ѕлануванн€ роботи ћ“ѕ з розробкою технолог—÷—„ оранки пол€ п—÷сл€ вирощуванн€ озимо—„ пшениц—÷

курсова€ работа: Ѕотаника и сельское хоз-во

ƒокументы: [1]   Word-212771.doc —траницы: Ќазад 1 ¬перед

ћ—÷н—÷стерство аграрно—„ пол—÷тики ”кра—„ни

Ќ—÷копольський коледж ƒн—÷пропетровського аграрного ун—÷верситету

 аб—÷нет ћ«
ѕќя—Ќё¬јЋ№Ќј «јѕ»— ј до курсового проекту на тему:

ѕлануванн€ роботи ћ“ѕ з розробкою технолог—÷—„ оранки пол€ п—÷сл€ вирощуванн€ озимо—„ пшениц—÷
2009р.

¬ступ


¬ курсовому проект—÷ на задан—÷ с—÷льськогосподарськ—÷ культури розрахован—÷ технолог—÷чн—÷ карти, по €ких складений план механ—÷зованих роб—÷т —÷ побудований та скорегований граф—÷к машиновикористанн€.

¬иконаний т€говий та к—÷нематичний розрахунок агрегату дл€ оранки п—÷сл€ збиранн€ озимо—„ пшениц—÷, знайдена його продуктивн—÷сть та витрати палива.

–озгл€нута орган—÷зац—÷€ роботи агрегату в заг—÷нц—÷, розроблен—÷ основн—÷ положенн€ техн—÷ки безпеки, та питанн€ збер—÷ганн€ техн—÷ки, зроблений розрахунок по визначенню затрат прац—÷ та кошт—÷в на 1 гектар при оранц—÷ п—÷сл€ збиранн€ озимо—„ пшениц—÷.

 урсовий проект представлений по€снювальною запискою обтјў—‘мом лист—÷в та граф—÷чною частиною на 2 листах формату ј-1.

1. “еоретична частина


1.1 —тан та перспективи розвитку јѕ  кра—„ни


Ўл€хом реформуванн€ с—÷льськогосподарського сектору в ”кра—„н—÷ був значною м—÷рою ун—÷кальний. ” грудн—÷ 90-го року ще за рад€нських час—÷в, ¬ерховна –ада ”кра—„нсько—„ –—– ухвалила ѕостанову "ѕро земельну реформуї, в—÷дпов—÷дно до €ко—„ вс—÷ земл—÷ було оголошено обтјў—‘ктом земельно—„ реформи.

ј вже з березн€ 92-го року ¬ерховна –ада прийн€ла ѕостанову "ѕро прискоренн€ земельно—„ реформи та приватизац—÷—„ земл—÷ї, у перше постановивши завданн€ з приватизац—÷—„ земл—÷. Ќаш—÷ аграрн—÷ перетворенн€ зд—÷йснювалис€ у птјў€ти напр€мках.

ѕерший - земельна реформа. ¬она була спр€мована на вт—÷ленн€ в житт€ гасла "«емл€ належить тим, хто на н—÷й працю—‘ї, треба було нав—÷ки закр—÷пити й над—÷йно захистити права "асност—÷ сел€н на землю.

ƒругий - господарська реформа. ¬она передбачала перетворенн€ колгосп—÷в —÷ радгосп—÷в у приватно-ринков—÷ структури, збереженн€ ц—÷л—÷сност—÷ земельних масив—÷в та майнових комплекс—÷в великих п—÷дпри—‘мств, в—÷льний виб—÷р сел€нами р—÷зних форм господарюванн€.

“рет—÷й - формуванн€ аграрного ринку на м—÷ст—÷ старо—„ планово-розпод—÷льчо—„ системи, збуту продукц—÷—„. ћ—÷льйони прац—÷вник—÷в, спец—÷ал—÷ст—÷в та кер—÷вник—÷в господарств треба навчити ринкових метод—÷в веденн€ господарства, заробл€ти доходи не в держав—÷, а на в—÷льному ринку, зокрема й на зовн—÷шньому.

„етвертий - ф—÷нансова стаб—÷л—÷зац—÷€. Ќалежить ф—÷нансово оздоровити галузь, зн€ти з не—„ непосильний борговий та податковий т€гар, в—÷дкрити шл€х —÷нвестиц—÷€ми —÷ кредитом, зупинити наростанн€ ц—÷нових диспропорц—÷й, безроб—÷тт€ та пад—÷нн€ доход—÷в сел€н.

ѕтјў€тий - соц—÷альний розвиток. ѕеред державою постала глобальна проблема - перетворити село з трудових придатк—÷в колгосп—÷в —÷ радгосп—÷в у самост—÷йн—÷ територ—÷альн—÷ громади, створити в них нормальн—÷ умови дл€ житт€, побуту, прац—÷ й в—÷дпочинку.

–—÷шуч—÷ заходи з реформуванн€ стали рубежем, €кий ч—÷тко в—÷дд—÷л€—‘ часи кризи в—÷д пер—÷оду п—÷днесенн€.

ѕерелом настав, коли на б—÷льшост—÷ напр€мк—÷в - це передус—÷м приватизац—÷€ земл—÷, створенн€ господарських структур ринкового типу, формуванн€ аграрного ринку та ф—÷нансове оздоровленн€ галуз—÷ - було дос€гнуто реальних зрушень. Ћише тод—÷ кризу зм—÷нила стаб—÷л—÷зац—÷€, а згодом почалось економ—÷чне зростанн€.

