:

: [1]   CURSOV_4.doc : 1

       

     

  IV                                                                                          óòü -

                                                                                                            

                                                                                                      ò ñô÷

                                                       ðôññð ôðû


ñ 1997

I. ,     


1.1.  .


:

 1. .


  ,        ,        .


      t1, t2, t3. ,   .

    

        , . , , ,    .

   

:

 1. () ,     .
 2.   .


                                                                                                                                                              1

-

         

     ..

  %t1

t2

t3

t1

t2

t3          

1

 

1=2+3+4+5+9+12+19+20+232

             

133

              

104

          

1201+1202+12405

          

121+126+1501+1502+1521+1522+1531+1532+1551+

+1552+A6+A7+A8-199:
6*

         

1567*

                  

1588*

                  

1989

             

14-147(-)+41-417(-)+42(-)12

        

13+14+15+16+1713

    

20-207-209+280-29014

                 

21-217-219+281-29115

                                      

23-237-239+283-29316

    

24-247-249+284-29417

     

25-257-259+285-295
:121*

         206+216+236+246+256122*

                  208+218+238+248+258123*

                

2819

              

55520

          

21+2221

                 

51 (-)22

       

52 (-)23

            127+147+157+1591+1592+180+207+209+217+219+237+239+247+249+257+259+380+388  389 +417+

673+674+682+683+684+79(-)24

  - 25+

2625

,    

62(-)+6301+6303(-)+6309(-)+6342+ 6346+ +6361+69(-)26

  

650 658  65927*

  

122 + 12330

   31+32+33+34+73831

    

( 550 558) (-) - 55532

-             

60(-)33

  

54(-)        34

           

61(-)-


1 + 24 +30

1.2.      .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2

-

 

..                  

%t1

t2

t3

t1

t2

t3

1

  -                   1=2+3+6+10+112

             

16-1673

     

1701+1721+1731+174+1751+178+1702+1722+1732+

+17526

    

30-307+31-317+33-337+34 -347+351+352+353+37-

-3789+381
:7*

, ,          

303+304+33-337+343+37-37898*

  3011+3012+3013+3015+305+3111+3112+3113+3115+3121+3122+3123+3125+313+3411+3412+3413+3415+3511+3512+3513+3515+3516+3521+3522+3523+3526+353+

+381+3014+3114+3124+3414+3514++3524+352510

     

49-49711

167+177+181+307+317+337+347+3541+3542+3543+

+3544+3789+497+5302+61(-)+62(-)+ 6302+ +6303(-)+6309(-)+ 631+632+633+6341+6345+ 635+6362+6363+660+661+662+663+664+665+666+667++677+678+686+687+688+690(-) -691(-)+

+692(-)+699(-)+79(-)18*

  381+181+351+353+354+160 19*

    

6620*

   ()

301+303+304+305+307+311+312+313+378-3789+331+ +332+333+334+335+336+631+632+633+6341+6345+63521*

  ()

20+491+492+493+494+341+343+351+352+353+354+

+172+173+175+162+163+66522*

-     

23+24+2523*

      

2524*

     

3125*

   

2626*

-    

20 - 22

1.3.      .

                                                                                                                                                                                                                                                3

 


1

      

1=2+3+4+5+6

2

            

730

3

 

731

4

  -

41+42+43

41*

     

7321

42*

 

7327

43*

     

7329

19

        

74

5

           

71

6

       

(735+736+737) (-) -738 + 7 - 8

7

            .8          

(C7.1 + C7.2)

C7.1

        

80

C7.2

 

81+82+83+84+85

8

         .9

9

               

51

10

             

52

11

                                

54

13

              

559    

14

  

4131 + 4231

15

    

79(-)

17

       

677+678+687+688

18

    

61(-) + 630(-)

20

    -    

1+5+17 + 13+ 19+(15 + 18),    15>0,    C18>0

21

  

551+552+5531+556+557+558+654+735(-)+736(-)+737(-)+738+

+79(-) - 559-664-730-731-732-740

22

-  

20  - 9 - 10 - 11 - 14 - 21 -|15 |  -  | 18|    , < 0

          1+ 1+5+13+14+151.4. ú ñòðóòóðû ñóûõ õ.


