного редактора, Ѕ.ћ. ѕол—÷щук, —.ћ. —коробагатько, –∆.¬. —подаренко, Ќ.ѕ. ÷юпа, ѕ.¬. Ћотоцька, ќ.¬. „еревко, ¬. . ясиновський.

—в—÷доцтво про ре—‘страц—÷ю друкованого засобу масово—„ —÷нформац—÷—„:  ¬ є 2123 в—÷д 27 серпн€ 1996 року.

¬ питанн€х тематики —÷нформац—÷—„ газета —‘ консервативною, б—÷льш—÷сть рубрик традиц—÷йн—÷. Ќа —„—„ полосах розм—÷щують так—÷ основн—÷ матер—÷али:

Ќа перш—÷й полос—÷ друкуютьс€ рубрики новин "«а рубежемтјЁ та "« пов—÷домлень —÷нформагентствтјЁ. јнал—÷тична —÷нформац—÷€ представлена рубриками "” ¬ерховн—÷й –ад—÷тјЁ, "ѕод—÷—„тјЁ, "ћ—÷жнародне сп—÷вроб—÷тництвотјЁ. ѕер—÷одично друкуютьс€ зверненн€ кер—÷вник—÷в держави до громад€н, уривки з промов тощо.

—татт—÷ п—÷д заголовками "√ерой ”кра—„нитјЁ та "—лава ”кра—„нитјЁ присв€чен—÷ люд€м, €к—÷ зробили значний внесок в —÷стор—÷ю Ѕатьк—÷вщини.

Ќа друг—÷й стор—÷нц—÷ чотири рази на м—÷с€ць публ—÷куютьс€ листи читач—÷в, в—÷дпов—÷д—÷ прац—÷вник—÷в державних служб на запитанн€ дописувач—÷в, проханн€ про допомогу у рубриц—÷ "Ќаша поштатјЁ.

“рет€ стор—÷нка в—÷ддана п—÷д комерц—÷йну рекламу с—÷льськогосподарського спр€муванн€.

„етверту полосу займають розважальн—÷ та тематичн—÷ рубрики: "¬есела св—÷тлиц€тјЁ, дит€ча стор—÷нка "—он€шниктјЁ, зб—÷рки порад "ƒобрий господартјЁ, "ѕост здоров€тјЁ, стор—÷нка дл€ ж—÷нок "¬ербиченькатјЁ, л—÷тературно-мистецьк—÷ " риниц€тјЁ та "Ћ—÷та молод—÷—„. ƒумай - дерзай - творитјЁ.

—уботн—÷ випуски мають додаткову полосу телев—÷з—÷йно—„ програми.

√азета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ спр€мована на окрему частину загально—„ аудитор—÷—„ друкованих засоб—÷в масово—„ —÷нформац—÷—„ - жител—÷в с—÷льсько—„ м—÷iевост—÷, —÷ ма—‘ достатню к—÷льк—÷сть тематично—„ —÷нформац—÷—„, потр—÷бно—„ ц—÷й аудитор—÷—„.


1.2 –∆стор—÷€ виданн€


√азет—÷ "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ передувало к—÷лька видань с—÷льськогосподарського спр€муванн€. ѕершими були " олгоспник ”кра—„нитјЁ та "“варинництво ”кра—„нитјЁ, заснован—÷ у 1939 роц—÷. ќбидв—÷ не випускалис€ п—÷д час ƒруго—„ св—÷тово—„ в—÷йни та в—÷дновили д—÷€льн—÷сть у 1944 роц—÷ перша та у 1946 - друга. ” 1945 роц—÷ друкувалас€ газета "–ад€нський сел€нинтјЁ. ѕро—÷снували вони до 1949 року. «ам—÷сть них у цьому роц—÷ розпочавс€ випуск газети " олгоспне селотјЁ.

« середини 1960-их рок—÷в в ”кра—„н—÷ була також масово поширена рос—÷йська централ—÷зована газета "—ельска€ жизньтјЁ, заснована у 1918 роц—÷ у ћоскв—÷, а пот—÷м одночасно у  и—‘в—÷, ’арков—÷, ——÷мферопол—÷ та Ћьвов—÷. Ќаклад разом складав майже один м—÷льйон прим—÷рник—÷в рос—÷йською та укра—„нською мовою. ѕричому укра—„нськ—÷ сел€ни отримували б—÷льшу к—÷льк—÷сть рос—÷йськомовних прим—÷рник—÷в.

—учасну специф—÷ку газет—÷ "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ створив —„—„ колишн—÷й головний редактор –∆ван ¬асильович —подаренко. ¬—÷н окреслив сво—‘ баченн€ виданн€, "€ке ма—‘ по-справжньому зац—÷кавити с—÷льського читача - —÷ голову, —÷ бригадира, —÷ до€рку, —÷ механ—÷затора, —÷ мат—÷р, —÷ свекруху, —÷ нев—÷стку, —÷ нав—÷ть дитину...тјЁ

Ѕули створен—÷ нов—÷ рубрики, €к—÷ збереглис€ до цих час—÷в. “ираж виданн€ у –ад€нському —оюз—÷ складав б—÷льше м—÷льйона прим—÷рник—÷в. ƒо сьогодн—÷ газета користу—‘тьс€ попитом та повагою у сво—‘—„ аудитор—÷—„.


1.3. ƒ—÷€льн—÷сть газети прот€гом 2003 - 2006 рок—÷в


«—÷ сво—„ми в—÷дверто антисем—÷стськими погл€дами газета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷ї постала у центр—÷ конфл—÷кту з ћ—÷жнародним антифашистським ком—÷тетом, що ознаменувавс€ судовими справами 2003 року. ∆урнал—÷ст ¬алер—÷й ¬аравка у 2004 роц—÷ з цього приводу опубл—÷кував на —÷нтернет-сайт—÷ "ѕартактивтјЁ статтю. ¬она м—÷стила спробу в—÷дпов—÷сти на питанн€, €ке в ”кра—„н—÷ задавалос€ багатьма: дл€ чого соц—÷ал—÷стам та —„х л—÷деру ќлександру ћорозу знадобилос€ роз—÷грувати антисем—÷тську карту в —÷стор—÷—„ з публ—÷кац—÷€ми професора яременка у газет—÷ "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, котр—÷ р—÷шенн€м Ўевченк—÷вського райсуду в  и—‘в—÷ були визнан—÷ €к розпалююч—÷ м—÷жнац—÷ональну ворожнечу. ÷€ тема вийшла далеко за кордони простого конфл—÷кту м—÷ж ћ—÷жнародним антифашистським ком—÷тетом, що —÷н—÷ц—÷ював позов до суду, та газетою "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ. ¬се б—÷льш—÷й к—÷лькост—÷ людей було зрозум—÷ло, що ћороз використовував цю тему дл€ передвиборчих спекул€ц—÷й. ƒе€к—÷ виписки з—÷ статт—÷ ¬аравки:

"—оц—÷ал—÷стичний –∆нтернац—÷онал, членом €кого стала —оцпарт—÷€ ќлександра ћороза, завжди пишавс€ нац—÷ональною та конфес—÷альною толерантн—÷стю сво—„х член—÷в. јле, схоже, що з приходом туди укра—„нських соц—÷ал—÷ст—÷в ситуац—÷€ може зм—÷нитис€. ¬ ”кра—„н—÷ н—÷ дл€ кого не —‘ секретом, що формально незалежна газета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, що назива—‘ себе "газетою захисту —÷нтерес—÷в сел€нтјЁ, насправд—÷ в—÷рою та правдою дба—‘ про —÷нтереси соц—÷ал—÷ст—÷в. ¬ажко знайти номер, в €кому не було б славлень ќлександру ћорозу та його парт—÷—„. Ќер—÷дко головний соц—÷ал—÷ст виступа—‘ в н—÷й особисто. ƒл€ нас ц—÷каво, про що пише неформальний орган соцпарт—÷—„ у перервах м—÷ж виступами на його полосах ќлександра ћороза.

ƒуже ц—÷кавий матер—÷ал опубл—÷ковано в н—÷й 30 вересн€ 2003 року, тобто у р—÷чницю траг—÷чних под—÷й в Ѕабиному яру. ” статт—÷ професора ¬асил€ яременка "–ƒвре—„ в ”кра—„н—÷: реальн—÷сть без м—÷ф—÷втјЁ ц—÷лком в дус—÷ останн—÷х досл—÷джень в—÷домого сво—„м антисем—÷тизмом 90-р—÷чного ќлександра —олжен—÷цина в –ос—÷—„ стверджу—‘тьс€, що "€к —÷ в минулих стол—÷тт€х, —‘врейство сьогодн—÷ прагне панувати, —÷ вже пану—‘ над укра—„нським народом та збагачу—‘тьс€ за його рахуноктјЁ.