«а птјў€ть рок—÷в по-реформованого пер—÷оду (2000-й - 2004-й, з урахуванн€м прогнозу на поточний р—÷к) середньор—÷чний прир—÷ст с—÷льськогосподарського виробництва в ”кра—„н—÷ становить 6%.

‘ормуванн€ прозорого аграрного ринку - необх—÷дна передумова вступу ”кра—„ни до —в—÷тово—„ орган—÷зац—÷—„ торг—÷вл—÷. ѕрактика реформуванн€ св—÷дчить, що т—÷льки на орган—÷зованому ринку можна заробл€ти грош—÷, —÷ насамперед на св—÷тових ринках.

“реба активн—÷ше просувати, а головне - продавати в—÷тчизн€ну продукц—÷ю на зовн—÷шн—÷ ринки. ћожлив—÷сть дуже велика. «а поточний р—÷к експорт с—÷льськогосподарсько—„ продукц—÷—„ зр—÷с пор—÷вн€но з 1994-м у 2,5 рази, а сальдо зовн—÷шньоеконом—÷чно—„ торг—÷вл—÷ зб—÷льшивс€ у трич—÷.

Ќайгостр—÷шою на сьогодн—÷ —‘ проблема техн—÷чно—„ модерн—÷зац—÷—„ галуз—÷. –«—„ розвтјў€занн€ потребу—‘ багато часу - не р—÷к —÷ не два.

÷е справд—÷ загальнодержавна проблема вир—÷шенн€ €ко—„ ма—‘ обтјў—‘днати аграрний, промисловий, банк—÷вський кап—÷тал - за активного державного стимулюванн€.

”кра—„н—÷ потр—÷бно ƒержавна конкретна, п—÷дкр—÷плена ф—÷нансовими ресурсами й економ—÷чними механ—÷змами, програмами механ—÷чно—„ пол—÷тики в аграрному сектор—÷.

1.2 ’арактеристика господарства


ѕриватне п—÷дпри—‘мство "јгроф—÷рма "—лавутичї створене 20 березн€ 2000 року на баз—÷ бувшого  —ѕ "ƒн—÷прої Ќ—÷копольського району, але не —‘ його правонаступником. ѕ—÷дпри—‘мство знаходитьс€ на територ—÷—„ селища „ервоногригор—÷вка, €ке розташоване в степов—÷й зон—÷, зон—÷ ризикованого землеробства. —елище „ервоногригор—÷вка розташоване в 17 км. в—÷д м. Ќ—÷копол€ та в 13 км в—÷д м. ћарганець, що да—‘ змогу вести свою виробничу та торг—÷вельну д—÷€льн—÷сть в повному обс€з—÷, не маючи незручностей щодо реал—÷зац—÷—„ продукц—÷—„ с—÷льськогосподарського виробництва.

ѕ—÷дпри—‘мство межу—‘ з “ќ¬ ƒѕ "јгро-јврораї, ѕѕ "ќазисї, “ќ¬ "јтлантї та —÷ншими п—÷дпри—‘мствами.

“–рунти на територ—÷—„ п—÷дпри—‘мства переважно чорноземи, але також —‘ пол€ —÷з змитими чорноземами тому, що в  —ѕ "ƒн—÷прої проводилос€ зрошуванн€ пос—÷в—÷в.

ѕогодн—÷ умови на територ—÷—„ п—÷дпри—‘мства переважно так—÷: зима холодна та суха, весна зат€жна та суха, л—÷то жарке, опади випадають у вид—÷ ливн—÷в, що не да—‘ можливост—÷ поповнити вологу в “—рунтах —÷ лиш восени випадають дощ—÷, що да—‘ можлив—÷сть вкоренитис€ озимим культурам. ¬ середньому за р—÷к випада—‘ 250-350 мм опад—÷в.

ѕриватне п—÷дпри—‘мство "јгроф—÷рма "—лавутичї нал—÷чу—‘ 14 п—÷дрозд—÷л—÷в, з €ких: 5 виробничих п—÷дрозд—÷л—÷в: 4 - по рослинництву, 1- по тваринництву та 9 обслуговуючих. ¬сього працю—‘ 201 чолов—÷к. ѕ—÷дпри—‘мство обробл€—‘ 6118 га с—÷льськогосподарських уг—÷дь, з них 5780 га р—÷лл—÷ та 338 га багатор—÷чних насаджень. «емл—÷ розташован—÷ на територ—÷€х „ервоногригор—÷всько—„ селищно—„, ѕокровсько—„ та ѕридн—÷провсько—„ с—÷льських рад. ѕѕ "јгроф—÷рма "—лавутичї оренду—‘ земельн—÷ д—÷л€нки у 1542 "асник—÷в.

ћетою д—÷€льност—÷ ѕѕ "јгроф—÷рми "—лавутичї —‘ виробництво с—÷льськогосподарсько—„ продукц—÷—„, —„—„ переробка та реал—÷зац—÷€, —÷нш—÷ види господарсько—„ д—÷€льност—÷, в т.ч. прискоренн€ впровадженн€ ново—„ техн—÷ки в виробництв—÷, побут—÷, соц—÷альн—÷й сфер—÷, а також отриманн€ прибутку шл€хом задоволенн€ попиту на товари, роботи, послуги на внутр—÷шньому —÷ зовн—÷шньому ринку.