ü ûÿ òöüûõ ðð ðñò ðûü-ñò ñ ÿòüñò.

ûõÿ ôð (. 4.) ðñòÿò ñ ðóðó ý÷ñ    ðûõ ò õ þ÷ò ñÿ:


 • õû ò ðö ÿòüñò - ÷ñû ó÷û ðöòû, ðöòû ññó þò;
 • õû ò ðö ñ öû ó;
 • õû ò ðö ÿòüñò: û, ù ò ðñõ, óðñû ðöû, ññ óñó ððñòñ ñ÷ò;
 • ð÷ õû ñ þ÷ õ ññò øòðô ó÷ûõ, òû ñòó öñò ðó ð÷ õû.


ñ ó÷ûõ ûõ ðòñÿ ö ú ñòðóòóðû ñóûõ õ, ðÿþòñÿ ððö ó ð÷û õ, óüû ñ õ ù ñó ñóûõ õ ñòòñòóþù ðó õ.


4

-

         ..

  %t1

t2

t3

t1

t2

t3          

1

1=2+5+6+112

     

3+43

      800+801+808+8094

  802+803+804+805+8065

    807+814+8236

7+107

       

8228

 

8138+827810

 

810+812+813+815+818+81911

  

12+13+14+1512

             83813

    824+825+826+827+827+828+829+83-83814

                

8415

           

85

1.5. ú ñòðóòóðû ðñõ.


òòü ðñõ ûõ ôð (. 5.) ðóðóþòñÿ ñóþù ð:


 1. ðöû ðñõû, ò ÷ñ ðöòû ó÷û ðñõû ðöÿ   þò.
 2. ñõû ðöÿ ñ öû ó.
 3. ñõû ñ÷þ ôóöü ÿòüñò : ðñõû ñð ñòðò-óð÷ñ ðñ (), õÿñòû ðñõû, ðòöû ò÷ñÿ òðòû ðò ñûõ ô.
 4. ð÷ ðñõû: ÷òû òðôû, ññÿ ó÷ÿ ññÿ ðøû û, ð÷ ðñõû óûò.


ñò ò ÿò ûÿòü ÿ úó óüó ñó òüûõ ò÷ñõ ñòò ðó ñòò ðõ .

                                                                                                                              5

-

..       

  %t1

t2

t3

t1

t2

t3          

1

1=2+5+6+7+8+13+16+17+182

     

3+ 43

  

900+901+908+9094

      902+903+904+905+9065

    907+914+9236

910+912+913+915+918+9197

  

924+925+927+ 928+9298

9+10+11+129

                 

93010

              

931+93211

   

93312

         

93413

           

14+1514

, ,                 

93815

, "      

935+93916

           

9417

       

9518

                  

96
òðóòóð       6 7. 
t1

t2-t1

t3-t2t2-t1

t3-t2 1. òðû ðöòûõ õ ò

       ðö ñ öû ó.


òðû õ ðñõ ÿò ñ ÷ñò ö ñÿûõ ðòð, ûþùõ ðøþù ÿ ðð õ ðñõ ñ÷òü ðóñò ñòðóòð, ÿþù ðòü òüû ðøÿ ñö ñòñò .

ñû ñò÷ õ ÿÿþòñÿ ðöòû õ õ ò ðö ñ öû ó, þ òðûõ ðõòñÿ 80 - 90% ñó õ.

õ ö ò ðò ñ÷ò ÿÿ óõ ôòð:


 • ñ÷òõ ðó ò, ðñÿùõ ðöòû õ õ ò ðö ñ öû ó;
 • ÿ ñð óðÿ ðöò ñò, ðñòû ôñû ðñóðñû.


ÿ ð ôòð ó÷ õ ðÿòñÿ ôðó :


,


  -  ðöòû õ õ ò ðö ñ öû ó ñòòñò òóù (ò÷ò) ðûóù ð;

- ñòò ñ÷ò ñòòñò ò÷òû (òóù ) ðûóù ð ðó ò, ðñÿùõ ðöòû õ õ ò ðö ñ öû ó.

