”правл—÷нн€ ресурсами банку (на приклад—÷ «ј“ "јкц—÷онерний  омерц—÷йний ѕромислово-—÷нвестиц—÷йний б

дипломна€ работа: Ѕанковское дело

ƒокументы: [1]   Word-187911.doc —траницы: Ќазад 1 ¬перед

«ј’–∆ƒЌќ-ƒќЌЅј—№ »… –∆Ќ—“»“”“ ≈ ќЌќћ–∆ » –∆ ”ѕ–ј¬Ћ–∆ЌЌя

 ј‘≈ƒ–ј ‘–∆ЌјЌ—–∆¬
ƒ»ѕЋќћЌј –ќЅќ“ј

”ѕ–ј¬Ћ–∆ЌЌя –≈—”–—јћ» ЅјЌ ” (Ќј ѕ–» Ћјƒ–∆ ј ÷–∆ќЌ≈–Ќќ√ќ “ќ¬ј–»—“¬ј «ј –»“ќ√ќ “»ѕ” "ј ÷–∆ќЌ≈–Ќ»…  ќћ≈–÷–∆…Ќ»… ѕ–ќћ»—Ћќ¬ќ-–∆Ќ¬≈—“»÷–∆…Ќ»… ЅјЌ ї)
ѕавлоград - 2008

–еферат


ќбтјў—‘кт дипломного досл—÷дженн€ - д—÷€льн—÷сть комерц—÷йного банку по залученню депозитних кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б на приклад—÷ д—÷€льност—÷ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї та —÷нших комерц—÷йних банк—÷в ”кра—„ни першо—„ групи рейтингу Ќац—÷онального банку ”кра—„ни.

ѕредмет дипломного досл—÷дженн€ - комплекс системи управл—÷нн€ варт—÷стю та рентабельн—÷стю залучених депозитних кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007¬арр., а також в —÷нших банк—÷вських установах ”кра—„ни.

ћета дипломного досл—÷дженн€ - об“—рунтуванн€ важливост—÷ —÷нтегрованого управл—÷нн€ активами та пасивами комерц—÷йного банку, розкритт€ д—÷ючо—„ практики залученн€ депозитних кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї, а також пошук напр€мк—÷в удосконаленн€ розвитку програмних моделей управл—÷нн€ оптимальн—÷стю структури залучених депозитних кошт—÷в в комерц—÷йному банку.

јктуальн—÷сть та доц—÷льн—÷сть проведенн€ досл—÷джень метод—÷в управл—÷нн€ залученими депозитними коштами в комерц—÷йних банках пол€га—‘ в необх—÷дност—÷ впровадженн€ методолог—÷—„ комплексного анал—÷зу ефективност—÷ д—÷€льност—÷ комерц—÷йного банку не т—÷льки в внутр—÷шньому м—÷кросередовищ—÷, але —÷ при анал—÷з—÷ положенн€ банку у банк—÷вськ—÷й систем—÷ (макросередовищ—÷).

ѕрактична ц—÷нн—÷сть отриманих результат—÷в дипломного досл—÷дженн€ пол€га—‘ в розвитку комплексних п—÷дход—÷в до анал—÷зу ефективност—÷ пол—÷тики застосуванн€ ф—÷нансового важел€ зростанн€ рентабельност—÷ статутного кап—÷талу банку за рахунок структуризац—÷—„ залучених та запозичених кошт—÷в.

¬ступ


јктуальн—÷сть обрано—„ теми дипломного проекту та доц—÷льн—÷сть проведенн€ досл—÷джень дл€ оц—÷нки стану та перспектив розвитку метод—÷в управл—÷нн€ залученими депозитними коштами в комерц—÷йних банках пол€га—‘ в необх—÷дност—÷ впровадженн€ методолог—÷—„ комплексного анал—÷зу ефективност—÷ д—÷€льност—÷ комерц—÷йного банку не т—÷льки в внутр—÷шньому м—÷кросередовищ—÷, але —÷ при пор—÷вн€льному анал—÷з—÷ положенн€ банку у банк—÷вськ—÷й систем—÷ ”кра—„ни (макросередовищ—÷), оск—÷льки формуванн€ попиту та пропозиц—÷—„ на залучен—÷ депозитн—÷ кошти —‘ результатом конкурентно—„ вза—‘мод—÷—„ банк—÷в банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни —÷ загального ф—÷нансового стану юридичних —÷ ф—÷зичних ос—÷б в ”кра—„н—÷, €кий форму—‘ —„х схильн—÷сть до пропозиц—÷—„ тимчасового збереженн€ в—÷льних кошт—÷в в банк—÷вськ—÷й систем—÷.

«алучен—÷ (на загальному ф—÷нансово-депозитному ринку юридичних та ф—÷зичних ос—÷б) та запозичен—÷ (на м—÷жбанк—÷вському ф—÷нансовому ринку) кошти комерц—÷йного банку —‘ платними ресурсами, ц—÷на на €к—÷ залежить в—÷д —„х виду, суми, валюти та строку залученн€ (запозиченн€).

ќбтјў—‘кт дипломного досл—÷дженн€ - д—÷€льн—÷сть комерц—÷йного банку по залученню депозитних кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б на приклад—÷ д—÷€льност—÷ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї та —÷нших комерц—÷йних банк—÷в ”кра—„ни першо—„ групи рейтингу Ќац—÷онального банку ”кра—„ни.

ѕредмет дипломного досл—÷дженн€ - комплекс системи управл—÷нн€ варт—÷стю та рентабельн—÷стю залучених депозитних кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007¬ар.р., а також в —÷нших банк—÷вських установах ”кра—„ни.

ћета дипломного досл—÷дженн€ - об“—рунтуванн€ важливост—÷ —÷нтегрованого управл—÷нн€ активами та пасивами комерц—÷йного банку, розкритт€ д—÷ючо—„ практики залученн€ депозитних кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї, а також пошук напр€мк—÷в удосконаленн€ розвитку програмних моделей управл—÷нн€ оптимальн—÷стю структури залучених депозитних кошт—÷в в комерц—÷йному банку.

ƒл€ дос€гненн€ поставлено—„ мети в дипломн—÷й робот—÷ вир—÷шуютьс€ так—÷ завданн€:

 • досл—÷джено сутн—÷сть та класиф—÷кац—÷ю ресурсно—„ бази комерц—÷йного банку, €к структурний розпод—÷л кошт—÷в на "асний кап—÷тал, залучен—÷ кошти юридичних та ф—÷зичних ос—÷б у вигл€д—÷ поточних та строкових депозит—÷в, запозичен—÷ кошти у —÷нших комерц—÷йних банк—÷в та Ќац—÷онального банку ”кра—„ни у вигл€д—÷ короткострокових та довгострокових кредит—÷в;
 • досл—÷джено структуру залучених депозитних кошт—÷в в ресурсн—÷й баз—÷ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї, —„—„ динам—÷ку у 2004-2007 роках та пор—÷вн€льн—÷ особливост—÷ структур залучених депозитних кошт—÷в в ресурсних базах —÷нших комерц—÷йних банках першо—„ групи рейтингу ЌЅ”;
 • розгл€нуто процес функц—÷онуванн€ та управл—÷нн€ залученими депозитними коштами в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї;
 • досл—÷джено структуру "асних та запозичених недепозитних кошт—÷в в ресурсн—÷й баз—÷ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї, —„—„ динам—÷ку у 2004-2007 роках та пор—÷вн€льн—÷ особливост—÷ структур "асних та недепозитних кошт—÷в в ресурсних базах —÷нших комерц—÷йних банках першо—„ групи рейтингу ЌЅ”;
 • проведено анал—÷з д—÷ючо—„ практики управл—÷нн€ залученими депозитними коштами в комерц—÷йних банках розвинутих кра—„н св—÷ту;
 • проведена розробка регрес—÷йно—„ багатовим—÷рно—„ математично—„ модел—÷ розрахунку впливу структури ресурсно—„ бази (пасив—÷в) комерц—÷йного банку на рентабельн—÷сть його роботи;
 • на основ—÷ розрахунк—÷в побудовано—„ модел—÷ запропоновано шл€хи удосконаленн€ оптимально—„ структури ресурсно—„ бази в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї дл€ п—÷двищенн€ р—÷вн€ рентабельност—÷ роботи банку;

Ќа вир—÷шенн€ проблеми оптимального управл—÷нн€ залученими коштами в комерц—÷йних банках спр€мован—÷ досл—÷дженн€, викладен—÷ в монограф—÷€х наступних автор—÷в: - јзаренкова¬а√.ћ., ¬асюренко¬аќ.¬., √ерасимович¬ај.ћ., ∆уков¬а≈.‘.,  оцовська¬а–.Ќ., –ичак—÷вська ¬.–∆., ћороз¬ај.ћ., ”кра—„нська Ћ.ќ., —авлук¬аћ.–∆., ѕанова¬а√.—., ѕримостка¬аЋ.ќ., ѕуховк—÷на ћ.‘., —п—÷цин –∆.ќ., —п—÷цин я.ќ., Ўевченко¬а–.–∆.

¬ €кост—÷ методолог—÷чних —÷нструмент—÷в дипломного досл—÷дженн€ використовувались - —÷сторичний метод, структурний анал—÷з, первинн—÷ статистичн—÷ спостереженн€, групуванн€ та статистистичний анал—÷з хронолог—÷чних р€д—÷в параметр—÷в, методи пор—÷вн€нь, аналог—÷й, масштабуванн€ характеристик обтјў—‘кт—÷в досл—÷дженн€ в —‘дину систему координат, економ—÷чне моделюванн€ та корел€ц—÷йно-регрес—÷йний анал—÷з за допомогою "електронних таблицьї EXCELтј—2007.

–∆нформац—÷йною базою дипломного досл—÷дженн€ були - зв—÷тн—÷ документи ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї за 2004-2007 роки, статистичн—÷ матер—÷али Ќац—÷онального банку ”кра—„ни, јсоц—÷ац—÷—„ укра—„нських банк—÷в, ƒержкомстату ”кра—„ни.

ѕрактична ц—÷нн—÷сть отриманих результат—÷в дипломного досл—÷дженн€ пол€га—‘ в розвитку комплексних п—÷дход—÷в до анал—÷зу ефективност—÷ пол—÷тики застосуванн€ ф—÷нансового важел€ зростанн€ рентабельност—÷ статутного кап—÷талу банку за рахунок структуризац—÷—„ залучених та запозичених кошт—÷в.

“ак, пол—÷тика екстенсивного зростанн€ валюти балансу банку ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007 роках та розширенн€ його —÷нфраструктури з точки зору акц—÷онер—÷в, дл€ €ких —‘диним значимим показником ефективност—÷ депозитно—„ пол—÷тику залученн€ банком кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б —‘ рентабельн—÷сть статутного кап—÷талу ROE, тобто доходн—÷сть кап—÷талу, вкладеного в акц—÷—„ банку, - не —‘ ефективною, оск—÷льки разом з пол—÷тикою впровадженн€ переор—÷—‘нтац—÷—„ банку з переважно юридичних кл—÷—‘нт—÷в в сторону ощадного банку дл€ ф—÷зичних ос—÷б ROE зменшивс€ з р—÷вн€ 16,2% за 2005 р—÷к до р—÷вн€ 8,7% за 2007 р—÷к, тобто дох—÷дн—÷сть акц—÷й банку стала практично в 2 рази нижче ринково—„ доходност—÷ —÷нвестиц—÷йного кап—÷талу в ”кра—„н—÷.

¬провадженн€ пропозиц—÷й —÷ рекомендац—÷й щодо шл€х—÷в оптим—÷зац—÷—„ структури залучених депозитних кошт—÷в в комерц—÷йному банку, наданих в дипломн—÷й робот—÷, дозволить:

 • зосередити увагу банк—÷вських установ на доц—÷льност—÷ оптимальних структурних обс€г—÷в залученн€ депозитних кошт—÷в в—÷дносно р—÷вн€ статутного кап—÷талу з точки погл€ду на максимальний р—÷вень дос€гненн€ див—÷дендно—„ рентабельност—÷ роботи комерц—÷йного банку;
 • звернути увагу акц—÷онер—÷в комерц—÷йних банк—÷в на необх—÷дн—÷сть оптимального нарощенн€ "асного кап—÷талу, оск—÷льки результати дипломного досл—÷дженн€ довод€ть, що максимум частки ринку залучених кошт—÷в не —‘ основою дл€ максимуму див—÷дендно—„ доходност—÷ акц—÷онерного кап—÷талу банку, та навпаки, —÷сну—‘ нел—÷н—÷йна функц—÷€ рентабельност—÷ в—÷д структурно—„ частки "асного кап—÷талу.1. —утн—÷сть та структура ресурс—÷в банку, методи управл—÷нн€


1.1 —тан розвитку ресурсно—„ бази банк—÷в на сучасному етап—÷


«а станом на 1 с—÷чн€ 2007 року л—÷ценз—÷ю Ќац—÷онального банку на зд—÷йсненн€ банк—÷вських операц—÷й в ”кра—„н—÷ мали 170 банк—÷в, у тому числ—÷: 135 банк—÷в (79,4% в—÷д загально—„ к—÷лькост—÷ д—÷ючих банк—÷в) - акц—÷онерн—÷ товариства (з них: 91 банк (53,5%) - в—÷дкрит—÷ акц—÷онерн—÷ товариства, 44 банки (25,9%) - закрит—÷ акц—÷онерн—÷ товариства), 35 банк—÷в (20,6%) - товариства з обмеженою в—÷дпов—÷дальн—÷стю [81].

” 2006 року "асний кап—÷тал (балансовий) банк—÷в зб—÷льшивс€ на 70,0% —÷ за станом на 01.01.2007¬ар. становив 43,3 млрд. грн.

«а 2006 р—÷к зобовтјў€занн€ банк—÷в ”кра—„ни зб—÷льшилис€ на 57,7% або на 108,7 млрд. грн. —÷ на 01.01.2007 становили 297,2 млрд. грн., в т.ч. нерезиденти - 23,7% в—÷д зобовтјў€зань.

«б—÷льшенн€ зобов`€зань банк—÷в в—÷дбулось, в основному, за рахунок строкових вклад—÷в (депозит—÷в) —÷нших банк—÷в та кредит—÷в, що отриман—÷ в—÷д —÷нших банк—÷в - на 40,2 млрд. грн. або в 2,5 раз—÷в, зб—÷льшенн€ кошт—÷в ф—÷зичних ос—÷б - на 33,5 млрд. грн. або на 46,2%, кошт—÷в субтјў—‘кт—÷в господарюванн€ - на 15,7 млрд. грн. або на 25,6%, кредит—÷в, що отриман—÷ в—÷д м—÷жнародних та —÷нших ф—÷нансових орган—÷зац—÷й - на 4,8 млрд. грн. або в 2,4 рази, коррахунк—÷в —÷нших банк—÷в - на 3,7 млрд. грн. або в 2 рази, ц—÷нних папер—÷в "асного боргу - на 3,3 млрд. грн. або в 2,2 рази, субординованого боргу - на 2,1 млрд. грн. або на 83,0%.

«обов`€занн€ банк—÷в мають таку структуру.  ошти Ќац—÷онального банку ”кра—„ни складають 0,5% в—÷д загально—„ суми зобовтјў€зань; коррахунки —÷нших банк—÷в - 2,5%; строков—÷ вклади (депозити) —÷нших банк—÷в та кредити, що отриман—÷ в—÷д —÷нших банк—÷в - 22,8%; кошти субтјў—‘кт—÷в господарюванн€ - 25,9%; кошти ф—÷зичних ос—÷б - 35,7%; кошти небанк—÷вських ф—÷нансових установ - 2,5%; кошти бюджету та позабюджетних фонд—÷в - 0,6%; кредити, що отриман—÷ в—÷д м—÷жнародних та —÷нших ф—÷нансових орган—÷зац—÷й - 2,8%, ц—÷нн—÷ папери "асного боргу - 2,1%; субординований борг - 1,6%; —÷нш—÷ зобов`€занн€ - 3,0%.

Ѕанки мають таку структуру кошт—÷в населенн€ з точки зору строковост—÷. —троков—÷ кошти складають 81,8 млрд. грн. або 77,2% в—÷д загально—„ суми вклад—÷в, а кошти до запитанн€ - 24,2 млрд. грн. або 22,8%.  ошти в нац—÷ональн—÷й валют—÷ складають 53,8% в—÷д загально—„ суми кошт—÷в ф—÷зичних ос—÷б.

«г—÷дно р—÷шенн€ ком—÷с—÷—„ ЌЅ” з питань нагл€ду та регулюванн€ д—÷€льност—÷ банк—÷в [19], визначено так—÷ граничн—÷ меж—÷ розм—÷ру актив—÷в дл€ окремих груп банк—÷в банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни на 2007 р—÷к:

-¬агрупа I: б—÷льше 5000 млн. грн.; - група II: б—÷льше 2000 млн. грн.;

-¬агрупа III: б—÷льше 700 млн. грн.; - група IV: менше 700 млн. грн.


“аблиц€ 1.1. √рупуванн€ банк—÷в на 2007 р—÷к за розм—÷ром актив—÷в за станом на 01.12.2006 [19], (тис. грн.)

N з/п

Ќазва банку

јктиви


√рупа 1.


1

ѕ–»¬ј“ЅјЌ 

31 556 790

2

–ј…‘‘ј…«≈Ќ ЅјЌ  ј¬јЋ№ (бувший јѕѕЅ "ј¬јЋ№ї)

26 174 268

3

” –—»ЅЅјЌ 

21 118 102

4

ѕ–ќћ–∆Ќ¬≈—“ЅјЌ 

17 498 664

5

” –≈ —–∆ћЅјЌ 

17 358 945

6

” –—ќ÷ЅјЌ 

15 701 129

7

ќ“ѕ ЅјЌ ¬а(бувший –ј…‘‘ј…«≈ЌЅјЌ  ” –ј–«Ќј)

10 668 667

8

ќўјƒЅјЌ 

10 472 989

9

¬лЌјƒ–јї

9 654 333

10

¬л‘–∆ЌјЌ—» “ј  –≈ƒ»“ї

6 950 295

11

 –≈ƒ»“ѕ–ќћЅјЌ 

6 687 150

12

¬л‘ќ–”ћї

6 581 898

13

Ѕ–ќ Ѕ–∆«Ќ≈—ЅјЌ 

6 431 775

14

” –ѕ–ќћЅјЌ 

6 176 224

15

ѕ≈–Ў»… ” –. ћ–∆∆Ќј–ќƒЌ»… ЅјЌ 

5 631 563

“аблиц€ 1.2. √рупуванн€ банк—÷в на 2008 р—÷к за розм—÷ром актив—÷в за станом на 01.01.2008 [19]


«а станом на 01.01.2008 року банк—÷вська система ”кра—„ни ма—‘ наступн—÷ характеристики зростанн€ депозитно—„ бази залучених кошт—÷в [81].

«обовтјў€занн€ банк—÷в ”кра—„ни за 2007 р—÷к зб—÷льшилис€ на 230,8 млрд. грн. або на 77,5% —÷ на 01.01.2008 становили 528,4 млрд. грн.

«обов`€занн€ банк—÷в мають таку структуру.  ошти Ќац—÷онального банку ”кра—„ни складають 0,3% в—÷д загально—„ суми зобовтјў€зань; залишки на коррахунках —÷нших банк—÷в - 2,4%; строков—÷ вклади (депозити) —÷нших банк—÷в та кредити, що отриман—÷ в—÷д —÷нших банк—÷в - 29,4%; кошти субтјў—‘кт—÷в господарюванн€ - 21,2%; кошти ф—÷зичних ос—÷б - 30,9%; кошти небанк—÷вських ф—÷нансових установ - 3,0%; кошти бюджету та позабюджетних фонд—÷в - 0,8%; кредити, що отриман—÷ в—÷д м—÷жнародних та —÷нших ф—÷нансових орган—÷зац—÷й - 3,5%; ц—÷нн—÷ папери "асного боргу - 3,7%; субординований борг - 1,5%; —÷нш—÷ зобов`€занн€ - 3,3%.

Ѕанки мають таку структуру кошт—÷в населенн€ з точки зору строковост—÷. —троков—÷ кошти складають 125,6 млрд. грн. або 76,8% в—÷д загально—„ суми кошт—÷в населенн€, а кошти до запитанн€ - 37,9 млрд. грн. або 23,2%.  ошти в нац—÷ональн—÷й валют—÷ складають 60,1% в—÷д загально—„ суми кошт—÷в ф—÷зичних ос—÷б.

ѕрот€гом 2007 року активи банк—÷в зб—÷льшилис€ на 258,1 млрд. грн. або на 75,9% —÷ становл€ть 598,3 млрд. грн. «агальн—÷ активи зб—÷льшились на 264,5 млрд. грн. або на 74,9% —÷ складають 617,6 млрд. грн. «б—÷льшенн€ загальних актив—÷в в—÷дбулось, в основному, за рахунок зб—÷льшенн€ кредит—÷в, наданих банками, - на 216,7 млрд. грн. або на 80,3%, з них: кредит—÷в, що надан—÷ субтјў—‘ктам господарюванн€ - на 108,5 млрд. грн. або на 64,7%, кредит—÷в, наданих ф—÷зичним особам, - на 75,9 млрд. грн. або на 97,6%.

ѕродовжували зростати довгостроков—÷ кредити. ѕрот€гом 2007 року вони зб—÷льшилис€ на 85,7% —÷ на 01.01.2008 становили 291,9 млрд. грн. або 60,0% в—÷д наданих кредит—÷в. “акий темп зростанн€ —‘ ризиком дл€ депозитно—„ бази, €ка —‘, в основному, короткостроковою (не б—÷льше 1,2 року).

¬ табл.  .1 -  .3 ƒодатку   наведен—÷ дан—÷ по регулююч—÷й рол—÷ ЌЅ” в формуванн—÷ вартост—÷ депозит—÷в - нижнього р—÷вн€ депозитно—„ ставки дл€ банк—÷в, оск—÷льки обл—÷кова ставка та ставки реф—÷нансуванн€ банк—÷в ЌЅ” грають основну роль в оц—÷нц—÷ вартост—÷ грошей в грошов—÷й систем—÷ ”кра—„ни.


1.2 ѕон€тт€ та класиф—÷кац—÷€ ресурс—÷в банку


–есурси комерц—÷йного банку - це сукупн—÷сть грошових кошт—÷в, що знаход€тьс€ у його розпор€дженн—÷ —÷ використовуютьс€ ним дл€ виконанн€ активних операц—÷й. ќперац—÷—„, завд€ки €ким комерц—÷йн—÷ банки формують сво—„ ресурси, мають назву пасивних [28]. «г—÷дно з джерелами утворенн€ банк—÷вських ресурс—÷в в —÷снуюч—÷й банк—÷вськ—÷й практиц—÷ ресурси комерц—÷йних банк—÷в под—÷л€ють на "асн—÷, залучен—÷ та запозичен—÷. ” загальному обс€з—÷ ресурс—÷в, €кими волод—÷—‘ комерц—÷йний банк, переважають зобовтјў€занн€ банку.

ѕ—÷д зобовтјў€занн€ми банку сл—÷д розум—÷ти вимоги до актив—÷в банк—÷всько—„ установи, що зобовтјў€зують —„—„ сплатити ф—÷ксовану суму кошт—÷в у визначений час у майбутньому. ” бухгалтерському обл—÷ку до зобовтјў€зань включають кошти на поточних рахунках кл—÷—‘нт—÷в; кредиторську заборгован—÷сть, заборгован—÷сть за нарахованими процентами та в—÷дстрочену деб—÷торську заборгован—÷сть за доходами, але не включають доходи, прибуток та внутр—÷шньо-банк—÷вськ—÷ розрахунки (рис.¬а1.1-1.2).


–ис.¬а1.1. - —труктура зобовтјў€зань банку [37]

–ис.¬а1.2. - —хема класиф—÷кац—÷—„ зобовтјў€зань банку за €к—÷сним складом [37]


¬ економ—÷чн—÷й л—÷тератур—÷ зобовтјў€занн€ заведено под—÷л€ти на залучен—÷, запозичен—÷ кошти та техн—÷чн—÷ запозичен—÷ поточн—÷ пасиви. «алучен—÷ кошти —‘ найб—÷льшою частиною зобовтјў€зань банку. ÷е основне джерело формуванн€ ресурс—÷в банку, €к—÷ спр€мовуютьс€ на проведенн€ активних операц—÷й.

ƒо залучених кошт—÷в банку належать залишки кошт—÷в на поточних, бюджетних рахунках кл—÷—‘нт—÷в, депозитн—÷ вклади ф—÷зичних та юридичних ос—÷б, вклади до запитанн€, залишки на пластикових плат—÷жних картах, кредиторська заборгован—÷сть тощо.

” банк—÷вськ—÷й практиц—÷ залучен—÷ кошти називають депозитними зобовтјў€занн€ми. ƒепозит (вклад) - це зобовтјў€занн€ банку за тимчасово залученими коштами ф—÷зичних —÷ юридичних ос—÷б або ц—÷нними паперами за в—÷дпов—÷дну плату. ƒепозити утворюютьс€ за рахунок вкладу в банк суми грошей гот—÷вкою або у безгот—÷вков—÷й форм—÷, у вигл€д—÷ ц—÷нного папера, що належить до оплати. ѕрактично вс—÷ кл—÷—‘нтськ—÷ рахунки в пасив—÷ називаютьс€ депозитними. ƒепозитним може бути будь-€кий рахунок, в—÷дкритий кл—÷—‘нтов—÷ в банку, на €кому збер—÷гаютьс€ його грошов—÷ кошти. ” св—÷тов—÷й практиц—÷ —„х частка в структур—÷ пасив—÷в становить в—÷д 60 до 80%.

ƒепозитн—÷ операц—÷—„ в—÷д—÷грають значну роль у д—÷€льност—÷ банку:

-¬адепозитн—÷ операц—÷—„ —‘ головним джерелом проведенн€ активних —÷, насамперед, пасивних операц—÷й. ¬—÷д характеру депозит—÷в залежать види кредитних операц—÷й —÷, в—÷дпов—÷дно, розм—÷р доходу банку;

-¬аправильна орган—÷зац—÷€ депозитних операц—÷й забезпечу—‘ л—÷кв—÷дн—÷сть комерц—÷йних банк—÷в;

-¬адепозитн—÷ операц—÷—„ спри€ють прискоренню безгот—÷вкових розрахунк—÷в;

-¬аресурси, сформован—÷ за рахунок депозитних операц—÷й, зазвичай дешевш—÷ м—÷жбанк—÷вських кредит—÷в.

¬одночас депозитн—÷ операц—÷—„ мають певн—÷ недол—÷ки:

-¬аоперац—÷—„ щодо залученн€ кошт—÷в у вклади повтјў€зан—÷ з—÷ значними маркетинговими зусилл€ми, грошовими —÷ матер—÷альними витратами комерц—÷йних банк—÷в. ÷е не да—‘ змоги комерц—÷йному банку в раз—÷ необх—÷дност—÷ оперативно отримувати грошов—÷ кошти дл€ проведенн€ активних операц—÷й, зд—÷йсненн€ непередбачених платеж—÷в;

-¬амоб—÷л—÷зац—÷€ кошт—÷в у вклади (депозити) в б—÷льшост—÷ випадк—÷в залежить в—÷д вкладник—÷в, а не в—÷д комерц—÷йного банку, €кому часто важко, а то й неможливо дос€гти додаткового залученн€ кошт—÷в;

-¬азагальний обс€г тимчасово в—÷льних грошових кошт—÷в у рамках окремого банку або району обтјў—‘ктивно обмежений.

ћетою менеджменту в сфер—÷ управл—÷нн€ зобовтјў€занн€ми банку —‘ залученн€ достатнього обс€гу кошт—÷в з найменшими витратами дл€ ф—÷нансуванн€ тих активних операц—÷й, €к—÷ ма—‘ нам—÷р зд—÷йснити банк —÷ п—÷дтримка достанього р—÷вн€ л—÷кв—÷дност—÷.

ќсновними завданн€ми щодо управл—÷нн€ залученими коштами банку —‘:

 • дотриманн€ норматив—÷в л—÷кв—÷дност—÷;
 • дотриманн€ норматив—÷в обовтјў€зкового резервуванн€;
 • реал—÷зац—÷€ депозитно—„ пол—÷тики банку;
 • п—÷дтримка структури пасив—÷в (коеф—÷ц—÷—‘нт ф—÷нансового важел€) на р—÷вн—÷, €кий в—÷дпов—÷да—‘ стратег—÷чним ц—÷л€м банку;
 • використанн€ п—÷дход—÷в до управл—÷нн€ зобовтјў€занн€ми, €к—÷ в—÷дпов—÷дають стратег—÷—„ управл—÷нн€ ризиком л—÷кв—÷дност—÷;
 • застосуванн€ —÷нструмент—÷в управл—÷нн€ зобовтјў€занн€ми банку, адекватних стану ф—÷нансового ринку;
 • встановленн€ в—÷дпов—÷дност—÷ обс€г—÷в —÷ структури зобовтјў€зань обс€гам —÷ структур—÷ активних операц—÷й, спираючись на стратег—÷ю —÷нтегрованого управл—÷нн€ пасивами —÷ активами банку;
 • формуванн€ соб—÷вартост—÷ ресурс—÷в на ринку, що забезпечують стаб—÷льну доходн—÷сть активних операц—÷й.

‘ормуванн€ зобовтјў€зань банку знаходитьс€ п—÷д впливом двох груп фактор—÷в: зовн—÷шн—÷х —÷ внутр—÷шн—÷х [35]:

 1. ƒо фактор—÷в зовн—÷шнього впливу в—÷днос€тьс€:

а) м—÷жнародн—÷ фактори:

-¬аконтјўюнктура м—÷жнародних ф—÷нансових ринк—÷в;

-¬адоступ банк—÷в ”кра—„ни до кредитних ресурс—÷в на м—÷жнародних ф—÷нансових ринках.

б) ‘актори внутр—÷шньодержавн—÷:

-¬аконтјўюнктура ринку кредитних ресурс—÷в;

-¬аконтјўюнктура фондового ринку;

-¬аконтјўюнктура ринку нерухомост—÷;

-¬аподаткове законодавство;

-¬а—÷нструментар—÷й ЌЅ” з регулюванн€ депозитних операц—÷й —÷ операц—÷й банк—÷в —÷з запозиченн€м кошт—÷в в ЌЅ” та —÷нших банках.

2. ƒо фактор—÷в внутр—÷шнього впливу в—÷днос€тьс€:

-¬адоступ банку до м—÷жнародних ф—÷нансових ринк—÷в, до кошт—÷в м—÷жнародних ф—÷нансових орган—÷зац—÷й;

-¬адоступ до нац—÷ональних ф—÷нансових ринк—÷в;

-¬адоступ до кошт—÷в ЌЅ”:

-¬аучасть банку у м—÷жнародних плат—÷жних системах;

-¬аучасть банку у внутр—÷шньодержавних плат—÷жних системах;

-¬агеограф—÷чне розташуванн€ ф—÷л—÷й банку;

-¬ак—÷льк—÷сна мережа ф—÷л—÷й банку;

-¬акл—÷—‘нтська база;

-¬авиди пасивних операц—÷й, €к—÷ зд—÷йсню—‘ банк;

-¬аорган—÷зац—÷€ розрахункових та касових операц—÷й з кл—÷—‘нтами;

-¬аведенн€ кореспондентських рахунк—÷в банку.

¬ласний кап—÷тал комерц—÷йного банку займа—‘ невелику питому вагу у сукупному кап—÷тал—÷, при цьому, €кщо дл€ субтјў—‘кт—÷в п—÷дпри—‘мницько—„ д—÷€льност—÷ норма "асного кап—÷талу повинна становити б—÷л€ 50%, то дл€ комерц—÷йних банк—÷в загальноприйн€та норма може бути не б—÷льше 8%. ÷е обумовлено специф—÷кою банк—÷всько—„ д—÷€льност—÷, при €к—÷й банк користу—‘тьс€, в основному, чужими грошима, а "асн—÷ кошти служать передус—÷м дл€ страхуванн€ —÷нтерес—÷в вкладник—÷в —÷ кредитор—÷в банку, а також дл€ покритт€ поточних збитк—÷в в—÷д банк—÷всько—„ д—÷€льност—÷. –∆накше кажучи, "асний кап—÷тал комерц—÷йного банку викону—‘ захисну функц—÷ю, а функц—÷€ забезпеченн€ оперативно—„ д—÷€льност—÷ дл€ "асного банк—÷вського кап—÷талу —‘ другор€дною.

«алучен—÷ кошти комерц—÷йного банку - це кошти, €к—÷ банк залуча—‘ на вклади —÷ депозити. ƒепозит (вклад) - кошти в безгот—÷вков—÷й чи гот—÷вков—÷й форм—÷, що надаютьс€ ф—÷зичними чи юридичними особами в управл—÷нн€ резиденту, визначеному ф—÷нансовою орган—÷зац—÷—‘ю зг—÷дно —÷з чинним законодавством ”кра—„ни, або нерезиденту на ч—÷тко визначений строк та п—÷д процент —÷ оформлюютьс€ в—÷дпов—÷дною угодою.

ѕрактично ус—÷ кл—÷—‘нтськ—÷ рахунки називаютьс€ депозитними. ƒепозитним може бути будь-€кий в—÷дкритий кл—÷—‘нту у банку рахунок, на €кому збер—÷гаютьс€ його грошов—÷ кошти. «а формою використанн€ рахунк—÷в вони под—÷л€ютьс€ на: депозити (вклади) до запитанн€, терм—÷нов—÷ або строков—÷ депозити, умовн—÷ депозити.

