Полесский и Подольский экономические районы Украины

доклад: Топики по английскому языку

Документы: [1]   11529-1.doc Страницы: Назад 1 Вперед

Полесский и Подольский экономические районы Украины

АПК ПолСЦсся: передумови розвитку, галузева стр-ря СЦ формування спецСЦалСЦзованих АПК.

ССЦльськогосподарське в-во спецСЦалСЦзуСФться на скотарствСЦ, вирощуваннСЦ льону-довгунця, картоплСЦ, хмелю, зерна. ОрнСЦ землСЦ займають майже 70% с/г угСЦдь ЗначнСЦ площСЦ пСЦд сСЦножатями та пасовищами. Важливими зерновими культурами району СФ озима пшениця СЦ жито. Озиму пшеницю переважно сСЦють на пСЦвднСЦ району, жито -на пСЦвночСЦ. ЗначнСЦ площСЦ зайнятСЦ пСЦд льоном-довгунцем, хмелем. ПСЦвнСЦчний ЗахСЦд - один з головних районСЦв краСЧни з вирощування картоплСЦ. У пСЦвденнСЦй частинСЦ вирощують цукровСЦ буряки. Розвинуте садСЦвництво та ягСЦдництво. ПровСЦдна галузь тваринництва - скотарство. На ПолСЦссСЦ воно маСФ молочно-мясний напрям, у лСЦсостепових районах - мясо-молочний. Розвинуте свинарство, вСЦвчарство, птахСЦвництво. ДопомСЦжними галузями тваринництва СФ кролСЦвництво, рибництво, бджСЦльництво. Харчова пр-сть базуСФться на "аснСЦй сировинСЦ. Цукрова СЦ спиртова галузСЦ розвинутСЦ на пСЦвднСЦ району, плодоовочева - повсюди. Набули розвитку мясна, маслоробно-сироварна, борошномельно-крупяна СЦ хлСЦбопекарська галузСЦ. Основна частинагалузей легкоСЧ пр-стСЦ також використовуСФ мСЦiеву сировину. Це шкСЦряно-взуттСФва СЦ особливо лляна галузСЦ. РЖз сировинних регСЦонСЦв льон надходить на заводи первинноСЧ обробки, льоноволокно - на РСЦвненський льонокомбСЦнат, де з нього виготовляють тканини. В районСЦ працюють п-ва текстильноСЧ, швейноСЧ та панчСЦшно-карпетковоСЧ пр-стСЦ. МелСЦорацСЦя ПолСЦсся призвела до того, що на мСЦiСЦ колишнСЦх болСЦт, осушених мелСЦораторами, часто трапляються пересушенСЦ землСЦ, якСЦ необхСЦдно поливати.

ОсобливостСЦ формування СЦ функцСЦонування ТВК ПолСЦського ек р-ну.

Енергетичною базою ПолСЦського р-ну СФ вугСЦльна СЦ торфова пр-сть. У ВолинськСЦй обл зн-ся 9 камяновугСЦльних шахт. У пСЦвнСЦчних районах ПСЦвнСЦчного Заходу видобувають торф. ЕлектроенергСЦСФю район забезпечуСФться переважно вСЦд РСЦвненськоСЧ АЕС та ДобротвСЦрськоСЧ ДРЕС. Транспортне забезпечення ПолСЦсся недостатнСФ. Довжина залСЦзниць становить 1109 км, автошляхСЦв з твердим покриттям - понд 8,5 тис км. НайбСЦльшими залСЦзничними вузлами в р-нСЦ СФ Ковель, Сарни, РСЦвне, ЗдолбунСЦв; судноплавними рСЦчками - Припять, Горинь, Стир. Промисловий вузлСЦв у ПолСЦському ек р-нСЦ три: РСЦвненський, Луцький, Ковельський. НайбСЦльший з них - РСЦвненський. До його складу входять РСЦвне, Дубно, ЗдобунСЦв. ПровСЦдними галузями вузла СФ маш-ня СЦ металообробка, харчова, легка пр-сть, будСЦндустрСЦя. У РСЦвному зн-ся такСЦ великСЦ п-ва, як ВО "ГазотронтАЭ, "АзоттАЭ, "РСЦвненський завод тракторних агрегатСЦвтАЭ, заводи високовольтноСЧ апаратури, торгового обл-ня. Харчова пр-сть представлена мясокомбСЦнатом, овочеплодопереробним СЦ молочним заводами, кондитерською фабрикою. До п-в легкоСЧ пр-стСЦ належать льонокомбСЦнат, швейна-фабрика СЦ нетканих матерСЦалСЦв. У мСЦстСЦ розвинута будСЦндустрСЦя (комбСЦнати домобудСЦвнй, великопанельного домобудування, ВО "РСЦвнезалСЦзобетонтАЭ) та деревообробна пр-сть (ВО "РСЦвнедеревтАЭ). ПровСЦдною галуззю Дубно СФ харчова пр-сть, Здолбунова - будСЦндустрСЦя. Ядром Луцького пром вузла СФ Луцьк. До вузла входять також КСЦверцСЦ, ПСЦдгайцСЦ та СЦншСЦ меншСЦ населенСЦ пункти. ПровСЦдна галузь тут -маш-ня СЦ металообробка (заводи автомобСЦльний, пСЦдшипниковий, електроапаратний, комунального машинобудування СЦ комунального обл-ня, виробничо-наукове обСФднання "ЕлектротермометрСЦятАЭ). П-ва хСЦм пр-стСЦ представленСЦ заводами "СпектртАЭ, виробСЦв з пластмас. У мСЦстСЦ СФ п-ва будСЦндустрСЦСЧ (ВО "ВолиньзалСЦзобетонтАЭ, заводи великопанельного домобудування, картонно-руберойдовий СЦ силСЦкатний), легкоСЧ пр-стСЦ (виробничо-торгове шовкове обСФднання та виробниче обСФднання "ВолиньтАЭ, взуттСФва фабрика, завод синтетичних шкСЦр). Багато п-в харчовоСЧ пр-стСЦ (консервний, "ХарчопродукттАЭ, продтоварСЦв, хлСЦбо-, молоко-, маслозаводи). До деревообробноСЧ пр-стСЦ належать меблевий СЦ тарно-бондарний комбСЦнати. Головим центром Ковельського промислового вузла СФ Ковель - значний залСЦзничний вузол нашоСЧ краСЧни. Пром комплекс скл-ся з рСЦзних галузей. УмСЦстСЦ СФ п-ва, що обслуговують залСЦзничний транспорт. Тут також працюють заводи: с/г-х машин, льонообробний, крохмальний, комбСЦкормовий, сироробний, буд мат-в. РД мясо-, хлСЦбокомбСЦнати, швейна фабрика та культтоварСЦв, ветсанзавод, деревообробний комбСЦнат. Одним з пром центрСЦв ЛьвСЦвсько-Волинського камяно-вугСЦльного басейну СФ Нововолинськ. ВСЦн розташований на пСЦвденному заходСЦ ВолинськоСЧ областСЦ. З ПолСЦського р-ну вивозять буд мат-ли СЦ коштовне камСЦння (бурштин), с/г-кСЦ машини, прилади, пСЦдшипники, автомобСЦлСЦ, устаткування для залСЦзничного транспорту, хСЦм добрива, лСЦсоматерСЦали, фанеру, меблСЦ, паркет, тару, стандартнСЦ житловСЦ будинки з дерева, ллянСЦ тканини тощо.