јвтор щедро циту—‘ листи "св—÷домихтјЁ укра—„нц—÷в, котр—÷ пишуть про "зухвал—÷ —‘врейськ—÷ морди на телебаченн—÷тјЁ та про те, що "розфарбований та оплаканий ними голокост у пор—÷вн€нн—÷ з укра—„нською трагед—÷—‘ю дуже бл—÷дийтјЁ. ј дехто јнатол—÷й ћиненко з Ѕровар—÷в пита—‘ у с—÷€ча "мудрого доброго, в—÷чноготјЁ: €к, мовл€в, так вийшло, що н—÷хто серед народних депутат—÷в-укра—„нц—÷в не пов—÷домив, що "останн—÷ 12 рок—÷в ”кра—„ною правл€ть жиди?тјЁ. –∆ дода—‘ до сказаного: "“ак, жиди, або —‘вре—„ - це т—÷, котр—÷ розбудовують свою батьк—÷вщину - –∆зра—„льтјЁ.

«розум—÷ло, що публ—÷кац—÷—„ такого плану, тим б—÷льше, в р—÷дних дл€ соцпарт—÷—„ ќлександра ћороза газетах, не можуть не турбувати широк—÷ кола укра—„нсько—„ громадськост—÷. ¬они —÷ турбують. “ак, ћ—÷жнародний антифашистський ком—÷тет подав до Ўевченк—÷вського районного суду столиц—÷ та в √енпрокуратуру за€ву про закритт€ газети "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ. √олова ком—÷тету ќлександр Ўла—‘н тод—÷ зазначив, що цей "матер—÷ал переповнив чашу терп—÷нн€тјЁ. як в—÷н вважав, "публ—÷кац—÷€ в газет—÷ "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ брехлива в—÷д першого до останнього р€дка. —таттю можна пор—÷вн€ти з тим, що публ—÷кувалос€ в геббельс—÷вськ—÷й "‘ельк—÷шер беобахтертјЁ в фашистськ—÷й √ерман—÷—„... –∆ все це не можна розц—÷нювати —÷накше, €к в—÷дкрите розпалюванн€ м—÷жнац—÷ональних конфл—÷кт—÷втјЁ.

¬ день початку розгл€ду справи соц—÷ал—÷сти "аштували "асний шабаш б—÷л€ буд—÷вл—÷ суду. «—÷бран—÷ ними п—÷кетувальники зустр—÷чали судд—÷в та представник—÷в громадськост—÷ з погрозами та закликами "не йти на поводу св—÷тового с—÷он—÷змутјЁ.

—уд, в к—÷нц—÷ к—÷нц—÷в, газету закрив. ќднак некваплив—÷сть в—÷тчизн€ного правосудд€ —÷ пот—÷к апел€ц—÷й з боку редакц—÷—„ та соц—÷ал—÷ст—÷в зробили свою справу: газета продовжу—‘ виходити. Ѕ—÷льш того, вона продовжу—‘ займатис€ вигадками щодо того, що судд€ Ћюдмила ќхримчук начебто отримала в—÷д ¬адима –абиновича безпосередньо у сво—‘му робочому каб—÷нет—÷ 30 тис. долар—÷в. —амого –абиновича газета —÷рон—÷чно —÷мену—‘ "президентом вс—÷х укра—„нських —‘вре—„втјЁ. “—÷льки два цих моменти - використанн€ неперев—÷рених —÷ €вно нев—÷дпов—÷даючих д—÷йсност—÷ даних та образа словом - вже претендують на збудженн€ нового позову проти газети. “им часом газет€р—÷ почувають себе наст—÷льки в—÷льно, що за€вили про зниженн€ п—÷дписно—„ ц—÷ни на виданн€. як раз до початку виборчо—„ кампан—÷—„!

« таким розвитком под—÷й п—÷шов з житт€ ќлександр Ўла—‘р.

Ќа цьому конфл—÷кти не вичерпались. Ќародний депутат ”кра—„ни ќ. ‘ельдман у жовтн—÷ 2005 року подав позов до суду про захист чест—÷ та досто—„нства у в—÷дношенн—÷ до газети "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ. ѕро це за€вив ‘ельдман на прес-конференц—÷—„ в агентств—÷ ”Ќ–∆јЌ.

" оли на стор—÷нках газети роздмухуютьс€ м—÷жнац—÷ональн—÷ конфл—÷кти, а на м—÷ських вулиц€х бтјўють представник—÷в —÷ншо—„ раси, в—÷ри чи нац—÷ональност—÷ - це не проблема —‘вре—„в, кавказц—÷в чи афроамериканц—÷в. ÷е наша сп—÷льна проблема.тјЁ - наголошував ‘ельдман. ѕредметом позовно—„ за€ви €вл€лас€ абсолютно неприкрита та систематична пропаганда на стор—÷нах "——÷льських в—÷стейтјЁ матер—÷ал—÷в ксенофобського та антисем—÷стського зм—÷сту, €к—÷ не т—÷льки ображали честь та досто—„нство представник—÷в нац—÷онально-етн—÷чних общин в ”кра—„н—÷, але й шкодили м—÷жнародн—÷й репутац—÷—„ держави.

¬ажлим етапом дл€ ус—÷х «ћ–∆, в тому числ—÷ —÷ дл€ "——÷льських в—÷стейтјЁ стала так звана "помаранчева революц—÷€тјЁ 2004 року. ѕро це у грудн—÷ 2004 року написав ≈вген Ѕукет у статт—÷ "—тор—÷нками революц—÷йного самвидавутјЁ на портал—÷ Kipiani.Org: "“рет—÷й тиждень помаранчево—„ революц—÷—„. ќкр—÷м наметового м—÷стечка в центр—÷  и—‘ва, надзвичайно—„ моди на помаранчев—÷ реч—÷, фольклорного вибуху, вона народила ще й силу-силенну ус—÷л€кого друкованого продукту, €кий безкоштовно розповсюджувавс€ серед учасник—÷в страйку. ј почалос€ все, памтјў€таю, з—÷ спецвипуску газети "≈кспрестјЁ, €ка величезними л—÷терами пов—÷домл€ла з першо—„ стор—÷нки про початок ¬сеукра—„нського страйку. ¬же за к—÷лька дн—÷в до не—„ долучилис€ "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, "—лово ѕросв—÷титјЁ, "’рещатиктјЁ, "¬исокий замоктјЁ, "”кра—„на молодатјЁ, бюлетень "“ак!тјЁ та —÷нш—÷, засв—÷тивс€ помаранчевим кольором —÷ знайомий багатьом покол—÷нн€м ки€н "¬еч—÷рн—÷й  и—„втјжтјЁ.

Ќа р—÷чницю помаранчево—„ революц—÷—„ прихильн—÷сть до не—„ «ћ–∆ р—÷зко зм—÷нилас€. 24 листопада 2005 року в є 137 (17815) газети захисту —÷нтерес—÷в сел€н ”кра—„ни вм—÷щено —÷нформац—÷йно-анал—÷тичний огл€д "ћайдан - живетјЁ. јвтор —ерг—÷й —коробагатько, розгл€даючи плюси та м—÷нуси насл—÷дк—÷в ѕомаранчево—„ революц—÷—„, в—÷дзнача—‘: багато хто в ”кра—„н—÷ дос—÷ ставитьс€ до не—„ негативно. “ож констату—‘: "ўе тижн—÷в зо два тому зтјў€вилис€ пропозиц—÷—„ в—÷дтепер св€ткувати перемогу ѕомаранчево—„ революц—÷—„ щороку - €к ƒень —вободи. “а чи ж ус—÷ громад€ни ”кра—„ни згодн—÷ з таким визначенн€м —÷ таким св€ткуванн€м? ќн —÷ нин—÷ нав—÷ть у  и—‘в—÷ 22 листопада мали м—÷iе протестн—÷ акц—÷—„. ј в ƒонецьку, Ћуганську, р€д—÷ —÷нших м—÷ст в—÷дбувалис€ м—÷тинги п—÷д гаслом "–—÷к ћайдану - р—÷к обманутјЁ. ” ’арков—÷ прихильники —ƒѕ”(о) "аштували шоу п—÷д назвою "’то б—÷льше локшини на вухах нам нав—÷шавтјЁ - кидали макаронн—÷ вироби у в—÷дра з —÷менами де€ких пол—÷тик—÷в. ” ——÷мферопол—÷ взагал—÷ демонстративно витирали ноги помаранчевими прапорами... Ќа думку огл€дача, нин—÷шн—÷й "ад—÷ сл—÷д негайно розпочати виправленн€ помилок, част—÷ше зв—÷тувати перед народом за сво—„ д—÷—„, зрештою припинити перет€гуванн€ "адного каната, бо дедал—÷ част—÷ше ѕомаранчеву революц—÷ю —÷менують "революц—÷—‘ю —÷люз—÷йтјЁ. јдже, принаг—÷дно нагаду—‘ автор, ѕрезидент —÷ще тод—÷ сказав: люди зрозум—÷ли, що "аду можна перемогти...тјЁ

«агалом, за пер—÷од 2003 - 2006 рок—÷в п—÷д час судових справ навколо виданн€ та зм—÷н у державн—÷й "ад—÷ газета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ не зм—÷нювала сво—‘—„ традиц—÷йно—„ мови та тематики, залишаючись в першу чергу газетою дл€ сел€н.