“аблиц€ 1.3. ѕасиви банка (факторн—÷ агрегати)

Ѕезплатний "асний кап—÷талу (статутний кап—÷тал +фонди + прибуток)

Ќизькооплатн—÷ залучен—÷ кошти до запитанн€ ф—÷зичних ос—÷б

ѕлатн—÷ залучен—÷ строков—÷ депозити ф—÷зичних ос—÷б

Ќизькооплатн—÷ залучен—÷ кошти до запитанн€ юридичних ос—÷б

ѕлатн—÷ залучен—÷ та запозичен—÷ строков—÷ депозити юридичних ос—÷б

ѕлатн—÷ технолог—÷чн—÷ пасиви (кредиторська заборгован—÷сть, "асн—÷ ÷ѕ, в—÷дсотки за депозити)

1

2

3

4

5

6

—татутний кап—÷тал банку

 ошти на вимогу ф—÷зичних ос—÷б

—троков—÷ кошти ф—÷зичних ос—÷б

 ошти на вимогу —÷нших банк—÷в

 ороткостроков—÷ кредити, що отриман—÷ в—÷д Ќац—÷онального банку ”кра—„ни

 редиторська заборгован—÷сть за операц—÷€ми з банками

≈м—÷с—÷йн—÷ р—÷зниц—÷

 ошти виборчих фонд—÷в

 ороткостроков—÷ ощадн—÷ (депозитн—÷) сертиф—÷кати, ем—÷тован—÷ банком

Ѕюджетн—÷ кошти кл—÷—‘нт—÷в, €к—÷ утримуютьс€ за рахунок м—÷iевих бюджет—÷в

ƒовгостроков—÷ кредити, що отриман—÷ в—÷д Ќац—÷онального банку ”кра—„ни

 редиторська заборгован—÷сть —÷ транзитн—÷ рахунки за операц—÷€ми з кл—÷—‘нтами банку

«агальн—÷ резерви та фонди банку

ќщадн—÷ (депозитн—÷) сертиф—÷кати на вимогу, ем—÷тован—÷ банком

ƒовгостроков—÷ ощадн—÷ (депозитн—÷) сертиф—÷кати, ем—÷тован—÷ банком

 ошти спец—÷ального фонду бюджет—÷в ј– , областей, м—÷ст  и—‘ва —÷ —евастопол€

 редити, що отриман—÷ в—÷д м—÷жнародних та —÷нших ф—÷нансових орган—÷зац—÷й

÷—÷нн—÷ папери "асного боргу, кр—÷м субординованого боргу

–езультати минулих рок—÷в ошти позабюджетних фонд—÷в

—троков—÷ вклади (депозити) —÷нших банк—÷в

–∆нш—÷ пасиви банку

–езультати зв—÷тного року, що оч—÷кують затвердженн€ ошти на вимогу суб'—‘кт—÷в господарюванн€

 ороткостроков—÷ кредити, що отриман—÷ в—÷д —÷нших банк—÷в

Ѕанк—÷вськ—÷ резерви на покритт€ ризик—÷в —÷ витрат

–езультати переоц—÷нки ошти небанк—÷вських ф—÷нансових установ

ƒовгостроков—÷ кредити, що отриман—÷ в—÷д —÷нших банк—÷в

—убординований борг банку

ƒо запозичених кошт—÷в комерц—÷йного банку належать кошти, отриман—÷ в—÷д ем—÷с—÷—„ —÷ продажу обл—÷гац—÷й, та кредити, отриман—÷ у —÷нших банк—÷в, в тому числ—÷ в Ќац—÷ональному банку ”кра—„ни.

«алучен—÷ та запозичен—÷ кошти комерц—÷йного банку —‘ платними ресурсами, ц—÷на на €к—÷ залежить в—÷д —„х виду, суми, валюти та строку залученн€(запозиченн€). —труктура балансових статей "асних, залучених та запозичених кошт—÷в в пасивних ресурсах комерц—÷йного банку наведена в табл. 1.3 [13].

¬иключна актуальн—÷сть досл—÷дженн€ оптимально—„ структури запозичених та залучених кошт—÷в комерц—÷йного банку —‘ в тому, що загальна суми плати за залучен—÷ та запозичен—÷ ресурси визнача—‘ банк—÷вську соб—÷варт—÷сть активних операц—÷й, тобто операц—÷йний прибуток в—÷д розм—÷щенн€ ресурс—÷в в активн—÷ операц—÷—„ по отриманню валового доходу банка.

«г—÷дно з правилами зд—÷йсненн€ депозитних операц—÷й дл€ банк—÷вських депозит—÷в [11]:

-¬а—уб'—‘ктами депозитних операц—÷й —‘ комерц—÷йн—÷ банки, €к—÷ виступають €к позичальники, так —÷ кредитори - "асники кошт—÷в.

-¬аќб'—‘ктом депозитних операц—÷й —‘ кошти, що передан—÷ комерц—÷йному банку на умовах, визначених двосторонньою угодою.

—ьогодн—÷ класиф—÷кац—÷€ вклад—÷в (депозит—÷в) зд—÷йсню—‘тьс€ за р—÷зними ознаками, основними серед €ких —‘ (рис.¬а1.3):

 • вид та статус вкладника;
 • валюта вкладу(депозиту);
 • терм—÷н залученн€ вкладу(депозиту);
 • особливост—÷ поточно—„ суми вкладу(депозиту);
 • вид депозитно—„ ставки проценту;
 • особливост—÷ нарахуванн€ та сплати процент—÷в по вкладу(депозиту);


–ис.¬а1.3. -  ласиф—÷кац—÷€ депозит—÷в [37]


«а особливост€ми поточно—„ суми депозиту вклади(депозити) розпод—÷л€ютьс€ на:

 • вклади(депозити) з пост—÷йною (початковою) сумою вкладу;
 • вклади(депозити) з в—÷льним довкладанн€м кошт—÷в;
 • вклади(депозити) з автоматичним довкладанн€м неотримано—„ суми нарахованих процент—÷в;

«а видом депозитно—„ ставки проценту вклади (депозити) розпод—÷л€ютьс€ на:

 • пост—÷йна ставка депозиту без права корегуванн€;
 • плаваюча ставка депозиту з правом корегуванн€ з боку комерц—÷йного банку при погодженн—÷ з кл—÷—‘нтом;
 • плаваюча ставка депозиту, автоматично враховуюча —÷ндекс —÷нфл€ц—÷—„ за погодженим з кл—÷—‘нтом алгоритмом у договор—÷ (—÷нвестиц—÷йн—÷ вклади

ј Ѕ "јркадаї - в одиниц€х —÷нвестуванн€);

«а особливост€ми нарахуванн€ та сплати процент—÷в по вкладу(депозиту) —÷снують наступн—÷ схеми:

 • нарахуванн€ та сплата процент—÷в по зак—÷нченню строку залученн€;
 • щом—÷с€чне на нарахуванн€ процент—÷в та довкладанн€ —„х до основно—„ суми вкладу з виплатою нарахованих процент—÷в по зак—÷нченню строку залученн€ (¬лскладн—÷ процентиї);
 • щом—÷с€чне нарахуванн€ процент—÷в та —„х щом—÷с€чна сплата вкладнику;
 • авансове нарахуванн€ процент—÷в та —„х авансова виплата вкладнику при залученн—÷ вклада(депозита);
 • щом—÷с€чне нарахуванн€ процент—÷в та —„х перерахуванн€ на картковий рахунок (поточний рахунок) з можлив—÷стю депозитного збер—÷ганн€ п—÷д проценти дл€ поточних вклад—÷в до запитанн€ чи в—÷льного витрачанн€;

ќдн—÷—‘ю формою строкових вклад—÷в, €к—÷, €к правило, не передбачають дострокового вилученн€ кошт—÷в вкладником —‘ депозитн—÷ та ощадн—÷ сертиф—÷кати.


1.3 ћетоди управл—÷нн€ пасивами банку


ƒл€ забезпеченн€ бажано—„ структури, обс€г—÷в —÷ р—÷вн€ витрат за депозитними зобов'€занн€ми менеджмент використову—‘ р—÷зн—÷ методи залученн€ кошт—÷в, €к—÷ загалом звод€тьс€ до двох груп: ц—÷нов—÷ та нец—÷нов—÷ методи управл—÷нн€ залученими коштами [39].

—утн—÷сть ц—÷нових метод—÷в пол€га—‘ у використанн—÷ в—÷дсотково—„ ставки за депозитами €к головного важел€ в конкурентн—÷й боротьб—÷ за в—÷льн—÷ грошов—÷ кошти ф—÷зичних —÷ юридичних ос—÷б. ѕ—÷двищенн€ пропоновано—„ банком ставки да—‘ змогу залучити додатков—÷ ресурси. –∆ навпаки, банк, перенасичений ресурсами, але обмежений небагатьма прибутковими напр€мами —„х розм—÷щенн€, збер—÷га—‘ або нав—÷ть зменшу—‘ депозитн—÷ ставки.

ќбс€ги залученн€ заощаджень у банк—÷вську систему сутт—‘во залежать в—÷д ц—÷ново—„ пол—÷тики банк—÷в, основним —÷нструментом €ко—„ —‘ депозитна ставка. Ѕанки встановлюють диференц—÷йован—÷ ставки залежно в—÷д виду депозитного рахунку, строку розм—÷щенн€ кошт—÷в на депозит—÷ та суми вкладу. ÷—÷ноутворенн€ за депозитними зобов'€занн€ми банку базу—‘тьс€ на анал—÷з—÷ сп—÷вв—÷дношенн€ м—÷ж депозитною ставкою, €ка в—÷добража—‘ ринкову варт—÷сть залученн€ кошт—÷в, —÷ витратами банку, пов'€заними з обслуговуванн€м кожного виду депозитних рахунк—÷в. якщо операц—÷йн—÷ витрати банку за рахунком чимал—÷, наприклад, дл€ розрахункових рахунк—÷в кл—÷—‘нт—÷в, то ставка буде низькою або взагал—÷ в—÷дсотки не виплачуватимутьс€. ѕокритт€ витрат з обслуговуванн€ депозиту банк найчаст—÷ше переклада—‘ на кл—÷—‘нта, ст€гуючи ф—÷ксовану ком—÷с—÷йну винагороду або встановлюючи варт—÷сть проведенн€ кожно—„ операц—÷—„ за рахунком, —÷ водночас виплачу—‘ в—÷дсотки за залишок кошт—÷в на кл—÷—‘нтському рахунку.

¬ табл. ∆.1-∆.6 ƒодатку ∆ наведен—÷ умови залученн€ вклад—÷в в 6 банках м.  и—‘ва станом на 15.05.2007 року, €к—÷ дозвол€ють —÷дентиф—÷кувати основн—÷ —÷нструменти конкурентного управл—÷нн€ залученн€м депозит—÷в в банк—÷вську систему, €к:

 • ставка залученн€ депозиту в залежност—÷ в—÷д валюти депозиту, строку залученн€, режиму сплати в—÷дсотк—÷в, режиму спри€нн€ особливим кл—÷—‘нтам, суми депозиту та —÷нш.;
 • строк залученн€ депозиту;
 • м—÷н—÷мальна сума залученн€ депозиту;
 • строков—÷сть сплати в—÷дсотк—÷в (авансова, щом—÷с€чна, щоквартальна, в к—÷нц—÷ строку);
 • на€вн—÷сть режиму довкладанн€ кошт—÷в депозиту чи ф—÷ксована початкова сума депозиту;
 • на€вн—÷сть режиму часткового зн€тт€ суми депозиту та режим нарахуванн€ в—÷дсотк—÷в у цьому випадку;
 • на€вн—÷сть режиму кредитуванн€ вкладника п—÷д заставу депозиту на певну долю депозиту (не б—÷льше 50%);
 • штрафн—÷ санкц—÷—„ за дострокове припиненн€ договору депозиту (зменшенн€ ставки нарахуванн€ в—÷дсотк—÷в та перерахуванн€ при розрив—÷);
 • прост—÷ чи складн—÷ в—÷дсотки (автоматичне зарахуванн€ в—÷дсотк—÷в до суми вкладу);
 • пост—÷йна чи регулю—‘ма ставка депозиту на прот€з—÷ довгострокового депозиту;
 • на€вн—÷сть режиму мультивалютност—÷ вкладу при сплат—÷ в—÷дсотк—÷в по вкладу в —÷ноземн—÷й валют—÷;
 • на€вн—÷сть додаткових бонусно-виграшних програм при пролонгац—÷—„ депозита на наступний строк;
 • на€вн—÷сть умов безкоштовно—„ сплати комунальних платеж—÷в через банк при на€вност—÷ в ньому депозиту на певну суму та певний строк;
 • на€вн—÷сть умови видач—÷ безплатно—„ пластиково—„ картки дл€ отриманн€ нарахованих в—÷дсотк—÷в через мережу банкомат—÷в банку чи в любому в—÷дд—÷ленн—÷ банку.

«а сво—„м економ—÷чним зм—÷стом в—÷дсоткова ставка депозит—÷в - це ринкова ц—÷на (варт—÷сть) грошей, €ка в—÷добража—‘ альтернативн—÷ вар—÷анти —„х розм—÷щенн€ та ризики. ƒепозитна ставка —‘ платою "асников—÷ тимчасово в—÷льних грошових кошт—÷в за —„х використанн€ впродовж певного пер—÷оду часу —÷ ма—‘ компенсувати упущен—÷ можливост—÷ за —÷нших напр€м—÷в —„х розм—÷щенн€ [42].

јнал—÷з даних табл. ∆.1-∆.6 ƒодаток ∆ показу—‘, що на сучасному етап—÷ розвитку банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни застосову—‘тьс€ набор управл—÷нн€ параметрами поточних та строкових депозит—÷в, наведений в табл. 1.3-1.5, €кий доповню—‘ основний ц—÷новий параметр - в—÷дсоткову ставку депозиту в залежност—÷ в—÷д валюти вкладу - строком депозиту, умовами сплати в—÷дсотк—÷в, м—÷н—÷мально—„ суми депозиту, умовами права на часткове поповненн€ та зн€тт€ суми вкладу.


“аблиц€ 1.3. –∆нструменти банку з управл—÷нн€ строковими залученими коштами юридичних та ф—÷зичних ос—÷б [24]

¬ид —÷нструмента

”правл€—‘м—÷ параметри, застосову—‘м—÷ —÷нструментом

Ћ—÷м—÷туванн€ суми залучених кошт—÷в

ћ—÷н—÷мальна сума депозиту

ћ—÷н—÷мальна сума довкладень

ћ—÷н—÷мальна сума часткового зменшенн€ депозиту

”правл—÷нн€ строками депозит—÷в

—трок депозита по договору

ћожлив—÷сть автоматично—„ пролонгац—÷—„ строку договору

—трок до к—÷нц€ д—÷—„ депозитного договору, п—÷сл€ €кого поповненн€ депозитного рахунку припин€—‘тьс€

—трок пов—÷домленн€ банку про дострокове поверненн€ грошових кошт—÷в на вимогу кл—÷—‘нта

”правл—÷нн€ процентною ставкою

¬ид процентно—„ ставки: ф—÷ксована чи плаваюча процентна ставка

—пос—÷б нарахуванн€ процент—÷в (прост—÷ чи складн—÷)

–озм—÷р процентно—„ ставки за договором

–озм—÷р процентно—„ ставки у раз—÷ дострокового роз—÷рванн€ договору кл—÷—‘нтом

”правл—÷нн€ пер—÷одичн—÷стю сплати процент—÷в

јвансова сплата

ѕер—÷одична (щом—÷с€чна, шоквартальна, р—÷чна)

—плата по зак—÷нченню договору


“аблиц€ 1.4. –∆нструменти банку з управл—÷нн€ залученими коштами на вимогу (поточн—÷ рахунки) юридичних та ф—÷зичних ос—÷б [24]

¬ид —÷нструмента управл—÷нн€

”правл€—‘м—÷ параметри, застосову—‘м—÷ —÷нструментом

Ћ—÷м—÷туванн€ суми залучених кошт—÷в

ћ—÷н—÷мальний незн—÷ма—‘мий залишок суми на рахунку

”правл—÷нн€ процентною ставкою

¬ид процентно—„ ставки: ф—÷ксована чи плаваюча процентна ставка

—пос—÷б нарахуванн€ процент—÷в (прост—÷ чи складн—÷)

–озм—÷р процентно—„ ставки за договором

”правл—÷нн€ пер—÷одичн—÷стю сплати процент—÷в

ѕер—÷одична (щом—÷с€чна, шоквартальна, р—÷чна)


“аблиц€ 1.5. –∆нструменти банку з управл—÷нн€ залученими коштами на вимогу (картков—÷ рахунки) юридичних та ф—÷зичних ос—÷б [24]

¬ид —÷нструмента управл—÷нн€

”правл€—‘м—÷ параметри, застосову—‘м—÷ —÷нструментом

Ћ—÷м—÷туванн€ суми залучених кошт—÷в

ћаксимальна сума зн€тт€ кошт—÷в з рахунку за 1 день

”правл—÷нн€ процентною ставкою

¬ид процентно—„ ставки: ф—÷ксована чи плаваюча процентна ставка

—пос—÷б нарахуванн€ процент—÷в (прост—÷ чи складн—÷)

–озм—÷р процентно—„ ставки за договором

”правл—÷нн€ пер—÷одичн—÷стю сплати процент—÷в

ѕер—÷одична (щом—÷с€чна, шоквартальна, р—÷чна)

Ћ—÷м—÷т транзакц—÷й

ћаксимальна к—÷льк—÷сть трансакц—÷й за 1 день


Ѕанки, €к—÷ не мають на ринку репутац—÷—„ над—÷йних —÷ стаб—÷льних установ, змушен—÷ дл€ залученн€ кл—÷—‘нт—÷в пропонувати висок—÷ депозитн—÷ ставки. ” такому раз—÷ менеджмент банку повинен точно знати напр€ми та обс€ги можливого розм—÷щенн€ ресурс—÷в та —„х дох—÷дн—÷сть. ѕ—÷двищенн€ депозитно—„ ставки за в—÷дсутност—÷ високодох—÷дних напр€м—÷в розм—÷щенн€ залучених ресурс—÷в може призвести до по€ви в—÷д'—‘много спреду, а отже, збитково—„ д—÷€льност—÷ банку.

¬ умовах загостренн€ конкурентно—„ боротьби в банк—÷вськ—÷й сфер—÷ менеджмент велику увагу прид—÷л€—‘ саме нец—÷новим методам управл—÷нн€, оск—÷льки п—÷двищенн€ депозитних ставок ма—‘ обмеженн€ —÷ не завжди такий метод управл—÷нн€ можна застосовувати.

ƒо нец—÷нових метод—÷в управл—÷нн€ депозитами належать реклама, пол—÷пшений р—÷вень обслуговуванн€; розширенн€ спектра пропонованих банком рахунк—÷в —÷ послуг, комплексне обслуговуванн€, додатков—÷ види безкоштовних послуг, розташуванн€ ф—÷л—÷й у м—÷i€х, максимально наближених до кл—÷—‘нт—÷в, пристосуванн€ граф—÷ка роботи до потреб кл—÷—‘нт—÷в та —÷н. ” боротьб—÷ за кл—÷—‘нт—÷в банки вдаютьс€ до таких прийом—÷в, €к проведенн€ лотере—„ серед кл—÷—‘нт—÷в, безкоштовне розсиланн€ вит€г—÷в з рахунк—÷в, в—÷дкритт€ депозит—÷в новонародженим €к подарунок в—÷д банку, обладнанн€ безкоштовних автомоб—÷льних сто€нок б—÷л€ банку, розташуванн€ банкомат—÷в у громадських м—÷i€х, проведенн€ безгот—÷вкових розрахунк—÷в за допомогою пластикових карток, надсиланн€ кл—÷—‘нтам прив—÷тань —÷ подарунк—÷в до св€т в—÷д —÷мен—÷ кер—÷вництва банку та —÷н. [25]

Ќец—÷нов—÷ методи управл—÷нн€ базуютьс€ на маркетингових досл—÷дженн€х того сектора ринку, €кий обслугову—‘тьс€ банком, вивченн—÷ потреб кл—÷—‘нтури, розробц—÷ нових ф—÷нансових —÷нструмент—÷в та операц—÷й, що пропонуютьс€ кл—÷—‘нтам. ” ц—÷лому застосуванн€ нец—÷нових метод—÷в потребу—‘ де€ких (—÷нод—÷ чималих) витрат. “ому, обираючи метод управл—÷нн€ залученими коштами, менеджмент банку ма—‘ пор—÷вн€ти витрати, пов'€зан—÷ з п—÷двищенн€м депозитно—„ ставки, та витрати, €к—÷ супроводжуватимуть впровадженн€ нец—÷нових прийом—÷в. Ќа практиц—÷ ц—÷ методи застосовують паралельно.

Ќа р—÷вень депозитно—„ ставки вплива—‘ багато чинник—÷в, зокрема так—÷, €к попит —÷ пропозиц—÷€ грошових кошт—÷в на ринку, попит на кредити, норми обовтјў€зкових резерв—÷в за зобов'€занн€ми банку, обов'€зков—÷ вимоги ЌЅ” щодо сп—÷вв—÷дношенн€ вклад—÷в ф—÷зичних ос—÷б —÷ регул€тивного кап—÷талу банку, структура та умови вкладу, правила обл—÷ку —÷ оподаткуванн€ доход—÷в, завищений р—÷вень в—÷дсоткових ставок —÷нсайдерам банку, р—÷вень конкуренц—÷—„, демп—÷нгова пол—÷тика окремих банк—÷в, €к—÷ т—÷льки виход€ть на ринок —÷ прагнуть будь-€кою ц—÷ною завоювати свою н—÷шу, необ“—рунтовано п—÷двищуючи депозитн—÷ ставки.

ѕ—÷д час визначенн€ р—÷вн€ депозитно—„ ставки менеджменту банку потр—÷бно пам'€тати, що ц—÷на ресурс—÷в трансформу—‘тьс€ в ц—÷ну кредиту, €ка, сво—‘ю чергою, в—÷добража—‘тьс€ в ц—÷нах на товари —÷ послуги, к—÷нцевим споживачем €ких залиша—‘тьс€ населенн€. ¬—÷дтак необ“—рунтоване завищенн€ депозитних ставок ма—‘ негативн—÷ насл—÷дки дл€ всього сусп—÷льства.

¬ основу формуванн€ депозитних ставок покладено визначенн€ базово—„ ринково—„ ставки, €ка показу—‘ той м—÷н—÷мальний р—÷вень дох—÷дност—÷, що задовольнить —÷нвестора у раз—÷ вкладенн€ "асних кошт—÷в у конкретний банк. ќтже, на р—÷вень базово—„ депозитно—„ ставки впливають так—÷ основн—÷ чинники:

-¬ареальн—÷ темпи економ—÷чного зростанн€ в кра—„н—÷;

-¬аоч—÷куваний р—÷вень —÷нфл€ц—÷—„ впродовж пер—÷оду вкладанн€ кошт—÷в;

-¬аризик неповерненн€ кошт—÷в, що пов'€зу—‘тьс€ з конкретною банк—÷вською установою.

ќсновним —÷нструментом управл—÷нн€ зобов'€занн€ми банку —‘ депозитна ставка. ¬ основу формуванн€ депозитних ставок покладено визначенн€ р—÷вн€ ринкових процентних ставок.

–—÷вень ринкових процентних ставок банк—÷вських депозит—÷в може бути визначений за формулою [24]:


(1.1)


де k - р—÷вень ринково—„ процентно—„ ставки депозиту;

r - реальна доходно-витратна процентна ставка процент—÷в банку;

x - оч—÷куваний р—÷вень —÷нфл€ц—÷—„;

p - прем—÷€ за ризик непогашених зобовтјў€зань.

m - прем—÷€ за ризик дострокового погашенн€ депозиту

rконкур - конкурентна складова ставки, €ка залежить в—÷д конкурентних пропозиц—÷й банк—÷в на банк—÷вському ринку (зовн—÷шн—÷й тиск на ставку).

–еальна ставка залежить в—÷д попиту грошей на ринку активних операц—÷й, в—÷д пропозиц—÷—„ грошей на ринку депозит—÷в та регул€ц—÷—„ р—÷вн€ розм—÷щенн€ залучених депозит—÷в в активн—÷ кредити за допомогою вимог Ќац—÷онального банку ”кра—„ни до ставки обовтјў€зкового резервуванн€ залучених кошт—÷в, €ка стриму—‘ кредитний мультипл—÷катор грошей в банк—÷вськ—÷й систем—÷ ”кра—„ни. –еальна ставка розрахову—‘тьс€ за формулою нормовано—„ доходност—÷ залученого депозиту в активних операц—÷€х банку (з врахуванн€м залишенн€ в резервах банку обовтјў€зково—„ частки депозиту) [24]:


(1.2)


де rкред - ринкова ставка активних (кредитних) операц—÷й, в €к—÷ можна розм—÷стити залучен—÷ депозитн—÷ кошти;

rдох_банк - розрахункова ставка "асного доходу банку в—÷д активно—„ операц—÷—„ по розм—÷щенню депозиту;

Stприб - ставка податку на прибуток банку;

Δrвитр_банку - додаткова ставка врахуванн€ витрат банку на оформленн€ та обслуговуванн€ депозиту (договора, пластиков—÷ картки та —÷нше);

rобов_резерв - ставка вимог ЌЅ” до обовтјў€зкового резервуванн€ частки залучених депозит—÷в на кореспондентському рахунку в Ќац—÷ональному банку ”кра—„ни.

‘ормула (1.2) показу—‘ доходно-витратну ф—÷нансову схему залежност—÷ депозитно—„ ставки в—÷д ставки активних (кредитних) операц—÷й по розм—÷щенню залученого депозиту в активн—÷ операц—÷—„ банку та ставки обовтјў€зкового резервуванн€, €к—÷ дл€ комерц—÷йного банку —‘ зовн—÷шн—÷ми, незалежними в—÷д нього.

–еальна ставка процента та —÷нфл€ц—÷йна прем—÷€ разом визначають ном—÷нальний р—÷вень пропону—‘мо—„ банком ставки депозита на р—÷вн—÷ в—÷льного в—÷д ризику процента (i) [24]:


(1.3)


«астосову—‘м—÷ —÷нструменти управл—÷нн€ залученими коштами в банках банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни дають можлив—÷сть структурувати основн—÷ сегменти залучених кошт—÷в по управл—÷нню p та m - ризиковими ставками, €к:

1. ќщадн—÷ депозити, основними признаками €ких —‘:

 • сплата в—÷дсотк—÷в в к—÷нц—÷ строку договору депозиту чи авансом;
 • в—÷дсутн—÷сть права на довкладенн€ кошт—÷в до вкладу на пер—÷од договору;
 • в—÷дсутн—÷сть права на часткове зн€тт€ кошт—÷в вкладу на пер—÷од договору;

2. ƒоходн—÷ депозити, основними признаками €ких —‘:

 • регул€рна (щом—÷с€чна чи щоквартальна) сплата в—÷дсотк—÷в;
 • в—÷дсутн—÷сть права на довкладенн€ кошт—÷в до вкладу на пер—÷од договору;
 • в—÷дсутн—÷сть права на часткове зн€тт€ кошт—÷в вкладу на пер—÷од договору;

3. Ќакопичувальн—÷ депозити, основними признаками €ких —‘:

 • умови €к сплати в—÷дсотк—÷в в к—÷нц—÷ строку так —÷ регул€рна (щом—÷с€чна чи щоквартальна) сплата в—÷дсотк—÷в;
 • на€вн—÷сть права на довкладенн€ кошт—÷в до вкладу на пер—÷од договору;
 • в—÷дсутн—÷сть права на часткове зн€тт€ кошт—÷в вкладу на пер—÷од договору;

4. ”н—÷версальн—÷ депозити, основними признаками €ких —‘:

 • умови €к сплати в—÷дсотк—÷в в к—÷нц—÷ строку так —÷ регул€рна (щом—÷с€чна чи щоквартальна) сплата в—÷дсотк—÷в;
 • на€вн—÷сть права на довкладенн€ кошт—÷в до вкладу на пер—÷од договору;
 • на€вн—÷сть права на часткове зн€тт€ кошт—÷в вкладу на пер—÷од договору;

” вказаних 4тј—х сегментах додатков—÷ умови строк—÷в сплати в—÷дсотк—÷в та на€вн—÷сть чи в—÷дсутн—÷сть права управл—÷нн€ основним "т—÷ломї депозиту —‘ основою дл€ систематичного регулюванн€ р—÷зниц—÷ в в—÷дсоткових ставках при р—÷вних строках розм—÷щенн€ депозит—÷в.

ƒо —÷нструмент—÷в банку, кр—÷м процентно—„ ставки за окремим депозитом, в—÷днос€ть узагальнююч—÷ показники середньо—„ процентно—„ ставки —÷ соб—÷вартост—÷ залучених кошт—÷в. —ередн€ процентна ставка за залученими коштами розрахову—‘тьс€ €к середньозважена величина ставок залучених кошт—÷в на конкретну дату. ƒо розрахунку приймаютьс€:

-¬азалишок кошт—÷в за кожною статтею залучених кошт—÷в за балансом на конкретну дату;

-¬апроцентна ставка (параметр анал—÷тичного обл—÷ку) за кожною статтею залучених кошт—÷в.

Ќа середню процентну ставку д—÷ють так—÷ фактори:

 • зм—÷ни процентних ставок за окремими залученими коштами;
 • зм—÷на структури залучених кошт—÷в.

“ому б—÷льш обтјў—‘ктивну —÷нформац—÷ю щодо динам—÷ки процентних ставок можна отримати на п—÷дстав—÷ середньо—„ ставки за окремими групами залучених кошт—÷в. ÷€ —÷нформац—÷€ м—÷ститьс€ в щоденному зв—÷т—÷ банку про депозити —÷ процентн—÷ ставки.

—об—÷варт—÷сть залучених кошт—÷в використовують €к —÷нструмент управл—÷нн€ процентною маржею у тактичному менеджмент—÷. ўом—÷с€ц€ на п—÷дстав—÷ даних балансу (щодо процентних витрат) —÷ даних управл—÷нського обл—÷ку (щодо середньоденно—„ суми залучених кошт—÷в) соб—÷варт—÷сть залучених кошт—÷в розраховують €к в—÷дношенн€ процентних витрат до середньоденного залишку залучених кошт—÷в.

”правл—÷нн€ зобов'€занн€ми банку зд—÷йсню—‘тьс€ ѕравл—÷нн€м банку,  ”јѕ,  азначейством, функц—÷ональними п—÷дрозд—÷лами з вкладних операц—÷й, анал—÷зу, плануванн€, зв—÷тност—÷. –озпод—÷л функц—÷й —÷ повноважень з управл—÷нн€ зобов'€занн€ми в—÷др—÷зн€—‘тьс€ за банками —÷ залежить в—÷д типу його орган—÷зац—÷йно—„ структури, к—÷лькост—÷ р—÷вн—÷в управл—÷нн€ у банку, ступен€ централ—÷зац—÷—„ прийн€тт€ р—÷шень щодо пасивних операц—÷й. ” документован—÷й форм—÷ розпод—÷л функц—÷й —÷ повноважень передбача—‘тьс€ внутр—÷шн—÷ми регламентами банку —÷ повинен забезпечити виконанн€ вс—÷х завдань з управл—÷нн€ зобов'€занн€ми банку [49].

ћетодичне забезпеченн€ банку з управл—÷нн€ зобов'€занн€ми охоплю—‘ пол—÷тики банку, внутр—÷шн—÷ нормативн—÷ документи стосовно анал—÷тичного обл—÷ку, форм управл—÷нсько—„ зв—÷тност—÷, ризик-менеджменту, плануванн€, зд—÷йсненн€ депозитних операц—÷й з кл—÷—‘нтами та банками, методики з плануванн€ —÷ анал—÷зу грошових поток—÷в з—÷ зобов'€зань банку (табл. 1.6).


“аблиц€ 1.6. √рупи —÷ види методичного забезпеченн€ банку з управл—÷нн€ зобов'€занн€ми банку [24]

√рупи методичного забезпеченн€

¬иди методичного забезпеченн€

«агальн—÷ дл€ вс—÷х зобов'€зань

3 пол—÷тик

ƒепозитна пол—÷тика


ќбл—÷кова пол—÷тика

3 обл—÷ку

ѕлан анал—÷тичних рахунк—÷в

«—÷ зв—÷тност—÷

‘орми управл—÷нсько—„ зв—÷тност—÷

3 ризик-менеджменту

ѕоложенн€ щодо управл—÷нн€ ризиком незбалансовано—„ л—÷кв—÷дност—÷

3 плануванн€

ћетодичн—÷ рекомендац—÷—„ з—÷ складанн€ б—÷знес-плану розвитку банку на р—÷к

—тосовно залучених кошт—÷в

«—÷ зд—÷йсненн€ депозитних операц—÷й з кл—÷—‘нтами

ѕоложенн€ про депозитн—÷ операц—÷—„ юридичних ос—÷б у нац—÷ональн—÷й та —÷ноземн—÷й валютах у систем—÷ банку


ѕравила зд—÷йсненн€ установами банку операц—÷й по вкладах населенн€


ѕравила випуску депозитних сертиф—÷кат—÷в банку

«—÷ встановленн€ процентних ставок за депозитами

ћетоди ц—÷ноутворенн€ на депозити банку

«алучен—÷ кошти банку мають наступн—÷ основн—÷ методолог—÷чн—÷ важел—÷ контролю та управл—÷нн€:

-¬адоступн—÷сть до додаткового залученн€ та можлив—÷сть п—÷дтриманн€ необх—÷дного р—÷вн€ залученн€;

-¬аварт—÷сть залучених кошт—÷в, €ка реал—÷зу—‘тьс€ у вигл€д—÷ ставок залученн€;

-¬астаб—÷льн—÷сть обс€г—÷в залучених кошт—÷в з точки зору конкурентност—÷ умов з —÷ншими банками;

-¬апроцентна маржа використанн€ залучених кошт—÷в, €ка реал—÷зу—‘тьс€ у вигл€д—÷ кредитних ставок розм—÷щенн€ залучених кошт—÷в, конкурентних з точки зору середньоринкових ставок кредитуванн€ в банк—÷вськ—÷й систем—÷ ”кра—„ни.

¬ результат—÷ неспри€тливого коливанн€ на ринку в—÷дсоткових ставок Ѕанк п—÷дда—‘тьс€ в—÷дсотковому ризику, джерелом €кого —‘ дисбаланс актив—÷в —÷ пасив—÷в, чутливих до зм—÷ни в—÷дсоткових ставок за терм—÷нами погашенн€.