ѕ—÷дпри—‘мство займа—‘тьс€ вирощуванн€м зернобобових та техн—÷чних культур, з них б—÷л€ 1500 га озимо—„ пшениц—÷, 600 га озимого рапсу, 400 га озимого €чменю, 400 га гороху, 600 га кукурудзи зерново—„ та 1200 га сон€шнику. “акож —÷з року в р—÷к утриму—‘ б—÷л€ 900 га чорних пар—÷в. ¬ 2004 роц—÷ п—÷дпри—‘мство отримало паспорт - патент на вирощуванн€ ориг—÷нального та ел—÷тного нас—÷нн€ гороху та озимо—„ пшениц—÷. ¬ спри€тливий р—÷у дл€ с—÷льського господарства п—÷дпри—‘мство отриму—‘ понад 12 тис€ч тонн зерна та б—÷л€ 3 тис€ч тонн нас—÷нн€ сон€шнику. ¬ структур—÷ багатор—÷чних насаджень б—÷л€ 50 в—÷дсотк—÷в займа—‘ черешн€, 25 в—÷дсотк—÷в €блун€, —÷нш—÷ 25 в—÷дсотк—÷в - груша, слива, персик, абрикос.

ћашино-тракторний парк п—÷дпри—‘мства нал—÷чу—‘ 7 одиниць комбайн—÷в, з €ких 2 одиниц—÷ —÷ноземного виробництва та 53 одиниц—÷ трактор—÷в, з €ких один "ƒжон-ƒ—÷рї, три - ’“«-170, с—÷м - “-150, —÷нш—÷ кол—÷сн—÷ ёћ«-6 та ћ“«-80,82. јвтопарк нал—÷чу—‘ 55 машин, з €ких 42 вантажн—÷, 11 легков—÷ та 2 спец—÷альн—÷.

¬ 2007 роц—÷ введено в експлуатац—÷ю зерносушильний комплекс, придбане обладнанн€ дл€ кал—÷бруванн€ нас—÷нн€, введено в експлуатац—÷ю критий т—÷к, буду—‘тьс€ друга майстерн€ дл€ ремонту техн—÷ки на територ—÷—„ тракторно-польово—„ д—÷льниц—÷.

¬ 2003 роц—÷ за кошти п—÷дпри—‘мства в—÷дремонтовано дит€чий садок, €кий в 2006 роц—÷ був переданий на баланс селищно—„ ради, реконструйовано селищний стад—÷он, побудовано два дит€чих майданчики, надавалас€ допомога по ремонту селищного Ѕудинку культури. «а роки роботи п—÷дпри—‘мства за його кошти утримують тренер—÷в по футболу та в—÷льн—÷й боротьб—÷, €к—÷ мають сво—„ висок—÷ здобутки.

2. –озрахунковий розд—÷л


2.1 –озрахунок технолог—÷чних карток на задан—÷ с—÷льськогосподарськ—÷ культури


ќсновою плануванн€ механ—÷зованих роб—÷т у с/г п—÷дпри—‘мств—÷ —‘ технолог—÷чн—÷ карти з виробництва с/г культур.

–озробку технолог—÷чно—„ карти почина—‘мо з визначенн€ попередник—÷в, площ—÷ на €к—÷й плану—‘мо виробництво культури: планово—„ врожайност—÷ (основно—„ —÷ поб—÷чно—„), норм вис—÷ву нас—÷нн€ та внесенн€ добрив, в—÷дстан—÷ перевезенн€ продукц—÷—„, засоб—÷в захисту рослин.

Ќа п—÷дстав—÷ цих даних визнача—‘мо групу пол€, “—рунту. ÷—÷ дан—÷ необх—÷дн—÷ дл€ визначенн€ роботи, зг—÷дно з визначеною групою пол€ чи господарства.

“ехнолог—÷чна карта склада—‘тьс€ з частин:

 1. јгроном—÷чна (назва операц—÷й, обс€г роботи, строки виконанн€ операц—÷й, тривал—÷сть робочого дн€);
 2. “ехн—÷чна (склад агрегату, к—÷льк—÷сть обслуговуючого персоналу);
 3. “ехн—÷чно-економ—÷чна (продуктивн—÷сть агрегату, затрати прац—÷, необх—÷дна к—÷льк—÷сть обслуговуючого персоналу, вироблено нормозм—÷н, обс€г роботи в ум. ет. га, витрати прац—÷, палива на одиницю роботи —÷ на весь обс€г роботи);

ѕосл—÷довн—÷сть операц—÷й —‘дина дл€ вс—÷х культур. ѕерел—÷к операц—÷й в—÷дпов—÷да—‘ технолог—÷—„ —„х виконанн€ —÷ доц—÷льно користуватис€ рекомендац—÷€ми науково-досл—÷дних —÷нститут—÷в або технолог—÷чними картами, що розроблен—÷ спец—÷ал—÷стами даного господарства. ” перел—÷ку сл—÷д враховувати забезпечен—÷сть комплексно—„ механ—÷зац—÷—„ з метою зменшенн€ к—÷лькост—÷ ручних роб—÷т.

–озм—÷рн—÷сть технолог—÷чно—„ операц—÷—„:

 1. ќброб—÷ток “—рунту, внесенн€ добрив —÷ с—÷вба, м—÷жр€дний оброб—÷ток, збиранн€, площа, га;
 2. Ќавантаженн€, розвантаженн€, т;
 3. “ранспортн—÷ роботи дл€ тракторних ћ“ј, дл€ автотранспорту, т/км;
 4. «емлерийн—÷ роботи;

ќбс€г роб—÷т (графа 3) повинен в—÷дпов—÷дати плановому та кратност—÷ —„х виконанн€.