–озд—÷л 2. ѕроблематика с—÷льського господарства ”кра—„ни на стор—÷нках газети "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ


”кра—„на зараз сто—„ть на шл€ху розбудови. ” звтјў€зку з цим у р—÷зних галуз€х, зокрема, у с—÷льському господарств—÷, виника—‘ та —÷сну—‘ багато проблем. √азета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ сво—„ми матер—÷алами намага—‘тьс€ торкнутис€ —„х €к на державному р—÷вн—÷, так —÷ на приклад—÷ людських доль жител—÷в села. —аме тому виданн€ користу—‘тьс€ повагою та попитом серед мешканц—÷в с—÷льсько—„ м—÷iевост—÷.

2006 р—÷к дл€ охарактеризувавс€ такими ключовими проблемними питанн€ми дл€ села: урожай року, проблема подорожчанн€ енергетичних ресурс—÷в, проблема зростанн€ с—÷льського безроб—÷тт€. ¬они були висв—÷тлен—÷ та проанал—÷зован—÷ газетою "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ.

“ема урожаю сто—„ть дуже гостро. ѕ—÷сл€ неврожайного 2004 року, коли хл—÷б доводилос€ закупл€ти за кордоном, а б—÷льш—÷сть фермерських господарств не змогли розплатитис€ з кредитами, перед с—÷льським господарством постала ще одна проблема - морози с—÷чн€-лютого 2006 року, що знищили пос—÷ви озимих. Ѕ—÷льш—÷сть зернових довелос€ зас—÷вати заново. "—÷тку на сход—÷ та п—÷вдн—÷ ”кра—„ни була спека, що теж негативно вплинуло на майбутн—÷й хл—÷б. ¬с—÷ ц—÷ под—÷—„ були в—÷дображен—÷ на стор—÷нках "——÷льських в—÷стейтјЁ.

«окрема, газетою пер—÷одично надавалас€ —÷нформац—÷€ про х—÷д пос—÷вно—„ та збирально—„ кампан—÷й п—÷д заголовком "’л—÷б ”кра—„нитјЁ в рубриц—÷ першо—„ полоси "« пов—÷домлень —÷нформагентствтјЁ.

"”кра—„нський коровай з кожним днем ста—‘ все важчим, а с—÷льгосптоваровиробники тим часом долають останн—÷ рубеж—÷ жнив... —таном на 16 серпн€ ранн—÷ зернов—÷ та зернобобов—÷ скошено майже на 10,9 млн. га, або 89 в—÷дсотках запланованого. «ерна намолочено 27,445 млн. тонн при середн—÷й врожайност—÷ 25,4 ц/га...тјЁ ["——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 96, 22 серпн€ 2006 року]

"«а оперативними даними, на 23 серпн€ 2006 року в ”кра—„н—÷ зернов—÷ та зернобобов—÷ культури скошено б—÷льш €к на 14,6 млн. га (78 %), намолочено зерна близько 29 млн. тонн... јктивно ведетьс€ п—÷дготовка “—рунту п—÷д пос—÷в озимих культур: вже зорано 7,5 млн. га, або 75 % запланованих площ.тјЁ ["——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 98, 26 серпн€ 2006 року]

"«а оперативними даними з рег—÷он—÷в, станом на 28 серпн€, в ”кра—„н—÷ зернов—÷ та зернобобов—÷ культури скошено на площ—÷ 11 млн. 872 тис. га (81 %), намолочено зерна 29 млн. 654 тис. тонн... –озпочато с—÷вбу озимого р—÷паку. ¬же зас—÷€но 175 тис. га, що становить 39 % в—÷д запланованого.тјЁ ["——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 100, 31 серпн€ 2006 року]

"¬ ”кра—„н—÷ на 1 вересн€ обмолочено 82 % пос—÷в—÷в зернових —÷ зернобобових культур (11,968 млн. га)... Ќамолочено 29,84 млн. тонн зерна проти 33,16 млн. тонн на аналог—÷чну дату минулого року. —ередн€ врожайн—÷сть ранн—÷х зернових —÷ зернобобових культур становить 24,9 ц/га (на 1 вересн€ 2005 р. - 26,4 ц/га)... ["——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 102, 5 вересн€ 2006 року]

–∆нформативн—÷ блоки "’л—÷б ”кра—„нитјЁ в ос—÷нн—÷х випусках газети зм—÷нили назву на "ќс—÷нь на ланах ”кра—„нитјЁ.

"«а оперативними даними з рег—÷он—÷в, станом на 8 вересн€ 2006 року в ”кра—„н—÷ зернов—÷ та зернобобов—÷ культури скошено на площ—÷ 12 млн. 109 тис. га (83 %), намолочено зерна 29 млн. 979 тис. тонн. « них пшениц—÷ отримано 14 млн. 774 тис. тонн (середн€ врожайн—÷сть - 27,1 ц/га)... –озпочато збиранн€ цукрових бур€к—÷в. —олодких корен—÷в викопано на площ—÷ 6 тис. га, накопано 151 тис. тонн при середн—÷й врожайност—÷ 265 ц/га... “рива—‘ п—÷дготовка “—рунту п—÷д пос—÷в озимих культур: уже зорано 6 млн. 633 тис. га, або 88% в—÷д запланованих площтјж ” степов—÷й зон—÷ кра—„ни, а також у ’арк—÷вськ—÷й, ѕолтавськ—÷й, —умськ—÷й, „ерн—÷г—÷вськ—÷й —÷ ∆итомирськ—÷й област€х розпочато с—÷вбу озимих зернових культур. ¬сього пос—÷€но озимих на площ—÷ 336 тис. га (близько 5 % в—÷д запланованого).ї ["——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 105, 12 вересн€ 2006 року]

јнал—÷зуючи ц—÷ блоки —÷нформац—÷—„, можна зробити певн—÷ висновки: —÷нформац—÷€, що надавалас€ дл€ них в основному ѕрес-службою ћ—÷н—÷стерства аграрно—„ пол—÷тики ”кра—„ни, м—÷стить у соб—÷ т—÷льки статистичн—÷ дан—÷, пор—÷вн€нн€ результат—÷в тощо, ц—÷ллю €ких —‘ —÷нформуванн€ читача про х—÷д польових роб—÷т. « —„х допомогою п—÷д—÷ймаютьс€ так—÷ проблеми: пор—÷вн€но затриман—÷ сроки ходу жнив, нижча, н—÷ж у 2005 роц—÷ врожайн—÷сть культур. јле в—÷дсоток експорту зерна залишитьс€ на минулому р—÷вн—÷:

"≈кспорт зернових культур в поточному роц—÷ становитиме не менш н—÷ж 10 млн. тонн... ќсоблив—÷стю нин—÷шнього сезону —‘ те, що практично на вс—÷ с—÷льськогосподарськ—÷ культури зросла ц—÷на... Ќайближч—÷ 10 рок—÷в можуть бути дуже вдалими дл€ аграр—÷—„в, оск—÷льки на зовн—÷шн—÷х ринках —‘ попит на с—÷льгосппродукц—÷ю —÷ склада—‘тьс€ виг—÷дна ц—÷на.... Ќа сьогодн—÷ в ”кра—„н—÷ близько 4 млн. тонн пшениц—÷ перебува—‘ "поза ринкомтјЁ, оск—÷льки за проте—„ном ц€ пшениц€ продовольча, але пошкодженн€ клопом-черепашкою перевищу—‘ 2 %, тому таке зерно може бути експортоване лише €к фуражне... ” 2005 - 2006 маркетинговому роц—÷ ”кра—„на експортувала рекордний обс€г зернових - понад 13 млн. тонн. тјЁ ["«ерно - на експорттјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 106, 14 вересн€ 2006 року]

÷€ статт€ в—÷дкрива—‘ ще дв—÷ важлив—÷ проблеми: втрати в—÷д шк—÷дник—÷в урожаю, €к—÷сть майбутнього хл—÷ба та встановленн€ нових ц—÷н на зерно.