АПК ПодСЦлля: передумови розвитку, галузева стр-ра, формування спецСЦалСЦзованих АПК.

Основою господарського комплексу економСЦчного ПодСЦльського району СФ потужний АПК, який базуСФться на СЦнтенсивному, багатогалузевому сСЦльському господарствСЦ. ССЦльськогосподарську сировину використовуСФ бСЦльшСЦсть промислових п-в ПодСЦлля. В АПК працюСФ основна частина населення. ПровСЦдною галуззю сСЦльського господарства району СФ рослинництво. Близько 50% усСЦх посСЦвних площ зайнято пСЦд зерновими культурами, серед них насамперед озима пшениця, а також кукурудза та зернобобовСЦ. Розвинуте картоплярство та овочСЦвництво. ЗначнСЦ площСЦ зайнятСЦ пСЦд садами СЦ ягСЦдниками. Основна технСЦчка культура району - цукровСЦ буряки. За СЧх валовими зборами ПодСЦлля посСЦдаСФ перше мСЦiе в краСЧнСЦ (до 30%). З СЦнших технСЦчний культур тут вирощують соняшник СЦ тютюн. Тваринництво тСЦсно повязане з рослинництвом та переробною ланкою АПК. Так, кормовСЦ культури займають понад 28% усСЦСФСЧ посСЦвноСЧ площСЦ. ВСЦдходи цукровоСЧ та СЦн галузей харчовоСЧ пр-стСЦ використовуються для вСЦдгодСЦвлСЦ худоби. ДомСЦнуСФ молочно-мясне скотарство, розвиваються свинарство, птахСЦвництво, вСЦвчарство, рибництво СЦ бджСЦльництво. Серед найрозвинутСЦших галузей харчовоСЧ пр-стСЦ цукрова, спиртова, мясна, молочна, маслоробна, сироварна, борошномельно-крупяна, олСЦйно-жирова, плодоовочева, хлСЦбопекарська. На першому мСЦiСЦ цукрова пр-сть. У цСЦй галузСЦ працюють 62заводи, якСЦ виробляють третину цукру в краСЧнСЦ. Спиртова пр-сть тСЦсно пов з цукровою, оск переробляСФ СЧСЧ вСЦдходи (патоку). КрСЦм того, спирт у р-нСЦ виробляють СЦз картоплСЦ СЦ зерна. Всього в р-нСЦ 30 спиртових заводСЦв. ДопомСЦжними в галузСЦ СФ в-ва вСЦтамСЦнСЦв, кормових дрСЦжджСЦв тощо. НайбСЦльшСЦ п-ва мясноСЧ пр-стСЦ розмСЦщенСЦ в обласних центрах. ВеликСЦ птахокомбСЦнати зн-ся в БарСЦ, КозятинСЦ, КамянцСЦ-ПодСЦльському, ШепетСЦвцСЦ. Досить рСЦвномСЦрно розташованСЦ в сировинних зонах маслоробнСЦ СЦ маслоробно-сироварнСЦ п-ва. Значну сировинну базу використовуСФ плодоовочева пр-сть. Найб п-ва цСЦСФСЧ галузСЦ зн-ся у ВСЦнницСЦ, ЗалСЦщиках, камянцСЦ-ПодСЦльському, МогилевСЦ-ПодСЦльському, ТульчинСЦ. У районСЦ розвинуте також хутрове в-во (Жмеринка), налагоджений випуск вати (Кременець), нетканих матерСЦалСЦв (М-ПодСЦльський).

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта ссылка на сайт удалена


Страницы: Назад 1 Вперед