ѕроти виконанн€ операц—÷—„ з одиницею вим—÷ру "гаї запису—‘мо площу с/г культури по завданню, а транспортн—÷ та навантажувальн—÷ роботи, €к—÷ вим—÷рюютьс€ в "тї знаходимо обс€г множенн€м площ—÷ на: норму внесенн€ добрив, норму вис—÷ву (сад—÷нн€) нас—÷нн€; врожайн—÷сть (зерна, соломи, картопл—÷, сон€шнику, силосу, корен—÷в —÷ т.д.).

 алендарн—÷ строки виконанн€ операц—÷й приймають з урахуванн€м оптимальних строк—÷в виконанн€ роб—÷т та досв—÷ду господарства (графа 4). ƒл€ сум—÷жних операц—÷й календарн—÷ строки повинн—÷ бути однаковими. Ќаприклад п—÷двезенн€ нас—÷нн€ —÷ добрив, передпос—÷вна культивац—÷€ та с—÷вба календарн—÷ строки виконанн€ операц—÷—„ встановлюють на основ—÷ агротехн—÷чних вимог.

 —÷льк—÷сть робочих дн—÷в (графа 6) встановлю—‘мо в залежност—÷ в—÷д продуктивност—÷ агрегату —÷ коеф—÷ц—÷—‘нта зм—÷нност—÷, при цьому врахову—‘мо, що к—÷льк—÷сть робочих дн—÷в може бути р—÷вна, або менша к—÷лькост—÷ календарних дн—÷в (графа 5). ƒл€ вза—‘мозвтјў€зк—÷в операц—÷й значенн€ (графа 6) повинно бути однаковим.

—клад агрегату дл€ виконанн€ кожно—„ технолог—÷чно—„ операц—÷—„ (графа 7,8,9) необх—÷дно вибирати так, щоб забезпечити задану €к—÷сть роботи, максимальну продуктивн—÷сть ћ“ј, повне використанн€ т€гових можливостей трактора при м—÷н—÷мальних витратах кошт—÷в на одиницю роботи.

ћ“ј п—÷дбирають так, щоб вони були вза—‘мозвтјў€зан—÷ у виробничому цикл—÷ за р€дн—÷стю та продуктивн—÷стю.

Ќорму вироб—÷тку за зм—÷ну (графа 10) та норму витрати палива на одиницю роботи (графа 19) встановлюють за типовими нормами вироб—÷тку —÷ витрати палива на механ—÷зован—÷ польов—÷ роботи.

¬ироб—÷ток агрегату за годину зм—÷нного часу (графа 11) визначають за формулою:


або графа 1 =


де “зм - час зм—÷ни, “зм = 7 год

Wр.зм - вироб—÷ток агрегату за зм—÷ну, га/зм (графа 10)

Wр.год - вироб—÷ток агрегату за годину зм—÷нного часу

 —÷льк—÷сть нормозм—÷н всього (графа 12) визнача—‘мо д—÷ленн€м обс€гу роб—÷т (графа 3) на зм—÷нну продуктивн—÷сть агрегату (графа 10) округлюючи результати до 1тјж2 знак—÷в п—÷сл€ ц—÷лого числа.

 —÷льк—÷сть нормозм—÷н на один день (графа 13) визнача—‘мо д—÷ленн€м к—÷лькост—÷ нормозм—÷н всього (графа 12) на прийн€ту к—÷льк—÷сть робочих дн—÷в (графа 6).

 оеф—÷ц—÷—‘нт зм—÷нност—÷ (графа 14) прийма—‘мо в залежност—÷ в—÷д к—÷лькост—÷ нормозм—÷н на один день при цьому враховуючи що двозм—÷нна прац€ зменшу—‘ к—÷льк—÷сть агрегат—÷в, але по агротехн—÷чним вимогам с—÷вбу, м—÷жр€дний оброб—÷ток не можна проводити за межами св—÷тлового дн€. ” граф—÷ 14 можуть бути т—÷льки цифри 1; 1,5; 2.

 —÷льк—÷сть агрегат—÷в (графа 15) необх—÷дних дл€ виконанн€ дано—„ операц—÷—„ визначають:де n - к—÷льк—÷сть агрегат—÷в, прийма—‘мо ц—÷ле число

Q - обс€г роб—÷т (графа 3), га,т.

Wдоб - вироб—÷ток агрегату за добу, га/доб, т/доб

ƒр - тривал—÷сть робочих дн—÷в.

 —÷льк—÷сть с/г машин (графа 16) прийма—‘мо маючи на уваз—÷, що числов—÷ значенн€ —„х повинн—÷ бути ц—÷лими —÷ враховуючи значенн€ графи 9.

Ќеобх—÷дна к—÷льк—÷сть роб—÷тник—÷в (графа 17) дл€ виконанн€ операц—÷й визнача—‘мо за формулою:де nр - численн—÷сть механ—÷затор—÷в необх—÷дно дл€ роботи

nm - численн—÷сть механ—÷затор—÷в, що обслуговують 1 агрегат

nq - численн—÷сть допом—÷жних прац—÷вник—÷в, що обслуговують один агрегат.

ќбс€г транспортних роб—÷т в умовних еталонних гектарах (графа 18), визначають за формулою:Wе.зал - обс€г транспортних роб—÷т в ум.ет.га дл€ виконанн€ задано—„ операц—÷—„

Hзм - к—÷льк—÷сть виконаних нормозм—÷н, шт

Wе.зм.тр - еталонний вироб—÷ток дано—„ марки трактора за зм—÷ну, ум.ет.га

¬итрати палива дл€ виконанн€ дано—„ операц—÷—„ визнача—‘мо за формулою (графа 20):


або гр.20 = гр.19гр.3


де Qзаг - витрати палива на одиницю роботи, кг/га

Wзаг - загальний обс€г роботи, га, т.