« метою зниженн€ в—÷дсоткового ризику при управл—÷нн—÷ залученими коштами Ѕанк використову—‘ комплексну систему управл—÷нн€ ризиком, €ка базу—‘тьс€ на:

-¬апрогнозуванн—÷ тенденц—÷й зм—÷ни в—÷дсоткових ставок;

-¬авивченн—÷ динам—÷ки зм—÷ни спреду м—÷ж ставками залученн€ —÷ розм—÷щенн€ кошт—÷в;

-¬авизначенн—÷ величини GAPтј—розриву м—÷ж активами —÷ пасивами, чутливими до зм—÷ни в—÷дсоткових ставок на р—÷зних часових пром—÷жках;

-¬авизначенн—÷ сп—÷вв—÷дношенн€ актив—÷в —÷ пасив—÷в, чутливих до зм—÷ни в—÷дсоткових ставок —÷ сп—÷вв—÷дношенн€ GAPтј—розриву до чистих актив—÷в Ѕанку;

-¬австановленн—÷ л—÷м—÷ту величини в—÷дсоткового ризику в кап—÷тал—÷ Ѕанку;

-¬азд—÷йсненн—÷ контролю за розривами м—÷ж активами —÷ пасивами, чутливими до зм—÷ни в—÷дсоткових ставок на щотижнев—÷й основ—÷;

-¬азд—÷йсненн—÷ контролю за р—÷внем чисто—„ в—÷дсотково—„ марж—÷;

-¬асп—÷вв—÷дношенн€ величини в—÷дсоткового ризику з прибутком Ѕанку;

-¬астворенн—÷ стрес-моделей;

-¬апроведенн—÷ зважено—„ в—÷дсотково—„ пол—÷тики Ѕанку, €ка базу—‘тьс€ на формуванн—÷ в—÷дсоткових ставок за кредитами з урахуванн€м соб—÷вартост—÷ пасив—÷в —÷ рейтингу позичальника, ризику операц—÷—„;

-¬ащом—÷с€чному перегл€д—÷ в—÷дсоткових ставок активних —÷ пасивних опера-ц—÷й з урахуванн€м ринково—„ позиц—÷—„ банк—÷в-конкурент—÷в;

-¬ауправл—÷нн—÷ кривою прибутковост—÷ актив—÷в —÷ пасив—÷в за терм—÷нами погашенн€.

–езультати оц—÷нки та анал—÷зу величини в—÷дсоткового ризику подаютьс€ на зас—÷данн€  редитного ком—÷тету —÷  ”јѕ дв—÷ч—÷ на тиждень.  ”јѕ ухвалю—‘ р—÷шенн€ про зм—÷ну в—÷дсотково—„ пол—÷тики Ѕанку —÷ внутр—÷шн—÷х л—÷м—÷т—÷в в—÷дсоткового ризику. –—÷шенн€ про зм—÷ну р—÷вн€ в—÷дсоткових ставок затверджуютьс€  ”јѕ —÷ довод€тьс€ до вс—÷х рег—÷ональних п—÷дрозд—÷л—÷в в—÷дпов—÷дними наказами —÷ розпор€дженн€ми.  ”јѕ зд—÷йсню—‘ пост—÷йний мон—÷торинг —÷ перегл€д в—÷дсоткових ставок за видами валют, в розр—÷з—÷ терм—÷н—÷в, вид—÷в продукт—÷в (за активами —÷ пасивами Ѕанку).

ўоденний контроль в—÷дпов—÷дност—÷ фактичних в—÷дсоткових ставок, встановлених в Ѕанку, зд—÷йсню—‘ служба бек-оф—÷су √оловного Ѕанку.  онтроль проводитьс€ в ц—÷лому по систем—÷ Ѕанку.

ƒл€ п—÷двищенн€ "гнучкост—÷ї балансу по в—÷дношенню до в—÷дсоткового ризику в договорах з ф—÷ксованою ставкою (кредитних, депозитних) передбачена можлив—÷сть перегл€ду в—÷дсоткових ставок, у раз—÷ значних коливань ставок на ринку або зм—÷ни обл—÷ково—„ ставки.

ѕрийн€т—÷  ом—÷тетом управл—÷нськ—÷ р—÷шенн€ виконуютьс€ прац—÷вниками казначейства банку та —÷нших структурних п—÷дрозд—÷л—÷в з в—÷дпов—÷дних напр€м—÷в д—÷€льност—÷.  азначейство або департамент активних —÷ пасивних операц—÷й —‘ основним робочим п—÷дрозд—÷лом комерц—÷йного банку, €кий реал—÷зу—‘ —÷нтегрований п—÷дх—÷д до управл—÷нн€ ф—÷нансовими потоками банку та управл—÷нськ—÷ р—÷шенн€  ”јѕ.

Ѕанки, кр—÷м управл—÷нн€ окремими видами залучених кошт—÷в, використовують —÷нструменти управл—÷нн€ структурою залучених кошт—÷в (табл. 1.7).


“аблиц€ 1.7. –∆нструменти банку з управл—÷нн€ структурою залучених кошт—÷в [24]

ќзнака

‘—÷нансов—÷ коеф—÷ц—÷—‘нти

«а субтјў—‘ктами депозитних зобовтјў€зань

—п—÷в—÷дношенн€ кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б

«а видами поточних рахунк—÷в ф—÷зичних ос—÷б

—п—÷вв—÷дношенн€ кошт—÷в на вимогу за звичайними рахунками та картковими рахунками ф—÷зичних ос—÷б

«а строками залучених кошт—÷в

—п—÷вв—÷дношенн€ кошт—÷в на вимогу —÷ строкових кошт—÷в

«а видами валют

—п—÷вв—÷дношенн€ кошт—÷в у нац—÷ональн—÷й та —÷ноземн—÷й валютах

«а видами процентних ставок

—п—÷вв—÷дношенн€ кошт—÷в, залучених за ф—÷ксованою процентною ставкою, —÷ кошт—÷в, залучених за плаваючою процентною ставкою

—п—÷вв—÷дношенн€ залучених кошт—÷в, за €кими нараховуютьс€ прост—÷ —÷ складн—÷ проценти


ќсновним —÷нтегральним показником ефективност—÷ процесу управл—÷нн€ залученими коштами —‘ чистий процентний спред, тобто р—÷зниц€ сум отриманих процент—÷в за розм—÷щенн€ залучених кошт—÷в в процентн—÷ кредити, в—÷днесених до сум кредит—÷в, та сум сплачених процент—÷в за залученн€ поточних та строкових депозит—÷в, в—÷днесених до сум залучених депозит—÷в:


„истий процентний спред(%) =ѕроцентний дох—÷д ѕроцентн—÷ витрати

= (- - -) х 100%


„истий процентний спред - визнача—‘ здатн—÷сть банку приносити прибуток у вигл€д—÷ його доходу в—÷д процентно—„ р—÷зниц—÷ п—÷дпроцентних актив—÷в та залучених кошт—÷в.

ƒругим основним показником ефективност—÷ управл—÷нн€ залученими коштами —‘ р—÷вень обовтјў€зкового резервуванн€ залучених кошт—÷в на кореспондентському рахунку банку в ЌЅ”, €кий знижу—‘ частку залучених кошт—÷в, що можуть бути розм—÷щен—÷ комерц—÷йним банком в активн—÷ операц—÷—„, тобто частка розм—÷щених кошт—÷в повинна дати процентний дох—÷д, €к—÷й покри—‘ витрати на залученн€ ус—÷—‘—„ суми залучених кошт—÷в, та ще й дати прибуток. ѕ—÷двищенн€ норм обовтјў€зкового резервуванн€ дл€ р—÷зних строк—÷в та валют приводить до зм—÷н в пол—÷тиц—÷ комерц—÷йного банку по залученню кошт—÷в з боку м—÷н—÷м—÷зац—÷—„ недоходних обовтјў€зкових резерв—÷в, а також в—÷дпов—÷дному п—÷дн€ттю ставок активних операц—÷й по кредитуванню (розм—÷щенню залучених кошт—÷в).

¬ таблиц—÷ Ћ.1 ƒодатку Ћ наведена динам—÷ка встановленн€ Ќац—÷ональним банком норматив—÷в обовтјў€зкового резервуванн€ окремих агрегат—÷в залучених банками кошт—÷в у 1998-2008 роках. як показу—‘, анал—÷з даних табл. Ћ.1, регулююча пол—÷тика ЌЅ” на сучасному етап—÷ робить виг—÷дним залученн€ строкових кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б, оск—÷льки р—÷вень обовтјў€зкового резервуванн€ за цими видами залучених ресурс—÷в знизивс€ з 6,0% на початок 2006 року до 0,5% на к—÷нець 2006 року та у 2007-2008 роках. ќдночасно ЌЅ” сутт—‘во знизив р—÷вень обовтјў€зкового резервуванн€ за поточними коштами юридичних та ф—÷зичних ос—÷б в нац—÷ональн—÷й валют—÷ з р—÷вн€ 8% на початок 2006 року до 1% на к—÷нець 2006 року та на прот€з—÷ 2007 року, що привело до р—÷зкого зростанн€ у 2007 роц—÷ обс€г—÷в депозит—÷в, залучених комерц—÷йними банками.

¬ той же час ЌЅ” на прот€з—÷ 2006-2007 року п—÷дн€в норму обс€гу обов'€зкових резерв—÷в, €кий ма—‘ збер—÷гатис€ щоденно на початок операц—÷йного дн€ на кореспондентському рахунку банку в Ќац—÷ональному банку ”кра—„ни в розм—÷р—÷ з 70 процент—÷в в—÷д суми визначеного та сформованого обс€гу обов'€зкових резерв—÷в за попередн—÷й зв—÷тний пер—÷од резервуванн€ (з 01.03.2006) до 100% з 01.10.2006 року.2. ќц—÷нка стану розвитку ресурсно—„ бази ј“«“ "јкц—÷онерний  омерц—÷йний ѕром—÷нвестбанкї за 2004-2007 роки


2.1 ≈коном—÷чна характеристика д—÷€льност—÷ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї за 2004-2007 роки


”кра—„нський акц—÷онерний комерц—÷йний промислово-—÷нвестиц—÷йний банк (ѕром—÷нвестбанк ”кра—„ни) створено 26 серпн€ 1992 року в результат—÷ роздержавленн€ та приватизац—÷—„ республ—÷кансько—„ —÷нфраструктури ѕромстройбанку —–—– в ”кра—„н—÷. ” процес—÷ акц—÷онуванн€ та приватизац—÷—„ до державного бюджету ”кра—„ни спр€мован—÷ кошти, екв—÷валентн—÷ 1 млрд. дол. —Ўј [83].

—таном на 01.01.2008 року статутний кап—÷тал банку становить 200 175 000 грн., розпод—÷лених на 20 175 000 простих акц—÷й ном—÷нальною варт—÷стю 10 грн. за 1 акц—÷ю.

—амост—÷йна юридична особа - акц—÷онерне товариство закритого типу "јкц—÷онерний комерц—÷йний промислово-—÷нвестиц—÷йний банкї (”кра—„на, 01001,  и—„втј—1, пров. Ўевченка, 12) станом на 31.12.2006 року орган—÷зац—÷йна структура ѕром—÷нвестбанку представлена 825 установами, в тому числ—÷ [83]:

-¬аќѕ≈–” ѕром—÷нвестбанку - 1;

-¬аф—÷л—÷—„ - 161;

-¬абезбалансов—÷ в—÷дд—÷ленн€ - 662;

-¬аѕредставництво в –ос—÷йськ—÷й ‘едерац—÷—„         - 1.

Ќа к—÷нець року структура ÷ентрального јпарату банку складалас€ —÷з птјў€ти √оловних рег—÷ональних управл—÷нь (—х—÷дно-ƒонбаського, ÷ентрально- и—„вського, ѕ—÷вденно-–∆ндустр—÷ального, ’арк—÷вського та «ах—÷дно-”кра—„нського), 17 департамент—÷в (√енеральний департамент обл—÷ку та банк—÷вського контролю, ‘—÷нансовий департамент, ƒепартамент пасив—÷в, ƒепартамент кредитуванн€, ƒепартамент споживчого кредитуванн€, ѕланово-анал—÷тичний департамент, ƒепартамент ф—÷нансового мон—÷торингу, ƒепартамент безпеки банку, ёридичний департамент, ƒепартамент управл—÷нн€ персоналом, ƒепартамент розвитку банку, ƒепартамент кап—÷тального буд—÷вництва, ƒепартамент внутр—÷шнього аудиту, √осподарський департамент, ƒепартамент ц—÷нних папер—÷в, ƒепартамент валютних операц—÷й, ƒепартамент касових операц—÷й та —÷нкасац—÷—„), ÷ентру комп'ютерних та пластикових технолог—÷й.

Ѕанк ма—‘ наступн—÷ л—÷ценз—÷—„ та дозволи на зд—÷йсненн€ операц—÷й [83]:

-¬аЋ—÷ценз—÷€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни є1 в—÷д 31.10.2001 року та дозволи на проведенн€ банк—÷вських операц—÷й (дозв—÷л є1-3 в—÷д 31.10.01¬ар. та додаток до дозволу є1-3 в—÷д 20.01.06¬ар.);

-¬аЋ—÷ценз—÷€ ƒержавно—„ ком—÷с—÷—„ з ц—÷нних папер—÷в та фондового ринку (сер—÷€ јј є770422 в—÷д 13.10.04¬ар. строком д—÷—„ до 13.10.07¬ар.) на зд—÷йсненн€ профес—÷йно—„ д—÷€льност—÷ на ринку ц—÷нних папер—÷в: д—÷€льн—÷сть по випуску та об—÷гу ц—÷нних папер—÷в; депозитарна д—÷€льн—÷сть збер—÷гача ц—÷нних папер—÷в; д—÷€льн—÷сть щодо веденн€ ре—‘стру "асник—÷в —÷менних ц—÷нних папер—÷в;

-¬аЋ—÷ценз—÷€ ћ—÷н—÷стерства ф—÷нанс—÷в ”кра—„ни (сер—÷€ јЅ є108675 в—÷д 23.05.05¬ар. строком д—÷—„ до 23.05.10¬ар.) на проведенн€ операц—÷й з торг—÷вл—÷ з купленими у населенн€ та прийн€тими п—÷д заставу з ювел—÷рними та побутовими виробами з дорогоц—÷нних метал—÷в та дорогоц—÷нного кам—÷нн€.

¬ ƒн—÷пропетровськ—÷й област—÷ ѕром—÷нвестбанк представлений 7 ф—÷л—÷€ми - балансовими в—÷дд—÷ленн€ми ѕром—÷нвестбанку та 52 безбалансовими в—÷дд—÷ленн€ми, €к—÷ структурно вход€ть до ф—÷л—÷й [83]:

1. ¬—÷дд—÷ленн€ ѕром—÷нвестбанку в м. ƒн—÷пропетровськ, 49000, м. ƒнiпpопетpовськ, вул. Ћенiна, 17 (+ 12 безбалансових в—÷дд—÷лень);

2. ¬—÷дд—÷ленн€ ѕром—÷нвестбанку в м. ∆овтi ¬оди ƒн—÷пропетровсько—„ област—÷, 52204, ƒн—÷пропетровська обл., м. ∆овтi ¬оди, вул.–∆. Ѕогуна, 75тј—а;

3. ÷ентpально-мiське в—÷дд—÷ленн€ ѕром—÷нвестбанку в м.  pивий –iг ƒн—÷пропетровсько—„ област—÷, 50000, ƒн—÷пропетровська обл., м.  pивий Piг, пp. . ћаpкса, 5 (+ 24 безбалансових в—÷дд—÷лень);

4. ¬—÷дд—÷ленн€ ѕром—÷нвестбанку в м. Hiкополь ƒн—÷пропетровсько—„ област—÷ 53210, ƒн—÷пропетровська обл., м. Hiкополь, пp. “pубникiв, 11тј—б (+ 7 безбалансових в—÷дд—÷лень);

5. ¬—÷дд—÷ленн€ ѕром—÷нвестбанку в м. Hовомосковськ ƒн—÷пропетровсько—„ област—÷, 51200, ƒн—÷пропетровська обл., м. Hовомосковськ, вул. ћ.¬а√оловка, 1;

6. ¬—÷дд—÷ленн€ ѕром—÷нвестбанку в м. ѕавлогpад ƒн—÷пропетровсько—„ област—÷ 51400, ƒн—÷пропетровська обл., м. ѕавлогpад, пpов. ћузейний, 2 (+ 7 безбалансових в—÷дд—÷лень);

7. ¬—÷дд—÷ленн€ ѕром—÷нвестбанку в м. ƒнiпpодзеpжинськ ƒн—÷пропетровсько—„ област—÷, 51929, ƒн—÷пропетровська обл., м. ƒнiпpодзеpжинськ, пp. Ћенiна, 4 (+ 2 безбалансових в—÷дд—÷ленн€);

8. ќсновним стратег—÷чними напр€мками д—÷€льност—÷ ѕром—÷нвестбанку —‘ комплексне, високо€к—÷сне обслуговуванн€ кл—÷—‘нт—÷в, м—÷н—÷м—÷зац—÷€ ризик—÷в вс—÷х операц—÷й банку, нарощенн€ ресурсно—„ бази та —„х ефективне спр€муванн€ на зростанн€ економ—÷чно—„ могутност—÷ ”кра—„ни.

ќсновними стратег—÷€ми ѕром—÷нвестбанку в економ—÷чному пол—÷ ”кра—„ни —‘:

 • зм—÷цненн€ пров—÷дних позиц—÷й в ф—÷нансово-банк—÷вськ—÷й систем—÷ ”кра—„ни по €к—÷сному —÷ над—÷йному обслуговуванню кл—÷—‘нт—÷в р—÷зних форм "асност—÷;
 • активна участь у проведенн—÷ реформ, стимулюванн€ розвитку економ—÷ки —÷ зростанн€ добробуту укра—„нського народу;
 • подальше п—÷двищенн€ кап—÷тал—÷зац—÷—„ €к основи дл€ зб—÷льшенн€ обс€г—÷в д—÷€льност—÷ при повному забезпеченн—÷ над—÷йност—÷ та стаб—÷льност—÷ банку;
 • залученн€ та ефективне використанн€ моб—÷л—÷зованих грошових кошт—÷в на ф—÷нансуванн€ потреб кл—÷—‘нт—÷в банку, —„х розрахункове —÷ касове обслуговуванн€, виконанн€ валютних та —÷нших банк—÷вських операц—÷й;
 • зростанн€ конкурентоспроможност—÷ банку шл€хом зб—÷льшенн€ обс€г—÷в робочих актив—÷в та довгострокових ресурс—÷в, м—÷н—÷м—÷зац—÷—„ ризик—÷в, оптим—÷зац—÷—„ системи кредитного менеджменту, розширенн€ спектру банк—÷вських послуг та укр—÷пленн€ матер—÷ально-техн—÷чно—„ бази банку;
 • забезпеченн€ високо—„ €кост—÷ кредитно—„ д—÷€льност—÷ завд€ки ефективн—÷й систем—÷ ризик-менеджменту, нових розробок в сфер—÷ управл—÷нн€ кредитною д—÷€льн—÷стю, подальша кредитна п—÷дтримка реал—÷зац—÷—„ —÷нновац—÷йно-—÷нвестиц—÷йних проект—÷в укра—„нських п—÷дпри—‘мств;
 • розвиток —÷ впровадженн€ нових банк—÷вських послуг в сфер—÷ електронних технолог—÷й, перш за все пластикових карток, –ќS - терм—÷нал—÷в банкомат—÷в, електронних грошей та —÷нших;
 • удосконаленн€ двор—÷внево—„ структури управл—÷нн€ та орган—÷зац—÷—„ менеджменту банку.

ѕром—÷нвестбанк —‘ ун—÷версальним ф—÷нансовим —÷нститутом, що нада—‘ весь спектр банк—÷вських послуг юридичним —÷ ф—÷зичним особам. Ѕанк переважно спец—÷ал—÷зу—‘тьс€ на кредитуванн—÷ п—÷дпри—‘мств промисловост—÷, агропромислового комплексу, розрахунково-касовому обслуговуванн—÷ юридичних ос—÷б. “рансформац—÷€ заощаджень населенн€ в —÷нвестиц—÷йний розвиток економ—÷ки —‘ одним —÷з пр—÷оритетних напр€мк—÷в д—÷€льност—÷ ѕром—÷нвестбанку.

ѕром—÷нвестбанк пропону—‘ широкий спектр послуг у сфер—÷ зовн—÷шньоеконом—÷чно—„ д—÷€льност—÷, зд—÷йсненн€ м—÷жнародних розрахунк—÷в та валютних операц—÷й, зокрема: при розрахунках з використанн€м документарних акредитив—÷в та гарант—÷й, р—÷зн—÷ форми торгового та проектного ф—÷нансуванн€ експортно-—÷мпортних операц—÷й та зовн—÷шньоеконом—÷чних проект—÷в кл—÷—‘нт—÷в, у тому числ—÷ шл€хом в—÷дстрочки платежу за акредитивами, а також наданн€ вс—÷х вид—÷в банк—÷вських гарант—÷й.

«д—÷йсню—‘тьс€ весь спектр валютно-обм—÷нних операц—÷й, а саме: куп—÷вл€-продаж гот—÷вково—„ —÷ноземно—„ валюти, прийманн€ на —÷нкасо банкнот —÷ноземних держав, виплата валюти за плат—÷жними картками.

ѕром—÷нвестбанк за дорученн€м ”кра—„нського нац—÷онального фонду "¬за—‘морозум—÷нн€ —÷ примиренн€ї при  аб—÷нет—÷ ћ—÷н—÷стр—÷в ”кра—„ни продовжував зд—÷йснювати виплати компенсац—÷й та ф—÷нансово—„ допомоги жертвам нацистських пересл—÷дувань в роки ƒруго—„ св—÷тово—„ в—÷йни за рахунок ‘едерального фонду Ќ—÷меччини "ѕамтјў€ть, в—÷дпов—÷дальн—÷сть —÷ майбутн—‘ї, јвстр—÷йських фонд—÷в "ѕримиренн€, миру —÷ сп—÷вроб—÷тництваї та "ѕримиренн€ї.

” 2006 роц—÷ ѕром—÷нвестбанк продовжував сп—÷впрацювати з американською компан—÷—‘ю MoneyGram Payment Systems, Inc. по зд—÷йсненню м—÷жнародних грошових переказ—÷в в —÷ноземн—÷й валют—÷ за дорученн€м ф—÷зичних ос—÷б по систем—÷ MoneyGram. ѕром—÷нвестбанк —‘ одним —÷з найб—÷льших агент—÷в компан—÷—„ MoneyGram в ”кра—„н—÷ та в кра—„нах —Ќƒ (враховуючи –ос—÷ю), €к—÷ пропонують цю послугу.

ѕрот€гом зв—÷тного року мережа пункт—÷в обслуговуванн€ переказ—÷в ѕром—÷нвестбанку зб—÷льшена з 425 до 599 пункт—÷в (в 1,40 раза). ¬ них зд—÷йснюютьс€ операц—÷—„ по в—÷дправленню та виплат—÷ транскордонних терм—÷нових грошових переказ—÷в з 170 кра—„н св—÷ту, в €ких д—÷ють 100 тис. пункт—÷в MoneyGram.

« 2006 року ѕром—÷нвестбанк розпочав зд—÷йснювати м—÷жнародн—÷ грошов—÷ перекази в доларах —Ўј та —‘вро за дорученн€м та на користь ф—÷зичних ос—÷б по систем—÷ CONTACT. ÷€ система ма—‘ 29 тис. пункт—÷в обслуговуванн€ та да—‘ можлив—÷сть зд—÷йснювати грошов—÷ перекази з 81 кра—„ни св—÷ту.

«а р—÷к мережа пункт—÷в обслуговуванн€ переказ—÷в ѕром—÷нвестбанку по систем—÷ CONTACT зросла до 599 пункт—÷в.

¬ березн—÷ 2006 року ѕром—÷нвестбанк уклав догов—÷р з компан—÷—‘ю Travelex Money Transfer, Ltd. (јнгл—÷€) щодо впровадженн€ в ѕром—÷нвестбанку м—÷жнародних грошових переказ—÷в по систем—÷ Travelex, €ка дасть можлив—÷сть зд—÷йснювати грошов—÷ перекази в доларах —Ўј та —‘вро за дорученн€м та на користь ф—÷зичних ос—÷б в 138 кра—„нах св—÷ту. «д—÷йсненн€ переказ—÷в по систем—÷ Travelex плану—‘тьс€ розпочати в 2007 роц—÷.

” зв—÷тному роц—÷ ѕром—÷нвестбанком зд—÷йснена п—÷дготовча робота дл€ укладанн€ договору з компан—÷—‘ю Western Union Network (France) SAS (‘ранц—÷€) щодо впровадженн€ в ѕром—÷нвестбанку м—÷жнародних грошових переказ—÷в за дорученн€м та на користь ф—÷зичних ос—÷б. ÷€ система —‘ найб—÷льшою з м—÷жнародних систем грошових переказ—÷в, вона ма—‘ 270 тис. пункт—÷в обслуговуванн€ в 200 кра—„нах св—÷ту. «д—÷йсненн€ переказ—÷в по систем—÷ Western Union плану—‘тьс€ розпочати в 2007 роц—÷.

« метою повного задоволенн€ потреб кл—÷—‘нт—÷в банку в —÷ноземн—÷й валют—÷ активно зд—÷йснюютьс€ операц—÷—„ куп—÷вл—÷-продажу безгот—÷вково—„ —÷ноземно—„ валюти. —труктурними п—÷дрозд—÷лами банку зд—÷йсню—‘тьс€ весь спектр валютно-обм—÷нних операц—÷й: куп—÷вл€-продаж гот—÷вково—„ —÷ноземно—„ валюти, конвертац—÷€ гот—÷вково—„ —÷ноземно—„ валюти, куп—÷вл€ дорожн—÷х чек—÷в, прийманн€ на —÷нкасо банкнот —÷ноземних держав та —÷менних чек—÷в.

ѕрот€гом зв—÷тного року банк активно працював на ринку плат—÷жних карток. «агальна к—÷льк—÷сть випущених плат—÷жних карток дл€ кл—÷—‘нт—÷в банку складала на к—÷нець року 3407,4 тис€ч штук проти 2781,4 тис€ч за 2006 р—÷к (прир—÷ст 626,0 тис€ч, що склада—‘ 1,23 раза). Ќайб—÷льшими темпами зростали картки м—÷жнародних плат—÷жних систем. –«х к—÷льк—÷сть зросла за р—÷к на 538,8 тис€ч (1,35 раза) —÷ склала на 31 грудн€ 2006 року 2071,1 тис€ч.  —÷льк—÷сть банкомат—÷в банку зб—÷льшилась за р—÷к на 205 одиниць (в 1,2 раза) —÷ складала на к—÷нець року 1380 одиниць. ¬ 2006 роц—÷ банком запроваджено наданн€ послуг кл—÷—‘нтам через систему "–∆нтернет- л—÷—‘нт-Ѕанкї. Ќадал—÷ зб—÷льшуватимутьс€ обс€ги та €к—÷сть послуг населенню в сфер—÷ безгот—÷вкових платеж—÷в та грошових переказ—÷в, збер—÷ганн€ ц—÷нностей та продажа банк—÷вських метал—÷в, наданн€ послуг по в—÷дкриттю —÷ веденню пенс—÷йних рахунк—÷в [83].

 редитна д—÷€льн—÷сть банку представлена наступними операц—÷€ми: наданн€ кредит—÷в (зокрема, в—÷дкритт€ кредитних л—÷н—÷й, в т.ч. мультивалютних, кредитуванн€ в форм—÷ овердрафту, —÷з використанн€м пластикових карток), операц—÷—„ з врахуванн€ вексел—÷в, факторингов—÷ операц—÷—„, наданн€ гарант—÷й, авал—÷в. ѕрот€гом року ф—÷л—÷—„ банку зд—÷йснювали кредитуванн€ субтјў—‘кт—÷в господарюванн€, орган—÷в державно—„ "ади та м—÷iевого самовр€дуванн€.

ѕром—÷нвестбанк продовжував розвивати банк—÷вськ—÷ послуги дл€ населенн€, впроваджуючи р—÷зноман—÷тн—÷ кредитн—÷ програми на споживч—÷ ц—÷л—÷. ƒоступн—÷сть послуг та розгалужена мережа ф—÷л—÷й, приваблив—÷ умови кредитуванн€ дозволили банку у минулому роц—÷ наростити портфель споживчих кредит—÷в б—÷льш н—÷ж вдв—÷ч—÷. ƒл€ ф—÷зичних ос—÷б у банку д—÷€ли програми кредитуванн€ на придбанн€ нерухомост—÷, автотранспортних засоб—÷в, товар—÷в тривалого користуванн€, оплату навчанн€, послуг та —÷нш—÷ споживч—÷ потреби.

—еред кредитних послуг банку ф—÷зичним особам значним попитом користувались кредити на придбанн€, буд—÷вництво та облаштуванн€ житла. ѕром—÷нвестбанком пропонуютьс€ кредити на придбанн€ нерухомост—÷ на вторинному та первинному ринках, в тому числ—÷ кредитуванн€ буд—÷вництва житла через ‘онди ф—÷нансуванн€ буд—÷вництва та шл€хом придбанн€ ф—÷зичною особою ц—÷льових —÷менних обл—÷гац—÷й.

«начним попитом користувались кредити на придбанн€ автотранспорту. ¬раховуючи попит та потреби населенн€, банком запропонована програма кредитуванн€ ф—÷зичних ос—÷б на придбанн€ автомоб—÷л—÷в без сплати авансових внеск—÷в та покритт€ витрат, повтјЎ€заних з оформленн€м автомоб—÷л€.

ѕерспективним напр€мком д—÷€льност—÷ банку —‘ кредитуванн€ ф—÷зичних ос—÷б з використанн€м м—÷жнародних плат—÷жних карток. ¬ зв—÷тному роц—÷ запроваджен—÷ чотири нов—÷ тарифн—÷ програми, €к—÷ ор—÷—‘нтован—÷ на р—÷зн—÷ верстви населенн€.

¬ 2007 роц—÷ ѕром—÷нвестбанк забезпечив динам—÷чний розвиток ус—÷х сфер д—÷€льност—÷. ѕрот€гом року в—÷н планом—÷рно нарощував потужн—÷сть, розвивав —÷нформац—÷йн—÷ технолог—÷—„, впроваджував нов—÷ види послуг. ¬ економ—÷ку ”кра—„ни за минулий р—÷к банком спр€мовано понад 8 млрд. дол. —Ўј кредит—÷в, а загальний обс€г кредитуванн€ в—÷тчизн€ного виробництва незалежно—„ ”кра—„ни перевищив позначку у 65 млрд. дол. —Ўј. ¬с—÷ —÷ноземн—÷ кредитори вклали в економ—÷ку ”кра—„ни лише п'€ту частину цього р—÷вн€. ” 2007 роц—÷ м—÷жнародним рейтинговим агентством Moody's (Ќью-…орк) ѕром—÷нвестбанку наданий один з найвищих м—÷жнародних рейтинг—÷в серед укра—„нських банк—÷в, що св—÷дчить про його важливу роль в ф—÷нансов—÷й систем—÷ ”кра—„ни, вагомий внесок у розвиток укра—„нсько—„ економ—÷ки, високу стаб—÷льн—÷сть —÷ над—÷йн—÷сть. ¬ минулому роц—÷ банк вв—÷йшов до рейтингу "“ќѕтј—100. Ћучшие компании финансового сектора ”краиныї видавництва "≈коном—÷каї, за результатами ¬сеукра—„нського конкурсу-виставки " ращий в—÷тчизн€ний товар 2007 рокуї отримав статус "¬иробник кращих в—÷тчизн€них товар—÷в 2007 рокуї та перемогу у р€д—÷ ном—÷нац—÷й.

√оловною стратег—÷—‘ю д—÷€льност—÷ банку —‘ —÷нвестиц—÷йна спр€мован—÷сть кредитних вкладень. ” 2007 роц—÷ ѕром—÷нвестбанк продовжував ф—÷нансувати так—÷ галуз—÷ народного господарства, €к машинобудуванн€, паливно-енергетичний сектор, металург—÷€, х—÷м—÷чна та нафтох—÷м—÷чна промислов—÷сть, буд—÷вництво, транспорт та зв'€зок, с—÷льське господарство тощо. ѕрот€гом року кредитний портфель банку зр—÷с б—÷льше н—÷ж в 1,5 раза. ƒв—÷ третини кредит—÷в банку нос€ть довгостроковий характер —÷ спр€мован—÷ на модерн—÷зац—÷ю та оновленн€ виробничих фонд—÷в п—÷дпри—‘мств вс—÷х форм "асност—÷, розширенн€ виробничих та експортний можливостей кредиту—‘мих п—÷дпри—‘мств, створенн€ нових €к—÷сних товар—÷в та робочих м—÷iь.

ѕрот€гом року динам—÷чно нарощувавс€ кап—÷тал банку, активи, кошти п—÷дпри—‘мств —÷ населенн€. ѕор—÷вн€но з початком року обс€г вклад—÷в населенн€ зр—÷с в 1,3 раза —÷ перевищив 10 млрд. гривень. “ака ч—÷тка тенденц—÷€ динам—÷чного зростанн€ дов—÷ри населенн€ до ѕром—÷нвестбанку св—÷дчить про його високу над—÷йн—÷сть —÷ платоспроможн—÷сть, в—÷рн—÷сть обраному курсу на створенн€ спри€тливих умов дл€ примноженн€ заощаджень населенн€.

ѕром—÷нвестбанк ма—‘ сол—÷дну кл—÷—‘нтську базу - майже 4 млн. громад€н та суб'—‘кт—÷в господарсько—„ д—÷€льност—÷, нада—‘ кл—÷—‘нтам понад 300 вид—÷в послуг: в—÷д розрахунково-касового обслуговуванн€ до сучасних електронних послуг та операц—÷й з банк—÷вськими металами, пост—÷йно вдосконалю—‘ форми обслуговуванн€ кл—÷—‘нт—÷в.

ѕром—÷нвестбанк —‘ одним —÷з л—÷дер—÷в ринку пластикових технолог—÷й. Ѕанком ем—÷товано б—÷льше 4 млн. карток, в тому числ—÷ 2,6 млн. карток м—÷жнародних плат—÷жних систем, встановлено 1,7 тис. банкомат—÷в.

ѕром—÷нвестбанк п—÷дтриму—‘ в—÷дносини з б—÷льш н—÷ж 200 пров—÷дними —÷ноземними ф—÷нансовими установами.  л—÷—‘нти банку зд—÷йснюють сво—„ розрахунки через 35 кореспондентських рахунк—÷в ѕром—÷нвестбанку, що в—÷дкрит—÷ у 22 банках св—÷ту, через €к—÷ за 11 м—÷с€ц—÷в 2007 року проведено 12,4 млрд. долар—÷в —Ўј пла-теж—÷в. Ѕанк неодноразово отримував нагороди в—÷д Deutsche Bank, The Bank of New York, —÷нших пров—÷дних ф—÷нансових установ св—÷ту за найкращу €к—÷сть та високий р—÷вень зд—÷йсненн€ м—÷жнародних платеж—÷в.