- ñð óðü ðöò ñò ò÷ò (òóù) ð, ðññ÷òû òø ðöò õ ò ðö ñ öû ó ñòò ðó ò:


                                                     


ð ÿÿ òð ôòð ÿ ñð óðÿ ðöò ñò õ ðòñÿ ôðóÿ õ ôòð õ ðÿòñÿ ôðóòò ò ÷ñòóþ öó ò, ôòð      ( )

üø ñò   ÿ ðöòû õû õû ò ðö ñ öû ó  ÿò ðñò ÷ñòû ð÷, ûûþùõ:

 • ù ðñò (óüø) ðóû ò, ðñÿùõ ðöòû õ;
 • óü ñ õûõ ò ñóûõ òõ;
 • ù óðÿ ðöò ñò òû ðöÿ ;
 • ñòðóòóðû ðòôÿ õûõ ò, ò.. ðñò óü ñ ðñûõ ðò ðò ðòô , ðñòûõ ûñ ðöòû;
 • ó÷ ðûõ ðò, òðû û÷þòñÿ ûøû ðöòû, ò. .6

OD

2+5 (.  .4)

1

              

OD - OD0 (.  .4)

V

:

5+A9+12  

R

(V)

(OD:V)       (OD0:V0)

2

(V)   

(V-V0)* R

3

      (R)   

(R-R0)*V

: "0     ( ).        OD  . .4,    V .  .1.

1.7.        

            .


     " :

 • ;
 •   ,

   ;


 

( - )  w    =  (W - W 0 ) * Q,


  0 () ; 

W - W 0   ( ) ;

Q   () ,   :

          

Q  =  OP : W 


  "       


( - )  q  =  (Q  - Q 0 ) * W 0,


  Q     Q 0         ( ) ,  


Q =  OP : W   Q = : W 0


                    :


( - )        =    ( - )  w       +    ( - )  q

                                                                                                                        7

          

2 + 5

1

 

( - 0

W

   :  20

Q

(W)

(O:W)       (O0:W0)

2

    (W)    

(W-W0)* Q

3

      (Q)   

(Q-Q0)*W0

:  "0      .       - .  .5,    W -  . .2.
II.
2.1.      

       .


.


    :  ,    ,      (        ).

                          .

:


 • (),   
 •      ;
 • ()      -                ;
 • ()        ,   ( , ,    ..),      ( , ,    ), ( , ,      ,      ).


  ()                ".

      :  ;     (.8).

                                                                                                                                                   8

 

..

  %
t1

t2

t3

t1

t2

t3          

1.

2
2.

 

2
1.

  ()

.1. - .2.
3.

5
4.

5    
2

.3 - .4
5.

 

6+11
6.

8+13
3

()   -  ()

.5-.6
4

()

1+2 +3
:   -    (. .4),    -    (. .5)2.2.          .


  - , " .

.9     ,       " -   .


 1.   :    ;
 2. ,   :       ;
 3.       ,  "   :      .
 4. (,   ) , " :      .

                                                                                                                                   9

..

%t1

t2

t3

t1

t2

t3          


1.

(/ )

6 : 1
2.

     [C7/(A1+A24+A30)]
3.

    [(A1+A24+A30)/C1]
4.

(  )      [C6/C7]
:   -    (. .1),    -    (. .3)


      10, 11 12

  

                   

t1

t2 -  t1

t3 - t2t2 - t1

t3 - t22.3. öû ðû ðû ò.


öû ðû ðû ññòû ò - ýòû ñ ôñ ôðö ñ ñÿ ññò ð ðû, óüòòð ò ýôôòñò ñüÿ ò.ñ ö


ðÿ ñòÿ ñÿûò ðññ÷òûóþ ðûü ò (ò. 9, 1) ñ ðûüþ òû ( ) ñ óüòòð ññò ò (ò. 9, 3) ÷ð ðñò


1=*3,


:

1 ÷, ýò ðû ð ññòû ò , òðþùÿ ðð ðû ðñ÷ò ðóü ññò ò;

÷, ýòÿ ðû, ð ÷ó ñóðûõ ò , òðþùÿ ðð ðû ðñ÷ò ðóü ñóûõ ò.