«атрати прац—÷ на одиницю роботи визнача—‘мо за формулою (графа 21):

або гр.21 =


«атрати прац—÷ на всю операц—÷ю (графа 22):


або гр.22 = гр.21гр.3


2.2 ѕлан механ—÷зованих роб—÷т


ѕ—÷сл€ уточненн€ окремих операц—÷й —÷ розрахунку технолог—÷чних карт на вирощуванн€ вс—÷х с—÷льськогосподарських культур приступають до складанн€ р—÷чного плану механ—÷зованих роб—÷т. –—÷чний план склада—‘тьс€ за такою ж формою, що —÷ технолог—÷чн—÷ карти. ¬с—÷ операц—÷—„ по вирощуванн—÷ с—÷льськогосподарських культур запису—‘тьс€ в р—÷чний план механ—÷зованих роб—÷т —÷ розм—÷щу—‘тьс€ в посл—÷довност—÷ за початком —„х виконань. ќднаков—÷ операц—÷—„ по вирощуванню дек—÷лькох культур, €к—÷ виконуютьс€ в один —÷ той же час одним —÷ тим же агрегатом з однаковою продуктивн—÷стю можна обтјў—‘днати. “ак наприклад: можна виконати сн—÷гозатриманн€ чи весн€не боронуванн€ —÷ друг—÷ операц—÷—„ в один строк дл€ дек—÷лькох культур. ќбс€г роб—÷т в цьому випадку дода—‘тьс€. “ехнолог—÷чн—÷ операц—÷—„ р—÷чного плану механ—÷зованих роб—÷т повинн—÷ мати нумерац—÷ю.


2.3 √раф—÷к машиновикористанн€


ƒл€ зтјў€суванн€ повно—„ картини завантаженн€ комплексу машин прот€гом пер—÷оду виробництва задано—„ культури на п—÷дстав—÷ розроблено—„ техн—÷чно—„ карти будують граф—÷к машиновикористанн€.

√раф—÷ком машиновикористанн€ назива—‘тьс€ д—÷аграма, €ка показу—‘ ск—÷льки трактор—÷в певного типу повинно працювати в р—÷зний час польових роб—÷т.

√раф—÷к будують у пр€мокутниках декартових координат. « плану механ—÷зованих роб—÷т використову—‘мо гр. 15 —÷ 18. ” прийн€тому масштаб—÷ на в—÷сь абiис в—÷дкладають (1тјж2мм на один р—÷вень) календарн—÷ строки по м—÷с€ц€м, а по в—÷с—÷ ординат в—÷дкладають к—÷льк—÷сть трактор—÷в (наприклад, 30мм - один трактор). ѕри цьому на граф—÷ку одержують пр€мокутник, площа €кого в—÷добража—‘ необх—÷дну к—÷льк—÷сть трактор—÷в (тракторо-дн—÷в) необх—÷дних дл€ виконанн€ виробничо—„ операц—÷—„.

ƒл€ зручност—÷ користуванн€ в пр€мокутники проставл€ють номер операц—÷—„. ѕр€мокутник штрихують залежно в—÷д того, €ким енергетичним засобом викону—‘тьс€ операц—÷€.

 орегуванн€ виконують наступним чином:

1. «б—÷льшенн€ к—÷лькост—÷ годин роботи трактор—÷в за добу за рахунок введенн€ двох зм—÷н роботи в напружений пер—÷од, €кщо це не зашкодить €кост—÷ роботи.

2. ѕерерозпод—÷л роб—÷т м—÷ж тракторами р—÷зних марок —÷ другими енергетичними засобами.

3. «м—÷ною часу виконанн€ операц—÷—„ в межах агротехн—÷чного строку чи де€кою зм—÷ною строку виконанн€ роб—÷т, €к—÷ технолог—÷чно не повтјў€зан—÷ з другими операц—÷€ми.

ќтже —÷нвентарна к—÷льк—÷сть трактор—÷в визнача—‘тьс€ враховуючи коеф—÷ц—÷—‘нт техн—÷чно—„ готовност—÷ парку, €кий становить 0,85 - 0,95%.

3. “ехнолог—÷чний розд—÷л


3.1 јгротехн—÷чн—÷ вимоги до оранки п—÷сл€ збиранн€ озимо—„ пшениц—÷


ћета: розрихлити шар “—рунту, що оброблю—‘тьс€, дл€ створенн€ благопри—‘много водно-пов—÷тр€ного, теплового режим—÷в —÷ умов дл€ накопиченн€, збереженн€ та використанн€ вологи атмосферних опад—÷в; заорати в “—рунт м—÷неральн—÷ —÷ орган—÷чн—÷ добрива, а також буртјў€ни та пожнивн—÷ рештки.

јгротехн—÷чн—÷ вимоги:

 1. ѕочаток, глибину та тривал—÷сть оранки встановлю—‘ агроном господарства, враховуючи ф—÷зичну стигл—÷сть “—рунту, потужн—÷сть орного шару та засм—÷чен—÷сть пол€
 2. ѕолицеву оранку (кр—÷м оранки з€бу, пару та заорюванн€ добрив) провод€ть плугами з передплужниками.