Ѕанк активно працю—‘ в систем—÷ банк—÷вських телекомун—÷кац—÷й SWIFT та REUTER, зд—÷йсню—‘ перекази ф—÷зичних ос—÷б за м—÷жнародними системами Money Gram та Contact. ћаючи 669 пункт—÷в обслуговуванн€ переказ—÷в в ус—÷х рег—÷онах ”кра—„ни, ѕром—÷нвестбанк —‘ одним з найб—÷льших агент—÷в компан—÷—„ MoneyGram €к в ”кра—„н—÷, так —÷ в кра—„нах —Ќƒ. «а результатами 2006 року ѕром—÷нвестбанк от-римав нагороду за найб—÷льшу ринкову частку у зд—÷йсненн—÷ грошових переказ—÷в в —÷ноземн—÷й валют—÷ за дорученн€м та на користь ф—÷зичних ос—÷б по систем—÷ Money-Gram в ”кра—„н—÷, а у 2007 роц—÷ - за усп—÷шний початок зд—÷йсненн€ грошових переказ—÷в за системою Western Union.

¬ ƒодатку ј наведен—÷ баланси ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї за 2004-2007 роки та зв—÷ти про ф—÷нансов—÷ результати д—÷€льност—÷ банку за 2004-2007 роки [83].

¬ табл. 2.1 наведен—÷ основн—÷ характеристики д—÷€льност—÷ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї за 2004-2007 роки у форм—÷ абсолютних значень характеристик та в—÷дпов—÷дного рейтингового м—÷i€ банку у банк—÷вськ—÷й систем—÷ ”кра—„ни по в—÷дпов—÷дн—÷й характеристиц—÷. ќдночасно в табл. 2.1 та на рис.¬а2.1 наведений обс€г ринку банк—÷вських послуг, €кий займа—‘ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї в загальних обс€гах Ѕ— ”кра—„ни, поступово втрачаючи позиц—÷—„ п—÷д впливом конкурент—÷в.

як показу—‘ анал—÷з даних табл. 2.1 на ринку залучених депозитних кошт—÷в, €к—÷ —‘ предметом дипломного досл—÷дженн€, ѕром—÷нвестбанк займа—‘ 1 (2004) -2 (2007) м—÷i€ по обс€гах депозит—÷в юридичних ос—÷б та 3 (2004) - 4 (2007) м—÷i€ по обс€гах залученн€ депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б, по загальному обс€гу валюти балансу банк займав 3 м—÷iе у 2004 роц—÷ та 6 м—÷iе у 2007 роц—÷. “ак за 2004-2007 роки у ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї:

а) абсолютний обс€г валюти балансу зб—÷льшивс€ з 10,6 млрд. грн. до 26,1 млрд. грн., тобто зр—÷с в 2,46 раза. јле при цьому ринкова частка обс€гу валюти баланса банка в загальному обс€гу валюти баланса банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни зменшилась з р—÷вн€ 8,1% у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 4,46% у 2007 роц—÷, тобто зменшилась в 1,81 раза.

¬ результат—÷ за обс€гом валюти балансу банк за 4 роки перем—÷стивс€ з 3 м—÷i€ в Ѕ— ”кра—„ни на 6 м—÷iе (рис.¬а2.2);

б) абсолютний обс€г "асного кап—÷талу зб—÷льшивс€ з 1,167 млрд. грн. до 2,683 млрд. грн., тобто зр—÷с в 2,3 раза. јле при цьому ринкова частка обс€гу "асного кап—÷талу банка в загальному обс€гу "асного кап—÷талу банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни зменшилась з р—÷вн€ 6,29% у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 3,28% у 2007 роц—÷, тобто зменшилась в 1,71 раза.

¬ результат—÷ за обс€гом "асного кап—÷талу банк за 4 роки перем—÷стивс€ з 3 м—÷i€ в Ѕ— ”кра—„ни на 6 м—÷iе (рис.¬а2.10);

в) абсолютний обс€г поточних —÷ строкових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б зб—÷льшивс€ з 3,466 млрд. грн. до 10,173 млрд. грн., тобто зр—÷с в 2,93 раза. јле при цьому ринкова частка обс€гу поточних —÷ строкових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б в загальному обс€гу поточних —÷ строкових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни зменшилась з р—÷вн€ 8,51% у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 6,3% у 2007 роц—÷, тобто зменшилась в 1,35 раза.

¬ результат—÷ за обс€гом поточних —÷ строкових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б банк за 4 роки перем—÷стивс€ з 3 м—÷i€ в Ѕ— ”кра—„ни на 4 м—÷iе (рис.¬а2.5);

г) абсолютний обс€г поточних —÷ строкових депозит—÷в юридичних ос—÷б зб—÷льшивс€ з 5,599 млрд. грн. до 10,786 млрд. грн., тобто зр—÷с в 1,93 раза. јле при цьому ринкова частка обс€гу поточних —÷ строкових депозит—÷в юридичних ос—÷б в загальному обс€гу поточних —÷ строкових депозит—÷в юридичних ос—÷б банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни зменшилась з р—÷вн€ 11,93% у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 7,137% у 2007 роц—÷, тобто зменшилась в 1,67 раза.

¬ результат—÷ за обс€гом поточних —÷ строкових депозит—÷в юридичних ос—÷б банк за 4 роки перем—÷стивс€ з 1 м—÷i€ в Ѕ— ”кра—„ни на 2 м—÷iе (рис.¬а2.3);

д) абсолютний обс€г чистого прибутку банку зб—÷льшивс€ з 0,122 млрд. грн. до 0,234 млрд. грн., тобто зр—÷с в 1,92 раза. јле при цьому ринкова частка обс€гу чистого прибутку банку в загальному обс€гу чистого прибутку банк—÷в-сько—„ системи ”кра—„ни зменшилась з р—÷вн€ 9,31% у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 3,64% у 2007 роц—÷, тобто зменшилась в 2,55 раза.

¬ результат—÷ за обс€гом чистого прибутку банк за 4 роки перем—÷стивс€ з 2 м—÷i€ в Ѕ— ”кра—„ни на 7 м—÷iе (–ис.¬а2.9);

е) рентабельн—÷сть статутного кап—÷талу банку(ROE) за рахунок стратег—÷—„ кап—÷тал—÷зац—÷—„ див—÷денд—÷в в спец—÷альному фонд—÷ та пост—÷йному р—÷вн—÷ статутного кап—÷талу зб—÷льшилась з р—÷вн€ 61,11% у 2004 роц—÷ (5 рейтингове м—÷iе) до р—÷вн€ 117,1% у 2007 роц—÷ (1 рейтингове м—÷iе), тобто зросла в 1,92 раза (рис.¬а2.7). јле при цьому рентабельн—÷сть актив—÷в банку (ROA) зменшилась з р—÷вн€ 1,154% у 2004 роц—÷ (55 рейтингове м—÷iе) до р—÷вн€ 0,898% у 2007 роц—÷ (45 рейтингове м—÷iе), що, за нормативами ЌЅ”, характеризу—‘ банк €к низькорентабельний (рис.¬а2.8).

“аким чином, ф—÷нансовий важель залучених кошт—÷в в ј“«“ "ј“ ѕром—÷н-вестбанкї працю—‘ з високою ефективн—÷стю, але —‘ значн—÷ резерви росту рентабельност—÷ статутного кап—÷талу за рахунок п—÷двищенн€ рентабельност—÷ роботи актив—÷в банку.


2.2 јнал—÷з структури депозитно—„ бази залучених кошт—÷в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї


ƒл€ залученн€ на депозити кошт—÷в юридичних ос—÷б ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї банк пропону—‘ р—÷зноман—÷тн—÷ депозитн—÷ продукти, розроблен—÷ в—÷дпов—÷дно до —÷ндив—÷дуальних вимог кл—÷—‘нт—÷в [83].

 ороткостроков—÷ та довгостроков—÷ депозити дозвол€ть п—÷дпри—‘мствам з максимальною ефективн—÷стю використати тимчасово в—÷льн—÷ кошти. « огл€ду на сво—„ можливост—÷ та потреби кожний кл—÷—‘нт банку може розм—÷стити грошов—÷ кошти у будь-€к—÷й валют—÷ на депозитному рахунку на узгоджений строк та вза—‘мовиг—÷дних умовах.


“аблиц€ 2.2. ”мови залученн€ строкових депозит—÷в юридичних ос—÷б (18.03.2008)

ƒепозити

ѕроцентн—÷ ставки за строками розм—÷щенн€, % р—÷чних

до 1 м—÷с€ц€

до 3 м—÷с€ц—÷в

до 6 м—÷с€ц—÷в

до 9 м—÷с€ц—÷в

до 12 м—÷с€ц—÷в

б—÷льше 1 року

в нац—÷ональн—÷й валют—÷

до 7,0

до 8,0

до 11,0

до 12,5

до 12,5

до 13,0

в доларах —Ўј

до 5,0

до 7,0

до 8,0

до 8,5

до 9,0

до 10,0

в —‘вро

до 4,0

до 5,0

до 6,0

до 7,0

до 8,0

до 9,0


Ќаведен—÷ процентн—÷ ставки коригуютьс€ в залежност—÷ в—÷д суми кошт—÷в, терм—÷ну розм—÷щенн€ депозиту та додаткових умов щодо права поповненн€ або часткового зменшенн€ кошт—÷в на депозитному рахунку.

ѕроценти за депозитами нараховуютьс€ та сплачуютьс€ щом—÷с€чно. «а бажанн€м кл—÷—‘нта проценти можуть спр€мовуватис€ на поповненн€ депозиту.

ƒепозитна база залучених кошт—÷в ф—÷зичних ос—÷б в ѕром—÷нвестбанку форму—‘тьс€ за рахунок наступних вид—÷в депозит—÷в:

-¬аѕоточн—÷ рахунки ф—÷зичних ос—÷б

-¬аѕоточн—÷ рахунки дл€ отриманн€ адресно—„ матер—÷ально—„ допомоги та соц—÷ально-ор—÷—‘нтованих виплат

-¬аѕродаж ощадних сертиф—÷кат—÷в

-¬а¬клад "ƒепозитнийї

-¬а¬клад "–∆нвестиц—÷йний депозитї

-¬а¬клад "«имова спекаї новий!

-¬а¬клад "јктивний вкладникї новий!

-¬а¬клад "–ƒвродоларї

-¬а¬клад "¬етеран ѕлюсї

-¬а¬клад "¬етеранї

-¬а¬клад "ѕовнол—÷тт€ї

-¬а¬клад до запитанн€

-¬аƒепозитн—÷ плат—÷жн—÷ картки "асникам банк—÷вських вклад—÷в

ѕром—÷нвестбанк —‘ учасником ‘онду гарантуванн€ вклад—÷в ф—÷зичних ос—÷б (св—÷доцтво учасника ‘онду є116 в—÷д 02.09.1999¬ар).

ѕром—÷нвестбанк в—÷дкрива—‘ рахунки в нац—÷ональн—÷й та —÷ноземн—÷й валют—÷ ф—÷зичним особам - громад€нам ”кра—„ни, —÷ноземним громад€нам та особам без громад€нства. ƒл€ в—÷дкритт€ поточного та депозитного рахунк—÷в необх—÷дн—÷ наступн—÷ документи []:

а) резидентам (громад€нам ”кра—„ни, —÷ноземц€м та особам без громад€нства, €к—÷ отримали посв—÷дку на проживанн€ в ”кра—„н—÷):

-¬апаспорт ф—÷зично—„ особи;

-¬адов—÷дка про присво—‘нн€ —÷дентиф—÷кац—÷йного номера ƒержавного ре—‘стру ф—÷зичних ос—÷б - платник—÷в податк—÷в, видана органом податково—„ адм—÷н—÷страц—÷—„;

б) нерезидентам (громад€нам ”кра—„ни, що пост—÷йно проживають за —„—„ межами, —÷ноземним громад€нам, та особам без громад€нства, €к—÷ тимчасово перебувають на територ—÷—„ ”кра—„ни строком до 1 року в—÷дпов—÷дно до в—÷дкрито—„ в—÷зи або документ—÷в, що п—÷дтверджують законн—÷сть перебуванн€ в ”кра—„н—÷ зг—÷дно з чинним законодавством):

-¬апаспорт ф—÷зично—„ особи;

-¬адов—÷дка про п—÷дтвердженн€ джерела надходженн€ гот—÷вки в нац—÷ональн—÷й або —÷ноземн—÷й валют—÷.

¬кладник ма—‘ право оформити в установ—÷ банку дов—÷рен—÷сть на право розпор€дженн€ коштами —÷нш—÷й особ—÷ та запов—÷дальне розпор€дженн€.

Ѕанк гаранту—‘ та—‘мницю в—÷домостей про вкладник—÷в, операц—÷—„, що ними зд—÷йснюютьс€, та стан рахунк—÷в. Ѕез згоди вкладника дов—÷дки трет—÷м особам по рахунку можуть бути надан—÷ лише у випадках, передбачених чинним законодавством ”кра—„ни.

1. ѕоточн—÷ рахунки ф—÷зичних ос—÷б

ѕром—÷нвестбанк пропону—‘ приватним особам в—÷дкритт€ та веденн€ поточних рахунк—÷в в нац—÷ональн—÷й та —÷ноземн—÷й валют—÷, за €кими:

-¬априйма—‘ та вида—‘ гот—÷вку;

-¬азд—÷йсню—‘ безгот—÷вков—÷ розрахунки за товари та послуги, комунальн—÷ та —÷нш—÷ платеж—÷;

-¬азд—÷йсню—‘ перекази кошт—÷в.

Ќа поточн—÷ рахунки приватних ос—÷б ѕром—÷нвестбанком зараховуютьс€:

-¬аоплата прац—÷, пенс—÷—„, допомоги, авторськ—÷ гонорари за л—÷тературн—÷ роботи, музичн—÷ твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну д—÷€льн—÷сть, науков—÷ роботи та винаходи;

-¬авиплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страхуванн€, страхове в—÷дшкодуванн€ за майновим страхуванн€м;

-¬аорендна плата за використанн€ житлових помешкань, рухомого —÷ нерухомого майна;

-¬ав—÷дшкодуванн€ шкоди, запод—÷€но—„ роб—÷тникам та службовц€м кал—÷цтвом або у раз—÷ втрати годувальника;

-¬акошти в нац—÷ональн—÷й валют—÷ за продану —÷ноземну валюту;

-¬акошти за реал—÷зоване "асне майно та за здану с—÷льгосппродукц—÷ю;

-¬а—÷нш—÷ надходженн€ у випадках, що не суперечать чинному законодавству ”кра—„ни.

”станови ѕром—÷нвестбанку надають можлив—÷сть вкладникам отримувати в—÷дсотки за вкладами до запитанн€ щом—÷с€чно, щоквартально та в к—÷нц—÷ року —÷з розрахунку:

-¬ав нац—÷ональн—÷й валют—÷ - до 0,5% р—÷чних;

-¬ав —÷ноземн—÷й валют—÷ - до 0,5% р—÷чних.

2. –ахунки дл€ отриманн€ адресно—„ матер—÷ально—„ допомоги та соц—÷ально-ор—÷—‘нтованих виплат

ѕром—÷нвестбанк пропону—‘ приватним особам в—÷дкритт€ рахунк—÷в дл€ отриманн€ адресно—„ матер—÷ально—„ допомоги та соц—÷ально-ор—÷—‘нтованих виплат. ƒл€ в—÷дкритт€ такого рахунку додатково в установу банку необх—÷дно надати документ, що п—÷дтверджу—‘ призначенн€ допомоги та —„—„ отриманн€ (дов—÷дка про призначенн€ допомоги, дов—÷дка в—÷д орган—÷зац—÷—„, €ка признача—‘ допомогу або ф—÷нансу—‘ —„—„). якщо у приватних ос—÷б вже —‘ поточн—÷ рахунки, в—÷дкрит—÷ в установах банку, соц—÷альн—÷ виплати можуть зараховуватись на ц—÷ рахунки.

3. ƒепозитн—÷ вклади ф—÷зичних ос—÷б


“аблиц€ 2.3. ќсновн—÷ умови вкладу "ƒепозитнийї (18.03.2008)

—трок

” гривн€х

” доларах —Ўј

” —‘вро

до 1 м—÷с€ц€

до 3% р—÷чних

до 4,5% р—÷чних

до 2% р—÷чних

в—÷д 1 до 3 м—÷с€ц—÷в

до 10% р—÷чних

до 7,5% р—÷чних

до 7% р—÷чних

в—÷д 3 до 6 м—÷с€ц—÷в

до 11,5% р—÷чних

до 8,3% р—÷чних

до 7,5% р—÷чних

в—÷д 6 до 12 м—÷с€ц—÷в

до 12,5% р—÷чних

до 10% р—÷чних

до 8% р—÷чних

б—÷льше 12 м—÷с€ц—÷в

до 13,5% р—÷чних

до 10,2% р—÷чних

до 9% р—÷чних


¬—÷дсотки сплачуютьс€ щом—÷с€чно, щоквартально чи в к—÷нц—÷ терм—÷ну


“аблиц€ 2.4. ќсновн—÷ умови вкладу "–∆Ќ¬≈—“»÷–∆…Ќ»… ƒ≈ѕќ«»“ї (18.03.2008)

—трок

” гривн€х

” доларах —Ўј та —‘вро

3 роки

до 13,5% р—÷чних

до 8% р—÷чних

”продовж терм—÷ну д—÷—„ депозитного договору по вкладу "–∆нвестиц—÷йний депозитї можна отримати кредит на виг—÷дних умовах п—÷д заставу майнових прав на депозит.

ѕри достроковому закритт—÷ рахунку, проценти за весь час збер—÷ганн€ кошт—÷в на рахунку нараховуютьс€ та сплачуютьс€ в наступному розм—÷р—÷:

-¬а€кщо вклад пролежав менше одного року з дати в—÷дкритт€ рахунку - з розрахунку процентно—„ ставки, що д—÷—‘ за вкладами на вимогу (поточними рахунками). –ан—÷ше виплачен—÷ проценти Ѕанк утриму—‘ —÷з суми депозиту;

-¬а€кщо вклад пролежав один р—÷к —÷ б—÷льше з дати в—÷дкритт€ рахунку - проценти сплачуютьс€ за кожний повний р—÷к —÷з розрахунку процентно—„ ставки, вказано—„ в договор—÷ банк—÷вського вкладу, за неповний р—÷к - за ставкою, що д—÷—‘ за вкладами на вимогу (поточними рахунками).


“аблиц€ 2.5. ќсновн—÷ умови вкладу "«»ћќ¬ј —ѕ≈ јї (18.03.2008)

—трок

” гривн€х

” доларах —Ўј

” —‘вро

3 м—÷с€ц—÷

до 13% р—÷чних

до 10% р—÷чних

до 8,5% р—÷чних

ћ—÷н—÷мальний первинний внесок

500

100

100


¬—÷дсотки по вкладу "«»ћќ¬ј —ѕ≈ јї щом—÷с€чно нараховуютьс€, при—‘днуютьс€ до залишку на рахунку та кап—÷тал—÷зуютьс€. ѕоповнювати вклад додатковими внесками дозвол€—‘тьс€. ѕри достроковому поверненн—÷ з рахунку вс—÷—‘—„ суми депозиту або його частини, проценти за весь час збер—÷ганн€ кошт—÷в на рахунку.


“аблиц€ 2.6. ќсновн—÷ умови вкладу "ј “»¬Ќ»… ¬ ЋјƒЌ» ї (18.03.2008)

—трок

” гривн€х

” доларах —Ўј

” —‘вро

3 роки

до 12,5% р—÷чних

до 9% р—÷чних

до 8% р—÷чних

ћ—÷н—÷мальний первинний внесок

500

100

100

Ќезнижувальний залишок депозиту

500

100

100

ѕроценти по вкладу "ј “»¬Ќ»… ¬ ЋјƒЌ» ї щом—÷с€чно нараховуютьс€, при—‘днуютьс€ до залишку та кап—÷тал—÷зуютьс€ на рахунку. ƒодатков—÷ внески та часткове зн€тт€ кошт—÷в дозвол€—‘тьс€.

ѕри достроковому поверненн—÷ з рахунку вс—÷—‘—„ суми депозиту або його частини —÷ при цьому залишок буде складати менше незнижувального, проценти за весь час збер—÷ганн€ кошт—÷в на –ахунку на суму незнижувального залишку нараховуютьс€ з розрахунку д—÷ючо—„ процентно—„ ставки за вкладами на вимогу.


“аблиц€ 2.7. ќсновн—÷ умови вкладу "≈¬–ќƒќЋј–ї (18.03.2008)

—трок

” доларах —Ўј та —‘вро

13 м—÷с€ц—÷в

до 8% р—÷чних


ћ—÷н—÷мальна сума вкладу "≈¬–ќƒќЋј–ї - 500 долар—÷в —Ўј, 500 —‘вро. ¬иплата процент—÷в - в к—÷нц—÷ терм—÷ну депозиту. ѕ—÷сл€ зак—÷нченн€ терм—÷ну д—÷—„ депозитного договору сума депозиту та нарахованих в—÷дсотк—÷в за бажанн€м вкладника можуть бути сплачен—÷ з конвертац—÷—‘ю в одну з валют (долари —Ўј або —‘вро) з використанн€м курсу ЌЅ”, що д—÷—‘ на день зак—÷нченн€ договору.


“аблиц€ 2.8. ќсновн—÷ умови вкладу "ѕќ¬ЌќЋ–∆““яї (18.03.2008)

—трок

” гривн€х

” доларах —Ўј та —‘вро

ƒо дос€гненн€ особою, на користь €ко—„ в—÷дкрито вклад, 18 рок—÷в

до 12% р—÷чних

до 8% р—÷чних


ѕо вкладу "ѕќ¬ЌќЋ–∆““яї банком нарахову—‘тьс€ складний в—÷дсоток. –ахунок можна поповнювати додатковими внесками, розм—÷р €ких не обмежу—‘тьс€.

ћ—÷н—÷мальна сума вкладу - 500 грн., 100 USD, 100 EUR

¬ласником вкладу "ѕовнол—÷тт€ї —‘ ф—÷зична особа, €ка уклала догов—÷р з банком на користь дитини, €к—÷й не виповнилось 15 рок—÷в. ѕ—÷сл€ дос€гненн€ повнол—÷тт€ дитина ма—‘ право отримати суму вкладу та нарахованих в—÷дсотк—÷в, пред'€вивши св—÷доцтво про народженн€, паспорт та вкладну книжку.

ƒо дос€гненн€ дитиною повнол—÷тт€ вкладом розпор€джа—‘тьс€ особа, €ка уклала догов—÷р з Ѕанком. ¬она ма—‘ право достроково отримати кошти з вкладу:

- прот€гом 1 року - в—÷дсотки не сплачуютьс€;

-¬ап—÷сл€ 1 року - в—÷дсотки виплачуютьс€ за повну к—÷льк—÷сть рок—÷в збер—÷ганн€ вкладу.


“аблиц€ 2.9. ќсновн—÷ умови вкладу "ƒќ «јѕ»“јЌЌяї (18.03.2008)

¬—÷дсоткова ставка

” гривн€х

” доларах —Ўј та —‘вро

до 0,5% р—÷чних

до 0,5% р—÷чних


ѕослуги, що надаютьс€ за поточним рахунком:

-¬абезгот—÷вков—÷ розрахунки за товари та послуги

-¬аоплата комунальних послуг

-¬апереказ кошт—÷в в установи ѕром—÷нвестбанку та в —÷нш—÷ банки

-¬азарахуванн€ на рахунок зароб—÷тно—„ плати та —÷нших доход—÷в

-¬а—÷нш—÷ операц—÷—„, €к—÷ не суперечать чинному законодавству

ƒодатков—÷ послуги, €к—÷ пропонуютьс€ банком по рахунках вкладник—÷в:

-¬аоформленн€ запов—÷дального розпор€дженн€

-¬аоформленн€ дов—÷реност—÷ на право розпор€дженн€ коштами —÷ншою особою

ѕром—÷нвестбанк пропону—‘ спец—÷альну банк—÷вську програму депозитного залученн€ кошт—÷в при обслуговуванн—÷ пенс—÷онер—÷в:

-¬аѕоточний пенс—÷йний рахунок

-¬а артковий пенс—÷йний рахунок

-¬а¬клад "¬етеранї оновлений!

-¬а¬клад "¬етеран ѕлюсї оновлений!

-¬а–∆нш—÷ вклади

-¬аƒепозитн—÷ плат—÷жн—÷ картки "асникам банк—÷вських вклад—÷в

Ќа пенс—÷йн—÷ рахунки, в—÷дкрит—÷ за бажанн€м пенс—÷онер—÷в, ѕром—÷нвестбанк зарахову—‘ кошти, що надход€ть з ѕенс—÷йного фонду ”кра—„ни.


“аблиц€ 2.10. ќсновн—÷ умови поточного пенс—÷йного рахунку "ƒќ «јѕ»“јЌЌяї (18.03.2008)

¬—÷дсоткова ставка - до 6% р—÷чних

¬—÷дсотки сплачуютьс€ щом—÷с€чно


“аблиц€ 2.11. ќсновн—÷ умови карткового пенс—÷йного рахунку "ƒќ «јѕ»“јЌЌяї (18.03.2008)

¬—÷дсоткова ставка - 10% р—÷чних

¬—÷дсотки сплачуютьс€ щом—÷с€чно


ƒл€ оформленн€ поточного пенс—÷йного рахунку або пенс—÷йно—„ плат—÷жно—„ картки необх—÷дн—÷ так—÷ документи:

-¬апаспорт;

-¬апенс—÷йне посв—÷дченн€;

-¬адов—÷дка про присво—‘нн€ —÷дентиф—÷кац—÷йного номера ƒержавного ре—‘стру ф—÷зичних ос—÷б-платник—÷в податк—÷в, видана органом податково—„ адм—÷н—÷страц—÷—„.

ƒл€ оформленн€ поточного рахунку треба звернутис€ до найближчо—„ установи ѕром—÷нвестбанку, —÷ написати за€ву на перерахуванн€ пенс—÷—„ або грошово—„ допомоги на поточний рахунок. «а€ву можна залишити у банку або передати —„—„ особисто в органи ѕенс—÷йного ‘онду.

ƒл€ одержанн€ пенс—÷—„ за допомогою плат—÷жно—„ картки необх—÷дно укласти з банком догов—÷р на в—÷дкритт€ карткового рахунку. ѕрот€гом 14 дн—÷в п—÷сл€ укладанн€ договору буде видана картка Maestro м—÷жнародно—„ плат—÷жно—„ системи Europay, за €кою можна одержувати пенс—÷ю в банкоматах банку або пунктах видач—÷ гот—÷вки у зручний дл€ пенс—÷онера час. ¬идача —÷ обслуговуванн€ картки зд—÷йсню—‘тьс€ банком безкоштовно.

ўоб зд—÷йснювати комунальн—÷ та —÷нш—÷ платеж—÷, не звертаючись щоразу до банку, можна написати дорученн€ на пер—÷одичне перерахуванн€ цих платеж—÷в з поточного пенс—÷йного рахунку. ѕри цьому можна за необх—÷дн—÷стю зм—÷нювати суми —÷ пер—÷одичн—÷сть платеж—÷в чи рекв—÷зити одержувач—÷в. ÷ю послугу - зд—÷йсненн€ комунальних платеж—÷в - банк нада—‘ безкоштовно. ƒл€ п—÷дтвердженн€ проведених розрахунк—÷в банк вида—‘ коп—÷—„ плат—÷жних документ—÷в.

¬ласники пенс—÷йних рахунк—÷в у ѕром—÷нвестбанку можуть оформити спец—÷альний депозитний вклад "¬етеранї.


“аблиц€ 2.12. ќсновн—÷ умови пенс—÷йного вкладу "¬≈“≈–јЌї (18.03.2008) (дл€ пенс—÷онер—÷в, €к—÷ отримують пенс—÷ю в установах ѕром—÷нвестбанку)

—трок

” гривн€х

” доларах —Ўј

” —‘вро

в—÷д 6 до 12 м—÷с€ц—÷в

до 13,5% р—÷чних

до 9,5% р—÷чних *

до 8% р—÷чних

2 роки

до 13,5% р—÷чних

до 9,5% р—÷чних *

до 8% р—÷чних


¬—÷дсотки за пенс—÷йним вкладом "¬≈“≈–јЌї сплачуютьс€ щом—÷с€чно. Ѕанком нарахову—‘тьс€ складний в—÷дсоток. –ахунок можна поповнювати додатковими внесками, розм—÷р €ких не обмежу—‘тьс€. Ѕезкоштовне оформленн€ дов—÷реност—÷ та запов—÷дального розпор€дженн€.


“аблиц€ 2.13. ќсновн—÷ умови пенс—÷йного вкладу "¬≈“≈–јЌ ѕЋё—ї (18.03.2008) (дл€ пенс—÷онер—÷в, €к—÷ отримують пенс—÷ю в установах ѕром—÷нвестбанку)

—трок

” гривн€х

” доларах —Ўј

” —‘вро

в—÷д 6 до 12 м—÷с€ц—÷в

до 14,5% р—÷чних

до 10,5% р—÷чних *

до 9% р—÷чних

2 роки

до 14,5% р—÷чних

до 10,5% р—÷чних *

до 9% р—÷чних

¬клад в—÷дкрива—‘тьс€ за умови переоформленн€ вкладу п—÷сл€ зак—÷нченн€ терм—÷ну.

ѕо депозитних вкладах —÷сну—‘ ризик втрат в звтјў€зку з—÷ зм—÷ною р—÷вн€ обл—÷ково—„ ставки ЌЅ” та р—÷вн€ процентних ставок на ф—÷нансовому ринку ”кра—„ни. « метою уникненн€ втрат пост—÷йно перегл€даютьс€ процентн—÷ ставки за вкладами населенн€ та централ—÷зовано визнача—‘тьс€ —„х максимальний р—÷вень. «д—÷йсню—‘тьс€ щоденний контроль за р—÷внем процентних ставок, п—÷д €к—÷ залучаютьс€ кошти ф—÷зичних ос—÷б установами ѕром—÷нвестбанку.

”правл—÷нн€ процентним ризиком —‘ складовою частиною загально—„ процентно—„ пол—÷тики ѕром—÷нвестбанку, €ка реал—÷зу—‘тьс€ банком в процес—÷ зд—÷йсненн€ активно-пасивних операц—÷й та планом—÷рного зб—÷льшенн€ кап—÷талу. « метою зниженн€ процентного ризику були зд—÷йснен—÷ наступн—÷ заходи:

 • дотриманн€ запланованого р—÷вн€ чисто—„ процентно—„ марж—÷ та спреду дл€ стаб—÷л—÷зац—÷—„ обс€г—÷в чистого процентного доходу;
 • забезпеченн€ систематичного анал—÷зу тенденц—÷й ринку та прогнозуванн€ руху процентних ставок;
 • визначенн€ оптимальних процентних ставок за залученими та розм—÷щеними коштами;

Ќа рис.¬а2.12 - 2.15 наведен—÷ результати структурного анал—÷зу частки "асного кап—÷талу та зобовтјў€зань в пасивахв ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї та, окремо, структурного анал—÷зу питомо—„ ваги залучених та запозичених кошт—÷в в зобовтјў€занн€х банку у 2006-2007 роках.


–ис.¬а2.12. - —труктура обс€г—÷в складових пасив—÷в (власного кап—÷талу +залучених та запозичених кошт—÷в) в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2006 роц—÷


–ис.¬а2.13. - —труктура обс€г—÷в складових пасив—÷в (власного кап—÷талу + залучених та запозичених кошт—÷в) в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2007 роц—÷

–ис.¬а2.14. - —труктура зобовтјў€зань за обс€гами залучених та запозичених кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2006 роц—÷


–ис.¬а2.15. - —труктура зобовтјў€зань за обс€гами залучених та запозичених кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2007 роц—÷


як показу—‘ сп—÷льний анал—÷з граф—÷к—÷в рис.¬а2.12 -2.15 структура пасив—÷в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2006-2007 роках характеризу—‘тьс€ наступними показниками:

 1. —труктурна частка "асного кап—÷талу знаходитьс€ на р—÷вн—÷ 9,38% у 2006 роц—÷ та знижу—‘тьс€ до р—÷вн€ 8,94% у 2007 роц—÷;
 2. —труктурна частка запозичених кошт—÷в, представлених коштами —÷нших банк—÷в та коштами в—÷д ем—÷с—÷—„ депозитних сертиф—÷кат—÷в, знаходитьс€:

-¬адл€ кошт—÷в —÷нших банк—÷в на р—÷вн—÷ 1,14% у 2006 роц—÷ та п—÷двищу—‘тьс€ до р—÷вн€ 2,45% у 2007 роц—÷;

-¬адл€ кошт—÷в в—÷д ем—÷с—÷—„ депозитних сертиф—÷кат—÷в на р—÷вн—÷ 0,15% у 2006 роц—÷ та п—÷двищу—‘тьс€ до р—÷вн€ 0,51% у 2007 роц—÷;

 1. —труктурна частка залучених кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б займа—‘ основну частину пасив—÷в банку та становить 88% у 2006 роц—÷ та 87% у 2007 роц—÷, складаючись з наступних основних агрегат—÷в:


“аблиц€ 2.14. —труктурна частка агрегат—÷в залучених кошт—÷в в валют—÷ пасив—÷в балансу ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2006-2007 роках

¬—÷дносний р—÷вень в%

2006

2007

поточн—÷ рахунки кошт—÷в бюджету та державних ц—÷льових фонд—÷в

0,201

0,035

вклади (депозити) мiiевих бюджетiв

0,367

1,185

кошти суб'—‘кт—÷в господарюванн€ на вимогу

22,936

17,665

короткостроковi вклади (депозити) суб'—‘ктiв господарюванн€

3,061

0,902

довгостроковi вклади (депозити) суб'—‘ктiв господарюванн€

23,601

23,101

нарахован—÷ витрати за коштами суб'—‘кт—÷в господарюванн€

0,030

0,032

кошти ф—÷зичних ос—÷б на вимогу

11,851

14,279

короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб

14,716

10,131

довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб

9,978

18,467

нарахован—÷ витрати за коштами ф—÷зичних ос—÷б

0,133

0,152

 ошти небанк—÷вських фiнансових установ,

1,170

1,049

–ј«ќћ

88,043

86,999


«г—÷дно даним табл. 2.14, у 2007 роц—÷ значно зросла частка довгострокових вклад—÷в ф—÷зичних ос—÷б +8,5% за рахунок зниженн€ частки кошт—÷в юрос—÷б на вимогу (-5,3%) та частки короткострокових депозит—÷в юрос—÷б (-2,1%).