ñüó òû ýò ÿÿþòñÿ ýôôöò, ò.. òøÿ, ò ò ó.


òðÿ ñòÿ ñ ò÷ ðÿ ÿÿ õ 1 ðÿò ò:

 • ñü ò, ÷ 2 ò. 9;
 • ðûüñòü (ð ðû - 4, ò. 9).


:

2 - ÷, ýòÿ ñóû õ, ðû ÷ó ñóðûõ ò, ûðþùÿ ñóðû õ ðñ÷ò ðóü ò;

3 - ÷, ýòÿ ðû, ð ñóû õ, òðþùÿ ðð ðû ðñ÷ò ðóü ñóð õ.


ðòüÿ ñòÿ þ÷òñÿ òü ÿÿ ññòÿþùõ ðû ðû ò:


1=2*3*4


ýò ñò ññóþòñÿ ÿ (òÿ) ñõ ðòð ö ñ ñü ôòð , ò.. ÷ñò ö ññòÿþù ôðóû ðóüòðóþù ôòð (ðó ðû ò) ð ñòüñò.


ñ÷ò


 1. òÿ ÷û ðû ðû:


1-1,


:

1 - ð ðû ò ò÷ò (òóù) ð;

1 - ð ðû ò ðûóù ð.


 1. ÿ ÿ óðÿ ñüÿ ò ÷ó

   ò ðû ðû ò:


(2-2)*3*4,


:

2  - óðü ñüÿ ò ò÷ò (òóù) ð;

2 - óðü ñüÿ ò ðûóù ð;

3   - óüòòð ò ò÷ò (òóù) ð;

4   - óðü ð ðû ò÷ò (òóù) ð.


 1. ÿ óðÿ ôñ ðû÷ (óüòòð

   ò) ÷ó ò ðû ðû ò:


(3-3)*2*4,


3- óüòòð ò ðûóù ð.


 1. ÿ óðÿ ð ðû ÷ó ò ðû  ðû ò:


(4-4)*2*3,


4 - óðü ð ðû  ðûóù ð.

                                                                                                               10

1

(1-10)

2

(2-20 )*3*4

3

 

(3-30 )*20*4

4

     

(4-40 )*20*30

:

 1.      - ..9      
 2.   "0      .


2.4. òðû ðû


óðÿ ðûü òðò ù ôñû ðóüòò ð÷ñ ÿòüñò ó÷ðÿ ù ñó÷ ôððóòñÿ ñò :


 • ðð ññò ò(ò. 3, 1);
 • óðÿ ýôôòñò ñüÿ ò (ò.9 10, 2);
 • óðÿ ñòðóòóðû ù ò (óüòòð ò - 3, ò.9 10);
 • ð ðû (ò. 9 10,4).


ðó ôòð ðû:


ðð ôð:


9 = 1 * 2 * 3 * 4,


2,3, 4 - ýôôöòû


ñ÷ò ôòðûõ ÿ ñóðóþ ðûü


 1. ù ðû:


9 - 9,


:

        ðûü ò÷ò (òóù) (ò. 3);

9         ðûü ðûóù ð (ò. 3).


 1. ÿ ðûü ÿ ññò ò:


(1 - 1) * 2 * 3 * 4,


:

        ññòû ò ò÷ò (òóù) ð;

C1         ññòû ò ðûóù ð;

        óðü ýôôòñò ñüÿ ò ò÷ò

   (òóù) ð;

        óüòòð ò ò÷ò (òóù) ð

        ð ðû ò÷ò (òóù) ð.


 1. ÿ ðûü ÿ óðÿ ýôôòñò ñüÿ ò:


(2 - 2) * 1 * 3 * 4,


2 óðü ýôôòñò ñüÿ ò ðûóù ð.


4. ÿ ðûü ÿ ñòðóòóðû ññò ò (óüòòð ò):


(3 - 3) * 1 * 2 * 4,


3 - óüòòð ññò ò ðûóù ð.