ѕитанн€ €кост—÷ стало нагальним ще на початку жнив:

"–∆стотн—÷ розб—÷жност—÷ в оц—÷нках €кост—÷ хл—÷ба, доставленого на елеватори, почали викликати занепоко—‘нн€ у багатьох с—÷льгоспвиробник—÷в. ¬ одних випадках клас зерна експерти визначають за вм—÷стом б—÷лка, в —÷нших - по клейковин—÷... ” питанн—÷ визначенн€ €кост—÷ мус€ть бути абсолютна ч—÷тк—÷сть, однозначн—÷ критер—÷—„ оц—÷нки. –∆накше аграр—÷€м не уникнути перманентних конфл—÷кт—÷в —÷ значних матер—÷альних втрат... як—÷сть ма—‘ визначатис€ виключно до б—÷лку. ќднак на€вн—÷сть численних субтјў—‘ктивних п—÷дход—÷в д—÷йсно потребу—‘ терм—÷нового втручанн€  абм—÷ну...тјЁ ["як оц—÷нити €к—÷сть вирощеного хл—÷батјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 81, 18 липн€ 2006 року]

’оча були й вин€тки:

"—правжньою сенсац—÷—‘ю цьогор—÷чних жнив на ¬олин—÷ стала висока €к—÷сть вирощених озимих культур. “ак, у пшениц—÷ вм—÷ст клейковини становить 15, а б—÷лка - нав—÷ть б—÷льш €к 16 %. “о ж €к—÷сть - вище першокласно—„. јдже, за прийн€тими стандартами, пшениц€ першого класу повинна мати вм—÷ст б—÷лка не менше 14 %... ќтже, волинське зерно перевершу—‘ —‘вропейськ—÷ стандарти, де вм—÷ст б—÷лка у зерн—÷ повинен становити 15,5 %. ј це значить, що заруб—÷жн—÷ трейдери готов—÷ закупити такий урожай нав—÷ть без будь-€ких митних платеж—÷в.тјЁ ["—енсац—÷йна новинатјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 92, 11 серпн€ 2006 року]

“оркалас€ газета —÷ проблеми ц—÷ни на зерно:

"ћ—÷нагропол—÷тики рекоменду—‘ аграр—÷€м не посп—÷шати з реал—÷зац—÷—‘ю зерна... ћ—÷н—÷стр упевнений, що с—÷льгоспвиробники не продаватимуть зерно нижче 700 грн. за тонну... ћ—÷н—÷стерство зробить все дл€ того, щоб ц—÷на на ринку "була пристойноютјЁ. ["ћ—÷нагропол—÷тики рекоменду—‘тјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 79, 13 липн€ 2006 року]

"Ќа св—÷тових ринках спостер—÷га—‘тьс€ тенденц—÷€ до подорожчанн€ пшениц—÷, що повтјў€зано з неврожа—‘м у р€д—÷ кра—„н, зокрема у —Ўј та јвстрал—÷—„. Ќаприклад, у –ос—÷—„ ц—÷ни на пшеницю нового врожаю т—÷льки за останн—÷й тиждень зросли на 10 %... ‘ранцузька пшениц€ подорожчала з 144 до 162 долар—÷в за тонну, американська - з 147 до 149 долар—÷в —Ўј. ÷€ ситуац—÷€ виг—÷дна дл€ укра—„нських хл—÷бороб—÷в...тјЁ ["÷е мають знати хл—÷боробитјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 83, 21 липн€ 2006 року]

" аб—÷нет ћ—÷н—÷стр—÷в ”кра—„ни вживатиме регул€торних заход—÷в на ринку зерна... ѕередбача—‘тьс€, що јграрний фонд закупить до державного резерву 400 тис. тонн продовольчого зерна врожаю 2006 року. ¬—÷це-премтјў—‘р-м—÷н—÷стр —÷н—÷ц—÷ював зустр—÷ч з пров—÷дними зернотрейдерами дл€ розробки спри€тливих умов експорту укра—„нського зерна...тјЁ ["”р€д регулюватиме ринок зернатјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 100, 31 серпн€ 2006 року]

"ћ—÷н—÷стерство агарно—„ пол—÷тики ”кра—„ни пропону—‘ вид—÷лити з держбюджету на 2006 р—÷к 470 млн. грн. на закуп—÷влю јграрним фондом 155 тис. тонн цукру до продовольчого резерву ”кра—„ни... –азом з тим... на зас—÷данн—÷  ом—÷тету ¬ерховно—„ –ади з питань јѕ  —÷ земельно—„ пол—÷тики... висловлювалос€ незадоволенн€ роботою ћ—÷н—÷стерства ф—÷нанс—÷в ”кра—„ни з ф—÷нансуванн€ јѕ . Ќаголошувалос€, що де€к—÷ ц—÷льов—÷ програми не були проф—÷нансован—÷ взагал—÷... јграрний фонд ма—‘ нам—÷р закупити в 2006/2007 ћ– 565 тис. тонн пшениц—÷ —÷ жита, а також 180 тис. тонн бур€кового цукру дл€ формуванн€ державного продовольчого резерву.тјЁ ["÷укор - у продрезервтјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 106, 14 вересн€ 2006 року]

“обто за спри€нн€м держави при правильному встановленн—÷ ц—÷ни аграр—÷—„ певний час зможуть займати передов—÷ м—÷i€ по експорту на ринку зерна. ƒуже важливим кроком дл€ цього може бути п—÷дписанн€ меморандуму м—÷ж  аб—÷нетом ћ—÷н—÷стр—÷в ”кра—„ни та пров—÷дними експортерами зерна, про —÷н—÷ц—÷юванн€ €кого за€влено у вищезгаданому матер—÷ал—÷. —ерйозний крок у напр€мку експорту було зроблено в минулому сезон—÷, тому у держави вже —‘ певн—÷ напрацюванн€. јле заважа—‘ несво—‘часне ф—÷нансуванн€ цих операц—÷й ћ—÷н—÷стерством ф—÷нанс—÷в. ƒо того ж, нема—‘ —÷нформац—÷—„ щодо вже проведених закуп—÷вель у продрезерв, а це питанн€ —‘ головним дл€ перес—÷чних громад€н, бо в—÷д —„х обтјў—‘му буде залежати ц—÷на на майбутн—÷й хл—÷б та цукор. ј держкомрезерв ще у липн—÷ за€вив про готовн—÷сть до закуп—÷вл—÷ зерна. ќстанн—÷ торги планувалос€ провести 17 жовтн€ 2006 року.

Ќа ринку зерна в—÷дбувалис€ злочинн—÷ д—÷€нн€:

"÷ього року прац—÷вники орган—÷в внутр—÷шн—÷х справ розкрили понад 140 злочин—÷в, повтјў€заних —÷з збиранн€м урожаю, —÷ злочин—÷в на рину зерна... Ќайпоширен—÷шими злочинами —‘ зловживанн€ у сфер—÷ закуп—÷вл—÷ зерна в ƒержрезерв —÷ јграрний фонд, зловживанн€ кер—÷вниками зерносховищ, розкраданн€ кошт—÷в, вид—÷лених на закуп—÷влю зерна, а також зловживанн€ —÷з зерном, €ке знаходитьс€ п—÷д арештом або в застав—÷.тјЁ ["«ловживанн€ на ринку зернатјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 90, 8 серпн€ 2006 року]

Ќадавалас€ у газет—÷ —÷нформац—÷€ по переробц—÷ с—÷льськогосподарських культур, зокрема цукру:

"120 цукрових завод—÷в ”кра—„ни за€вили про готовн—÷сть нин—÷шнього року виробл€ти цукор... Ќа п—÷дготовку матер—÷ально—„ бази напередодн—÷ нового сезону цукровар—÷нн€ заводи витратили понад 500 млн. грн. ѕрогноз асоц—÷ац—÷—„ щодо виробництва цукру з врожаю цукрових бур€к—÷в 2006 року на р—÷вн—÷ 2,1 - 2,4 млн. тонн (тор—÷к 115 заводами було вироблено 1,89 млн. тонн бур€кового цукру)... ¬ ”кра—„н—÷ практично без державно—„ допомоги уже на 50 % пос—÷вних площ в 2005 -2006 роках вирощуютьс€ цукров—÷ бур€ки з врожайн—÷стю 450 -550 ц/га та соб—÷варт—÷стю 1 тонни 25 дол. —Ўј, що —‘ п—÷дставою дл€ серйозно—„ конкуренц—÷—„ укра—„нських цукрових бур€к—÷в та цукру на —‘вропейських ринкахтјЁ ["120 завод—÷в готов—÷ до переробки бур€к—÷втјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 98, 26 серпн€ 2006 року]

"—ѕ "яреськ—÷вський цукровий заводтјЁ першим на ѕолтавщин—÷ розпочав сезон цукровар—÷нн€... ¬ рег—÷он—÷ працюватимуть девтјў€ть з дес€ти завод—÷в галуз—÷... ѕрогнозований обс€г загот—÷вл—÷ цукросировини - 2 млн. 316 тис€ч тонн. —ередн€ вага корен€ - 305 грам—÷в, що на 16 грам—÷в менше минулор—÷чно—„. ѕроте цукрист—÷сть становить 15,08 % —÷ перевищу—‘ минулор—÷чну. ["–озпочавс€ сезон цукровар—÷нн€тјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 100, 31 серпн€ 2006 року]

"«а оперативними даними на 12 вересн€, цукров—÷ заводи ”кра—„ни виробили 15 тис. тонн цукру... ƒо переробки цукрових бур€к—÷в уже приступили 9 цукрових завод—÷в у ¬—÷нницьк—÷й,  и—„вськ—÷й,  —÷ровоградськ—÷й, ѕолтавськ—÷й —÷ ’арк—÷вськ—÷й област€х. Ќа сьогодн—÷ заводами перероблено 130 тис. тонн цукрових бур€к—÷в, а всього на заводи над—÷йшло близько 240 тис. тонн бур€к—÷в... ¬иробництво цукру поточного маркетингового року становитиме 2,135 млн. тонн. ÷ього сезону до переробки цукрових бур€к—÷в приступл€ть 119 завод—÷в...тјЁ ["÷укор - у продрезервтјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 106, 14 вересн€ 2006 року]

јнал—÷зуючи —÷нформац—÷ю, можна зробити висновки про зм—÷ни у виробництв—÷ цукру. ¬ 2006 роц—÷ до роботи приступило 119 завод—÷в проти 115 у минулому. ¬—÷дпов—÷дно оч—÷ку—‘тьс€ прир—÷ст виробництва. ѕроблеми, €к—÷ п—÷д—÷ймаютьс€: нижча врожайн—÷сть цукрових бур€к—÷в, в—÷дсутн—÷сть сталих закуп—÷вельних ц—÷н та в—÷дстроченн€ закуп—÷вель цукру державою - проблематика, —÷дентична питанн€м з урожа—‘м зернових культур.

—ерйозною проблемою стало подорожчанн€ нафти та газу на ринку ”кра—„ни. ÷е значно зб—÷льшило витрати на с—÷льгоспроботи та поставило виробник—÷в у непевне становище перед новим зб—÷льшенн€м ц—÷н.

"”кра—„нськ—÷ нафтопереробн—÷ заводи скоротили виробництво автомоб—÷льного бензину на 15,3 %, або на 319,4 тис. тонн... ћ—÷н—÷стерство економ—÷ки прогнозу—‘ подальше незначне зростанн€ ц—÷н на нафтопродукти... « 1 вересн€ –ос—÷€ плану—‘ п—÷двищити експортне мито на 16,6 долара за тонну - до 216,4 доллара за тонну...тјЁ ["—итуац—÷€ на ринку нафтопродукт—÷втјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 78, 11 липн€ 2006 року]

“обто у липн—÷ прогнозувалос€ лише незначне подорожчанн€. јле вже серпнева статт€, присв€чена ц—÷й тем—÷, вийшла п—÷д заголовком "Ѕензин дорожча—‘ щодн€ тјЁ:

"” ƒонецьку на ј«— бензин дорожча—‘ щодн€ на 10-20 коп—÷йок... «а прогнозами, найближчим часом в—÷дбудетьс€ нове подорожчанн€ бензину, —÷ ц—÷на на нього дос€гатиме 5 гривень за л—÷тр. "якщо так дал—÷ п—÷де, ц—÷ни зростатимуть, ми д—÷йдемо до —‘вропейського р—÷вн€ тјЁ, - коменту—‘ ситуац—÷ю комерц—÷йний директор ј«— " осмостјЁ –∆ван –—‘д—÷н...тјЁ ["——÷льськ—÷ в—÷ст—÷ тјЁ, є 89, 4 серпн€ 2006 року]

ѕрогнози справдилис€. ¬—÷дбувалос€ поступове скороченн€ нафтопереробки, зростали ц—÷ни на паливо.

"” јвтономн—÷й республ—÷ц—÷  рим ц—÷ни на бензин зросли в середньому на 20 коп—÷йок. ÷—÷на на бензин марки ј-98 доходить до 5,50 грн. за л—÷тр... ” ѕолтав—÷ та  ременчуку на ј«— продовжують зростати ц—÷ни на бензин. ѕрактично на вс—÷х заправках м—÷ста ц—÷ни зб—÷льшуютьс€ на 10-20 коп—÷йок через кожн—÷ дек—÷лька дн—÷в... ƒизельне пальне кошту—‘ 4,10 грн. за л—÷тр... ÷—÷на на бензин та дизельне паливо в Ћуганськ—÷й област—÷ трималас€ стаб—÷льною до середини липн€ - початку жнив, а пот—÷м почала зростати на 2,6 % дл€ дизельного палива, 4,6-7,6 % дл€ бензину р—÷зних марок...тјЁ ["ј ц—÷ни на бензин скажен—÷ють тјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 92, 11 серпн€ 2006 року]

¬исв—÷тлила газета спробу подолати тотальне зб—÷льшенн€ ц—÷н на паливо:

"ћ—÷н—÷стр палива —÷ енергетики ”кра—„ни ёр—÷й Ѕойко домовивс€ з нафтотрейдерами про граничну роздр—÷бну ц—÷ну на бензин ј-95 на р—÷вн—÷ 4,70 грн./л—÷тр, дизельного пального - 4,10 грн./л—÷тр. √овор€чи про питанн€ ц—÷ново—„ пол—÷тики на ринку нафтопродукт—÷в, м—÷н—÷стр особливо наголосив, що головним завданн€м ур€ду, на його думку, —‘ усуненн€ спекул€тивно—„ складово—„ п—÷д час зростанн€ ц—÷н на нафту —÷ нафтопродукти, викликане обтјў—‘ктивними ринковими причинами. тјЁ ["Ќафтотрейдери пооб—÷ц€литјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 94, 17 серпн€ 2006 року]

ѕитанн€ газово—„ проблеми залиша—‘тьс€ в—÷дкритим. –обилис€ спроби введенн€ загально—„ економ—÷—„ енергонос—÷—„в:

"Ќј  "Ќафтогаз ”кра—„нитјЁ —÷н—÷ц—÷ю—‘ введенн€ диференц—÷йованих тариф—÷в на природний газ, що реал—÷зу—‘тьс€ населенню, —÷ встановленн€ р—÷чних норм споживанн€ газу... ѕерех—÷д при розрахунках до р—÷чних обс€г—÷в споживанн€ спри€тиме економ—÷—„ газу, при цьому в—÷дпаде необх—÷дн—÷сть в щом—÷с€чному перерахунку плати за газ...тјЁ ["«аради економ—÷—„ газутјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 83, 21 липн€ 2006 року]

јле п—÷двищенн€ тариф—÷в стало необх—÷дним дл€ розрахунку з поставниками цього палива:

"Ќац—÷ональна ком—÷с—÷€ регулюванн€ електроенергетики ухвалила р—÷шенн€ п—÷двищити з 1 вересн€ 2006 року тарифи дл€ населенн€ на 25 %. Ќа зас—÷данн—÷ Ќ –≈ наголошувалос€, що дане п—÷двищенн€ —‘ другим етапом приведенн€ тариф—÷в на електроенерг—÷ю дл€ населенн€ до економ—÷чно об“—рунтованого р—÷вн€... ¬насл—÷док п—÷двищенн€ тарифи дос€гнуть дл€ населенн€, що прожива—‘ в с—÷льськ—÷й м—÷iевост—÷, - 18,75 коп. за 1 к¬т/год. без ѕƒ¬...тјЁ ["√аз дорожча—‘ —÷ дорожча—‘тјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 84, 25 липн€ 2006 року]

ѕлановане подорожчанн€ викликало масове незадоволенн€ та протести з боку профсп—÷лок —÷ опозиц—÷йних пол—÷тичних сил. —тала важливою спроба п—÷ти на сп—÷вроб—÷тництво з –ос—÷—‘ю.