–ис.¬а2.16. - —труктура розпод—÷лу тривалост—÷ (часово—„ ст—÷йкост—÷) джерел пасив—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2007 роц—÷


–ис.¬а2.17. - —труктура розпод—÷лу тривалост—÷ зобовтјў€-зань за залученими та запозиченими коштами в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2007 роц—÷

Ќа рис.¬а2.16 -2.17 наведений анал—÷з строковост—÷ залучених кошт—÷в в пасивах ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї (рис.¬а2.16) та, окремо, в зобовтјў€занн€х за залученими та запозиченими коштами (рис.¬а2.17).

як показу—‘ сп—÷льний анал—÷з граф—÷к—÷в рис.¬а2.16 -2.17:

-¬апасиви строков—÷стю б—÷льше 10 рок—÷в представлен—÷ "асним кап—÷талом у частц—÷ 8,97% (2007 р—÷к) в—÷д загального обс€гу пасив—÷в, при цьому —÷з 2,683 млрд. грн. "асного кап—÷талу - 1,998 млрд. грн. вкладено в основн—÷ та нематер—÷альн—÷ активи банку, таким чином "асний оборотний кап—÷тал банку станом на 01.01.2008 року становить 0,685 млрд. грн., тобто 2,63% в—÷д обс€гу валюти балансу;

-¬анайб—÷льша частка в зобовтјў€занн€х належить нест—÷йк—÷й груп—÷ депозит—÷в на вимогу, тобто коштам на поточних рахунках юридичних та ф—÷зичних ос—÷б (36,55% в—÷д обс€гу зобовтјў€зань в пасивах балансу), €к—÷ —‘ найб—÷льш дешевою депозитною базою банку;

-¬акороткостроков—÷ депозити юридичних та ф—÷зичних ос—÷б тривал—÷стю в—÷д 2 до 92 дн—÷в представлен—÷ часткою в 14,5% в—÷д обс€гу зобовтјў€зань в пасивах балансу;

-¬адовгостроков—÷ депозити юридичних та ф—÷зичних ос—÷б тривал—÷стю в—÷д 93 дн—÷в до 1 року представлен—÷ часткою в 23,96% в—÷д обс€гу зобовтјў€зань в пасивах балансу;

-¬а—÷нвестиц—÷йн—÷ довгостроков—÷ депозити юридичних та ф—÷зичних ос—÷б тривал—÷стю в—÷д 1 року до 10 рок—÷в представлен—÷ часткою в 25,98% в—÷д обс€гу зобовтјў€зань в пасивах балансу.

Ќа рис.¬а2.18 -2.19 представлен—÷ граф—÷ки динам—÷ки показник—÷в структури процентних, ком—÷с—÷йних та торг—÷вельних доход—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2008 роках та процентного спреду та операц—÷йно—„ марж—÷ в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007 роках. як показу—‘ анал—÷з граф—÷к—÷в рис.¬а2.18 -2.19 у 2006-2007 роках з п—÷двищенн€м частки довгострокових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б, €к—÷ —‘ в—÷дносно дорогою депозитною базою, показники операц—÷йно—„ марж—÷ та процентного спреду поступово знижуютьс€.


–ис.¬а2.18. - ƒинам—÷ка структури процентних, ком—÷с—÷йних та торг—÷вельних доход—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2008 роках


“аблиц€ 2.15. —ередньозважена процентна ставки за активами та зобовтјў€занн€ми в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї за 2006 р—÷к

–€-док

Ќайменуванн€ статт—÷

√ривн—÷

USD

EUR

RU¬


ј “»¬»

3.

 ошти в —÷нших банках

10,7

2,4

1,9

0,8

5.

÷—÷нн—÷ папери в портфел—÷ банку на продаж

12,8

0

0

0

6.

 редити та заборгован—÷сть кл—÷—‘нт—÷в

17,2

11,7

11,6

14,2

7.

÷—÷нн—÷ папери в портфел—÷ банку до погашенн€

13,3

0

0

0


«ќЅќ¬'я«јЌЌя

8.

 ошти банк—÷в

0

5,9

0,3

0,3

9.

 ошти кл—÷—‘нт—÷в: юридичн—÷ особи

8,1

7,7

7,5

0,2

ф—÷зичн—÷ особи

11,7

10.

ќщадн—÷ (депозитн—÷) сертиф—÷кати, ем—÷тован—÷ банком

12,1

0

0

0


“аблиц€ 2.16. —ередньозважена процентна ставки за активами та зобовтјў€занн€ми в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї за 2007 р—÷к

–€-док

Ќайменуванн€ статт—÷

√ривн—÷

USD

EUR

RU¬


ј “»¬»

3.

 ошти в —÷нших банках

9,5

4,4

2,6

0,9

4.

÷—÷нн—÷ папери в торговому портфел—÷ банку

0

0

0

0

5.

÷—÷нн—÷ папери в портфел—÷ банку на продаж

13

0

0

0

6.

 редити та заборгован—÷сть кл—÷—‘нт—÷в: юридичних ос—÷б

16,2

11,0

10,9

10,2


ф—÷зичних ос—÷б

18,8

12,1

11,7

0


«ќЅќ¬'я«јЌЌя

8.

 ошти банк—÷в

0

7

3,9

0,1

9.

 ошти кл—÷—‘нт—÷в

8,7

5,6

6,6

1,4

10.

ќщадн—÷ (депозитн—÷) сертиф—÷кати, ем—÷тован—÷ банком

12,7

0

0

0


–ис.¬а2.20. - ѕовалютна структура залучених кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2006-2007 роках


2.3 ¬плив недепозитних джерел "асних та запозичених кошт—÷в на ресурсну пол—÷тику ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї


¬ €кост—÷ недепозитних джерел "асних та запозичених кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї в пасивах використовуютьс€ (рис.¬а2.23):

-¬авласний оборотний кап—÷тал - 8,97% обс€г—÷в пасив—÷в балансу (рис.¬а2.13);

-¬азапозичен—÷ кошти —÷нших банк—÷в - 2,45% обс€г—÷в пасив—÷в валюти балансу (рис.¬а2.13):

а) внутр—÷шн€ структурна частка в доларах —Ўј становить в—÷д 79,6% у 2006 роц—÷ до 69,2% у 2007 роц—÷ (рис.¬а2.26 - 2.27);

б) внутр—÷шн€ структурна частка в —‘вро становить в—÷д 1,39% у 2006 роц—÷ до 9,37% у 2007 роц—÷ (рис.¬а2.26 - 2.27);

в) внутр—÷шн€ структурна частка в гривн€х —Ўј становить в—÷д 17,34% у 2006 роц—÷ до 17,58% у 2007 роц—÷ (рис.¬а2.26 - 2.27);

-¬азапозичен—÷ кошти в—÷д ем—÷с—÷—„ боргових ц—÷нних папер—÷в - депозитних сертиф—÷кат—÷в в нац—÷ональн—÷й валют—÷ - 0,51% обс€г—÷в пасив—÷в валюти балансу (рис.¬а2.13);

јнал—÷з динам—÷ки зростанн€ абсолютних обс€г—÷в недепозитних джерел "асних та запозичених кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007 роках (рис.¬а2.23) показав, що:

-¬аобс€ги "асного кап—÷талу банка зросли з р—÷вн€ 1,167 млрд. грн. у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 2,683 млрд. грн. у 2007 роц—÷ (базовий темп росту 2007/2004 становить - 229,91%);

-¬аобс€ги запозичених кошт—÷в —÷нших банк—÷в зросли з р—÷вн€ 0,114 млрд. грн. у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 1,800 млрд. грн. у 2007 роц—÷ (базовий темп росту 2007/2004 становить - 1577,2%);

-¬аобс€ги запозичених кошт—÷в в результат—÷ ем—÷с—÷—„ депозитних сертиф—÷кат—÷в банка зросли з р—÷вн€ 16,7 млн. грн. у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 170,95 млн. грн. у 2007 роц—÷ (базовий темп росту 2007/2004 становить - 1019,0%);

јнал—÷з динам—÷ки ланцюгового приросту абсолютних обс€г—÷в недепозитних джерел запозичених кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007 роках (рис.¬а2.24) показав, що:

-¬атемп ланцюгового приросту обс€г—÷в "асного кап—÷талу з р—÷вн€ 17,24% у 2005/2004 роках поступово зр—÷с до р—÷вн€ 70,6% у 2007/2006 роках;

-¬атемп ланцюгового приросту обс€г—÷в запозичених кошт—÷в —÷нших банк—÷в з р—÷вн€ 45,8% у 2005/2004 роках р—÷зко зр—÷с до р—÷вн€ 318,8% у 2007/2006 роках;

¬ той же час пор—÷вн€льний анал—÷з динам—÷ки зростанн€ абсолютних обс€г—÷в депозитних джерел залучених кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007 роках (рис.¬а2.24) показав, що:

-¬атемп ланцюгового приросту обс€г—÷в залучених кошт—÷в ф—÷зичних ос—÷б з р—÷вн€ 55,6% у 2005/2004 роках поступово знизивс€ до р—÷вн€ 33,9% у 2007/2006 роках (базовий темп росту 2007/2004 становить - 293,4%);

-¬атемп ланцюгового приросту обс€г—÷в залучених кошт—÷в ф—÷зичних ос—÷б з р—÷вн€ 34,5% у 2005/2004 роках р—÷зко знизивс€ до р—÷вн€ 3,3% у 2006/2005 роках та знову зр—÷с до р—÷вн€ 38,6% у 2007/2006 роках (базовий темп росту 2007/2004 становить - 192,65%);

“аким чином, ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї поступово переор—÷—‘нтову—‘ пол—÷тику традиц—÷йного депозитного залученн€ кошт—÷в пасив—÷в в напр€мку пол—÷тики зростанн€ запозиченн€ недепозитних кошт—÷в на м—÷жбанк—÷вському ринку ресурс—÷в.

јнал—÷з строковост—÷ запозичених кошт—÷в (рис.¬а2.25 -2.26) показу—‘, що:

 • 79,97% кошт—÷в банк—÷в залучено на терм—÷н в—÷д 3 до 6 м—÷с€ц—÷в;
 • 85,2% кошт—÷в депозитних сертиф—÷кат—÷в залучено на строк б—÷льше 3 м—÷с€ц—÷в, з них 28,34% залучено на строк в—÷д 2 до 3 рок—÷в;

јнал—÷з повалютно—„ структури запозичених кошт—÷в —÷нших банк—÷в (рис.¬а2.27 -2.28) показу—‘, що:

-¬аструктурна частка запозичених кошт—÷в —÷нших банк—÷в в доларах —Ўј знизилась з р—÷вн€ 79,6% у 2006 роц—÷ до 69,2% у 2007 роц—÷;

-¬аструктурна частка запозичених кошт—÷в —÷нших банк—÷в в —‘вро зросла з р—÷вн€ 1,4% у 2006 роц—÷ до 9,4% у 2007 роц—÷, вит—÷снивши долари —Ўј;

“аким чином, ресурсна пол—÷тика запозиченн€ кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї характеризу—‘тьс€ (рис.¬а2.29 -2.30):

 • запозиченн€м не б—÷льше 3,0% недепозитних кошт—÷в в—÷д валюти пасив—÷в;
 • запозиченн€м, в основному, середньострокових валютних кошт—÷в на м—÷жбанк—÷вському ринку дл€ компенсац—÷—„ вимог кл—÷—‘нт—÷в по ф—÷нансуванню —÷мпортних операц—÷й, при цьому значно зроста—‘ використанн€ —‘вро зам—÷сть долар—÷в —Ўј в розрахунках торгового обороту кл—÷—‘нт—÷в банку;
 • запозиченн€м середньо - та довгострокових кошт—÷в в нац—÷ональн—÷й валют—÷ за допомогою депозитних сертиф—÷кат—÷в, €к—÷ в—÷др—÷зн€ютьс€ в—÷д депозитних вклад—÷в в—÷дсутн—÷стю можливост—÷ дострокового погашенн€ банком.

-¬абанк поступово переор—÷—‘нтову—‘ пол—÷тику традиц—÷йного депозитного залученн€ кошт—÷в пасив—÷в в напр€мку пол—÷тики зростанн€ запозиченн€ кошт—÷в на м—÷жбанк—÷вському ринку ресурс—÷в.


2.4 ќсновн—÷ проблеми формуванн€ ресурсно—„ бази пасив—÷в та анал—÷з конкурентоспроможност—÷ депозитно—„ пол—÷тики ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї на банк—÷вському ринку ”кра—„ни


«астосову—‘м—÷ —÷нструменти управл—÷нн€ залученими коштами в ј“«“ "ј  ѕ–ќћ–∆Ќ¬≈—“ЅјЌ ї та —÷нших банках банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни дають можлив—÷сть структурувати основн—÷ сегменти залучених кошт—÷в €к:

1. ќщадн—÷ депозити, основними признаками €ких —‘:

 • сплата в—÷дсотк—÷в в к—÷нц—÷ строку договору депозиту чи авансом;
 • в—÷дсутн—÷сть права на довкладенн€ кошт—÷в до вкладу на пер—÷од договору;
 • в—÷дсутн—÷сть права на часткове зн€тт€ кошт—÷в вкладу на пер—÷од договору;

2. ƒоходн—÷ депозити, основними признаками €ких —‘:

 • регул€рна (щом—÷с€чна чи щоквартальна) сплата в—÷дсотк—÷в;
 • в—÷дсутн—÷сть права на довкладенн€ кошт—÷в до вкладу на пер—÷од договору;
 • в—÷дсутн—÷сть права на часткове зн€тт€ кошт—÷в вкладу на пер—÷од договору;

3. Ќакопичувальн—÷ депозити, основними признаками €ких —‘:

 • умови €к сплати в—÷дсотк—÷в в к—÷нц—÷ строку так —÷ регул€рна (щом—÷с€чна чи щоквартальна) сплата в—÷дсотк—÷в;
 • на€вн—÷сть права на довкладенн€ кошт—÷в до вкладу на пер—÷од договору;
 • в—÷дсутн—÷сть права на часткове зн€тт€ кошт—÷в вкладу на пер—÷од договору;

4. ”н—÷версальн—÷ депозити, основними признаками €ких —‘:

 • умови €к сплати в—÷дсотк—÷в в к—÷нц—÷ строку так —÷ регул€рна (щом—÷с€чна чи щоквартальна) сплата в—÷дсотк—÷в;
 • на€вн—÷сть права на довкладенн€ кошт—÷в до вкладу на пер—÷од договору;
 • на€вн—÷сть права на часткове зн€тт€ кошт—÷в вкладу на пер—÷од договору;

” вказаних 4тј—х сегментах додатков—÷ умови строк—÷в сплати в—÷дсотк—÷в та на€вн—÷сть чи в—÷дсутн—÷сть права управл—÷нн€ основним "т—÷ломї депозиту —‘ основою дл€ систематичного регулюванн€ р—÷зниц—÷ в в—÷дсоткових ставках при р—÷вних строках розм—÷щенн€ депозит—÷в.

Ќа рис. Ќ.1 - Ќ.3 ƒодатку Ќ наведен—÷ результати оц—÷нки ц—÷ново—„ конкурентоспроможност—÷ ј“«“ "ј  ѕ–ќћ–∆Ќ¬≈—“ЅјЌ ї на ринку залученн€ депозит—÷в в ”кра—„н—÷. як показу—‘ анал—÷з даних рис. Ќ.1 - Ќ.3 ƒодатку Ќ маркетингова пол—÷тика пропозиц—÷—„ банк—÷вських депозитних послуг ј“«“ "ј  ѕ–ќћ–∆Ќ¬≈—“ЅјЌ ї характеризу—‘тьс€ в—÷дносно середн—÷м та низьким р—÷вн€ми пропону—‘мих ставок депозитних ресурс—÷в - ставок покупки ресурс—÷в. ¬ табл. 2.17 наведен—÷ коеф—÷ц—÷—‘нти конкурентоспроможност—÷ по привабливост—÷ ставок покупки ресурс—÷в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї в—÷дносно конкурент—÷в, розрахован—÷ €к коеф—÷ц—÷—‘нт конкурентно—„ привабливост—÷ депозитних ставок:

(2.1)


де - ставка_макс(—÷) - максимальна ставка депозит—÷в —÷-го виду;

јнал—÷з результат—÷в, наведених в табл. 2.17 та на рис. Ќ.1 - Ќ.3 ƒодатку Ќ, показу—‘, що в сегмент—÷ ринку банк—÷вських депозитних послуг конкурентн—÷ коеф—÷ц—÷—‘нти привабливост—÷ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї в середньому становл€ть 66,62%, а д—÷апазон коеф—÷ц—÷—‘нт—÷в дл€ р—÷зних вид—÷в вклад—÷в знаходитьс€ серед значень 40,0% -93,33%, тобто:

-¬адоходн—÷ ставки депозит—÷в в банку знаход€тьс€ в серединних позиц—÷€х рейтингу, тобто ставки депозит—÷в —‘ непривабливими дл€ кл—÷—‘нт—÷в, але залучен—÷ ресурси —‘ в—÷дносно "дешевимиї, н—÷ж в —÷нших банках;

-¬абанк застосову—‘ середн—÷й р—÷вень обмежувальних бартјў—‘р—÷в по м—÷н—÷мальн—÷й сум—÷ вкладу в—÷дносно —÷нших банк—÷в конкурент—÷в, тобто —‘ привабливим дл€ кл—‘нт—÷в.


“аблиц€ 2.17.  оеф—÷ц—÷—‘нти конкурентоспроможност—÷ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї за р—÷внем привабливост—÷ депозитних послуг (станом на 18.03.2008)

є з/п

Ќазва банк—÷всько—„ послуги

—тавка чи сумарна ставка "ѕром—÷н-вестбанкї

ћаксимальна (дл€ депо-зит—÷в) ставка на ринку в характерному сегмент—÷

 оеф—÷ц—÷—‘нт конкурент-тно—„ приваб-ливост—÷ про-позиц—÷й "ѕром—÷н-вестбанкї

1.

ќщадн—÷ вклади на 3 м—÷с€ц—÷ (гривн€)

10,00%

13,00%

76,92%

2.

ќщадн—÷ вклади на 3 м—÷с€ц—÷ (долар —Ўј)

7,00%

10,50%

66,67%

3.

ќщадн—÷ вклади на 3 м—÷с€ц—÷ (—‘вро)

7,00%

7,50%

93,33%

4.

ќщадн—÷ вклади на 6 м—÷с€ц—÷в (гривн€)

11,50%

14,50%

79,31%

5.

ќщадн—÷ вклади на 6 м—÷с€ц—÷в (долар —Ўј)

7,50%

11,50%

65,22%

6.

ќщадн—÷ вклади на 6 м—÷с€ц—÷в (—‘вро)

7,50%

9,35%

80,21%

7.

ќщадн—÷ вклади на 12 м—÷с€ц—÷в (гривн€)

12,50%

16,00%

78,13%

8.

ќщадн—÷ вклади на 12 м—÷с€ц—÷в (долар —Ўј)

8,50%

12,00%

70,83%

9.

ќщадн—÷ вклади на 12 м—÷с€ц—÷в (—‘вро)

8,00%

10,75%

74,42%

10.

ќщадн—÷ вклади на 24 м—÷с€ц—÷в (гривн€)

13,50%

16,50%

81,82%

11.

ќщадн—÷ вклади на 24 м—÷с€ц—÷в (долар —Ўј)

9,00%

12,00%

75,00%

12.

ќщадн—÷ вклади на 24 м—÷с€ц—÷в (—‘вро)

9,00%

10,75%

83,72%

13.

ќщадн—÷ вклади на 36 м—÷с€ц—÷в (гривн€)

13,50%

17,50%

77,14%

14.

ќщадн—÷ вклади на 36 м—÷с€ц—÷в (долар —Ўј)

9,00%

12,20%

73,77%


“аким чином, проведений анал—÷з показав:

-¬аконкурентн—÷ переваги на ринку депозитних послуг в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї на сучасному етап—÷ забезпечуютьс€ пол—÷тикою м—÷н—÷м—÷зац—÷—„ ставок залученн€ депозит—÷в та використанн€ —÷м—÷джу "над—÷йногої та стаб—÷льного банку, €к послуги додатково—„ банк—÷всько—„ гарант—÷—„ поверненн€ депозиту;

-¬а€к показу—‘ анал—÷з, аналог—÷чну стратег—÷ю використову—‘ —÷ самий великий банк ”кра—„ни - ј Ѕ "ѕриватбанкї, €к—÷ вдало використовують психолог—÷ю вкладник—÷в п—÷сл€ скандального банкрутства великих комерц—÷йних банк—÷в  и—‘ва, ƒн—÷пропетровська та —÷нших.

ƒепозитна пол—÷тика зниженн€ вартост—÷ залучених кошт—÷в ф—÷зичних та юридичних ос—÷б за рахунок зниженн€ ставок залученн€ кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї в умовах зростанн€ конкуренц—÷—„ на ринку банк—÷вських ресурс—÷в в банк—÷вськ—÷й систем—÷ ”кра—„ни привела до зниженн€ темп—÷в зростанн€ депозитно—„ бази залучених кошт—÷в у 2007 роц—÷ та до р—÷зкого зростанн€ недепозитно—„ бази запозичених кошт—÷в з м—÷жбанк—÷вського ринку.

ќкр—÷м цього, проблемою дл€ ресурсно—„ бази банку —‘ управл—÷нн€ часовими розривами в тривалост—÷ виданих довгострокових кредит—÷в та залученн€м короткострокових та середньострокових депозитних кошт—÷в, що потребу—‘ впровадженн€ комплексних систем одночасного управл—÷нн€ депозитною та кредитною пол—÷тикою банку в розр—÷з—÷:

 • технолог—÷—„ управл—÷нн€ GAP - розривами в строкових потоках надходженн€ та витрат кошт—÷в пасивних та активних операц—÷й банку;
 • технолог—÷—„ управл—÷нн€ рентабельн—÷стю ф—÷нансового важел€ залучених та запозичених кошт—÷в за допомогою оптимально—„ структури сп—÷вв—÷дношенн€ "асних та позикових кошт—÷в банку.        


3. Ўл€хи вдосконаленн€ депозитно—„ пол—÷тики управл—÷нн€ ресурсною базою ј“«“ "јкц—÷онерний  омерц—÷йний ѕром—÷нвестбанкї


3.1  омплексн—÷ методи управл—÷нн€ пасивами банку


¬ умовах становленн€ ф—÷нансового ринку в ”кра—„н—÷, реструктуризац—÷—„ банк—÷всько—„ системи, комерц—÷йн—÷ банки повинн—÷ зд—÷йснювати зважену реал—÷стичну стратег—÷ю подальшого розвитку, адаптованого до вимог ринку. ¬иб—÷р оптимального шл€ху формуванн€ ресурсно—„ бази, €кий враховуватиме адекватну економ—÷чну ситуац—÷ю —÷ спри€тиме над—÷йному розвтјў€занню дилеми "прибутков—÷сть-л—÷кв—÷дн—÷стьї, —‘ одним з основних завдань комерц—÷йного банку.

ƒл€ оц—÷нюванн€ ефективност—÷ та повноти використанн€ банком сво—„х зобовтјў€зань застосовуютьс€ так—÷ показники [78]:

-¬аступ—÷нь використанн€ платних пасив—÷в;

-¬аступ—÷нь використанн€ сукупних зобовтјў€зань.

јнал—÷з наведених показник—÷в зд—÷йсню—‘тьс€ у динам—÷ц—÷, а також пор—÷внюючи фактичн—÷ показники з —„х нормативними значенн€ми. ƒл€ розрахунку впливу фактор—÷в на показники ефективност—÷ використанн€ зобовтјў€зань банку використову—‘тьс€ спос—÷б ланцюгових п—÷дстановок.

—туп—÷нь використанн€ платних пасив—÷в банку визнача—‘тьс€ за такою формулою [77]:


(3.1)


як показу—‘ практика, норматив використанн€ платних пасив—÷в ма—‘ становити не менше 90%.

ƒл€ оптимально—„ д—÷€льност—÷ комерц—÷йного банку необх—÷дне ефективне використанн€ не т—÷льки платних ресурс—÷в, а й ус—÷х сукупних зобовтјў€зань. ≈фективн—÷сть використанн€ сукупних зобовтјў€зань визначають за такою формулою [77]:


(3.2)


¬важа—‘тьс€, що банк ефективно використову—‘ в господарському оборот—÷ сукупн—÷ зобовтјў€занн€, €кщо наведений показник буде не менше 75-80%.

¬—÷дносна варт—÷сть (витратн—÷сть) ресурс—÷в визнача—‘тьс€ у в—÷дсотках —÷ розрахову—‘тьс€ за формулою [77]:


(3.3)


јнал—÷з зазначених показник—÷в буде доц—÷льним у тих випадках, коли сума наданих м—÷жбанк—÷вських кредит—÷в буде меншою суми отриманих м—÷жбанк—÷вських кредит—÷в.

ќптим—÷зац—÷€ ресурсно—„ бази банку повинна зд—÷йснюватись за допомогою прийом—÷в л—÷н—÷йного програмуванн€. ѕричому за основу оптим—÷зац—÷—„ повинн—÷ братис€ два так—÷ критер—÷—„: витратн—÷сть та стаб—÷льн—÷сть ресурс—÷в.

ќптимальною буде така структура ресурс—÷в, коли за на€вних умов забезпечуватиметьс€ максимальна стаб—÷льн—÷сть ресурсно—„ бази за —„—„ м—÷н—÷мально—„ в—÷дносно—„ вартост—÷.

” процес—÷ формуванн€ оптимально—„ ресурсно—„ бази банку насамперед необх—÷дно визначити пр—÷оритети окремих вид—÷в ресурс—÷в, дл€ чого зд—÷йсню—‘тьс€ структурний анал—÷з ресурсно—„ бази банку.

≈фективн—÷сть оптим—÷зац—÷—„ забезпечуватиметьс€ т—÷льки за умови врахуванн€ вс—÷х на€вних обмежень на ресурси та можливостей —„х залученн€.

—учасний св—÷товий банк—÷вський досв—÷д показу—‘, що внутр—÷шн—‘ управл—÷нн€ залученими коштами з точки зору рентабельност—÷, процентного ризику та ризику л—÷кв—÷дност—÷ в—÷дбува—‘тьс€ за допомогою наступних —÷нструмент—÷в [24]:

-¬австановленн€ GAPтј—розрив—÷в по активам та пасивам;

-¬ауправл—÷нн€ р—÷внем процентно—„ марж—÷;

-¬австановленн€ м—÷н—÷мально допустимих процентних ставок по кредитним операц—÷€м та максимально допустимих ставок по залученню депозит—÷в;

-¬австановленн€ позиц—÷йних л—÷м—÷т—÷в по процентним активам —÷ пасивам;

-¬ауправл—÷нн€ на основ—÷ визначенн€ операц—÷—„ актив—÷в та пасив—÷в;

-¬ауправл—÷нн€ за допомогою —÷м—÷тац—÷йних моделей;

-¬апер—÷одичне стрес-тестуванн€.

ѕор€док управл—÷нн€ процентним ризиком та ризиком л—÷кв—÷дност—÷ визнача—‘тьс€ в—÷дпов—÷дними положенн€ми та методиками, що затверджен—÷  ”јѕ та ѕравл—÷нн€м банку - ц—÷льовою стратег—÷—‘ю строкового √≈ѕ-менеджменту в управл—÷нн—÷ активами та пасивами банку [41].

—тратег—÷й управл—÷нн€ в—÷дсотковим ризиком —‘ дв—÷: ф—÷ксац—÷€ спреду та управл—÷нн€ гепом. ќск—÷льки прогноз—÷в щодо динам—÷ки ставок —÷ вар—÷ант—÷в реструктуризац—÷—„ балансу в банку може бути багато, в межах цих загальних стратег—÷й банк може сформувати багато альтернативних iенар—÷—„в, €к—÷ анал—÷зуютьс€ за допомогою прийом—÷в —÷м—÷тац—÷йного моделюванн€. —тратег—÷€ ф—÷ксац—÷—„ спреду передбача—‘ максимальну збалансован—÷сть позиц—÷й за чутливими активами та зобов'€занн€ми, тобто нульовий геп. ” такому раз—÷ маржа банку залиша—‘тьс€ стаб—÷льною, незалежною в—÷д коливань в—÷дсоткових ставок на ринку. ” раз—÷ застосуванн€ стратег—÷—„ ф—÷ксац—÷—„ спреду одержанн€ п—÷двищених прибутк—÷в унасл—÷док спри€тливо—„ кон'юнктури ринку ста—‘ неможливим, тод—÷ €к —÷ додатний, —÷ в—÷д'—‘мний геп дають таку потенц—÷йну можлив—÷сть. «ате ц€ стратег—÷€ —‘ найпрост—÷шою та досить над—÷йною, адже вона не потребу—‘ н—÷ точних прогноз—÷в, н—÷ складного анал—÷тичного забезпеченн€.

—тратег—÷€ управл—÷нн€ гепом ма—‘ на мет—÷ отриманн€ п—÷двищених прибутк—÷в —÷ передбача—‘ св—÷домий ризик банку, а тому характеризу—‘тьс€ €к агресивн—÷ша. ” раз—÷ реал—÷зац—÷—„ ризику маржа банку знизитьс€, що буде зумовлено п—÷двищенн€м ставок за в—÷д'—‘много гепу або зниженн€м ставок за додатного гепу. ” процес—÷ реал—÷зац—÷—„ стратег—÷—„ управл—÷нн€ гепом необх—÷дно дос€гти в—÷дпов—÷дност—÷ м—÷ж видом гепу (додатний чи в—÷д'—‘мний) та прогнозами зм—÷ни напр€му, швидкост—÷ й р—÷вн€ в—÷дсоткових ставок. ќчевидно, запорукою усп—÷ху ц—÷—‘—„ стратег—÷—„ —‘ на€вн—÷сть над—÷йного прогнозу (або можлив—÷сть отримати такий прогноз) —÷ передбачуван—÷сть економ—÷чно—„ ситуац—÷—„. якщо спрогнозувати зм—÷ну в—÷дсоткових ставок неможливо, наприклад, через нестаб—÷льн—÷сть економ—÷ки або п—÷д час кризових пер—÷од—÷в, набагато безпечн—÷шою дл€ банку буде стратег—÷€ ф—÷ксац—÷—„ спреду.

«окрема в—÷тчизн€на практика засв—÷дчу—‘, що укра—„нськ—÷ банки здеб—÷льшого в—÷ддають перевагу стратег—÷—„ ф—÷ксац—÷—„ спреду, утримуючи незначний розрив м—÷ж активами —÷ пасивами з однаковими терм—÷нами погашенн€. ¬одночас —‘ очевидним, що повн—÷стю збалансувати активи —÷ пасиви за строками неможливо (та й недоц—÷льно), а тому проблеми, пов'€зан—÷ з управл—÷нн€м гепом, не втрачають сво—‘—„ актуальност—÷.

ќсновними параметрами управл—÷нн€ —‘ строки та обс€ги актив—÷в —÷ зобов'€зань банку. ”згодженн€ строк—÷в розм—÷щенн€ актив—÷в —÷ залученн€ зобов'€зань - один —÷з метод—÷в, з допомогою €кого банк ф—÷ксу—‘ спред —÷ нейтрал—÷зу—‘ ризик зм—÷ни в—÷дсотково—„ ставки. ѕрипуска—‘тьс€, що вс—÷ в—÷дсотков—÷ ставки —÷ за активними, —÷ за пасивними операц—÷€ми зм—÷нюютьс€ з однаковою швидк—÷стю в одному напр€м—÷. ÷е припущенн€ пов'€зане з концепц—÷—‘ю "паралельного зсувуї криво—„ дох—÷дност—÷.

—утн—÷сть прийом—÷в ”јѕ банку пол€га—‘ у встановленн—÷ сп—÷вв—÷дношень м—÷ж строками залученн€ та розм—÷щенн€ однакових за обс€гом кошт—÷в.

«балансований за строками п—÷дх—÷д передбача—‘ встановленн€ повно—„ в—÷дпов—÷дност—÷ м—÷ж терм—÷нами залученн€ та розм—÷щенн€ кошт—÷в. “акий прийом не максим—÷зу—‘, а стаб—÷л—÷зу—‘ прибуток, м—÷н—÷м—÷зуючи в—÷дсотковий ризик.

Ќезбалансований за строками п—÷дх—÷д —‘ альтернативним прийомом управл—÷нн€, €кий нада—‘ потенц—÷йн—÷ можливост—÷ одержанн€ п—÷двищених прибутк—÷в за рахунок зм—÷ни в—÷дсоткових ставок. ¬икористанн€ цього п—÷дходу базу—‘тьс€ на прогноз—÷ зм—÷ни швидкост—÷, напр€му та величини в—÷дсоткових ставок на ринку. «г—÷дно з незбалансованим п—÷дходом до управл—÷нн€, строки залученн€ кошт—÷в мають бути коротшими за строки —„х розм—÷щенн€, €кщо прогноз св—÷дчить про майбутн—‘ зниженн€ в—÷дсоткових ставок. –∆ навпаки: строки виконанн€ зобов'€зань банку мають перевищувати строки за активами, €кщо прогнозу—‘тьс€ зростанн€ ставок. ÷е да—‘ змогу максим—÷зувати прибуток, але супроводжу—‘тьс€ п—÷двищеним ризиком, пов'€заним —÷з невизначен—÷стю зм—÷ни в—÷дсоткових ставок. якщо прогноз щодо в—÷дсоткових ставок не виправда—‘тьс€, банк може отримати збитки.

Ќа виб—÷р того чи —÷ншого п—÷дходу до управл—÷нн€ строками вплива—‘ багато чинник—÷в, таких €к обрана банком загальна стратег—÷€ управл—÷нн€, над—÷йн—÷сть прогнозу зм—÷ни ринкових ставок, конкретна ситуац—÷€ на ринку, можливост—÷ банку щодо залученн€ та розм—÷щенн€ кошт—÷в, схильн—÷сть до ризику.

“актика структурного балансуванн€ актив—÷в —÷ пасив—÷в може застосовуватись —÷ щодо строк—÷в, —÷ щодо обс€г—÷в залучених —÷ розм—÷щених кошт—÷в. —утн—÷сть п—÷дходу зводитьс€ до намаганн€ максимально наблизити обс€ги активних —÷ пасивних операц—÷й, €к—÷ мають однаков—÷ строки виконанн€. –∆накше кажучи, банк щоразу намага—‘тьс€ зупинити виб—÷р на тому напр€м—÷ розм—÷щенн€ кошт—÷в, €кий дасть змогу повн—÷стю узгодити структуру актив—÷в —÷ зобов'€зань.  еруючись правилами структурного балансуванн€, менеджер запропону—‘ кл—÷—‘нтов—÷ кредит на таку саму суму —÷ той самий строк, €к—÷ передбачен—÷ умовами угоди, що слугу—‘ джерелом ф—÷нансуванн€ кредитно—„ операц—÷—„.