 1. ÿ ðûü ÿ ðð ð ðû:


(4 - 4) * 1 * 2 * 3,


4 - ð ðû ðûóù ð.


ò ÿ ñþòû ðð ÿ ðû (ò. 11,.1) ò÷ ññóûõ ð û òñ ñÿûõ ôòð:

 • ÷û ññò ò (ò. 11, . 2);
 • ÷û óüòòð ò (ò. 11,

     . 4);


ò ÿ ðð ðû ûþò ôòð:

 • ýôôòñòü ñüÿ ò (ò. 11, . 3);
 • ðûüñòü õ (ò. 11, . 5).


                                                                                                                             11

1

 

(6-60)

2

            

(1-10 )*2*3*4

3

     

(2-20 )*10*3*4

4

       

(3-30 )*10*20*4

5

          

(4-40 )*10* 20*30

:

 1.       - ..3,       - ..9 10     
 2.   "0      . 1. òðû ðöò ðû.


ðöòÿ ðûü (÷ñòû ðöòû õ) ýò ðöòû õ û÷ò ðñõ ûò ðöò. ÷ñòû ðöòû õ ôððóò ñóþ ÷ñòü õ . ÷ñò ðöò ðû ðññòðòñÿ ñó ÷ñò ðöò õ ðûü ò ðö ñ öû ó.

ÿ ûÿÿ ðü óðÿ ðûüñò ò ñüóòñÿ ü ôòð ðöò ðû, òðÿ ù ññòò ñóþùõ ðòð:ðð ôð:


D1 = 1 * 2 * 3,


:

D1 ðöòÿ ðûü (ò. 8, 1 + 2);

1 ðòüû òû (ò. 1);

2 ðûüñòü ò, ñòø ðöò ðû

         ññò ò [ò. 8 3, (1+2) : 1];

3 "ñòò÷ñòü ò ñòø ññò

ò ðòüûõ ò (ò. 3 1, 1: 1).


ñ÷ò


 1. ù ðöò ðû:


D1 - D1,


:

D1 - ðöòÿ ðûü ò÷ò (òóù) ð;

D1 - ðöòÿ ðûü ðûóù ð.


 1. ÿ ðöòóþ ðûü ÿ ðð

    ðòüûõ ò:


(1 - 1) * 2 * 3,

:

1 ðòüû òû ò÷ò (òóù) ð;

A ðòüû òû ðûóù ð;

2 ðûüñòü ò ò÷ò (òóù) ð;

3 "ñòò÷ñòü ò ò÷ò (òóù) ð.


 1. ÿ ðöòóþ ðûü ÿ ðð ðûüñò

ò:


(2 - 2) * 1 * 3,


2 - ðûüñòü ò ðûóù ð.


 1. ÿ ðöòóþ ðûü ÿ ðð "ñòò÷ñò  ò:


(3 - 3) * 1 * 2,


3 - "ñòò÷ñòü ò ðûóù ð.


                                                                                                                                12

1

 

(1+2)

1

1

1

1

2

.(1 : 1)

3

. (1 : 1)

1

(1-10)

2

   

(1-10)*2*3

3

           (2-20 )*10*3

4

  "  

(3-30 )*10*20

:

 1.      . .1,        ..3,       -. .8.     
 2.   "0      .
III. ñðû ñ
ö 13

ðò

òòü ñ

ð. ðó.

üû ñ
t1

t2

t3

t1

t2

t3


1

òû

û ñðñò (  ò ð)

2+3+14-147(-)-149+411+421+1202

óù òû

òû ðòþù ò  ð

2=124+5+A9+A123

ÿ öÿ

"ùò ò ò ð

3=  20+31+32+33+79(-)+7384

ð÷ òû

(23)
ñ

1+2+3+4
ññûL1

ðñò ññòû ðñ÷ò

18L2

ð÷û ñðñò    -  ñ

1-18

ò ÷ñ:

L2.1+L2.2+L2.3+L2.4+L2.5L2.1

ñòðÿ

(20)L2.2

ð÷û òû 

341+343+352+172+173+175+162+163L2.3

û ó û ÿòüñò

491+492+ 493+494L2.4

ð÷ ðòðû

(19)L2.5*

ð÷û ñðñò - òò

26= (20 - 22)L3

ñòû ñðñò    - ñ

(1+15+17+18)

ò ÷ñ:L3.1*

ñòû ñðñò

(1)L3.2*

ñòû ñðñò - 

(20)L3.3*

ñòû ñðñò òò

(22)
ñ÷ò ýôôöò ñ ñð

ñ

(ðò ðñ÷ò ý÷ñ ñð ò)


ö 14

òü

ðò ðñ÷ò

÷ñ ñð

òÿ

G1

ýôôöò

ðûòÿ

(1+2+4) / (L1+L2)

ñ÷ñòü ðòû ñðñò ð÷ûõ ñðñò:

ð G1>1 - ðòð

ð G1<1 - ù

G2

                       

L2.1 / (L2.1 - M1)

ðü ñ÷ÿ û ñðñò ñ÷ò ñòðÿ

G3

ýôôöò

òðñôðö

((L1+L2) - (M2+M4)) /

/ (L1+L2)

òü ñ÷ñò ôñû ÿ ð÷ûõ ðñóðñ; òüû óðü 10 - 20%

ñò÷ñòü

G4

ýôôöò ñò

L3.2 / L2

ðü ñ÷ñò ññòû ñðñò ð÷ûõ ñðñò

G5

ýôôöò òñò ò

L3.1 / L3.2

ñ÷ñòü ññòûõ ñðñò - ðóòò      

G6

ýôôöò ðñò   ( )

(L2.2 + L2.3) / L2.1

òü óñò÷ñò ñ÷ò ñò óðÿ  ñð÷û ðñóðñ

ñòÿ ðòûõ ñðñò

G7

ýôôöò ññòÿÿ ññòûõ ðòûõ ñðñò

L3.3 / (M1+M2+M4)

òü ÷ÿ ññòûõ ñðñò ðòüû ðò

G8

ýôôöò ö

L3.3 / M3

òü ñ÷ñò ññòû ñðñò ò, ò÷ûõ ðò

G9

ýôôöò ðñò  ( 

)

L3.3 / L3.2

ðü üñò ññòûõ ñðñò

òñòü

G10

ýôôöò ñüÿ ð÷ûõ ñðñò - òò

L2.5 / (M2+M4)

òü ñüÿ ð÷ûõ ñðñò - òò,

÷ 10

G11

ðóðcÿ ñññòü

1 / (1 / L2)

ð ÷ñò õ, ò ù ñò

G12

ýôôöò ñüÿ ò

(1+2+4) / 3

ðü ÷ÿ ò ðò

ñ

G13

ýôôöò ðñûõ ò

L3.1 / M2

òü ñ÷ÿ ðñûõ ò ññòû ñðñò

G14

ýôôöò ÷óñòòüûõ ññ

L3.3 / (L2.1+L2.2+L2.3)

òü ñ÷ÿ ÷óñòòüûõ þ ðöò ñò

G15

ýôôöò óûò÷ñò

L3.1 / 16 , 

16 < 0,  -

 

ðü ðûòÿ ññòû ò ðñõ óûòð û÷ ðóüòò ðó

"ýôôöòû ÿòüñò


ö 15

òü

     t1

       t2

      t3

ð÷û òü ññòÿÿ
3.2. ñ÷ò ôñ ð÷ñò.


ö 16

¹ /

òü ðò ðñ÷ò

..

÷
t1

t2

t3

1.

óû õ

(1)

ð. ó.
2.

ñ-ðû ðñõû

(2+10+5+13)

--
3.

ðóò÷û õ ()

(1 - (2+10+5+13))   (.1 - .2)

--
4.

ýôôöò ðû

(: 1) (.3 : .1)

.   
5.

ñ-ñòÿû ðñõû

(8 - 10)

ð. ó.
6.

õ, ñ÷þù óûò÷ñòü

(.5 : .4)

7.