ѕоказник

«наченн€ —÷ допуски

в—÷дхиленн€ глибини оранки на пол€х:

- вир—÷вн€них

- невир—÷вн€них


¬±1 см

¬±2 см

¬икривленн€ р€д—÷в оранки

¬±1 м на 500 м гону

¬ир—÷вн€н—÷сть поверхн—÷

ƒовжина проф—÷лю не б—÷льше 10,7 м

ќборот пласта

повний

«аорюванн€ рослин, буртјў€н—÷в, добрив

Ќе менше 95%

–ихленн€ пласта

Ќе б—÷льше 15%

¬исота гребен—÷в

Ќе б—÷льше 5 см

¬исота звальних гребен—÷в та глибина розвальних борозен

Ќе б—÷льше 7 см

ќгр—÷хи та необроблен—÷ поворотн—÷ смуги

Ќе допускаютьс€

Ќезароблен—÷ розвальн—÷ борозни та незоран—÷ звальн—÷ гребн—÷

Ќе допускаютьс€


 1. Ўвидк—÷сть руху повинна складати дл€ орних агрегат—÷в з—÷ звичайними корпусами 1,4тјж2,2 м/с (5тјж8 км/год), з—÷ швидк—÷сними - 2,2тјж3,3 м/с (8тјж12).
 2. ѕ—÷сл€ зак—÷нченн€ оранки вир—÷внюють звальн—÷ гребен—÷, заорюють розвальн—÷ борозни, розорюють поворотн—÷ смуги.


3.2 “€говий розрахунок агрегату


1. « технолог—÷чно—„ карти на вирощуванн€ озимо—„ пшениц—÷ знаходимо запланований склад агрегату дл€ виконанн€ оранки —÷ запису—‘мо:

марку трактора “-150 

—/г машину ѕЋЌ-5-35

2. ¬изнача—‘мо —÷нтервал робочих швидкостей, на €ких у в—÷дпов—÷дност—÷ з агротехн—÷чними вимогами рекомендовано виконувати задану операц—÷ю —÷ запису—‘мо —„х. (8...12 км/год)

3. « техн—÷чно—„ характеристики трактора, €кий викону—‘ операц—÷ю, знаходимо передач—÷, на €ких теоретична швидк—÷сть знаходитьс€ в межах, рекомендованих агровимогами, причому цих передач повинно бути не менше двох —÷ запису—‘мо числов—÷ значенн€ швидкостей —÷ в—÷дпов—÷дно зусилл€ на гаку:

Vн1= 8,53 км/год –нгак1= 35,0 кЌ

Vн2= 10,08 км/год –нгак2= 33,2 кЌ

4. ”точню—‘мо площу пол€ Fпол€= 95 га, нахил пол€ —÷= 2%, буксуванн€ ќі= 5%, питомий оп—÷р с\г машини  о= 45 кЌ/м, оп—÷р коченн€ трактора fтр=0,08, оп—÷р коченн€ с/г машини fсм = 0,14, вага с/г машини Gм= 8,0 кЌ, ширина захвату bмк = 1,75кЌ.

5. ¬изнача—‘мо т€гове зусилл€ (кЌ) трактора з урахуванн€м умов роботи на прийн€тих передачах:


(3.1)


де –нгак - ном—÷нальне т€гове зусилл€ на прийн€т—÷й передач—÷;

Gтр - вага трактора;

fтр - коеф—÷ц—÷—‘нт опору коченн€ трактора;

—÷ - нахил пол€.

кЌ

кЌ

6. ¬изнача—‘мо робочу швидк—÷сть (кЌ) агрегату з урахуванн€м буксуванн€:


(3.2)


де Vн - швидк—÷сть ном—÷нальна;

ќі - буксуванн€

км/год

км/год

7. ¬изнача—‘мо питомий оп—÷р (кЌ/м) з урахуванн€м швидкост—÷:


(3.3)


де  о - питомий оп—÷р с/г машини

ѕ - коеф—÷ц—÷—‘нт приросту, ѕ=0,02тјж0,03, Vо = 5 км/год

кЌ/м

кЌ/м

8. ¬изнача—‘мо оп—÷р (кЌ), €кий припада—‘ на один плужний корпус


(3.4)

кЌ

кЌ


(3.5)


де a - глибина оранки, м

b - ширина захвату одного корпуса, м

q - вага, що припада—‘ на один корпус

Gпл - вага плуга, кЌ

n - к—÷льк—÷сть корпус—÷в

c - корегуючий коеф—÷ц—÷—‘нт, €кий врахову—‘ вагу грунту на корпус—÷, с=1,2

9. ¬изнача—‘мо к—÷льк—÷сть корпус—÷в:


(3.6)


ѕрийма—‘мо n1 =5

ѕрийма—‘мо n2=4

10. ¬изнача—‘мо оп—÷р агрегату (кЌ) по прийн€тому числу корпус—÷в:


(3.7)


кЌ

кЌ

10. ¬изнача—‘мо коеф—÷ц—÷—‘нт використанн€ т€гового зусилл€ на прийн€тих передачах:


(3.8)


12. ¬изнача—‘мо годинну продуктивн—÷сть (га/год):


(3.9)


де ѕƒ - коеф—÷ц—÷—‘нт використанн€ часу зм—÷ни


(3.10)


м

м

де ќ≤ - коеф—÷ц—÷—‘нт використанн€ конструктивно—„ ширини захвату агрегату

га/год

га/год

¬исновок: јгрегату в заданих умовах краще працювати на 1-й передач—÷, н—÷ж на 2-й тому, що коеф—÷ц—÷—‘нт використанн€ т€гового зусилл€ на н—÷й вищий, продуктивн—÷сть теж б—÷льша —÷ склад агрегату не зм—÷ню—‘тьс€.