”згодженн€ строк—÷в вх—÷дних —÷ вих—÷дних ф—÷нансових поток—÷в використову—‘тьс€ менеджментом банк—÷в паралельно з —÷ншими прийомами управл—÷нн€ в—÷дсотковим ризиком, оск—÷льки на практиц—÷ узгодити вс—÷ позиц—÷—„ за строками та сумами майже неможливо. «деб—÷льшого цей п—÷дх—÷д застосовують щодо найб—÷льших за обс€гами операц—÷й. «агалом методи структурного балансуванн€ —‘ традиц—÷йним п—÷дходом до управл—÷нн€ активами —÷ пасивами банку дл€ зниженн€ в—÷дсоткового ризику. ƒо переваг ц—÷—‘—„ групи метод—÷в можна в—÷днести простоту та доступн—÷сть, що особливо важливо дл€ в—÷тчизн€них банк—÷в за браком —÷нших можливостей, €к—÷ нада—‘ розвинений ф—÷нансовий ринок. Ќедол—÷ками —‘ недостатн€ гнучк—÷сть, необх—÷дн—÷сть проведенн€ реструктуризац—÷—„ балансу у зв'€зку з—÷ зм—÷нами ринкових ставок, брак достатнього простору дл€ маневру. ¬имога у в—÷дпов—÷дненн€ структури актив—÷в —÷ пасив—÷в перешкоджа—‘ повному врахуванню потреб кл—÷—‘нт—÷в, коли йдетьс€ про укладенн€ кредитних —÷ депозитних угод, потребу—‘ де€кого часу —÷ може стати неприйн€тною дл€ щоденного управл—÷нн€ в—÷дсотковим ризиком. ѕроведенн€ збалансованих операц—÷й не завжди в—÷дпов—÷да—‘ потребам банку, його планам на майбутн—‘, а —÷нод—÷ невиг—÷дне з погл€ду витрат.

” процес—÷ управл—÷нн€ активами та зобов'€занн€ми дл€ встановленн€ контролю над р—÷внем ризику в—÷дсотково—„ ставки оц—÷ню—‘тьс€ чутлив—÷сть окремих статей —÷ банк—÷вського балансу в ц—÷лому до в—÷дсоткового ризику. –∆ндикатором чутливост—÷ балансу до в—÷дсоткового ризику —‘ показник гепу (gap - розрив, дисбаланс). ƒл€ визначенн€ показника гепу вс—÷ активи —÷ пасиви банку под—÷л€ють на дв—÷ групи - чутлив—÷ до зм—÷н в—÷дсотково—„ ставки та нечутлив—÷ до таких зм—÷н.

јктив чи пасив —‘ чутливим до зм—÷н в—÷дсотково—„ ставки, €кщо впродовж заф—÷ксованого —÷нтервалу в—÷н задовольн€тиме принаймн—÷ одну з таких умов:

-¬адата перегл€ду плаваючо—„ в—÷дсотково—„ ставки потрапл€—‘ в меж—÷ заф—÷ксованого часового —÷нтервалу;

-¬астрок погашенн€ наста—‘ в цьому —÷нтервал—÷;

-¬атерм—÷н пром—÷жно—„ або частково—„ виплати основно—„ суми наста—‘ в заф—÷ксованому —÷нтервал—÷;

-¬азм—÷на базово—„ ставки (наприклад, обл—÷ково—„ ставки ЌЅ”), покладено—„ в основу ц—÷ноутворенн€ активу чи зобов'€занн€, можлива або оч—÷ку—‘тьс€ впродовж цього самого часового —÷нтервалу —÷ не контролю—‘тьс€ банком.

ƒо нечутливих актив—÷в —÷ зобов'€зань належать так—÷, доходи та витрати за €кими впродовж анал—÷зованого пер—÷оду не залежать в—÷д зм—÷ни в—÷дсоткових ставок на ринку.

ѕоказник гепу визнача—‘тьс€ €к р—÷зниц€ м—÷ж величиною чутливих актив—÷в —÷ чутливих зобов'€зань банку в кожному —÷з заф—÷ксованих —÷нтервал—÷в [63]:


(3.4)


де GAP (t) - величина гепу (у грошовому вираз—÷) в пер—÷од—÷ t;

FA (t) - активи, чутлив—÷ до зм—÷ни в—÷дсотково—„ ставки в пер—÷од—÷ t;

FL (t) - пасиви, чутлив—÷ до зм—÷ни ставки в пер—÷од—÷ t.

√еп може бути додатним, €кщо активи, чутлив—÷ до зм—÷н ставки, перевищують чутлив—÷ зобов'€занн€ (FA(t) > FL(t)), або в—÷д'—‘мним, €кщо чутлив—÷ зобов'€занн€ перевищують чутлив—÷ активи (FA(t) < FL(t)).

«балансована позиц—÷€, коли чутлив—÷ активи та зобов'€занн€ р—÷вн—÷ м—÷ж собою, означа—‘ нульовий геп. «а нульового гепу маржа банку буде стаб—÷льною, незалежною в—÷д коливань в—÷дсоткових ставок, а в—÷дсотковий ризик - м—÷н—÷мальним. ѕроте одержати п—÷двищений прибуток внасл—÷док спри€тливо—„ зм—÷ни в—÷дсоткових ставок на ринку за нульового гепу неможливо. –∆ додатний, —÷ в—÷д'—‘мний геп надають банку потенц—÷йну можлив—÷сть отримати б—÷льшу маржу, н—÷ж у раз—÷ нульового гепу.

ƒл€ визначенн€ сп—÷вв—÷дношенн€ чутливих актив—÷в —÷ зобов'€зань банку використовують коеф—÷ц—÷—‘нт гепу - FGAP (t), €кий обчислю—‘тьс€ €к в—÷дношенн€ чутливих актив—÷в до чутливих зобов'€зань [63]:

(3.5)


якщо коеф—÷ц—÷—‘нт гепу б—÷льший за одиницю, це означа—‘, що геп додатний, €кщо менший - геп в—÷д'—‘мний. якщо коеф—÷ц—÷—‘нт дор—÷вню—‘ одиниц—÷, геп нульовий.

√оловна —÷де€ управл—÷нн€ гепом пол€га—‘ в тому, що величина та вид (додатний або в—÷д'—‘мний) гепу мають в—÷дпов—÷дати прогнозам зм—÷ни в—÷дсоткових ставок.

ѕравило управл—÷нн€ гепом:

-¬а€кщо геп додатний, то з—÷ зростанн€м в—÷дсоткових ставок маржа банку зростатиме —÷, навпаки, у раз—÷ —„х зниженн€ маржа зменшуватиметьс€;

-¬а€кщо геп в—÷д'—‘мний, то з—÷ зростанн€м в—÷дсоткових ставок маржа банку зменшуватиметьс€, а з —„х зниженн€м - зб—÷льшуватиметьс€.

÷е означа—‘, що дл€ банку не так вже й важливо, €к зм—÷нюютьс€ в—÷дсотков—÷ ставки на ринку. √оловне - щоб геп в—÷дпов—÷дав тому напр€му руху ставок, €кий забезпечить п—÷двищенн€ прибутку, тобто був додатним за п—÷двищенн€ ставок —÷ в—÷д'—‘мним - за —„х зниженн€.

ѕроте менеджменту банку потр—÷бно пам'€тати, що потенц—÷йна можлив—÷сть одержанн€ додаткового прибутку супроводжу—‘тьс€ п—÷двищеним р—÷внем в—÷дсоткового ризику. якщо прогноз зм—÷ни ставок ви€витьс€ помилковим або не справдитьс€, то це може призвести до зниженн€ прибутку —÷ нав—÷ть до збитк—÷в. ќтже, за на€вност—÷ в банку додатного чи в—÷д'—‘много гепу ц—÷лком реальною —‘ —÷ ймов—÷рн—÷сть одержанн€ додаткових прибутк—÷в, —÷ ймов—÷рн—÷сть ф—÷нансових втрат.

“ому геп —‘ м—÷рою в—÷дсоткового ризику, на €кий наража—‘тьс€ банк упродовж заф—÷ксованого часового —÷нтервалу. Ќезалежно в—÷д того, додатний чи в—÷д'—‘мний геп ма—‘ банк, що б—÷льша абсолютна величина гепу, то вищий р—÷вень в—÷дсоткового ризику бере на себе банк —÷ то б—÷льше зм—÷ню—‘тьс€ його маржа.

ќднак ан—÷ абсолютна величина гепу, ан—÷ коеф—÷ц—÷—‘нт гепу не дають у€вленн€ про те, €ка частина актив—÷в чи пасив—÷в банку залежить в—÷д зм—÷ни в—÷дсотково—„ ставки. ƒл€ контролю за р—÷внем в—÷дсоткового ризику використовують —÷ндекс в—÷дсоткового ризику.

–∆ндекс в—÷дсоткового ризику дор—÷вню—‘ в—÷дношенню абсолютно—„ величини гепу до працюючих актив—÷в —÷ виража—‘тьс€ у в—÷дсотках [63]:


(3.6)


де IR (t) - —÷ндекс в—÷дсоткового ризику;

ј - працююч—÷ активи банку.

–∆ндекс в—÷дсоткового ризику показу—‘, €ка частина актив—÷в (коли геп додатний) чи пасив—÷в (коли геп в—÷д'—‘мний) може зм—÷нити свою варт—÷сть у зв'€зку з—÷ зм—÷ною ринкових ставок, а отже, вплинути на ринкову варт—÷сть ус—÷—‘—„ банк—÷всько—„ установи. –∆ндекс розрахову—‘тьс€ без урахуванн€ знака, оск—÷льки —÷ додатний, —÷ в—÷д'—‘мний геп можуть призвести до збитк—÷в.

„ерез встановленн€ л—÷м—÷т—÷в —÷ндексу в—÷дсоткового ризику банк може зд—÷йснювати контрольну функц—÷ю. Ћ—÷м—÷т —÷ндексу визнача—‘ той р—÷вень ризику в—÷дсотково—„ ставки, €кий банк вважа—‘ за доц—÷льне на себе вз€ти. ” практиц—÷ роботи закордонних банк—÷в л—÷м—÷т —÷ндексу в—÷дсоткового ризику встановлю—‘тьс€ зазвичай на р—÷вн—÷ 20-25%, хоча твердих норм не —÷сну—‘.

«м—÷ну марж—÷ банку залежно в—÷д коливань ринкових ставок да—‘ змогу оц—÷-нити модель гепу, €ка опису—‘ залежн—÷сть м—÷ж цими показниками [63]:


(3.7)


де- величина зм—÷ни процентно—„ марж—÷ банку (у грошовому вираз—÷)

впродовж пер—÷оду t;

rp, r - прогнозована та поточна ринков—÷ ставки в—÷дпов—÷дно.

«б—÷льшенн€ чи зменшенн€ процентно—„ марж—÷ залежить в—÷д знака гепу (¬лплюсї чи "м—÷нусї), а також в—÷д того, зростатимуть чи спадатимуть в—÷дсотков—÷ ставки на ринку.

ƒодатне значенн€вказу—‘ на зб—÷льшенн€ марж—÷ —÷ буде результатом п—÷двищенн€ ставок за додатного гепу або зниженн€ ставок за в—÷д'—‘много гепу. ¬—÷д'—‘мне значенн€ DP (t) означатиме зниженн€ марж—÷ банку, зумовлене п—÷двищенн€м ставок за в—÷д'—‘много гепу або —„х зниженн€м за додатного гепу.

« модел—÷ гепу виплива—‘, що величина зм—÷н у показниках прибутковост—÷ банку залежить —÷ в—÷д темп—÷в зм—÷ни в—÷дсоткових ставок, —÷ в—÷д величини гепу, €ку банк може регулювати на "асний розсуд. ќчевидно, з цих двох чинник—÷в точно вим—÷р€ти можна лише внутр—÷шн—÷й, тобто геп, тод—÷ €к зовн—÷шн—÷й (ставки) можна т—÷льки прогнозувати з певним р—÷внем —÷мов—÷рност—÷.

√оловне завданн€ менеджменту банку в процес—÷ управл—÷нн€ гепом - дос€гти в—÷дпов—÷дност—÷ м—÷ж видом гепу та прогнозом зм—÷ни напр€му, швидкост—÷ й р—÷вн€ в—÷дсоткових ставок. Ќеобх—÷дною умовою управл—÷нн€ гепом —‘ на€вн—÷сть над—÷йного прогнозу (або можлив—÷сть одержати такий прогноз) —÷ передбачуван—÷сть економ—÷чно—„ ситуац—÷—„.

ћетод гепу да—‘ змогу банку зважено керувати сп—÷вв—÷дношенн€м обс€г—÷в актив—÷в —÷ зобов'€зань банку, проте на практиц—÷ виника—‘ необх—÷дн—÷сть одночасного управл—÷нн€ —÷ обс€гами, —÷ строками ф—÷нансових поток—÷в банку. ƒл€ цього застосовують метод кумул€тивного гепу.

ћетод кумул€тивного гепу да—‘ змогу управл€ти сп—÷вв—÷дношенн€м чутливих актив—÷в —÷ зобов'€зань не лише у певний момент часу (статичний анал—÷з), а й водночас враховувати часовий компонент (динам—÷чний анал—÷з). «м—÷ст методу пол€га—‘ в тому, що в кожному з —÷нтервал—÷в, на €к—÷ под—÷лено досл—÷джуваний пер—÷од (часовий горизонт), з—÷ставл€ютьс€ чутлив—÷ активи та зобов'€занн€ й обчислю—‘тьс€ геп. ќск—÷льки показник гепу т—÷сно пов'€заний з конкретним часовим —÷нтервалом, показник—÷в гепу буде ст—÷льки, ск—÷льки й часових —÷нтервал—÷в.  умул€тивний (нагромаджений) геп - це алгебра—„чна сума (з урахуванн€м знака) геп—÷в у кожному з часових —÷нтервал—÷в, на €к—÷ под—÷лено часовий горизонт. ƒл€ обчисленн€ показника кумул€тивного гепу в кожному з —÷нтервал—÷в обчислюють алгебра—„чну суму геп—÷в за попередн—÷ пер—÷оди [63]:


(3.8)


де KGAP(T) - кумул€тивний геп;

T - часовий горизонт;.

ѕоказник кумул€тивного гепу показу—‘ незбалансован—÷сть (р—÷зницю) м—÷ж загальним обс€гом чутливих актив—÷в —÷ зобов'€зань, €к—÷ впродовж часового горизонту можуть бути переоц—÷нен—÷.

ѕор—÷вн€льний анал—÷з ефективност—÷ управл—÷нн€м часовими геп-розривами в короткострокових активах та пасивах в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї станом на 01.01.2006 року та на 01.01.2007 року, що дл€ короткострокових актив—÷в та пасив—÷в частков—÷ (в пер—÷одах) гепи (розрив м—÷ж активами та пасивами) та кумул€тивний геп мають в—÷д'—‘мний характер, тобто управл—÷нн€ пасивами та активами, начебто, спр€моване на прогноз зниженн€ в—÷дсоткових ставок на пасиви та активи в короткостроковому пер—÷од—÷. ѕри цьому у 2006 роц—÷ величина кумул€тивного в—÷дтјў—‘много гепу дл€ короткострокових пер—÷од—÷в зросла практично в 10 раз—÷в за рахунок стратег—÷—„ роботи в д—÷апазон—÷ строк—÷в актив—÷в та пасив—÷в в—÷д 1 до 31 дн€ (¬лкоротк—÷ грош—÷ї).

ѕор—÷вн€льний анал—÷з ефективност—÷ управл—÷нн€м часовими геп-розривами в довгострокових активах та пасивах в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї станом на 01.01.2006 року та на 01.01.2007 року показу—‘, що дл€ довгострокових актив—÷в та пасив—÷в частков—÷ (в пер—÷одах) гепи (розрив м—÷ж активами та пасивами) та кумул€тивний геп мають додатний характер, тобто управл—÷нн€ пасивами та активами, начебто, спр€моване на прогноз п—÷двищенн€ в—÷дсоткових ставок на пасиви та активи в довгостроковому пер—÷од—÷. ѕри цьому у 2006 роц—÷ величина кумул€тивного в—÷дтјў—‘много гепу дл€ довгострокових пер—÷од—÷в зросла практично в 4 рази за рахунок стратег—÷—„ роботи в д—÷апазон—÷ строк—÷в актив—÷в та пасив—÷в б—÷льше 365 дн—÷в (¬лдовг—÷ грош—÷ї).

јнал—÷з структури актив—÷в та пасив—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї, в той же час показу—‘, що довгостроков—÷ кредити (строк б—÷льше 365 дн—÷в) у 2005-2006 роках зросли за рахунок масового —÷потечного кредитуванн€ ф—÷зичних ос—÷б, а пасивна база залучених ресурс—÷в ма—‘, в основному, короткостроковий характер.

ƒл€ досл—÷дженн€ ефективност—÷ строкових д—÷апазон—÷в залученн€ кошт—÷в розгл€немо корел€ц—÷йну модель —÷нструменту управл—÷нн€ оптимальною структурою залучених кошт—÷в з точки зору максимуму рентабельност—÷.


3.2 ѕропозиц—÷—„ щодо удосконаленн€ управл—÷нн€ пасивами ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї


Ќин—÷ у св—÷тов—÷й банк—÷вськ—÷й практиц—÷ —÷нтегрований п—÷дх—÷д до управл—÷нн€ активами —÷ пасивами банку б—÷льш—÷стю фах—÷вц—÷в визнано —‘диним рац—÷ональним способом управл—÷нн€, здатним забезпечити виживанн€ банку у висококонкурентному ринковому середовищ—÷. «а сучасних умов п—÷двищено—„ волатильност—÷ ф—÷нансових ринк—÷в —÷ зростанн€ загального р—÷вн€ ризиковост—÷ саме цей п—÷дх—÷д найефективн—÷ший [51].

Ќезалежно в—÷д того, €кого п—÷дходу до управл—÷нн€ активами та пасивами дотриму—‘тьс€ банк, перед менеджментом неминуче поста—‘ важливе питанн€: чи мають величина та структура зобов'€зань впливати на напр€ми розм—÷щенн€ актив—÷в?

“радиц—÷йний п—÷дх—÷д до вир—÷шенн€ проблеми пол€га—‘ в об'—‘днанн—÷ джерел ф—÷нансуванн€. «г—÷дно з таким методом управл—÷нн€ структура зобов'€зань не вплива—‘ на виб—÷р напр€м—÷в розм—÷щенн€ актив—÷в, ус—÷ кошти розгл€даютьс€ €к —‘диний ресурсний потенц—÷ал банку без урахуванн€ особливостей р—÷зних вид—÷в зобов'€зань. «авданн€ кер—÷вництва банку - визначити пр—÷оритетн—÷ напр€ми розм—÷щенн€ актив—÷в, що розгл€даютьс€ €к незалежна величина.

ѕеревагою методу об'—‘днанн€ джерел ф—÷нансуванн€ —‘ простота й доступн—÷сть його практичного застосуванн€, а головним недол—÷ком - виникненн€ проблем з л—÷кв—÷дн—÷стю. –изик л—÷кв—÷дност—÷ зроста—‘, €кщо зв'€зки м—÷ж активами та зобов'€занн€ми не враховуютьс€. Ќамагаючись вибрати найприбутков—÷ш—÷ напр€ми вкладенн€ ресурс—÷в, банк може видати довгостроков—÷ кредити, €к—÷ ф—÷нансуютьс€ за рахунок короткострокових депозит—÷в. “ака трансформац—÷€ з великою ймов—÷рн—÷стю призводить до п—÷двищенн€ р—÷вн€ ризику л—÷кв—÷дност—÷.

якщо менеджмент банку вир—÷шить застрахуватис€ в—÷д п—÷двищенн€ р—÷вн€ ризику л—÷кв—÷дност—÷ —÷ з ц—÷—‘ю метою розгл€датиме високол—÷кв—÷дн—÷ активи €к пр—÷оритетний напр€м розм—÷щенн€ кошт—÷в, йому доведетьс€ в—÷дмовитис€ в—÷д одержанн€ максимально можливого прибутку дл€ акц—÷онер—÷в банку.

јльтернативний п—÷дх—÷д до управл—÷нн€ структурою актив—÷в —÷ зобов'€зань банку базу—‘тьс€ на под—÷л—÷ джерел ф—÷нансуванн€. —утн—÷сть методу пол€га—‘ у встановленн—÷ в—÷дпов—÷дност—÷ м—÷ж конкретними видами таких джерел —÷ напр€мами використанн€ ресурсного потенц—÷алу. „астина ресурс—÷в, сформована за рахунок м—÷нливих джерел, таких €к вклади до запитанн€, залишки на розрахункових рахунках кл—÷—‘нт—÷в, одержан—÷ позики "овернайтї, ма—‘ вкладатис€ в короткостроков—÷ кредити та ц—÷нн—÷ папери.  ошти, одержан—÷ з—÷ стаб—÷льних джерел, таких €к строков—÷ вклади, депозити, можуть бути спр€мован—÷ на видачу довгострокових кредит—÷в —÷ придбанн€ обл—÷гац—÷й.

«астосовуючи метод под—÷лу джерел ф—÷нансуванн€, менеджмент банку ма—‘ ретельно стежити за розм—÷рами сум —÷ строками р—÷зних вид—÷в зобов'€зань —÷ ув—÷дпов—÷днювати до них структуру актив—÷в. « огл€ду на потребу пост—÷йно балансувати м—÷ж структурою пасив—÷в та актив—÷в зазначений метод ста—‘ вельми трудом—÷стким, а отже, ускладню—‘тьс€ практичне його застосуванн€. –∆ншим недол—÷ком —‘ можливе зменшенн€ доход—÷в банку, спричинене в—÷дмовою в—÷д прибуткового вкладенн€ кошт—÷в, €кщо не —÷сну—‘ в—÷дпов—÷дного джерела ф—÷нансуванн€. ѕеревага цього методу пол€га—‘ у зниженн—÷ ризику незбалансовано—„ л—÷кв—÷дност—÷, оск—÷льки потреба в л—÷кв—÷дних засобах у будь-€кий час може бути передбачена [53].

ћетод под—÷лу джерел ф—÷нансуванн€ набув практичного поширенн€ в пер—÷од керуванн€ банками через пасиви. ¬становленн€ контролю над структурою та стаб—÷льн—÷стю зобов'€зань да—‘ змогу формувати депозитну базу зг—÷дно з потребами щодо проведенн€ активних операц—÷й. « розвитком ф—÷нансових ринк—÷в головна перевага методу под—÷лу джерел, €ка пол€га—‘ в зниженн—÷ ризику л—÷кв—÷дност—÷, втратила сво—‘ значенн€. Ѕанки д—÷стали можлив—÷сть у будь-€кий час залучати л—÷кв—÷дн—÷ кошти на м—÷жбанк—÷вському ринку.

” м—÷жнародн—÷й банк—÷вськ—÷й практиц—÷ застосовують —÷нтегрований п—÷дх—÷д до управл—÷нн€, €кий включа—‘ методи об'—‘днанн€ та под—÷лу джерел ф—÷нансуванн€ —÷ забезпечу—‘ б—÷льшу гнучк—÷сть —÷д час управл—÷нн€ активами та зобов'€занн€ми банку.

ѕри управл—÷нн—÷ ризиком процентних ставок менеджмент банку ма—‘ вир—÷шити так—÷ завданн€ [33]:

-¬адос€гти ц—÷льового р—÷вн€ чисто—„ процентно—„ марж—÷, спреду, стаб—÷л—÷зац—÷—„ чистого процентного доходу;

-¬апередбачити рух процентних ставок, визначити тенденц—÷—„ ринку;

-¬австановити процентн—÷ ставки за залученими та наданими коштами, визначити динам—÷чну структуру актив—÷в —÷ пасив—÷в на п—÷дстав—÷ геп-анал—÷зу та дюрац—÷—„;

-¬авикористовувати засоби хеджуванн€.

ѕеревагою —÷нтегрованого п—÷дходу —‘ можлив—÷сть отриманн€ максимального прибутку за прийн€тного р—÷вн€ ризику, а також реал—÷зац—÷€ зваженого п—÷дходу до управл—÷нн€ л—÷кв—÷дн—÷стю завд€ки точн—÷шому визначенню потреби в л—÷кв—÷дних коштах. “акий п—÷дх—÷д до управл—÷нн€ потребу—‘ застосуванн€ багатьох складних метод—÷в —÷ прийом—÷в та високого р—÷вн€ квал—÷ф—÷кац—÷—„ банк—÷вських менеджер—÷в, що часто перешкоджа—‘ його впровадженню у практику роботи укра—„нських банк—÷в.

–∆нструментар—÷й управл—÷нн€ активами та пасивами включа—‘ —÷нформац—÷йн—÷ системи, модел—÷ плануванн€, анал—÷з —÷ оц—÷нку iенар—÷—„в, системи прогнозуванн€, ф—÷нансов—÷ огл€ди та спец—÷альн—÷ зв—÷ти. ¬—÷дтак ”јѕ охоплю—‘ практично вс—÷ сфери ф—÷нансового управл—÷нн€ банком, так—÷ €к стратег—÷чне та середньострокове плануванн€, оперативне управл—÷нн€, включаючи анал—÷з —÷ контроль, управл—÷нн€ прибутком —÷ ризиками, формуванн€ анал—÷тичного —÷нструментар—÷ю.

ƒовгострокове управл—÷нн€ активами —÷ пасивами оц—÷ню—‘тьс€ конкуренто-спроможним р—÷внем прибутку на активи (ROA) та прибутку на кап—÷тал (ROE). ќперативне управл—÷нн€ активами —÷ пасивами зор—÷—‘нтоване на щоденне управл—÷нн€ банк—÷вським балансом. ” цьому аспект—÷ головними показниками ефективност—÷ застосуванн€ ”јѕ —‘ процентний прибуток, чиста процентна маржа або прибуток на акц—÷ю. Ќев—÷дд—÷льними складниками процесу стають контроль та управл—÷нн€ ф—÷нансовими ризиками, передус—÷м ризиком в—÷дсоткових ставок, валютним ризиком —÷ ризиком незбалансовано—„ л—÷кв—÷дност—÷.

ўодо управл—÷нн€ активами —÷ пасивами загальн—÷ стратег—÷—„ управл—÷нн€ ф—÷нансовою д—÷€льн—÷стю банку реал—÷зуютьс€ через систему анал—÷тичних моделей —÷ метод—÷в управл—÷нн€.

¬ дипломн—÷й робот—÷ розроблений один з можливих комплексних п—÷дход—÷в до побудови системи управл—÷нн€ залученими коштами комерц—÷йного банку за п—÷дходами ризик-менеджменту, побудований на побудов—÷ економетрично—„ модел—÷ по ц—÷льов—÷й функц—÷—„ - нормативна див—÷дендна дох—÷дн—÷сть статутного кап—÷талу.

ѕ—÷д економетричною моделлю розум—÷ють р—÷вн€нн€ регрес—÷—„, €ке встановлю—‘ к—÷льк—÷сне сп—÷вв—÷дношенн€ м—÷ж див—÷дендною доходн—÷стю статутного кап—÷талу банка —÷ в—÷дносною структурою залучених кошт—÷в, при цьому вважа—‘тьс€ що принцип конкуренц—÷—„ банк—÷вського ринку приводить до вир—÷внюванн€ в—÷дсоткових ставок дл€ р—÷зних вид—÷в депозит—÷в в банках ”кра—„ни.

јнал—÷з формуванн€ див—÷дендно—„ доходност—÷ статутного кап—÷талу банка за допомогою економетричних метод—÷в включа—‘ [45]: зтјў€суванн€ чинник—÷в, що можуть впливати на розм—÷р доход—÷в; формуванн€ масиву статистично—„ —÷нформац—÷—„; знаходженн€ регрес—÷йних залежностей (побудова регрес—÷йних моделей); економ—÷чна —÷нтерпретац—÷€ моделей —÷ практичне використанн€.

¬ €кост—÷ вх—÷дних параметр—÷в досл—÷дженн€, зг—÷дно з доступними дл€ досл—÷дженн€ агломератами баланс—÷в банк—÷в, публ—÷ку—‘мих щом—÷с€чно на –∆нтернет-сайт—÷ јсоц—÷ац—÷—„ комерц—÷йних банк—÷в ”кра—„ни [81] застосовуютьс€:

’1 - „астка технолог—÷чних (основн—÷ засоби, деб—÷торська заборгован—÷сть, нарахован—÷ в—÷дсотки) та малоприбуткових (каса, коррахунок в ЌЅ”) актив—÷в, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’2 - „астка низькоприбуткових м—÷жбанк—÷вських кредит—÷в, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’3 - „астка високоприбуткових кредит—÷в юридичним особам, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’4 - „астка високоприбуткових кредит—÷в ф—÷зичним особам, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’5 - „астка високоприбуткових ц—÷нних папер—÷в, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’6 - „астка безплатного "асного кап—÷талу (статутний +фонди + прибуток), в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’7 - „астка низьковарт—÷сних залучених кошт—÷в до запитанн€ ф—÷зос—÷б, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’8 - „астка високоварт—÷сних залучених строкових депозит—÷в ф—÷зос—÷б, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’9 - „астка низьковарт—÷сних залучених кошт—÷в до запитанн€ юридос—÷б, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’10 - „астка високоварт—÷сних залучених строкових депозит—÷в юридос—÷б, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’11 - „астка платних технолог—÷чних пасив—÷в (деб—÷торська заборгован—÷сть, "асн—÷ ÷ѕ, в—÷дсотки за депозити), в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

¬ €кост—÷ вих—÷дно—„ функц—÷—„ Y досл—÷джу—‘тьс€ параметр:

Y - ѕриведена до р—÷чно—„ норми прибутков—÷сть (див—÷дендна доходн—÷сть) статутного кап—÷талу, % на р—÷к.

¬ розроблен—÷й модел—÷, дл€ того, щоб можна було пор—÷внювати банки з р—÷зними статутними кап—÷талами на прот€з—÷ певного —÷нтервалу часу (чи один банк з—÷ статутним кап—÷талом, що зм—÷ню—‘тьс€ кожен м—÷с€ць) переходимо до в—÷дносних (зведених) величин, тобто величин в—÷днесених до статутного кап—÷талу.        


(3.10)


(3.11)


(3.12)


(3.13)

(3.14)


(3.15)


(3.16)


(3.17)


(3.18)


(3.19)


(3.20)

(3.21)


(3.22)


Ќа основ—÷ наведених даних спостережень будуютьс€ л—÷н—÷йна одновим—÷рн—÷ Y=f(X1) та багатовим—÷рн—÷ Y=f (X1, X2, X3) регрес—÷йн—÷ модел—÷, €ка встановлю—‘ залежн—÷сть доходност—÷ статутного кап—÷талу банку в—÷д суми показник—÷в статей залученого платного кап—÷талу ресурс—÷в , (, n - к—÷льк—÷сть пер—÷од—÷в, що розгл€даютьс€) в —÷-тий пер—÷од [48].

ќдновим—÷рна л—÷н—÷йна регрес—÷йна модель представл€—‘тьс€ €к:


, (3.23)


де - пост—÷йна складова доходу (початок в—÷дл—÷ку);

- коеф—÷ц—÷—‘нт регрес—÷—„;

- в—÷дхиленн€ фактичних значень доходу в—÷д оц—÷нки (математичного спод—÷ванн€) середньо—„ величини доходу в —÷-тий пер—÷од.

–∆снують р—÷зн—÷ способи оц—÷нюванн€ параметр—÷в регрес—÷—„. Ќайпрост—÷шим, найун—÷версальн—÷шим —‘ метод найменших квадрат—÷в[48]. «а цим методом параметри визначаютьс€ виход€чи з умови, що найкраще наближенн€, €ке мають забезпечувати параметри регрес—÷—„, дос€га—‘тьс€, коли сума квадрат—÷в р—÷зниць м—÷ж фактичними значенн€ми доходу та його оц—÷нками —‘ м—÷н—÷мальною, що можна записати €к


. (3.24)


¬—÷дм—÷тимо, що залишкова вар—÷ац—÷€ (3.24) —‘ функц—÷оналом в—÷д параметр—÷в регрес—÷йного р—÷вн€нн€:


(3.25)


«а методом найменших квадрат—÷в параметри регрес—÷—„ —÷ —‘ розвтјў€зком системи двох нормальних р—÷вн€нь [48]:


, (3.26)


.

–озвтјў€зок ц—÷—‘—„ системи ма—‘ вигл€д:


, (3.27)


.


—ередньоквадратична помилка регрес—÷—„, знаходитьс€ за формулою

, (3.28)


 оеф—÷ц—÷—‘нт детерм—÷нац—÷—„ дл€ дано—„ модел—÷


(3.29)


повинен дор—÷внювати: >0,75 - сильний корел€ц—÷йний звтјўзок, 0,36>>0,75 - корел€ц—÷йний звтјў€зок середньо—„ щ—÷льност—÷; <0,36 - корел€ц—÷йн—÷й звтјў€зок низько—„ щ—÷льност—÷ [48].

 орел€ц—÷йно-регрес—÷йне досл—÷дженн€ одном—÷рно—„ функц—÷—„ рентабельност—÷ статутного кап—÷талу ROE та рентабельност—÷ "асного кап—÷талу ROEK (статутний + резерви + фонди + прибуток) в—÷д питомо—„ ваги цих недепозитних агрегат—÷в в валют—÷ пасив—÷в балансу показало (рис. ѕ.¬а1 - ѕ.¬а5 ƒодатку ѕ):

-¬азниженн€ питомо—„ ваги статутного кап—÷талу в валют—÷ балансу веде до зростанн€ ф—÷нансового важелю залучених та запозичених кошт—÷в, €к—÷ використовуютьс€ €к зас—÷б заробленн€ прибутку, "асником €кого —‘ статутний кап—÷тал;

-¬азниженн€ в структур—÷ "асного кап—÷талу (статутний кап—÷тал+резерви+фонди+кап—÷тал—÷зований прибуток) питомо—„ ваги статутного кап—÷талу, €ке практику—‘тьс€ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї, значно п—÷двищу—‘ показник ROE, але не приводить до зростанн€ рентабельност—÷ актив—÷в, хоча в —„х склад входить бесплатна частка "асного кап—÷талу;

-¬а—÷сну—‘ нел—÷н—÷йна функц—÷€ рентабельност—÷ ROE в—÷д структурно—„ частки "асного кап—÷талу, €ка —‘ статистично ч—÷ткою дл€ перших 20тј—ти банк—÷в Ѕ— ”кра—„ни (рис. ѕ.¬а1), але з розширенн€м виб—÷рки (рис. ѕ.¬а2, ѕ.¬а3) статистичний звтјў€зок ста—‘ слабким.

