’—÷м—÷чна промислов—÷сть ”кра—„ни

доклад: “опики по английскому €зыку

ƒокументы: [1]   11487-1.doc —траницы: Ќазад 1 ¬перед

’—÷м—÷чна промислов—÷сть ”кра—„ни

’—÷м—÷чна промислов—÷сть ”кра—„ни, —„—„ значенн€, галузева структура та принципи розм—÷щенн€ основних галузей.

’—÷м—÷чний комплекс тј‘ один з пров—÷дних у структур—÷ сучасно—„ економ—÷ки. ¬—÷д його розвитку, €к —÷ в—÷д розвитку машинобудуванн€, значною м—÷рою залежить науково-техн—÷чний прогрес.  омплекс х—÷м—÷чних виробництв виготовл€—‘ продукц—÷ю дл€ вс—÷х основних галузей промисловост—÷, транспорту, с—÷льського господарства, оборони, побутового обслуговуванн€ та —÷нших сфер д—÷€льност—÷. ¬—÷н —÷стотно вплива—‘ на р—÷вень —÷ темпи розвитку економ—÷ки в ц—÷лому.

¬икористанн€ х—÷м—÷чно—„ продукц—÷—„ в промисловост—÷ да—‘ змогу виготовл€ти значну к—÷льк—÷сть високо€к—÷сних вироб—÷в, необх—÷дних таким прогресивним галуз€м виробництва, €к атомна енергетика, рад—÷оелектрон—÷ка тощо. ѕродукц—÷€ х—÷м—÷чно—„ промисловост—÷ часто зам—÷щу—‘ природну сировину, €ка дорого кошту—‘, спри€—‘ зниженню вартост—÷ к—÷нцево—„ продукц—÷—„, п—÷двищенню €кост—÷ вироб—÷в.

—труктура х—÷м—÷чного комплексу досить складна. ƒо його складу вход€ть р€д спец—÷ал—÷зованих галузей, що використовують р—÷зну сировину, виготовл€ють дуже широкий асортимент продукц—÷—„ —÷ об'—‘днуютьс€ м—÷ж собою загальною технолог—÷—‘ю. як правило, вид—÷л€ють основну (неорган—÷чну) х—÷м—÷ю, х—÷м—÷ю орган—÷чного синтезу, г—÷рничох—÷м—÷чну промислов—÷сть, фармацевтичну промислов—÷сть, м—÷кроб—÷олог—÷чну промислов—÷сть, побутову х—÷м—÷ю. ѕров—÷дне м—÷iе за обс€гом виробництва, в тому числ—÷ за випуском к—÷нцево—„ продукц—÷—„, займають основна х—÷м—÷€ —÷ х—÷м—÷€ орган—÷чного синтезу.

–озм—÷щенн€ х—÷м—÷чно—„ промисловост—÷ ма—‘ сво—„ особливост—÷ у зв'€зку з тим, що на нього вплива—‘ велика к—÷льк—÷сть чинник—÷в: сировинний, паливно-енергетичний, споживчий.

’—÷м—÷чна промислов—÷сть спожива—‘ значну к—÷льк—÷сть води (набагато б—÷льше, н—÷ж будь-€ка —÷нша галузь обробно—„ промисловост—÷). ¬ода входить до складу де€ких х—÷м—÷чних продукт—÷в, а також використову—‘тьс€ дл€ промивки тих продукт—÷в, що виготовл€ютьс€ дл€ охолодженн€ агрегат—÷в, а також дл€ розбавленн€ ст—÷чних вод х—÷м—÷чних п—÷дпри—‘мств тощо. ¬се це спри€—‘ т€ж—÷нню х—÷м—÷чних п—÷дпри—‘мств до район—÷в, котр—÷ достатньою м—÷рою забезпечен—÷ водою. ƒо числа особливо водом—÷стких виробництв в—÷днос€ть виробництва пол—÷мерних матер—÷ал—÷в.

 р—÷м того, х—÷м—÷чн—÷ виробництва потребують, €к правило, багато теплово—„ та електрично—„ енерг—÷—„. ÷е стосу—‘тьс€, перш за все, виробництва пол—÷мерних матер—÷ал—÷в та —„х переробки. “ак, наприклад, при виробництв—÷ 1 т синтетичного волокна в середньому необх—÷дно 15 тис. ꬓ тјв год електроенерг—÷—„ —÷ 7тј‘8 т пари. ƒл€ розм—÷щенн€ таких виробництв особливо важливе значенн€ ма—‘ наближенн€ —„х до теплоелектростанц—÷й.

ѕри великих розм—÷рах х—÷м—÷чних п—÷дпри—‘мств (перш за все комб—÷нат—÷в) та високому ступен—÷ автоматизац—÷—„ —÷ механ—÷зац—÷—„ виробництв у ц—÷лому х—÷м—÷чна промислов—÷сть належить до галузей з невисокою трудом—÷стк—÷стю виробництва, —„—„ п—÷дпри—‘мства можна розм—÷стити у слабо заселених районах. ¬ин€тком —‘ виробництва х—÷м—÷чних волокон —÷ фармацевтична промислов—÷сть.

—поживчий чинник вплива—‘ головним чином на виробництва основно—„ х—÷м—÷—„ (виробництва м—÷неральних добрив, кр—÷м кал—÷йних, с—÷рчано—„ кислоти тощо), а також на "верхн—÷ поверхиї де€ких виробництв, що переробл€ють нап—÷вфабрикати х—÷м—÷—„ орган—÷чного синтезу (виробництво х—÷м—÷чних волокон, гумово-техн—÷чн—÷ вироби тощо).

ѕри розм—÷щенн—÷ х—÷м—÷чних п—÷дпри—‘мств —÷стотне значенн€ ма—‘ врахуванн€ еколог—÷чного чинника. ѕри недосконал—÷й технолог—÷—„ галузь ма—‘ багато в—÷дход—÷в, що негативно впливають на навколишн—‘ середовище. Ќеобх—÷дно вдосконалювати технолог—÷ю виробництв, впроваджувати безв—÷дходн—÷ —÷ малов—÷дходн—÷ технолог—÷—„, уникати надм—÷рно—„ територ—÷ально—„ концентрац—÷—„ виробництва. ¬с—÷ вищезазначен—÷ чинники по-р—÷зному про€вл€ютьс€ при розм—÷щенн—÷ окремих вид—÷в виробництв галуз—÷.

—писок литературы

ƒл€ подготовки данной работы были использованы материалы с сайта ссылка на сайт удалена


—траницы: Ќазад 1 ¬перед