  1. —пос—÷б руху агрегату. …ого к—÷нематичний розрахунок


–∆з т€гового розрахунку оранку п—÷сл€ озимо—„ пшениц—÷ на пол—÷ площею 95 га провод€тьс€ агрегатом у склад—÷ трактора “-150  та плуга ѕЋЌ-5-35 на 1-й передач—÷ з робочою швидк—÷стю Vр=8,1 км/год.

ѕоле ма—‘ розм—÷ри: довжину 1000 м, ширину 950 м. (рис. 1).


–ис. 1


1. ¬—÷дпов—÷дно з рекомендац—÷€ми додатку є37 агрегат дл€ передпос—÷вно—„ культивац—÷—„ може рухатись по полю човниковим способом, всклад, врозг—÷н, з чергуванн€м загон—÷в всклад та врозг—÷н, беззаг—÷нковим круговим способами. ѕрийма—‘мо з чергуванн€м загон—÷в всклад та врозг—÷н.

2. «находимо величину ’, тобто в—÷дстань м—÷ж двома сум—÷жними проходами по центру агрегату, в залежност—÷ в—÷д вибраного способу руху —÷ повороту.


(3.11)


м

де - коеф—÷ц—÷—‘нт використанн€ конструктивно—„ ширини захвату агрегату, знаходимо числове значенн€ в додатку є15

3. ћ—÷н—÷мальний рад—÷ус повороту агрегату (м), €кий залежить в—÷д типу агрегату та швидкост—÷ на поворот—÷ знаходимо користуючись рекомендац—÷€ми додатку є18.


(3.12)


м

ѕрийма—‘мо Rmin=7 м, тому що з техн—÷чно—„ характеристики трактора “-150  його м—÷н—÷мальний рад—÷ус Rmin=6,7 м

4.«апису—‘мо одержан—÷ числов—÷ значенн€ ’ та 2Rmin —÷ встановлю—‘мо, €кий м—÷ж ними треба поставити знак(<,=,>).

—тавимо потр—÷бний знак —÷ керуючись даними додатку є19 вибира—‘мо вид повороту

’=1,9<2Rmin=2*7=14

ѕри робот—÷ агрегату перш—÷ повороти на 180¬Ї будуть петльов—÷, тобто до тих п—÷р поки ’<2Rmin, €к т—÷льки ’=2Rmin - агрегат буде повертати по колу —÷ дал—÷, коли ’> Rmin - повороти будуть виконуватис€ без петл—÷ з пр€мол—÷н—÷йною д—÷л€нкою.

5. «находимо к—÷нематичну довжину агрегату Lа (м), тобто в—÷дстань м—÷ж центром агрегату —÷ л—÷н—÷—‘ю розм—÷щенн€ останнього (заднього) органу по формул—÷:


(3.13)


де: lтр - к—÷нематична довжина трактора (в—÷дстань в—÷д к—÷нематичного центру трактора до точки прич—÷пки чи нав—÷ски машини)

lм - к—÷нематична довжина с—÷льгоспмашини (в—÷дстань м—÷ж м—÷iем прич—÷пки машини до трактора —÷ до л—÷н—÷—„ задн—÷х робочих орган—÷в)

м

6. ƒовжину ви—„зду агрегату е (м), тобто в—÷дстань, €ку необх—÷дно про—„хати агрегатом в—÷д контрольно—„ л—÷н—÷—„ на початку або завершенн€ повороту з тим, щоб запоб—÷гти огр—÷хам, визнача—‘мо дл€ нач—÷пних агрегат—÷в —÷з задн—÷м нач—÷плюванн€м так:


(3.14)


м

7. ¬раховуючи, що б—÷льш—÷сть пол—÷в захищена л—÷сосмугами —÷ розворот агрегату за межами пол€ неможливий або утруднений, в к—÷нц—÷ гон—÷в залиша—‘мо смугу, €ка називають поворотною.

ћ—÷н—÷мальну ширину поворотно—„ смуги (м) знаходимо по формул—÷:


(3.15)


м

8. ќстаточно прийн€та ширина поворотно—„ смуги ма—‘ бути кратною робоч—÷й ширин—÷ захвату агрегату, що виключа—‘ про—„зди з неповним захватом.

«находимо к—÷льк—÷сть проход—÷в агрегату при обробц—÷ поворотно—„ смуги шириною ≈min.


(3.16)


м ѕрийма—‘мо ncm=12м

“аким чином, фактична ширина поворотно—„ смуги буде:

(3.17)


м

9. ƒовжина робочого шл€ху (м) агрегату за один прох—÷д на заг—÷нц—÷


(3.18)


м

10. ќптимальну ширину заг—÷нки, тобто таку, при €к—÷й дл€ даного (вибраного) способу руху забезпечу—‘тьс€ м—÷н—÷мальна довжина холостих ход—÷в —÷ максимальний коеф—÷ц—÷—‘нт робочих ход—÷в знаходимо по формул—÷:


(3.19)


де  с - коеф—÷ц—÷—‘нт пропорц—÷йност—÷;  с =2

м

11. « технолог—÷чно—„ карти на вирощуванн€ озимо—„ пшениц—÷ вибира—‘мо значенн€ зм—÷нно—„ продуктивност—÷ агрегату Wзм - 8,9га/зм. ¬икористовуючи це значенн€ розрахову—‘мо ширину заг—÷нки з умови, щоб площа заг—÷нки Fзаг в га чисельно дор—÷внювала зм—÷нн—÷й продуктивност—÷ Wзм в га/зм. ÷е да—‘ змогу уникнути пере—„зду агрегату п—÷д час зм—÷ни з одно—„ заг—÷нки на —÷ншу.