Ћ—÷н—÷йна багатовим—÷рна модель (ЋЅћ) Y=f (X1, X2, X3) ма—‘ такий вигл€д [68]


y=ќ≤0+ ќ≤1x1+ тјж + ќ≤pxp         (3.30)


y - залежна зм—÷нна - ендогенна зм—÷нна

x1, x2тјжxp - залежн—÷ зм—÷нн—÷ - екзогенн—÷ зм—÷нн—÷.

” звтјў€зку з тим, що економетрична модель обовтјў€зково ма—‘ випадкову помилку, модель (3.30) перепису—‘тьс€ у вигл€д—÷ (3.31)


y=ќ≤0+ ќ≤1x1+ тјж + ќ≤pxp+ќµ         (3.31)


де ќµ - випадкова помилка або перешкода.

якщо п—÷сл€ необх—÷дних обчислень визначен—÷ чисельн—÷ значенн€ коеф—÷ц—÷—‘нт—÷в ќ≤, то кажуть, що ми отримали оц—÷нку коеф—÷ц—÷—‘нт—÷в модел—÷:, тобто оц—÷нкою коеф—÷ц—÷—‘нта ќ≤ —‘ його чисельне значенн€ b=.

якщо зам—÷нити у вираз—÷ (3.31) коеф—÷ц—÷—‘нти модел—÷ оц—÷нками, то ми отрима—‘мо такий вираз


        (3.32)


ќсновними передумовами використанн€ модел—÷ (3.30-3.32), а так—÷ модел—÷ ще називаютьс€ регрес—÷йними багатовим—÷рними модел€ми, —‘ наступне:

 1. M (ќµ)=0 математичне спод—÷ванн€ перешкоди равно 0;
 2. перешкода вза—‘монезалежна —÷з зм—÷нними cov (xi,)=0
 1. дл€ 2тј—х визначень перешкоди коеф—÷ц—÷—‘нт—÷в ковар—÷ац—÷—„ м—÷ж ними також дор—÷вню—‘ 0 - cov
 2. перешкода ќµ нормально розпод—÷лена величина з параметрами (0; 1) ќµ=N (ќµ, 0; 1)
 3. в—÷д вим—÷ру до вим—÷ру дисперс—÷€ перешкоди не зм—÷ню—‘тьс€

ѕтјў€та "астив—÷сть. носить спец—÷альну назву: гомоскедастичн—÷сть (однор—÷дн—÷сть). якщо умова 5) не виконана, то кажуть, що дисперс—÷€ ма—‘ "астив—÷сть гетероскедастичност—÷.

„исельний анал—÷з регрес—÷йно—„ модел—÷ починають з того, що визначають значенн€ регрес—÷йних коеф—÷ц—÷—‘нт—÷в ќ≤1тјж ќ≤р та коеф—÷ц—÷—‘нт—÷в ќ≤0, €кий ма—‘ спец—÷альну назву - в—÷льний член.

–егрес—÷йн—÷ коеф—÷ц—÷—‘нти визначають за допомогою метод—÷в найменших квадрат—÷в.


        (3.33)


¬—÷зьмемо частичн—÷ пох—÷дн—÷ по кожному з вираз—÷в, дор—÷вн€ти —„х —÷ отрима—‘мо систему р—÷вн€нь÷€ система р—÷вн€нь ма—‘ спец—÷альну назву - нормальна система.


(3.34)

Ќев—÷дом—÷ у систем—÷ (3.34) - це коеф—÷ц—÷—‘нти в0, в1тјж

х1, y1 - ми ма—‘мо внасл—÷док спостережень

в0, в1 - це коеф—÷ц—÷—‘нти, €к—÷ ми повинн—÷ визначити

n - к—÷льк—÷сть спостережень, вони нам завжди в—÷дом—÷.

–озрахунки багатовим—÷рно—„ л—÷н—÷йно—„ регрес—÷йно—„ модел—÷ проведено за допомогою "електронних таблицьї EXCELтј—2000. –езультати розрахунк—÷в наведен—÷ в табл. ≈.1 - ≈.4 ƒодатку¬а≈.

як видно з даних розрахунк—÷в табл. ≈.1 - ≈.4 ƒодатку ≈, л—÷н—÷йн—÷ багатовим—÷рн—÷ р—÷вн€нн€ регрес—÷—„ описують наступн—÷ статистичн—÷ процеси:

1. –—÷вн€нн€ багатовим—÷рно—„ л—÷н—÷йно—„ регрес—÷—„:

а) 11тј—параметрична модель "активи+пасиви ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї (n=47).б) 6тј—параметрична модель "пасиви ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї (n=47).


в) 11тј—параметрична модель "активи+пасиви 4тј—х банк—÷вї (n=191).


г) 6тј—параметрична модель "пасиви 4тј—х банк—÷вї (n=191).


2.  оеф—÷ц—÷—‘нт детерм—÷нац—÷—„ дл€ даних моделей:

а)  оеф—÷ц—÷—‘нт детерм—÷нац—÷—„ R2 (11тј—параметрична модель "активи+пасиви ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї) = 0,856 (n=47), сила регрес—÷йного звтјў€зка - високо—„ щ—÷льност—÷ (б—÷льше 0,75).

б)  оеф—÷ц—÷—‘нт детерм—÷нац—÷—„ R2 (6тј—параметрична модель "пасиви ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї) = 0,616 (n=47), сила регрес—÷йного звтјў€зка - середньо—„ щ—÷льност—÷ (0,36>>0,75).

в)  оеф—÷ц—÷—‘нт детерм—÷нац—÷—„ R2 (11тј—параметрична модель "активи+пасиви 4тј—х банк—÷вї) = 0,877 (n=191), сила регрес—÷йного звтјў€зка - високо—„ щ—÷льност—÷ (б—÷льше 0,75).

г)  оеф—÷ц—÷—‘нт детерм—÷нац—÷—„ R2 (6тј—параметрична модель "пасиви 4тј—х банк—÷вї) = 0,754 (n=191), сила регрес—÷йного звтјў€зка - високо—„ щ—÷льност—÷ (б—÷льше 0,75).

3. ѕерев—÷рку значущост—÷ регрес—÷йного р—÷вн€ зд—÷йснюють за критер—÷—‘м ‘—÷шера F. якщо величина F буде б—÷льше Fтабл, то ми вважа—‘мо, що наше р—÷вн€нн€ значуще.

«г—÷дно з таблиц€ми критичних значень критер—÷€ ‘—÷шера:

-¬адл€ багатовим—÷рно—„ (—÷=11) л—÷н—÷йно—„ виб—÷рки з nтј—1=191 величин табличне значенн€ Fтабл = 1,93 при р—÷вн—÷ дов—÷рчо—„ ймов—÷рност—÷ –=0,95 [48].

-¬адл€ багатовим—÷рно—„ (—÷=6) л—÷н—÷йно—„ виб—÷рки з nтј—1=47 величин табличне значенн€ Fтабл = 2,31 при р—÷вн—÷ дов—÷рчо—„ ймов—÷рност—÷ –=0,95 [48].

як видно з даних розрахунк—÷в (ƒодаток ≈), проведених за допомогою "електронних таблицьї EXCELтј—2000, фактичн—÷ значенн€ критер—÷€ ‘—÷шера дл€ багатовим—÷рних виб—÷рок (—÷=6) з nтј—1=47 величин та (—÷=11) з nтј—1=191 величина становл€ть:

а) F (11тј—параметрична модель "активи+пасиви ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї) = 19,526 (n=47)> 2,31 (табл. критер—÷й ‘—÷шера);

б) F (6тј—параметрична модель "пасиви ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї) = 10,981 (n=47)> 2,31 (табл. критер—÷й ‘—÷шера);

в) F (11тј—параметрична модель "активи+пасиви 4тј—х банк—÷вї) = 116,582 (n=191)> 1,93 (табл. критер—÷й ‘—÷шера);

г) F (6тј—параметрична модель "пасиви 4тј—х банк—÷вї) = 94,333 (n=191)> 1,93 (табл. критер—÷й ‘—÷шера).

“обто набагато перевищують м—÷н—÷мально-критер—÷альн—÷ значенн€ по ‘—÷шеру —÷ отриман—÷ регрес—÷йн—÷ багатовим—÷рн—÷ р—÷вн€нн€ —‘ значущими.

як показують результати анал—÷зу, при впровадженн—÷ 11тј—параметрично—„ модел—÷ (¬лјктиви+ѕасивиї) по в—÷дношенню до €кост—÷ р—÷шенн€ по 6тј—параметричн—÷й модел—÷ (¬лѕасивиї) значенн€ коеф—÷ц—÷—‘нта детерм—÷нац—÷—„ R2 на виб—÷рц—÷ пом—÷с€чних даних дл€ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї за 2004-2007 роки зроста—‘ з р—÷вн€ 0,616 (середн€ сила звтјў€зку) до 0,856 (сильний корел€ц—÷йний звтјў€зок).

ќдночасно, €к показують результати анал—÷зу, при впровадженн—÷ 11тј—параметрично—„ модел—÷ (¬лјктиви+ѕасивиї) по в—÷дношенню до €кост—÷ р—÷шенн€ по 6тј—параметричн—÷й модел—÷ (¬лѕасивиї) значенн€ коеф—÷ц—÷—‘нта детерм—÷нац—÷—„ R2 на виб—÷рц—÷ пом—÷с€чних даних дл€ 4тј—х банк—÷в (ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї, ЅјЌ  "ѕриватбанкї, ЅјЌ  "”крсоцбанкї, ЅјЌ  "ƒержавний ”крекс—÷мбанкї за 2004-2007 роки зроста—‘ з р—÷вн€ 0,754 (сильний корел€ц—÷йний звтјў€зок) до 0,877 (сильний корел€ц—÷йний звтјў€зок).

ќтриман—÷ регрес—÷йн—÷ р—÷вн€нн€ можуть бути використан—÷ дл€ €к—÷сного анал—÷зу депозитно—„ пол—÷тики банку, тобто оц—÷нки впливу структури актив—÷в та пасив—÷в на рентабельн—÷сть статутного кап—÷талу банку ROE. ѕри цьому найб—÷льш ц—÷нним методолог—÷чним п—÷дх—÷дом до описаного процесу моделюванн€ дл€ менеджменту банка —‘ використанн€ —÷нформац—÷—„ не т—÷льки по "асному банку, а з допомогою нормованого приведенн€ масштаб—÷в банк—÷в - також —÷ —÷нформац—÷—„ по —÷ншим банкам банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни.

—утн—÷стний анал—÷з отриманих корел€ц—÷йно-регрес—÷йних моделей по досл—÷джу—‘мому ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї показу—‘:

-¬анайб—÷льш ефективним в депозитн—÷й пол—÷тиц—÷ банку з точки зору зростанн€ ROE —‘ п—÷двищенн€ структурно—„ частки поточних депозит—÷в юридичних ос—÷б, що потребу—‘ м—÷н—÷мальних витрат на обслуговуванн€ операц—÷й (особливо з використанн€м автоматизованих систем " л—÷—‘нт-банкї) та ма—‘ найменшу ставку витрат (0,5% р—÷чних);

-¬ав той же час п—÷двищенн€ структурно—„ частки поточних депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б потребу—‘ значних витрат на обслуговуванн€ операц—÷й з незначними сумами, що потребу—‘ значних вкладень на —„х автоматизац—÷ю (банкомати, POS - терм—÷нали), хоч також ма—‘ найменшу ставку витрат (0,5% р—÷чних);

-¬аефективним в депозитн—÷й пол—÷тиц—÷ банку з точки зору зростанн€ ROE —‘ п—÷двищенн€ структурно—„ частки строкових депозит—÷в юридичних ос—÷б, €к—÷ мають значн—÷ одиничн—÷ суми, потребують м—÷н—÷мальних витрат на обслуговуванн€ операц—÷й та ма—‘ ставку депозитних витрат на 1,0 -1,5% р—÷чних нижче у пор—÷вн€нн—÷ з строковими депозитами ф—÷зичних ос—÷б;

-¬ав той же час п—÷двищенн€ структурно—„ частки строкових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б —‘ нагально необх—÷дним з точки зору перем—÷щенн€ значних джерел в—÷льних кошт—÷в в ”кра—„н—÷ 2004-2008 рок—÷в до населенн€, що потребу—‘ значних витрат на обслуговуванн€ численних операц—÷й з незначними сумами та потребу—‘ значних вкладень на —„х автоматизац—÷ю (банкомати, POS - терм—÷нали), при цьому варт—÷сть строкових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б —‘ найвищою серед джерел депозит—÷в.

“аким чином, пол—÷тика екстенсивного зростанн€ валюти балансу банку ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007 роках та розширенн€ його —÷нфра-структури з точки зору акц—÷онер—÷в, дл€ €ких —‘диним значимим показником ефективност—÷ депозитно—„ пол—÷тику залученн€ банком кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б —‘ рентабельн—÷сть статутного кап—÷талу ROE, тобто доходн—÷сть кап—÷талу, вкладеного в акц—÷—„ банку, - не —‘ ефективною, оск—÷льки разом з пол—÷тикою впровадженн€ переор—÷—‘нтац—÷—„ банку з переважно юридичних кл—÷—‘нт—÷в в сторону ощадного банку дл€ ф—÷зичних ос—÷б ROE зменшивс€ з р—÷вн€ 16,2% за 2005 р—÷к до р—÷вн€ 8,7% за 2007 р—÷к, тобто дох—÷дн—÷сть акц—÷й банку стала практично в 2 раза нижче ринково—„ доходност—÷ —÷нвестиц—÷йного кап—÷талу в ”кра—„н—÷.

ѕрактична ц—÷нн—÷сть отриманих результат—÷в дипломного досл—÷дженн€ пол€га—‘ в наданн—÷ служб—÷ депозитного менеджменту ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї нових комплексних р—÷шень та п—÷дход—÷в по анал—÷зу ефективност—÷ пол—÷тики застосуванн€ ф—÷нансового важел€ зростанн€ рентабельност—÷ статутного кап—÷талу за рахунок залучених та запозичених кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б, €к—÷ доц—÷льно застосувати дл€ корегуванн€ стратег—÷чних напр€мк—÷в в структур—÷ депозитно—„ пол—÷тики банку.¬исновки


ѕроведене дипломне досл—÷дженн€ мало метою теоретичне обгрунтуванн€ важливост—÷ визначенн€ алгоритму управл—÷нн€ залученн€м ресурс—÷в(пасив—÷в) у юридичних та ф—÷зичних ос—÷б, розкриттю д—÷ючо—„ практики залученн€ кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї, а також пошуку напр€мк—÷в удосконаленн€ розвитку програмних моделей управл—÷нн€ оптимальн—÷стю структури залучених кошт—÷в в комерц—÷йному банку.

ƒл€ дос€гненн€ поставлено—„ мети в дипломн—÷й робот—÷ вир—÷шен—÷ так—÷ завданн€:

 • досл—÷джено сутн—÷сть та класиф—÷кац—÷ю ресурсно—„ бази комерц—÷йного банку, €к структурний розпод—÷л кошт—÷в на "асний кап—÷тал, залучен—÷ кошти юридичних та ф—÷зичних ос—÷б у вигл€д—÷ поточних та строкових депозит—÷в, запозичен—÷ кошти у —÷нших комерц—÷йних банк—÷в та Ќац—÷онального банку ”кра—„ни у вигл€д—÷ короткострокових та довгострокових кредит—÷в;
 • досл—÷джено структуру залучених кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї, —„—„ динам—÷ку у 2004-2007 роках та пор—÷вн€льн—÷ особливост—÷ структур залучених кошт—÷в в —÷нших комерц—÷йних банках першо—„ групи рейтингу ЌЅ”;
 • розгл€нуто процес функц—÷онуванн€ та управл—÷нн€ залученими коштами в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї;
 • проведено анал—÷з д—÷ючо—„ практики управл—÷нн€ залученими коштами в комерц—÷йних банках розвинутих кра—„н св—÷ту;
 • проведена розробка регрес—÷йно—„ багатовим—÷рно—„ математично—„ модел—÷ розрахунку впливу структури пасив—÷в комерц—÷йного банку на рентабельн—÷сть його роботи;
 • на основ—÷ розрахунк—÷в побудовано—„ модел—÷ запропоновано шл€хи удосконаленн€ оптимально—„ структури залучених кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї дл€ п—÷двищенн€ р—÷вн€ рентабельност—÷ роботи банку.

як показують результати анал—÷зу, досл—÷джу—‘мий банк ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї станом на 01.01.2008 року займа—‘ 2тј—е м—÷iе в банк—÷вськ—÷й систем—÷ ”кра—„ни по обс€гам залучених кошт—÷в юридичних ос—÷б (10,786 млрд. грн.) та 4тј—е м—÷iе по обс€гам залучених кошт—÷в ф—÷зичих ос—÷б (10,172 млрд. грн.), при цьому ц—÷ обс€ги в 1,5 раза (дл€ кошт—÷в юридичних ос—÷б) та в 2,2 раза (дл€ кошт—÷в ф—÷зичних ос—÷б) менш—÷, н—÷ж у л—÷дера Ѕ— ”кра—„ни - ј Ѕ "ѕриватбанкї.

ѕор—÷вн€нн€ показник—÷в в—÷дношенн€ залучених кошт—÷в до "асного кап—÷талу в найб—÷льших банках ”кра—„ни станом на 01.01.2008 року показало, що цей показник дл€ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї дор—÷вню—‘ 7,81, при р—÷вн—÷ показника у л—÷дера Ѕ— ”кра—„ни ј Ѕ "ѕриватбанкї - 6,5 та максимальному значенн—÷ в —÷нших банках 1-2 групи рейтингу ЌЅ” до 7,0. “аким чином, потенц—÷ал "асного кап—÷талу банку в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї дл€ залученн€ кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б використано у максимально високому ступен—÷ дл€ Ѕ— ”кра—„ни, що значно п—÷двищу—‘ ризик функц—÷онуванн€ банку.

—п—÷льний анал—÷з дозволив ви€вити наступн—÷ тенденц—÷—„ внутр—÷шнього розвитку ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї та вплив зовн—÷шнього конкурентного середовища банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни на частку, €ку займа—‘ банк на ринку банк—÷вських кап—÷тал—÷в та послуг в ”кра—„н—÷.

“ак за 2004-2007 роки у ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї:

а) абсолютний обс€г валюти балансу зб—÷льшивс€ з 10,6 млрд. грн. до 26,1 млрд. грн., тобто зр—÷с в 2,46 раза. јле при цьому ринкова частка обс€гу валюти балансу банка в загальному обс€гу валюти баланса банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни зменшилась з р—÷вн€ 8,1% у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 4,46% у 2007 роц—÷, тобто зменшилась в 1,81 раза.

¬ результат—÷ за обс€гом валюти балансу банк за 4 роки перем—÷стивс€ з 3 м—÷i€ в Ѕ— ”кра—„ни на 6 м—÷iе;

б) абсолютний обс€г "асного кап—÷талу зб—÷льшивс€ з 1,167 млрд. грн. до 2,683 млрд. грн., тобто зр—÷с в 2,3 раза. јле при цьому ринкова частка обс€гу "асного кап—÷талу банка в загальному обс€гу "асного кап—÷талу банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни зменшилась з р—÷вн€ 6,29% у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 3,28% у 2007 роц—÷, тобто зменшилась в 1,71 раза.

¬ результат—÷ за обс€гом "асного кап—÷талу банк за 4 роки перем—÷стивс€ з 3 м—÷i€ в Ѕ— ”кра—„ни на 6 м—÷iе;

в) абсолютний обс€г поточних —÷ строкових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б зб—÷льшивс€ з 3,466 млрд. грн. до 10,173 млрд. грн., тобто зр—÷с в 2,93 раза. јле при цьому ринкова частка обс€гу поточних —÷ строкових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б в загальному обс€гу поточних —÷ строкових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни зменшилась з р—÷вн€ 8,51% у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 6,3% у 2007 роц—÷, тобто зменшилась в 1,35 раза.

¬ результат—÷ за обс€гом поточних —÷ строкових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б банк за 4 роки перем—÷стивс€ з 3 м—÷i€ в Ѕ— ”кра—„ни на 4 м—÷iе;

г) абсолютний обс€г поточних —÷ строкових депозит—÷в юридичних ос—÷б зб—÷льшивс€ з 5,599 млрд. грн. до 10,786 млрд. грн., тобто зр—÷с в 1,93 раза. јле при цьому ринкова частка обс€гу поточних —÷ строкових депозит—÷в юридичних ос—÷б в загальному обс€гу поточних —÷ строкових депозит—÷в юридичних ос—÷б банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни зменшилась з р—÷вн€ 11,93% у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 7,137% у 2007 роц—÷, тобто зменшилась в 1,67 раза.

¬ результат—÷ за обс€гом поточних —÷ строкових депозит—÷в юридичних ос—÷б банк за 4 роки перем—÷стивс€ з 1 м—÷i€ в Ѕ— ”кра—„ни на 2 м—÷iе;

д) абсолютний обс€г чистого прибутку банку зб—÷льшивс€ з 0,122 млрд. грн. до 0,234 млрд. грн., тобто зр—÷с в 1,92 раза. јле при цьому ринкова частка обс€гу чистого прибутку банку в загальному обс€гу чистого прибутку банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни зменшилась з р—÷вн€ 9,31% у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 3,64% у 2007 роц—÷, тобто зменшилась в 2,55 раза.

¬ результат—÷ за обс€гом чистого прибутку банк за 4 роки перем—÷стивс€ з 2 м—÷i€ в Ѕ— ”кра—„ни на 7 м—÷iе;

е) рентабельн—÷сть статутного кап—÷талу банку(ROE) за рахунок стратег—÷—„ кап—÷тал—÷зац—÷—„ див—÷денд—÷в в спец—÷альному фонд—÷ та пост—÷йному р—÷вн—÷ статутного кап—÷талу зб—÷льшилась з р—÷вн€ 61,11% у 2004 роц—÷ (5 рейтингове м—÷iе) до р—÷вн€ 117,1% у 2007 роц—÷ (1 рейтингове м—÷iе), тобто зросла в 1,92 раза. јле при цьому рентабельн—÷сть актив—÷в банку (ROA) зменшилась з р—÷вн€ 1,154% у 2004 роц—÷ (55 рейтингове м—÷iе) до р—÷вн€ 0,898% у 2007 роц—÷ (45 рейтингове м—÷iе), що, за нормативами ЌЅ”, характеризу—‘ банк €к низькорентабельний.

“аким чином, ф—÷нансовий важель залучених кошт—÷в в ј“«“ "ј“ ѕром—÷нвестбанкї працю—‘ з високою ефективн—÷стю, але —‘ значн—÷ резерви росту рентабельност—÷ статутного кап—÷талу за рахунок п—÷двищенн€ рентабельност—÷ роботи актив—÷в банку.

—труктура пасив—÷в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2006-2007 роках характеризу—‘тьс€ наступними показниками:

1. —труктурна частка "асного кап—÷талу знаходитьс€ на р—÷вн—÷ 9,38% у 2006

роц—÷ та знижу—‘тьс€ до р—÷вн€ 8,94% у 2007 роц—÷;

 1. —труктурна частка запозичених кошт—÷в, представлених коштами —÷нших банк—÷в та коштами в—÷д ем—÷с—÷—„ депозитних сертиф—÷кат—÷в, знаходитьс€:

-¬адл€ кошт—÷в —÷нших банк—÷в на р—÷вн—÷ 1,14% у 2006 роц—÷ та п—÷двищу—‘тьс€ до р—÷вн€ 2,45% у 2007 роц—÷;

-¬адл€ кошт—÷в в—÷д ем—÷с—÷—„ депозитних сертиф—÷кат—÷в на р—÷вн—÷ 0,15% у 2006 роц—÷ та п—÷двищу—‘тьс€ до р—÷вн€ 0,51% у 2007 роц—÷;

 1. —труктурна частка залучених кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б займа—‘ основну частину пасив—÷в банку, складаючись з агрегат—÷в:


¬—÷дносний р—÷вень в%

2006

2007

поточн—÷ рахунки кошт—÷в бюджету та державних ц—÷льових фонд—÷в

0,201

0,035

вклади (депозити) мiiевих бюджетiв

0,367

1,185

кошти суб'—‘кт—÷в господарюванн€ на вимогу

22,936

17,665

короткостроковi вклади (депозити) суб'—‘ктiв господарюванн€

3,061

0,902

довгостроковi вклади (депозити) суб'—‘ктiв господарюванн€

23,601

23,101

нарахован—÷ витрати за коштами суб'—‘кт—÷в господарюванн€

0,030

0,032

кошти ф—÷зичних ос—÷б на вимогу

11,851

14,279

короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб

14,716

10,131

довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб

9,978

18,467

нарахован—÷ витрати за коштами ф—÷зичних ос—÷б

0,133

0,152

 ошти небанк—÷вських фiнансових установ,

1,170

1,049

–ј«ќћ

88,043

86,999


” 2007 роц—÷ значно зросла частка довгострокових вклад—÷в ф—÷зичних ос—÷б +8,5% за рахунок зниженн€ частки кошт—÷в юрос—÷б на вимогу (-5,3%) та частки короткострокових депозит—÷в юрос—÷б (-2,1%).

јнал—÷з строковост—÷ залучених кошт—÷в в пасивах ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї та, окремо, в зобовтјў€занн€х за залученими та запозиченими коштами показав:

-¬апасиви строков—÷стю б—÷льше 10 рок—÷в представлен—÷ "асним кап—÷талом у частц—÷ 8,97% (2007 р—÷к) в—÷д загального обс€гу пасив—÷в, при цьому —÷з 2,683 млрд. грн. "асного кап—÷талу - 1,998 млрд. грн. вкладено в основн—÷ та нематер—÷альн—÷ активи банку, таким чином "асний оборотний кап—÷тал банку станом на 01.01.2008 року становить 0,685 млрд. грн., тобто 2,63% в—÷д обс€гу валюти балансу;

-¬анайб—÷льша частка в зобовтјў€занн€х належить нест—÷йк—÷й груп—÷ депозит—÷в на вимогу, тобто коштам на поточних рахунках юридичних та ф—÷зичних ос—÷б (36,55% в—÷д обс€гу зобовтјў€зань в пасивах балансу), €к—÷ —‘ найб—÷льш дешевою депозитною базою банку;

-¬акороткостроков—÷ депозити юридичних та ф—÷зичних ос—÷б тривал—÷стю в—÷д 2 до 92 дн—÷в представлен—÷ часткою в 14,5% в—÷д обс€гу зобовтјў€зань в пасивах балансу;

-¬адовгостроков—÷ депозити юридичних та ф—÷зичних ос—÷б тривал—÷стю в—÷д 93 дн—÷в до 1 року представлен—÷ часткою в 23,96% в—÷д обс€гу зобовтјў€зань в пасивах балансу;

-¬а—÷нвестиц—÷йн—÷ довгостроков—÷ депозити юридичних та ф—÷зичних ос—÷б тривал—÷стю в—÷д 1 року до 10 рок—÷в представлен—÷ часткою в 25,98% в—÷д обс€гу зобовтјў€зань в пасивах балансу.

јнал—÷з динам—÷ки показник—÷в структури процентних, ком—÷с—÷йних та торг—÷вельних доход—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2008 роках та процентного спреду та операц—÷йно—„ марж—÷ в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007 роках показав, що у 2006-2007 роках з п—÷двищенн€м частки довгострокових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б, €к—÷ —‘ в—÷дносно дорогою депозитною базою, показники операц—÷йно—„ марж—÷ та процентного спреду поступово знижуютьс€.

¬ €кост—÷ недепозитних джерел "асних та запозичених кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї в пасивах використовуютьс€:

-¬авласний оборотний кап—÷тал - 8,97% обс€г—÷в пасив—÷в балансу;

-¬азалучен—÷ кошти —÷нших банк—÷в - 2,45% обс€г—÷в пасив—÷в валюти балансу:

а) внутр—÷шн€ структурна частка в доларах —Ўј становить в—÷д 79,6% у 2006 роц—÷ до 69,2% у 2007 роц—÷;

б) внутр—÷шн€ структурна частка в —‘вро становить в—÷д 1,39% у 2006 роц—÷ до 9,37% у 2007 роц—÷;

в) внутр—÷шн€ структурна частка в гривн€х —Ўј становить в—÷д 17,34% у 2006 роц—÷ до 17,58% у 2007 роц—÷;

-¬азалучен—÷ кошти в—÷д ем—÷с—÷—„ боргових ц—÷нних папер—÷в - депозитних сертиф—÷кат—÷в в нац—÷ональн—÷й валют—÷ - 0,51% обс€г—÷в пасив—÷в валюти балансу.

јнал—÷з динам—÷ки зростанн€ абсолютних обс€г—÷в недепозитних джерел "асних та запозичених кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007 роках показав, що:

-¬аобс€ги "асного кап—÷талу банка зросли з р—÷вн€ 1,167 млрд. грн. у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 2,683 млрд. грн. у 2007 роц—÷ (базовий темп росту 2007/2004 становить - 229,91%);

-¬аобс€ги запозичених кошт—÷в —÷нших банк—÷в зросли з р—÷вн€ 0,114 млрд. грн. у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 1,800 млрд. грн. у 2007 роц—÷ (базовий темп росту 2007/2004 становить - 1577,2%);

-¬аобс€ги запозичених кошт—÷в в результат—÷ ем—÷с—÷—„ депозитних сертиф—÷кат—÷в банка зросли з р—÷вн€ 16,7 млн. грн. у 2004 роц—÷ до р—÷вн€ 170,95 млн. грн. у 2007 роц—÷ (базовий темп росту 2007/2004 становить - 1019,0%);

јнал—÷з динам—÷ки ланцюгового приросту абсолютних обс€г—÷в депозитних джерел залучених кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007 роках показав, що:

-¬атемп ланцюгового приросту обс€г—÷в "асного кап—÷талу з р—÷вн€ 17,24% у 2005/2004 роках поступово зр—÷с до р—÷вн€ 70,6% у 2007/2006 роках;

-¬атемп ланцюгового приросту обс€г—÷в запозичених кошт—÷в —÷нших банк—÷в з р—÷вн€ 45,8% у 2005/2004 роках р—÷зко зр—÷с до р—÷вн€ 318,8% у 2007/2006 роках;

¬ той же час пор—÷вн€льний анал—÷з динам—÷ки зростанн€ абсолютних обс€г—÷в депозитних джерел залучених кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007 роках показав, що:

-¬атемп ланцюгового приросту обс€г—÷в залучених кошт—÷в ф—÷зичних ос—÷б з р—÷вн€ 55,6% у 2005/2004 роках поступово знизивс€ до р—÷вн€ 33,9% у 2007/2006 роках (базовий темп росту 2007/2004 становить - 293,4%);

-¬атемп ланцюгового приросту обс€г—÷в залучених кошт—÷в ф—÷зичних ос—÷б з р—÷вн€ 34,5% у 2005/2004 роках р—÷зко знизивс€ до р—÷вн€ 3,3% у 2006/2005 роках та знову зр—÷с до р—÷вн€ 38,6% у 2007/2006 роках (базовий темп росту 2007/2004 становить - 192,65%);

“аким чином, ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї поступово переор—÷—‘нтову—‘ пол—÷тику традиц—÷йного депозитного залученн€ кошт—÷в пасив—÷в в напр€мку пол—÷тики зростанн€ частки запозиченн€ кошт—÷в на м—÷жбанк—÷вському ринку ресурс—÷в.

јнал—÷з строковост—÷ запозичених кошт—÷в показу—‘, що:

 • 79,97% кошт—÷в банк—÷в залучено на терм—÷н в—÷д 3 до 6 м—÷с€ц—÷в;
 • 85,2% кошт—÷в депозитних сертиф—÷кат—÷в залучено на строк б—÷льше 3 м—÷с€ц—÷в, з них 28,34% залучено на строк в—÷д 2 до 3 рок—÷в;

јнал—÷з повалютно—„ структури запозичених кошт—÷в —÷нших банк—÷в показу—‘, що:

-¬аструктурна частка запозичених кошт—÷в —÷нших банк—÷в в доларах —Ўј знизилась з р—÷вн€ 79,6% у 2006 роц—÷ до 69,2% у 2007 роц—÷;

-¬аструктурна частка запозичених кошт—÷в —÷нших банк—÷в в —‘вро зросла з р—÷вн€ 1,4% у 2006 роц—÷ до 9,4% у 2007 роц—÷, вит—÷снивши долари —Ўј;

“аким чином, ресурсна пол—÷тика запозиченн€ кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї характеризу—‘тьс€:

 • залученн€м не б—÷льше 3,0% недепозитних кошт—÷в в—÷д валюти пасив—÷в;
 • залученн€м, в основному, середньострокових валютних кошт—÷в на м—÷жбанк—÷вському ринку дл€ компенсац—÷—„ вимог кл—÷—‘нт—÷в по ф—÷нансуванню —÷мпортних операц—÷й, при цьому значно зроста—‘ використанн€ —‘вро зам—÷сть долар—÷в —Ўј в розрахунках торгового обороту кл—÷—‘нт—÷в банку;
 • залученн€м середньо - та довгострокових кошт—÷в в нац—÷ональн—÷й валют—÷ за допомогою депозитних сертиф—÷кат—÷в, €к—÷ в—÷др—÷зн€ютьс€ в—÷д депозитних вклад—÷в в—÷дсутн—÷стю можливост—÷ —„х дострокового погашенн€ банком.