"”часть ”кра—„ни в розробц—÷ газових родовищ –ос—÷—„ зд—÷йснюватиметьс€ через —ѕ "”кргаз-≈нерготјЁ... «ј“ "”кргаз-≈нерготјЁ —÷ компан—÷€ "–ос”кр≈нерготјЁ п—÷дписали 5-р—÷чний контракт про поставки середньоаз—÷атського та рос—÷йського природного газу до ”кра—„ни за ц—÷ною 95 долар—÷в за тис€чу кубометр—÷в...тјЁ ["ѕерспективи сп—÷льно—„ роботи на газовому ринкутјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 94, 17 серпн€ 2006 року]

ўе одна проблема, висв—÷тлена газетою, - зайн€тост—÷ с—÷льського населенн€, ма—‘ дв—÷ сторони конфл—÷кту: з одного боку, фермерськ—÷ господарства завжди надають ваканс—÷—„, з —÷ншого - нема—‘ бажаючих працювати на запропонованих роботах.

"—т—÷йка тенденц—÷€ до зростанн€ с—÷льського безроб—÷тт€ збер—÷га—‘тьс€ вже прот€гом к—÷лькох рок—÷в. «а 6 м—÷с€ц—÷в поточного року вона ще б—÷льше зм—÷цн—÷ла... ¬одночас служба зайн€тост—÷ зв—÷ту—‘ про перевиконанн€ державно—„ програми зайн€тост—÷ населенн€. “а, на жаль, це не стосу—‘тьс€ с—÷льсько—„ м—÷iевост—÷...тјЁ ["«ростанн€ с—÷льського безроб—÷тт€тјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 89, 4 серпн€ 2006 року]

ѕроблем у с—÷льському господарств—÷ ”кра—„ни значна к—÷льк—÷сть, але головне, що держава намага—‘тьс€ вир—÷шувати —„х, у тому числ—÷ шл€хом додаткового ф—÷нансуванн€:

"” проект—÷ ƒержавного бюджету-2007 на п—÷дтримку розвитку аграрного сектору та забезпеченн€ соц—÷ально—„ сфери села передбачаютьс€ видатки у сум—÷ 12,8 млрд. грн. Ќа 27,5 % передбачено зб—÷льшенн€ видатк—÷в на виробнич—÷ програми ћ—÷н—÷стерства аграрно—„ пол—÷тики. ƒодатков—÷ видатки будуть спр€мован—÷ на дотуванн€ продукц—÷—„ тваринництва та кредитну п—÷дтримку виробник—÷в с—÷льськогосподарсько—„ продукц—÷—„ - у сум—÷ 1 млрд. 567,3 млн. грн.; ф—÷нансову п—÷дтримку п—÷дпри—‘мств јѕ  через механ—÷зм здешевленн€ кредит—÷в - 393,1 млн. грн.; часткову компенсац—÷ю вартост—÷ складно—„ техн—÷ки в—÷тчизн€ного виробництва - 100 млн. грн.тјЁ ["ƒодатков—÷ видатки на потреби селатјЁ, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, є 108, 19 вересн€ 2006 року]

“аким чином, газета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ точно та безкомпром—÷сно висв—÷тлю—‘ проблематику с—÷льського господарства та намага—‘тьс€ дати обтјў—‘ктивну оц—÷нку, анал—÷з та "асн—÷ пропозиц—÷—„ щодо вир—÷шенн€ нагальних питань дл€ жител—÷в с—÷льсько—„ м—÷iевост—÷.

¬исновки


√азета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ €вл€—‘тьс€ обтјў—‘ктом висв—÷тленн€ проблематики с—÷льського господарства ”кра—„ни. ¬ коло —„—„ зору потрапл€ють проблеми, важлив—÷ не т—÷льки дл€ держави, але й особист—÷ жител—÷в с—÷льсько—„ м—÷iевост—÷. –убрики виданн€ ор—÷—‘нтован—÷ на широке коло читач—÷в, але основний напр€мок - —÷нформац—÷€ дл€ перес—÷чного с—÷льського читача. ÷е по€сню—‘тьс€ мовою газети, тематикою —„—„ матер—÷ал—÷в.

¬ курсов—÷й робот—÷ анал—÷зувалис€ основн—÷ проблеми с—÷льського господарства у поточний час, €к—÷ висв—÷тлювалис€ виданн€м у пер—÷од з початку липн€ до к—÷нц€ вересн€: урожай 2006 року, проблема подорожчанн€ енергоресурс—÷в та безроб—÷тт€ у сел—÷. ƒл€ висв—÷тленн€ теми використовувалис€ матер—÷али, що входили до р—÷зних тематичних рубрик газети, але в—÷дпов—÷дали задан—÷й мет—÷ курсово—„ роботи.

Ќезважаючи на нижч—÷ у пор—÷вн€нн—÷ з минулим маркетинговим роком показники урожайност—÷, в ”кра—„н—÷ з—÷брана достатн€ к—÷льк—÷сть хл—÷ба. «араз сто—„ть питанн€ експорту укра—„нсько—„ пшениц—÷. «а кордоном готов—÷ робити закупки, але цьому процесу заважа—‘ дос—÷ не створена законодавча база. Ќаш—÷ поставники змушен—÷ простоювати на кордонах та сплачувати мито. ¬—÷дпов—÷дн—÷ закони по експорту не приймаютьс€ вже три м—÷с€ц—÷. ÷ьому можливо заважали проблеми з формуванн€м парламенту, €к—÷ теж висв—÷тлювалис€ газетою "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ. «а кордоном ц—÷на на укра—„нську пшеницю —‘ стало високою, тому спри€нн€ —„—„ реал—÷зац—÷—„ повинно стати нагальним питанн€м дл€ держави.

ѕроблема подорожчанн€ палива та газу стала дуже важливою, бо виникла €краз у пер—÷од жнив. якщо спочатку оч—÷кувалос€ лише незначне зб—÷льшенн€ ц—÷ни на бензин та дизельне паливо, то в середин—÷ сезону варт—÷сть почала зростати. Ќараз—÷ держав—÷ вдалос€ зупинити та стаб—÷л—÷зувати ц—÷ни. ѕитанн€ з газом дос—÷ залиша—‘тьс€ в—÷дкритим.

Ѕезроб—÷тт€ ма—‘ дв—÷ сторони конфл—÷кту: з одного боку, фермерськ—÷ господарства завжди надають ваканс—÷—„, з —÷ншого - нема—‘ бажаючих працювати на запропонованих роботах. “ому вир—÷шувати цю проблему треба поступово.

√азета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ у сво—„х матер—÷алах висв—÷тлю—‘ проблематику с—÷льського господарства та намага—‘тьс€ дати обтјў—‘ктивну оц—÷нку, анал—÷з та "асн—÷ пропозиц—÷—„ щодо вир—÷шенн€ нагальних питань дл€ жител—÷в с—÷льсько—„ м—÷iевост—÷. Ќа даний момент "——÷льск—÷ в—÷ст—÷тјЁ - поширене та шановане сво—‘ю аудитор—÷—‘ю виданн€.

ƒодатки

ƒодаток 1

ѕередплатн—÷ тираж—÷ де€ких укра—„нських газет у вересн—÷ 2006 року

"——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ

435.823

"√олос ”кра—„нитјЁ (укр. та рос.)

122.400

" омун—÷сттјЁ (укр. та рос.)

89.981

"”р€довий кур—‘ртјЁ

82.133

"”кра—„на молодатјЁ

58.734

"ќбр—÷йтјЁ ѕ–∆Ѕ

47.442

"ѕрац€ —÷ зарплататјЁ

42.514

"¬—÷ст—÷ ÷ентрально—„ сп—÷лкитјЁ

39.675

"–об—÷тнича газетатјЁ (укр. та рос.)

30.219

"“овариштјЁ (укр. та рос.)

28.360

"‘акты и комментариитјЁ

по п€тниц€х

21.839

116.832

"ќсв—÷та ”кра—„нитјЁ

17.413

"ƒзеркало тижн€тјЁ (укр. та рос.)