ðü ôñ ð÷ñò

(1 - (.6 : .1)) * 1003.3 ò ðóüòòñò ñ ÿòüñò

     ýôôòñò óðÿ


ÿ òö ðóüòòñò ñ ÿòüñò

                                                                                                                                       ö17

¹

/

òü ðò ðñ÷ò

òü

÷

, %

òÿ ò òü ÷ÿ

(t - ), %
t1

t2

t3

1.ò ðûüñò

1.

ð ðû ò

C6 : C1

?13,0
2.

ðûüñòü ò

C6 : (1+24+30)

?0,6
3.

ðûüñòü            

6 : 7

?7,0
4.

õñòü ò

7 : (1+24+30)

?12,0
5.

ñòò÷ñòü ò

(1 : (1+24+30) 

?8,0
2. ò, òðóþù  ôòðû, ÿþù ðûüñòü

1.

üû ñ ðöûõ ðñõ

(8+13) : 7

?30,0
2.

üû ñ ðöûõ ðñõ

(2+5) : 7

?70,0
3.

ðöòÿ õñòü ò

7.1 : (1+24+30)

?10,5
4.

ðöòÿ õñòü ò

7.2 : (1+24+30)

?1,5
5.

ðöòÿ ð        (1+2) : 1

?6,0
6.

õÿ

1 : (1+24+30)

:65?75
7.

ðöòû ððñ

(7.1 : 1) - (2+5) : W

?3,5
   3.  òø ò

1.

ðöûõ ðñõ

(2+5) : (1+24+30)

?6,0
2.

ðöûõ ðñõ

(8+13) : (1+24+30)

?3,5
3.

ñõ ñð

9 : (1+24+30)

?2,8
4.

ð ðöò õ

(6-13) : (1+24+30) 

?3,0
4. ð÷

1.

ðü ðûòÿ ðöûõ ðñõ ðöû õ

7.2 : 13

?50,0
2.

ýôôöò ðñð÷ ñò ûû ðò

122 : (1+24+30)

?7,0


ò ýôôòñò óðÿ


ö 18

¹

òü

÷

/


t1

t2

t3

ò ý÷ñ ýôôòñò ðóüòòñò

1.

÷ñÿ ðóüòòñòü

1:1
2.

ÿ òðò óð

8:1
3.

òüñòü ÿòüñò

6:1
ò òðÿ ðñõ

4.

ñõû

9:(1+24+30)
5.

ÿñòû ðñõû

10:(1+24+30)
6.

ð÷ ðñõû

7:(1+24+30)
7.

ýôôöò òðò

(12+1)/(1+24+30)
ð÷ÿ: ÷ÿ ò. 3., - ò. 4, - ò.5, - ò.9 1. ö ñòñò óüòòð

       ò


ñ÷ò ñòñò


ö 19

¹

/

òü ðò ðñ÷ò

.

ð.

÷

t1        t     t3

1.

óû ò ()

=1+15+17

ð. ó
2.

ðöò õ ñóû ò ()

=6:

.
3.

ð ðöò ð÷û ò ()

=(2+5):(20+18)

.
4.

ÿ ñòñòü

=(-)*

ð.

ðó.
ð÷ÿ: ÷ÿ ò.2, - ò.3, ò.5.ñ÷ò  óüòö ýôôò ò

                                                                                                                                   ö   20          

¹

/

òü ðò ðñ÷ò

.

ð.

÷

t1      t2     t3


1.

ðûü

(6) 

ð.ðó.
2.

ð÷û ñðñò

(20)

- -
3.

ðöû òðòû

(2+5)

--
4.

óüòòð ò

(3)

.
5.

ðü ðöò ñò ðó ññ (Q)   

( 20)

%
6.

òû

(1+24+30)

ð.ðó.
7.

÷ñÿ ðòüñòü

=[6+(2+5)]/(1+24+30)

%
8.

óüòòñòü óüòòð ò

(-Q)*3

%
ð÷: ðò ò.3, - ò.2, - ò.5, - ò.9, Q - ò.7,

- ò.1.

: 1