ѕроведений в дипломн—÷й робот—÷ анал—÷з умов залученн€ депозит—÷в дозвол€—‘ —÷дентиф—÷кувати основн—÷ —÷нструменти конкурентного управл—÷нн€ залученн€м депозит—÷в в банк—÷вську систему, €к:

 • ставка залученн€ депозиту в залежност—÷ в—÷д валюти депозиту, строку залученн€, режиму сплати в—÷дсотк—÷в, режиму спри€нн€ особливим кл—÷—‘нтам, суми депозиту та —÷нш.;
 • строк залученн€ депозиту;
 • м—÷н—÷мальна сума залученн€ депозиту;
 • строков—÷сть сплати в—÷дсотк—÷в (авансова, щом—÷с€чна, щоквартальна, в к—÷нц—÷ строку);
 • на€вн—÷сть режиму довкладанн€ кошт—÷в депозиту чи ф—÷ксована початкова сума депозиту;
 • на€вн—÷сть режиму часткового зн€тт€ суми депозиту та режим нарахуванн€ в—÷дсотк—÷в у цьому випадку;
 • на€вн—÷сть режиму кредитуванн€ вкладника п—÷д заставу депозиту на певну долю депозиту (не б—÷льше 50%);
 • штрафн—÷ санкц—÷—„ за дострокове припиненн€ договору депозиту (зменшенн€ ставки нарахуванн€ в—÷дсотк—÷в та перерахуванн€ при розрив—÷);
 • прост—÷ чи складн—÷ в—÷дсотки (автоматичне зарахуванн€ в—÷дсотк—÷в до суми вкладу);
 • пост—÷йна чи регулю—‘ма ставка депозиту на прот€з—÷ довгострокового депозиту;
 • на€вн—÷сть режиму мультивалютност—÷ вкладу при сплат—÷ в—÷дсотк—÷в по вкладу в —÷ноземн—÷й валют—÷;
 • на€вн—÷сть додаткових бонусно-виграшних програм при пролонгац—÷—„ депозита на наступний строк;
 • на€вн—÷сть умов безкоштовно—„ сплати комунальних платеж—÷в через банк при на€вност—÷ в ньому депозиту на певну суму та певний строк;
 • на€вн—÷сть умови видач—÷ безплатно—„ пластиково—„ картки дл€ отриманн€ нарахованих в—÷дсотк—÷в через мережу банкомат—÷в банку чи в любому в—÷дд—÷ленн—÷ банку.

ѕор—÷вн€льна оц—÷нка ц—÷ново—„ конкурентоспроможност—÷ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї на ринку залученн€ депозит—÷в в ”кра—„н—÷ показала, що маркетингова пол—÷тика пропозиц—÷—„ банк—÷вських депозитних послуг ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї характеризу—‘тьс€ в—÷дносно середн—÷м та низьким р—÷вн€ми пропону—‘мих ставок депозитних ресурс—÷в - ставок покупки ресурс—÷в:

-¬ав сегмент—÷ ринку банк—÷вських депозитних послуг конкурентн—÷ коеф—÷ц—÷—‘нти привабливост—÷ ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї в середньому становл€ть 66,62%;

-¬ад—÷апазон коеф—÷ц—÷—‘нт—÷в привабливост—÷ дл€ р—÷зних вид—÷в вклад—÷в знаходитьс€ в д—÷апазон—÷ 40,0% -93,33%, тобто:

а) доходн—÷ ставки депозит—÷в в банку знаход€тьс€ в серединих позиц—÷€х рейтингу, в—÷дпов—÷дно, ставки депозит—÷в —‘ непривабливими дл€ кл—÷—‘нт—÷в, але залучен—÷ ресурси —‘ в—÷дносно "дешевимиї, н—÷ж в —÷нших банках;

б) банк застосову—‘ середн—÷й р—÷вень обмежувальних бартјў—‘р—÷в по м—÷н—÷мальн—÷й сум—÷ вкладу в—÷дносно —÷нших банк—÷в конкурент—÷в, тобто —‘ привабливим дл€ кл—÷—‘нт—÷в.

-¬аконкурентн—÷ переваги на ринку депозитних послуг в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї на сучасному етап—÷ забезпечуютьс€ пол—÷тикою м—÷н—÷м—÷зац—÷—„ ставок залученн€ депозит—÷в та використанн€ —÷м—÷джу "над—÷йногої та стаб—÷льного банку, €к послуги додатково—„ банк—÷всько—„ гарант—÷—„ поверненн€ депозиту;

-¬а€к показу—‘ анал—÷з, аналог—÷чну стратег—÷ю використову—‘ —÷ самий великий банк ”кра—„ни - ј Ѕ "ѕриватбанкї, €кий також вдало використову—‘ психолог—÷ю вкладник—÷в п—÷сл€ скандального банкрутства великих комерц—÷йних банк—÷в  и—‘ва, ƒн—÷пропетровська та —÷нших.

ƒепозитна пол—÷тика зниженн€ вартост—÷ залучених кошт—÷в ф—÷зичних та юридичних ос—÷б за рахунок зниженн€ ставок залученн€ кошт—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї привела в умовах жорстко—„ конкуренц—÷—„ на ринку залученн€ ресурс—÷в в банк—÷вськ—÷й систем—÷ ”кра—„ни до зниженн€ темп—÷в зростанн€ депозитно—„ бази залучених кошт—÷в у 2007 роц—÷ та до р—÷зкого зростанн€ недепозитно—„ бази запозичених кошт—÷в з м—÷жбанк—÷вського ринку.        

¬ проектн—÷й частин—÷ дипломно—„ роботи запропонован—÷ перспективн—÷ —÷нструменти управл—÷нн€ залученими коштами, €к—÷ застосовуютьс€ у банках розвинутих кра—„н св—÷ту, тобто:

-¬акомплексне управл—÷нн€ залученими коштами (пасивами) та активами з точки зору процентно—„ марж—÷ та ризику процентно—„ марж—÷, повтјў€заного з динам—÷кою ставок на пасиви (ресурси) та нев—÷дпов—÷дною динам—÷кою ставок на кредити (активи), а також часових розрив—÷в (геп—÷в) у строках залученн€ пасив—÷в (ресурс—÷в) та строках розм—÷щенн€ актив—÷в;

-¬а—÷нструментар—÷й управл—÷нн€ оптимальною структурою залучених кошт—÷в з точки зору максим—÷зац—÷—„ рентабельност—÷ роботи банку у вигл€д—÷ корел€ц—÷йно-регрес—÷йно—„ модел—÷.

ѕор—÷вн€льний анал—÷з ефективност—÷ управл—÷нн€м часовими геп-розривами в короткострокових активах та пасивах в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї станом на 01.01.2006 року та на 01.01.2007 року показав, що дл€ короткострокових актив—÷в та пасив—÷в частков—÷ (в пер—÷одах) гепи (розрив м—÷ж активами та пасивами) та кумул€тивний геп мають в—÷д'—‘мний характер, тобто управл—÷нн€ пасивами та активами, начебто, спр€моване на прогноз зниженн€ в—÷дсоткових ставок на пасиви та активи в короткостроковому пер—÷од—÷. ѕри цьому у 2006 роц—÷ величина кумул€тивного в—÷дтјў—‘много гепу дл€ короткострокових пер—÷од—÷в зросла практично в 10 раз—÷в за рахунок стратег—÷—„ роботи в д—÷апазон—÷ строк—÷в актив—÷в та пасив—÷в в—÷д 1 до 31 дн€ (¬лкоротк—÷ грош—÷ї).

ѕор—÷вн€льний анал—÷з ефективност—÷ управл—÷нн€м часовими геп-розривами в довгострокових активах та пасивах в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї станом на 01.01.2006 року та на 01.01.2007 року показу—‘, що дл€ довгострокових актив—÷в та пасив—÷в частков—÷ (в пер—÷одах) гепи (розрив м—÷ж активами та пасивами) та кумул€тивний геп мають додатний характер, тобто управл—÷нн€ пасивами та активами, начебто, спр€моване на прогноз п—÷двищенн€ в—÷дсоткових ставок на пасиви та активи в довгостроковому пер—÷од—÷. ѕри цьому у 2006 роц—÷ величина кумул€тивного в—÷дтјў—‘много гепу дл€ довгострокових пер—÷од—÷в зросла практично в 4 рази за рахунок стратег—÷—„ роботи в д—÷апазон—÷ строк—÷в актив—÷в та пасив—÷в б—÷льше 365 дн—÷в (¬лдовг—÷ грош—÷ї).

јнал—÷з структури актив—÷в та пасив—÷в в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї, в той же час показу—‘, що довгостроков—÷ кредити (строк б—÷льше 365 дн—÷в) у 2005-2006 роках зросли за рахунок масового —÷потечного кредитуванн€ ф—÷зичних ос—÷б, а пасивна база залучених ресурс—÷в ма—‘, в основному, короткостроковий характер.

“аким чином, проведений анал—÷з показав, що менеджменту управл—÷нн€ активами та пасивами в ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї необх—÷дна б—÷льш досконала модель управл—÷нн€ активами та пасивами дл€ приведенн€ структури залучених кошт—÷в в б—÷льш оптимальний д—÷апазон з точки зори максим—÷зац—÷—„ рентабельност—÷ статутного кап—÷талу (див—÷дендна дох—÷дн—÷сть).

ѕри розробц—÷ в дипломному проект—÷ перспективно—„ математично—„ модел—÷ дл€ апарату управл—÷нн€ структурою залучених кошт—÷в в комерц—÷йному банку в €кост—÷ вх—÷дних параметр—÷в регрес—÷йно—„ багатовим—÷рно—„ модел—÷ ’1 - ’11, зг—÷дно з доступними дл€ досл—÷дженн€ агломератами баланс—÷в банк—÷в, публ—÷ку—‘мих щом—÷с€чно на –∆нтернет-сайт—÷ јсоц—÷ац—÷—„ комерц—÷йних банк—÷в ”кра—„ни в дипломному проект—÷ застосован—÷:

’1 - „астка технолог—÷чних (основн—÷ засоби, деб—÷торська заборгован—÷сть, нарахован—÷ в—÷дсотки) та малоприбуткових (каса, коррахунок в ЌЅ”) актив—÷в, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’2 - „астка низькоприбуткових м—÷жбанк—÷вських кредит—÷в, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’3 - „астка високоприбуткових кредит—÷в юридичним особам, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’4 - „астка високоприбуткових кредит—÷в ф—÷зичним особам, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’5 - „астка високоприбуткових ц—÷нних папер—÷в, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’6 - „астка безплатного "асного кап—÷талу (статутний +фонди + прибуток), в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’7 - „астка низьковарт—÷сних залучених кошт—÷в до запитанн€ ф—÷зос—÷б, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’8 - „астка високоварт—÷сних залучених строкових депозит—÷в ф—÷зос—÷б, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’9 - „астка низьковарт—÷сних залучених кошт—÷в до запитанн€ юридос—÷б, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’10 - „астка високоварт—÷сних залучених строкових депозит—÷в юридос—÷б, в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

’11 - „астка платних технолог—÷чних пасив—÷в (деб—÷торська заборгован—÷сть, "асн—÷ ÷ѕ, в—÷дсотки за депозити), в—÷днесених до поточного р—÷вн€ статутного кап—÷талу банку, %;

¬ €кост—÷ вих—÷дно—„ функц—÷—„ досл—÷дж—‘ний параметр Y - приведена до р—÷чно—„ норми прибутков—÷сть (див—÷дендна доходн—÷сть) статутного кап—÷талу ROE, % на р—÷к.

¬ розроблен—÷й модел—÷, дл€ того, щоб можна було пор—÷внювати банки з р—÷зними статутними кап—÷талами на прот€з—÷ певного —÷нтервалу часу (чи один банк з—÷ статутним кап—÷талом, що зм—÷ню—‘тьс€ кожен м—÷с€ць) зд—÷йснений перех—÷д до в—÷дносних (зведених) величин, тобто величин в—÷днесених до статутного кап—÷талу.

ќтриман—÷ регрес—÷йн—÷ р—÷вн€нн€ можуть бути використан—÷ дл€ €к—÷сного анал—÷зу депозитно—„ пол—÷тики банку, тобто оц—÷нки впливу структури актив—÷в та пасив—÷в на рентабельн—÷сть статутного кап—÷талу банку ROE. ѕри цьому найб—÷льш ц—÷нним методолог—÷чним п—÷дх—÷дом до описаного процесу моделюванн€ дл€ менеджменту банка —‘ використанн€ —÷нформац—÷—„ не т—÷льки по "асному банку, а з допомогою нормованого приведенн€ масштаб—÷в банк—÷в - також —÷ —÷нформац—÷—„ по —÷ншим банкам банк—÷всько—„ системи ”кра—„ни.

—утн—÷стний анал—÷з отриманих корел€ц—÷йно-регрес—÷йних моделей по досл—÷джу—‘мому ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї показу—‘:

-¬анайб—÷льш ефективним в депозитн—÷й пол—÷тиц—÷ банку з точки зору зростанн€ ROE —‘ п—÷двищенн€ структурно—„ частки поточних депозит—÷в юридичних ос—÷б, що потребу—‘ м—÷н—÷мальних витрат на обслуговуванн€ операц—÷й (особливо з використанн€м автоматизованих систем " л—÷—‘нт-банкї) та ма—‘ найменшу ставку витрат (0,5% р—÷чних);

-¬ав той же час п—÷двищенн€ структурно—„ частки поточних депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б потребу—‘ значних витрат на обслуговуванн€ операц—÷й з незначними сумами, що потребу—‘ значних вкладень на —„х автоматизац—÷ю (банкомати, POS - терм—÷нали), хоч також ма—‘ найменшу ставку витрат (0,5% р—÷чних);

-¬аефективним в депозитн—÷й пол—÷тиц—÷ банку з точки зору зростанн€ ROE —‘ п—÷двищенн€ структурно—„ частки строкових депозит—÷в юридичних ос—÷б, €к—÷ мають значн—÷ одиничн—÷ суми, потребують м—÷н—÷мальних витрат на обслуговуванн€ операц—÷й та ма—‘ ставку депозитних витрат на 1,0-1,5% р—÷чних нижче у пор—÷вн€нн—÷ з строковими депозитами ф—÷зичних ос—÷б;

-¬ав той же час п—÷двищенн€ структурно—„ частки строкових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б —‘ нагально необх—÷дним з точки зору перем—÷щенн€ значних джерел в—÷льних кошт—÷в в ”кра—„н—÷ 2004-2008 рок—÷в до населенн€, що потребу—‘ значних витрат на обслуговуванн€ численних операц—÷й з незначними сумами та потребу—‘ значних вкладень на —„х автоматизац—÷ю (банкомати, POS-терм—÷нали), при цьому варт—÷сть строкових депозит—÷в ф—÷зичних ос—÷б —‘ найвищою серед джерел депозит—÷в.

“аким чином, пол—÷тика екстенсивного зростанн€ валюти балансу банку ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї у 2004-2007 роках та розширенн€ його —÷нфраструктури з точки зору акц—÷онер—÷в, дл€ €ких —‘диним значимим показником ефективност—÷ депозитно—„ пол—÷тику залученн€ банком кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б —‘ рентабельн—÷сть статутного кап—÷талу ROE, тобто доходн—÷сть кап—÷талу, вкладеного в акц—÷—„ банку, - не —‘ ефективною, оск—÷льки разом з пол—÷тикою впровадженн€ переор—÷—‘нтац—÷—„ банку з переважно юридичних кл—÷—‘нт—÷в в сторону ощадного банку дл€ ф—÷зичних ос—÷б ROE зменшивс€ з р—÷вн€ 16,2% за 2005 р—÷к до р—÷вн€ 8,7% за 2007 р—÷к, тобто дох—÷дн—÷сть акц—÷й банку стала практично в 2 раза нижче ринково—„ доходност—÷ —÷нвестиц—÷йного кап—÷талу в ”кра—„н—÷.

ѕрактична ц—÷нн—÷сть отриманих результат—÷в дипломного досл—÷дженн€ пол€га—‘ в наданн—÷ служб—÷ депозитного менеджменту ј“«“ "ј  ѕром—÷нвестбанкї нових комплексних р—÷шень та п—÷дход—÷в по анал—÷зу ефективност—÷ пол—÷тики застосуванн€ ф—÷нансового важел€ зростанн€ рентабельност—÷ статутного кап—÷талу за рахунок залучених та запозичених кошт—÷в юридичних та ф—÷зичних ос—÷б, €к—÷ доц—÷льно застосувати дл€ корегуванн€.

—писок використаних джерел


1. «ј ќЌ ” –ј–«Ќ» "ѕро банки —÷ банк—÷вську д—÷€льн—÷стьї¬а// в—÷д 7 грудн€ 2000 року є2121тј—III¬а(–∆з зм—÷нами —÷ доповненн€ми, внесеними «аконами¬а”кра—„ни станом¬ав—÷д в—÷д 16 листопада 2006 року є358тј—V)

2. «акон ”кра—„ни "ѕро Ќац—÷ональний банк ”кра—„ниї¬а// в—÷д 20 травн€ 1999 року є679тј—XIV¬а(станом на 10.01. 2002 року є2922тј—III)

3. «акон ”кра—„ни "ѕро господарськ—÷ товаристваї¬а// в—÷д 19 вересн€ 1991 року є1576тј—XII (в—÷д 17 травн€ 2001 року є2409тј—III)

4. «ј ќЌ ” –ј–«Ќ» "ѕро ц—÷нн—÷ папери та фондовий ринокї¬а// в—÷д 23 лю-того 2006 року є3480тј—IV

5. «ј ќЌ ” –ј–«Ќ» "ѕро ‘онд гарантуванн€ вклад—÷в ф—÷зичних ос—÷бї в—÷д 20 вересн€ 2001 року 2740тј—III

6. –∆нструкц—÷€ з бухгалтерського обл—÷ку кредитних, вкладних (депозитних) операц—÷й та формуванн€ —÷ використанн€ резерв—÷в п—÷д кредитн—÷ ризики в банках ”кра—„ни¬а// ѕостанова ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни в—÷д 15 вересн€ 2004 року є435

7. ћетодичн—÷ вказ—÷вки з —÷нспектуванн€ банк—÷в "—истема оц—÷нки ризик—÷вї¬а// ѕостанова ѕравл—÷нн€ ЌЅ” в—÷д 15.03.2004 є104.

8. ћетодичн—÷ рекомендац—÷—„ щодо орган—÷зац—÷—„ та функц—÷онуванн€ систем ризик - менеджменту в банках ”кра—„ни¬а// ѕостанова ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни в—÷д 02.08.2004 є361

9. ѕравила бухгалтерського обл—÷ку доход—÷в —÷ витрат банк—÷в ”кра—„ни¬а// ѕостанова ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни в—÷д 18 червн€ 2003 року N255¬а// «аконодавчо-дов—÷дкова система законодавства ”кра—„ни WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, кв—÷тень 2006 року

10. ѕоложенн€ про регулюванн€ Ќац—÷ональним банком ”кра—„ни л—÷кв—÷дност—÷ банк—÷в ”кра—„ни¬а// ѕостанова ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни в—÷д 26 вересн€ 2006 року є378

11. ѕоложенн€ про пор€док зд—÷йсненн€ банками ”кра—„ни вкладних (депо-зитних) операц—÷й з юридичними —÷ ф—÷зичними особами¬а// ѕостанова ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни в—÷д 3 грудн€ 2003 року є516 (–∆з зм—÷нами —÷ допов-ненн€ми, внесеними постановою ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни¬ав—÷д 15 вересн€ 2004 року є437)

12. ѕоложенн€ про пор€док видач—÷ банкам банк—÷вських л—÷ценз—÷й, письмо-вих дозвол—÷в та л—÷ценз—÷й на виконанн€ окремих операц—÷й¬а// ѕостанова ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни в—÷д 17 липн€ 2001 року є275 (–∆з зм—÷нами —÷ до-повненн€ми, внесеними постановами ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни станом в—÷д 12 жовтн€ 2005 року є373)

13. ѕро затвердженн€ ѕлану рахунк—÷в бухгалтерського обл—÷ку банк—÷в ”кра—„ни та –∆нструкц—÷—„ про застосуванн€ ѕлану рахунк—÷в бухгалтерського обл—÷ку банк—÷в ”кра—„ни¬а// ѕостанова ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни в—÷д 17 червн€ 2004 року є280 (–∆з зм—÷нами —÷ доповненн€ми, внесеними постановами ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни станом в—÷д 6 березн€ 2006 року є76)

14. ѕоложенн€ про пор€док формуванн€ обов'€зкових резерв—÷в дл€ банк—÷в ”кра—„ни¬а// ѕостанова ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни в—÷д 16 березн€ 2006 року є91

15. ѕро затвердженн€ –∆нструкц—÷—„ про пор€док в—÷дкритт€, використанн€ —÷ закритт€ рахунк—÷в у нац—÷ональн—÷й та —÷ноземних валютах¬а// ѕостанова ѕравл—÷н-н€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни в—÷д 12 листопада 2003 року є492 (–∆з зм—÷нами —÷ доповненн€ми, внесеними постановами ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни станом¬ав—÷д 21 грудн€ 2005 року є485)

16. ѕро затвердженн€ –∆нструкц—÷—„ про пор€док складанн€ та оприлюдненн€ ф—÷нансово—„ зв—÷тност—÷ банк—÷в ”кра—„ни¬а// ѕостанова ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального бан-ку ”кра—„ни в—÷д 7 грудн€ 2004 року є598 (–∆з зм—÷нами —÷ доповненн€ми, внесеними постановами ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни¬ав—÷д 21 грудн€ 2005 року є484)

17. ѕро внесенн€ зм—÷н до ћетодики розрахунку економ—÷чних норматив—÷в регулюванн€ д—÷€льност—÷ банк—÷в в ”кра—„н—÷¬а// ѕ–ј¬Ћ–∆ЌЌя Ќј÷–∆ќЌјЋ№Ќќ√ќ ЅјЌ ” ” –ј–«Ќ» ѕќ—“јЌќ¬ј в—÷д 11 кв—÷тн€ 2005 року є125 (–∆з зм—÷нами —÷ доповненн€ми, внесеними постановою ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни¬ав—÷д 22 грудн€ 2005 року є493)

18. ѕро затвердженн€ –∆нструкц—÷—„ про пор€док регулюванн€ д—÷€льност—÷ банк—÷в в ”кра—„н—÷¬а// ѕостанова ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни в—÷д 28 серпн€ 2001 року є368

19. ѕро розпод—÷л банк—÷в на групи¬а// Ќј÷–∆ќЌјЋ№Ќ»… ЅјЌ  ” –ј–«Ќ»
 ќћ–∆—–∆я « ѕ»“јЌ№ Ќј√Ћяƒ” “ј –≈√”Ћё¬јЌЌя ƒ–∆яЋ№Ќќ—“–∆ ЅјЌ –∆¬, ––∆Ў≈ЌЌя в—÷д 25 грудн€ 2006 року є364

20. ѕро встановленн€ м—÷н—÷мального розм—÷ру регул€тивного кап—÷талу бан-к—÷в у гривн€х¬а// ѕ–ј¬Ћ–∆ЌЌя Ќј÷–∆ќЌјЋ№Ќќ√ќ ЅјЌ ” ” –ј–«Ќ» ѕќ—“ј-Ќќ¬ј в—÷д 15 лютого 2006 року є50

21. ѕро затвердженн€ ѕравил орган—÷зац—÷—„ статистично—„ зв—÷тност—÷, що пода-—‘тьс€ до Ќац—÷онального банку ”кра—„ни¬а// ѕостанова ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни в—÷д 19 березн€ 2003 року є124 (–∆з зм—÷нами —÷ доповненн€ми, внесеними¬апостановами ѕравл—÷нн€ Ќац—÷онального банку ”кра—„ни станом в—÷д в—÷д 16 червн€ 2005 року є223)

22. јнал—÷з банк—÷всько—„ д—÷€льност—÷: ѕ—÷дручник / ј.ћ.¬а√ерасимович та —÷н.; «а ред. ј.ћ.¬а√ерасимовича. -  .:  Ќ≈”, 2003.¬а- 599¬ас.

23. јзаренкова¬а√.ћ., ƒ—÷кань Ћ.¬., Ќовосельцева¬а“.ќ. —учасн—÷ комерц—÷йн—÷ банки: персонал, розвиток, орган—÷зац—÷€: ћонограф—÷€. - ’арк—÷в: ¬ƒ "–∆Ќ∆≈ ї, 2003 - 131¬ас.

24. јр—÷стова ј.ћ., Ўульга¬аЌ.ѕ. ‘—÷нансовий менеджмент у банку. ќпорний конспект лекц—÷й -  :  Ќ“≈”, 2007.¬а- 123¬ас.

25. Ѕанк—÷вський менеджмент: Ќавч. пос—÷бник / «а ред. ќ.ј.¬а ириченка. -  .: «нанн€-ѕрес, 2002. - 438¬ас.

26.¬аЅанк—÷вськ—÷ операц—÷—„: ѕ—÷дручник / «а ред. ј.ћ.¬аћороз. -  .:  Ќ≈”, друге виданн€. - 2002. - 476¬ас.

27. Ѕанк—÷вськ—÷ операц—÷—„: ѕ—÷дручник. - 2тј—ге вид., випр. —÷ доп./ ј.ћ.¬аћороз, ћ.–∆. —авлук, ћ.‘. ѕуховк—÷на та —÷н.; «а ред. д-ра екон. наук, проф. ј.ћ.¬аћороза. -  .:  Ќ≈”, 2002. - 476¬ас.

28. Ѕанки и банковские операции: ”чебник дл€ вузов / ѕод ред. проф. ≈.‘.¬а∆укова.¬а- ћ.: Ѕанки и биржи, ёЌ»“», 1997. - 471¬ас.

29. Ѕанк—÷вськ—÷ операц—÷—„:ѕ—÷дручник¬а/ «а ред. ћ—÷щенка ¬.–∆., —лав"€нсько—„ Ќ.√.¬а-  и—„в: «нанн€-ѕрес, 2006.¬а- 727¬ас.

30. Ѕанк—÷вський нагл€д: Ќавчальний пос—÷бник / ћ—÷щенко ¬.–∆.; яценюк¬ај.ѕ.;  оваленко¬а¬.¬.;  орен—‘ва ќ.√.¬а-  .: «нанн€, 2004.¬а- 406¬ас. - (¬ища осв—÷та ’’I стол—÷тт€)

31. Ѕанк—÷вський нагл€д: Ќавчальний пос—÷бник / ћ—÷н-во осв—÷ти —÷ науки ”кра—„ни; ”н-т економ—÷ки та права " рокї; √рушко¬а¬.–∆.; Ћапт—‘в —.ћ.; Ћюбунь¬аќ.—.; –а—‘вський  .–ƒ.¬а-  .: ÷ЌЋ, 2004.¬а- 264¬ас.

32. Ѕланк, »горь јлександрович. ќсновы финансового менеджмента/ ».ј.¬аЅланк. - 2тј—е изд., перераб. и доп. -  .: Ёльга: Ќика-÷ентр“.1. - 2004. - 622 с.

33. Ѕланк, »горь јлександрович. ќсновы финансового менеджмента/ ».ј.¬аЅланк. - 2тј—е изд., перераб. и доп. -  .: Ёльга: Ќика-÷ентр“.2. - 2004. - 618 с.

34. ¬асюренко¬аќ.¬. Ѕанк—÷вськ—÷ операц—÷—„: Ќавчальний пос—÷бник. - 4тј—те вид., перероблене —÷ доповнене -  и—„в: «нанн€, 2004. - 324¬ас. - (¬ища осв—÷та ’’–∆ стол—÷тт€)

35. ¬асюренко¬аќ.¬. Ѕанк—÷вський менеджмент: Ќавчальний пос—÷бник. -  и—„в: јкадем—÷€, 2001. - 313¬ас.

36. ¬асюренко¬аќ.¬., —ердюк¬аЋ.¬., —идоренко¬аќ.ћ.,  арасьова¬а«.ћ.,  адн—÷чанська ¬.ћ., ‘едоренко¬аЌ.—. ќбл—÷к —÷ аудит у банках: Ќавчальний пос—÷бник.¬а-  .: «нанн€, 2003. - 524¬ас.

37. ¬асюренко¬аЋ.¬., ‘едос—÷к –∆.ћ.¬а–есурси комерц—÷йного банку: теоретич-ний та прикладний анал—÷з: ћонограф—÷€. - ’арк—÷в: ѕѕ яковл—‘ва, 2003. - 88¬ас.

38. ¬асюренко¬аќ.¬., јзаренкова¬а√. ”правл—÷нн€ л—÷кв—÷дн—÷стю банку з погл€ду зм—÷ни швидкост—÷ його ф—÷нансових поток—÷в¬а// Ѕанк—÷вська справа (укр.).¬а- 2003.¬а- є1.¬а- C.60-64

39. ¬асюренко, ќлег ¬олодимирович. ≈коном—÷чний анал—÷з д—÷€льност—÷ комерц—÷йних банк—÷в: Ќавчальний пос—÷бник/ ќ.¬.¬а¬асюренко,  .ќ.¬а¬олохата. -  .: «нанн€, 2006. - 464¬ас. - (¬ища осв—÷та XXI стол—÷тт€)

40. ¬олошина ќ. ‘акторные модели анализа ликвидности коммерческого банка¬а// Ѕанковские технологии (рус.).¬а- 2002.¬а- є12.¬а- C.27-30

41. √олубев¬а».ј.¬а√эп-анализ структурной ликвидности: теори€ и практика¬а// ‘инансы и кредит (рус.).¬а- 2002.¬а- є18.¬а- C.2-7

42.¬а√рош—÷ та кредит: ѕ—÷дручник / «а ред. проф. ћ. –∆. —авлука. -  .:  Ќ≈”, 2002. - 578¬ас.

43. ƒеньги, кредиты, банки: ”чебник/ ѕод ред. ќ.».¬аЋаврушина. -2тј—е изд. ѕерераб. и доп. - ћ.: ‘инансы и статистика, 2000

44. ƒеньги.  редит. Ѕанки: ”чебник дл€ вузов/ под ред. профессора ≈.‘.¬а∆укова. - ћ.: Ѕанки и биржи, ёЌ»“», 1999. - 622¬ас.

45. ƒоугерти,  ристофер. ¬ведение в эконометрику: ”чебник/  .¬аƒоугерти. - 2тј—е изд. - ћ.: »Ќ‘–ј-ћ, 2007. - 419¬ас. - (”ниверситетский учебник)

46. «б—÷рник задач з анал—÷зу банк—÷всько—„ д—÷€льност—÷: Ќавчальний пос—÷бник/ –∆.ћ. ѕарас—÷й-¬ергуненко, Ћ.ќ.¬аѕримостка; –ед. ј.ћ.¬а√ерасимович. -  .:  Ќ≈”, 2006. - 504¬ас. - (ƒо 100тј—р—÷чч€  и—„вського нац—÷онального економ—÷чного ун—÷верситету)

47.  оцовська¬а–., –ичак—÷вська ¬ та —÷нш. ќперац—÷—„ комерц—÷йних банк—÷в - Ћьв—÷в: ЋЅ–∆ ЌЅ”, 2001 - 276¬ас.

48.  улинич, ќмел€н –∆ванович. “еор—÷€ статистики: ѕ—÷дручник/ ќ.–∆.  улинич, –.ќ.¬а улинич. - 3тј—т—‘ вид., переробл. —÷ допов. -  .: «нанн€, 2006. - 294¬ас. - (¬ища осв—÷та XXI стол—÷тт€)

49. Ћютий, –∆гор ќлекс—÷йович. Ѕанк—÷вський маркетинг: Ќавчальний пос—÷бник/ –∆.ќ.¬аЋютий, ќ.ќ.¬а—олодка. -  .: «нанн€, 2006. - 395¬ас. - (¬ища осв—÷та XXI стол—÷тт€)

50. Ћуг—÷н—÷н, ќлег –ƒвгенович. —татистика нац—÷онально—„ економ—÷ки та св—÷тового господарства: Ќавчальний пос—÷бник дл€ студ. вищих навчальних заклад—÷в/ ќ.–ƒ. Ћуг—÷н—÷н, —.¬. ‘ом—÷шин. -  .: ÷ентр навчально—„ л—÷тератури, 2006. - 503¬ас.

51. ћиллер¬а–.Ћ., ¬ан-’уз¬аƒ.ƒ.¬а—овременные деньги и банковское дело / ѕер.с англ. - ћ.: »Ќ‘–ј - ћ, 2000. - 856¬ас.

52. ћ—÷жнародн—÷ стандарти бухгалтерського обл—÷ку/ пер. с.англ. за ред. —.‘.¬а√олова -  .: ‘едерац—÷€ профес—÷йних бухгалтер—÷в та аудитор—÷в ”кра—„ни, 1998. - 736¬ас.

53. ћолчанов¬аќ.¬. “еоретичн—÷ п—÷дходи до управл—÷нн€ л—÷кв—÷дн—÷стю сучасних банк—÷в¬а// ‘ормуванн€ ринкових в—÷дносин в ”кра—„н—÷ (укр.).¬а- 2006.¬а- є10.¬а- C.48-51

54. Ќад—÷йна практика управл—÷нн€ л—÷кв—÷дн—÷стю в банк—÷вських орган—÷зац—÷€х¬а// Ќормативно-рекомендац—÷йний документ Ѕазельського ком—÷тету з банк—÷всь-кого нагл€ду (є69 лютий 2000 року).

55. Ќ—÷к—÷т—÷н, јндр—÷й ¬алер—÷йович. ћаркетинг у банку: Ќавчальний пос—÷бник/ ј.¬. Ќ—÷к—÷т—÷н, √.ѕ. Ѕортн—÷ков, ј.¬.¬а‘едорченко. -  .:  Ќ≈”, 2006. - 432¬ас. - (ƒо 100тј—р—÷чч€  и—„вського нац—÷онального економ—÷чного ун—÷верситету)

56. Ќиконова¬а».ј., Ўамгунов¬а–.Ќ.¬а—тратеги€ и стоимость коммерческого банка. - ћ.: јльпина Ѕизнес Ѕукс, 2004. - 304¬ас.

57. ќбл—÷к та аудит у комерц—÷йних банках / ј.ћ.¬а√ерасимович, “.¬.¬а ривов'€з, ќ.ј.¬аћазур та —÷н.; «а ред. проф. ј.ћ.¬а√ерасимовича. - Ћьв—÷в: ¬идавництво "‘ен—÷ксї, 1999. - 512¬ас.

58. ќбл—÷к —÷ аудит у банках: Ќавчальний пос—÷бник/ Ћ.¬.¬а—ердюк, ќ.ћ.¬а—идоренко; –ед. ќ.¬.¬а¬асюренко. -  .: «нанн€, 2006. - 596¬ас. - (¬ища осв—÷та XXI стол—÷тт€)

59. ѕолфреман ƒ. ќсновы банковского дела /ѕер. с англ. - ћ.:»Ќ‘–ј-ћ, 1996. - 624¬ас.

—траницы: Ќазад 1 ¬перед