16.715

"”кра—„нський футболтјЁ

9.868

"¬еч—÷рн—÷й  и—„втјЁ

9.341

"Ќародна арм—÷€тјЁ

8.979

"—егодн€тјЁ

7.366

"Ќародне словотјЁ

6.395

"Ћ—÷тературна ”кра—„натјЁ

5.430

"ѕравда ”краинытјЁ

5.058

"ћолодь ”кра—„нитјЁ

3.127

"√оворить —÷ показу—‘ ”кра—„натјЁ

3.038

"Ќародна газетатјЁ

2.672

"ƒемократична ”кра—„натјЁ

2.596

"¬еч—÷рн—÷ в—÷ст—÷тјЁ

по п€тниц€х (укр. та рос.)

2.552

3.628

" ультура —÷ житт€тјЁ

2.511

"ƒеньтјЁ (укр. та рос.)

2.400

"”кра—„нська осв—÷татјЁ

2.393


ƒодаток 2


21.07.2004 | ”краинские социалисты и антисемитизм


∆урналист ¬алерий ¬аравка опубликовал на »нтернет-сайте "ѕартактив" прелюбопытную статью. ¬ ней содержитс€ попытка ответа на вопрос, который давно уже многими задаетс€ в ”краине: дл€ чего социалистам и их лидеру јлександру ћорозу понадобилось разыгрывать антисемитскую карту в истории с публикаци€ми профессора яременко в газете "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷", которые решением Ўевченковского райсуда  иева признаны разжигающими межнациональную рознь. Ёта тема вышла далеко за пределы простого конфликта между ћеждународным антифашистским комитетом, инициировавшим иск в суд, и газетой "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷ї. —егодн€ все большему числу людей пон€тно, что ћороз со товарищи использует эту тему дл€ предвыборных спекул€ций. ¬прочем, предоставим слово журналисту ¬алерию ¬аравке. —оциалистический »нтернационал, в который вступила —оцпарти€ јлександра ћороза, всегда гордилс€ национальной и конфессиональной толерантностью своих членов. Ќо, похоже, с приходом туда украинских социалистов ситуаци€ может изменитьс€.

¬ ”краине ни дл€ кого не составл€ет секрета, что формально независима€ газета "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷ ", именующа€ себ€ "газетой защиты интересов кресть€н", на самом деле верой и правдой обслуживает интересы социалистов. “рудно обнаружить номер газеты, в котором бы не было славословий об јлександре ћорозе или о его партии. Ќередко главный социалист страны выступает в ней лично.

ƒл€ нас немалый интерес представл€ет, о чем пишет неформальный орган —оцпартии в перерывах между выступлени€ми на ее полосах ћороза.

 райне любопытный материал опубликован в ней 30 сент€бр€ 2003 года, то есть в годовщину трагических событий в Ѕабьем яру. ¬ статье профессора ¬асили€ яременко "≈вреи в ”краине: реальность без мифов" вполне в духе последних изысканий известного своим антисемитизмом 90-летнего јлександра —олженицина в –оссии утверждаетс€, что "как и в прошлые века, еврейство сегодн€ стремитс€ господствовать, и уже господствует над украинским народом, и обогащаетс€ за его счет".

јвтор щедро цитирует письма от "сознательных" украинцев, которые пишут о "наглых жидовских мордах на телевидении" и о том, что "разрисованный и оплаканный ими холокост в сравнении с украинской трагедией выгл€дит весьма бледно". ј некто јнатолий ћиненко из Ѕроваров спрашивает се€тел€ "мудрого, доброго, вечного": как, мол, так случилось, что никто среди народных депутатов-украинцев не поставил общество в известность о том, что "последние 12 лет ”краиной прав€т жиды?". » к сказанному добавл€ет: "ƒа, жиды, либо евреи - это те, которые стро€т свою родину - »зраиль".

—ам же яременко, €вно не в академическом ключе развива€ мысли своих поклонников, договорилс€ до того, что "в 1932-1933 годах миллионы украинцев были заморены голодом, организованным евре€ми из мести", а "в 1937-1938 годах новые миллионы украинцев были уничтожены Ќ ¬ƒ, на 99% состо€вшим из евреев и руководимым лидерами сионизма". ќн также обнаружил некую "400-тыс€чную орду евреев-эсесовцев, пришедших в ”краину с фашистами".

ѕон€тно, что публикации такого рода, тем более, в родных —оцпартии јлександра ћороза газетах, не могут не тревожить широкие круги украинской общественности. ќни и тревожат. “ак, ћеждународный антифашистский комитет подал в Ўевченковский районный суд столицы и в √енпрокуратуру за€вление о закрытии газеты "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷". ѕредседатель комитета јлександр Ўлаен тогда подчеркнул, что этот "материал переполнил чашу терпени€". ѕо его мнению, "публикаци€ в газете "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷" лжива от первой до последней строчки. —татью можно сравнить с тем, что публиковалось в геббельсовской "‘елькншер беобахтер" в фашистской √ермании... » все это нельз€ раiенить иначе, как открытое разжигание межнациональной розни".

¬ декабре прошлого года в  иеве проходила международна€ конференци€ "—овременные риски и задачи демократического развити€ ”краины". ”ченые и эксперты среди первоочередных угроз демократическим процессам в нашей стране назвали де€тельность националистических и экстремистских организаций, €вл€ющихс€ проводниками ксенофобских взгл€дов. »звестный правозащитник и политолог "адимир ћалинкович призвал —оцпартию, Ѕлок ёлии “имошенко, "Ќашу ”краину" и их лидеров "отмытьс€ от гр€зи и публично за€вить, что они не раздел€ют радикал-экстремистские и фашистские взгл€ды".

 аса€сь публикации яременко в "——÷льських в—÷ст€х", ћалинкович заметил: "”дивительно, что... газета, поддерживаема€ оппозицией (социалистами јлександра ћороза. - јвт.). две страницы отвела антисемитской публикации, автор которой утверждает, что необходимо, чтобы каждый ученик в ”краине знал, что в 1932 - 33 годах миллионы украинцев гибли от голода, организованного евре€ми из мести, а в 1937 - 38 годах миллионы украинцев были уничтожены Ќ ¬ƒ, которое на 99% состоит из евреев".

 ак и следовало ожидать, вошедшие во вкус антисемитизма јлександр ћороз и другие лидеры отмежевыватьс€ от человеконенавистнических публикаций не стали. Ќаоборот, лидер социалистов постаралс€ их оправдать. ¬ыступа€ в парламенте, јлександр ћороз за€вил, что стать€ яременко - это всего лишь "обыкновенное взвешенное обсуждение накопившихс€ острых проблем в народнохоз€йственной и духовной жизни народов ”краины".

”бедившись, что высокие покровители в лице ћороза в поддержке не отказывают, "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷" разошлись пуще прежнего. √азета напечатала еще р€д статей, через которые красной нитью проходит одно: "мы во всем согласны с яременко", то есть "мы - антисемиты". ѕоследовавша€ затем дискусси€ превратилась в антисемитский шабаш.

Ќе отстали от "Ќашей ”краины" и социалисты с "——÷льськими в—÷ст€ми". ¬ день начала рассмотрени€ дела они устроили собственный шабаш у здани€ суда. —обранные ими пикетчики встречали судей и представителей общественности угрозами и призывами "не идти на поводке мирового сионизма". Ћюбопытно, что интересы редакции газеты, нар€ду с такими известными националистами как ѕавло ћовчан и ¬асилий „ервоний. отстаивали не менее известные социалисты —танислав Ќиколаенко и ¬алентина —еменюк. ќба они вход€т в высший эшелон руководства партии и €вл€ютс€ ближайшими соратниками јлександра ћороза.

—уд, в конце концов, газету закрыл. ќднако неторопливость отечественного правосуди€ и поток апелл€ций со стороны редакции и социалистов сделали свое дело: газета продолжает благополучно выходить по сей день. Ѕолее того, она продолжает заниматьс€ измышлени€ми вроде того, что будто бы судь€ Ћюдмила ќхримчук получила от ¬адима –абиновича непосредственно у себ€ в рабочем кабинете 30 тыс. долларов. —амого –абиновича газета иронически, если не презрительно, именует "президентом всех украинских евреев", закавычива€ эти слова. “олько два этих момента - использование непроверенных и €вно не соответствующих действительности данных и оскорбление словом - уже достойны того, чтобы возбуждать против газеты новый судебный иск. ћежду тем, газетчики чувствуют себ€ настолько вольготно, что недавно за€вили о снижении подписной цены на издание.  ак раз к началу избирательной кампании! »нтересно, за счет чего (или кого?).

—тоит ли после этого удивл€тьс€ тому, что происходит по городам и вес€м нашей страны.  огда в ’арькове школьникам предложили написать сочинение о своем отношении к холокосту, одна старшеклассница высказалась следующим образом: "√итлер уничтожил много евреев тј‘ молодец!!! я терпеть их не могу. ≈вреев слишком много. ќни расселились по всему миру и нав€зывают люд€м свои ценности... »х надо остерегатьс€... я сожалею, что ему не удалось передавить всех евреев".

— таким развитием событий не смогло справитьс€ измученное сердце јлександра Ўлаена. Ќедавно он ушел из жизни, так и не дождавшись торжества справедливости. Ѕоюсь, не дождемс€ и мы, если во втором туре, что предрекают многие эксперты, јлександр ћороз "сольет" голоса своих избирателей в копилку ёщенко. ¬ этом случае травл€ "инородцев" продолжитс€, а масштабы ее неминуемо возрастут.

’арактерно, что антисемитские происки со стороны украинских социалистов совпали во времени с €вным оживлением юдофоб и в ѕольше и √ермании.  ак известно, в июне 1941 года в местечке ≈двабна пол€ки согнали в сарай сотни своих еврейских сограждан, где они были сожжены заживо. ѕрезидент ѕольши, социалист јлександр  васьневский публично извинилс€ от имени всего польского народа перед евре€ми. Ќо многие наблюдатели в ѕольше и за ее пределами говор€т, что извинение имело сугубо формальный характер.

  тому же, социологические исследовани€ показывают, что только 40% пол€ков поддерживают что извинение. ѕричем, среди элиты уровень его поддержки еще ниже. Ћишь незначительна€ ее часть прин€ла непопул€рный в обществе шаг президента. Ёто сделал, например, варшавский епископат - по крайней мере, на публике. Ќо одновременно примас …озеф √лемп публично спросил: а не хот€т ли евреи извинитьс€ перед пол€ками? “ем самым глава католической церкви в ѕольше дал пон€ть, что он внутренне солидарен с антисемитскими предубеждени€ми в обществе.

 репнет антисемитизм в "социалистической" (в понимании ћороза) ‘–√. ѕроведенные в конце прошлого года в Ѕундестаге специальные слушани€ на тему антисемитизма показали, что предубежденность по отношению к евре€м шагнула из среды неонацистов в "политические салоны". Ќепосредственным поводом их проведени€ стало выступление депутата от ’ƒ— ћартина √оффмана, который сравнил преступлени€ большевиков еврейского происхождени€ с преступлени€ми нацистов. Ѕыло приведено много примеров про€влений антисемитизма, в том числе поджег одним из немецких сотрудников ќќЌ двери соседа-евре€, отказ в посещении одного из ресторанов ћюнхена внучкой убитого премьера »зраил€ »цхака –абина с мотивировкой: "дл€ евреев двери закрыты". Ѕургомистр одного из городов запретил сооружение пам€тника жертвам нацизма, за€вив, что не намерен участвовать в "индустриализации холокоста".

’арактерно, что значительна€ часть слушаний была посв€щена не только феномену так называемого "нового антисемитизма", но и тенденциозной критике еврейского государства, котора€ в последние три года значительно усилилась. ћногие депутаты считают, что критика такого рода свидетельствует о попытке отказатьс€ от исторической ответственности √ермании за трагические событи€ второй ћировой войны, и частности, за холокост. “ем не менее, победила точка зрени€, что критика »зраил€ есть не только позволительной, но и нужной, правда, при условии одновременного осуждени€ нападений террористов-камикадзе. Ќекоторые депутаты заметили, что одной из форм нового антисемитизма в √ермании стала тенденци€ к идентификации всех евреев с еврейским государством и его "аст€ми. »зраиль выступает в глазах немецких антисемитов в качестве "совокупного евре€".

“акого рода совпадени€ навод€т на мысль: не в разжигании ли антисемитизма в ”краине по примеру "социалистических" √ермании и ѕольши вид€т украинские социалисты свой путь в ≈вропу? ¬се возможно. ¬споминаетс€, как в 1995 году јлександр ћороз, будучи тогда спикером парламента, во врем€ визита в ѕольшу сказал польскому президенту: "¬ы проложите тропинку, а мы ею воспользуемс€". Ќе прошло и дес€ти лет, как уже "пользуетс€". “олько той ли тропинкой'.

ќтвет на этот вопрос хотелось бы услышать от самого јлександра ћороза. »нтересно: что он скажет в канун президентских выборов?"

ƒодаток 3


‘ельдман подает в суд на "—ельские вести"


ѕодробности.ua 20 окт€бр€ 2005 | 15:50


Ќародный депутат ”краины ј.‘ельдман, подает судебный иск о защите чести и достоинства в отношении газеты "—ельские вести". ќб этом за€вил ‘ельдман в ходе пресс-конференции в агентстве ”Ќ»јЌ.

" огда на страницах газет сеетс€ межнациональна€ рознь, а улицах городов избивают представителей другой расы, веры или национальности - это не проблема евреев, кавказцев или афро-америк анцев. Ёто наша обща€ проблема", - за€вил ‘ельдман.


«а€вление

президента јссоциации национально-культурных объединений ”краины

Ќародного депутата ”краины

ј.‘ельдмана


—егодн€, как руководитель јссоциации национально-культурных объединений ”краины - € подаю судебный иск о защите чести и достоинства в отношении редакции газеты "—ельские вести".

ѕредметом искового за€влени€ €вл€етс€ абсолютно неприкрыта€ и систематическа€ пропаганда на страницах "—ельских вестей" материалов ксенофобского и антисемитского содержани€, которые не только оскорбл€ют честь и достоинство представителей национально-этнических общин в ”краине, но и нанос€т ущерб международной репутации ”краины.

—читаю, что эти €влени€ €вл€ютс€ крайне опасными дл€ многонациональной ”краины и несут реальную угрозу гражданскому миру в обществе.   тому же, проблемы ксенофобии и антисемитизма могут уже в ближайшем будущем сказатьс€ на перспективах отмены  онгрессом —Ўј поправки "ƒжексона-¬эника" в отношении ”краины, на реализации планов ”краины в вопросах евроинтеграции и на политических результатах первого официального визита ѕрезидента ”краины в √осударство »зраиль.

’очу подчеркнуть, что € не сторонник решени€ подобных проблем в судебном пор€дке, поскольку считаю, что самым объективным арбитром в подобных спорах, €вл€етс€ этика и мораль, однако €вна€ безнаказанность действий издани€ и неадекватна€ реакци€ на про€влени€ антисемитизма со стороны уполномоченных государственных органов - не оставл€ют мне другого выбора.

≈сли сегодн€ украинское общество и информационное сообщество не обрат€т серьезнейшего внимани€ на эти проблемы, то существует больша€ угроза, что в период гр€дущих парламентских выборов "карта межнациональных противоречий" в ”краине, может быть разыграна радикальными силами.


—писок використано—„ л—÷тератури


 1. «доровега ¬. ¬ступ до журнал—÷стики. “екст лекц—÷й. - 2-ге вид., доп. - Ћ., 1998.
 2. ¬орошилов ¬. ¬. ∆урналистика: ”чебник. - —ѕб.: »зд-во ¬. ј. ћихайлова, 1999.
 3. Ћазутина √. ¬. ќснови творческой де€тельности журналиста: ”чебник дл€ вузов. - ћ: јспект-ѕресс, 2000.
 4. ћихайлин –∆. Ћ. ќснови журнал—÷стики: ѕ—÷дручник. - 2-ге вид. доп. —÷ пол—÷п. - ’.: ¬ид-во ’–∆‘“, 2000.
 5. ћоскаленко ј. «., √уберський Ћ. ¬., –∆ванов ¬. ‘. ќснови масово-—÷нформац—÷йно—„ д—÷€льност—÷: ѕ—÷дручник. -  ., 1999.
 6. "——÷льськ—÷ в—÷ст—÷тјЁ, газети за пер—÷од 2003-2006 рок—÷в.
 7. ссылка на сайт удаленаA>
 8. ссылка на сайт удаленаsilvisti
 9. ссылка на сайт удаленаA>
 10. ссылка на сайт удаленаA>
 11. ссылка на сайт удаленаA>
—траницы: Ќазад 1 ¬перед