Ўирину заг—÷нки (м) з умови Fзаг=Wзм знаходимо по формул—÷:


(3.20)


м

12. ¬изнача—‘мо к—÷льк—÷сть робочих ход—÷в агрегату на заг—÷нц—÷ шириною —зм=93,25м.


(3.21)


ѕрийма—‘мо ѕрх=50

13. ‘актична ширина заг—÷нки.


(3.22)


м

“аким чином, остаточно вибрана фактична ширина заг—÷нки буде кратна парному числу проход—÷в агрегату, що виключа—‘ пере—„зди з неповним захватом —÷ да—‘ змогу зак—÷нчувати оброб—÷ток заг—÷нки на тому боц—÷, з €кого вона розпочалас€.

14.  —÷льк—÷сть заг—÷нок.


(3.23)


шт.

15. ¬ залежност—÷ в—÷д способу руху агрегату та користуючись рекомендац—÷€ми додатку є32 знаходимо к—÷льк—÷сть робочих ход—÷в та холостих поворот—÷в за зм—÷ну.


(3.24)

(3.25)


16. «находимо довжину робочого та холостого шл€ху, пройденого агрегатом за зм—÷ну.


(3.26)

(3.27)


м


(3.28)

(3.29)


де lпх - довжина холостого повороту залежить в—÷д типу повороту —÷ знаходимо по формулах, приведених в додатку є31, є32.


l=0,5—ф+ Rmin - 0,5¬р (3.30)

(3.31)

(3.32)


ѕрийма—‘мо ппп=7

ѕрийма—‘мо пбп=42

l=0,5—ф+ Rmin - 0,5¬р=0,595+7-0,51,9=53,55м

7(67+22,16)+42(3,147+53,55+22,16)=3677,94м

17.  оеф—÷ц—÷—‘нт робочих ход—÷в, €кий оц—÷ню—‘ ефективн—÷сть вибраного способу руху та поворот—÷в.


(3.33)


18. –∆з балансу часу зм—÷ни “зм=“пз+“обс+“р+“особ+“дод знаходимо чистий робочий час зм—÷ни (год).


(3.34)


де “зм - продовженн€ зм—÷ни “зм=7 год.

пз - п—÷дготовчо-заключний час, що витрача—‘тьс€ на здаванн€ —÷ прийманн€ агрегату, щозм—÷нне техн—÷чне обслуговуванн€, комплектуванн€ агрегату, пере—„зд до м—÷i€ роботи —÷ назад.

обс - час на очищенн€ робочих орган—÷в, перев—÷рку €кост—÷ роботи та усуненн€ можливих порушень технолог—÷чних регулювань.

особ - рекомендований час на в—÷дпочинок —÷ особов—÷ потреби

дод - допом—÷жний час, що врахову—‘ час на холост—÷ повороти (за—„зди) “пов, час на технолог—÷чне обслуговуванн€ агрегату (заправка нас—÷нн€м, добривами, вивантаженн€ зерна з бункера комбайна тощо) “то, час на пере—„зди на прот€з—÷ зм—÷ни на —÷нш—÷ заг—÷нки “пер (при Fзаг=Wзм пер = 0). „ислов—÷ значенн€ “пз, “обс, “особ в залежност—÷ в—÷д операц—÷—„ знаходимо по додаткує33.

пз = 30хв = 0,5 год

обс = 6хв = 0,1 год

особ = 26хв = 0,43 год

ƒодатковий час розрахову—‘мо по формул—÷:


дод = “пов + “то (3.35)


ѕлугу не потр—÷бне технолог—÷чне обслуговуванн€, тобто не потр—÷бно заправл€ти нас—÷нн€м, добривами —÷ т.п, отже “то=0, таким чином


дод = “пов = nпх* tпов (3.36)


де tпов - тривал—÷сть 1-го повороту, знаходимо в додатку є33

дод =49*30= 1470с=0.41 год

год

19.  оеф—÷ц—÷—‘нт використанн€ часу зм—÷ни:


(3.37)3.4 ¬изначенн€ продуктивност—÷ агрегату —÷ витрат паливно-мастильних матер—÷ал—÷в


1. «м—÷нна продуктивн—÷сть (га/зм) агрегату в заданих умовах.


(3.38)


2. ¬итрати основного (дизельного) палива (кг/га) знаходимо по формул—÷:


(3.39)


де Gр, Gх, Gз - в—÷дпов—÷дно витрати пального двигуном трактора при робот—÷ з навантаженн€м п—÷д час поворот—÷в, за—„зд—÷в та зупинок трактора з працюючим двигуном. „ислов—÷ значенн€ беремо з додатку є20 (врахувати, що 1 кг/год = 1,2л/год при щ—÷льност—÷ дизельного палива ќ≥ = 0,825 кг/л).

р = 5,56 - чистий робочий час, год

х = “пов = 0,41год - час холостих пере—„зд—÷в, год

з = “обс + “то - час роботи двигуна на зупинках трактора, год

з = “обс = 0,1 год

3. ¬итрати мастильних матер—÷ал—÷в берутьс€ у в—÷дсотках в—÷д витрат основного палива. „ислов—÷ значенн€ знаходимо у додатку є34

ћоторна олива - 4,5%=0,84л/га

ќлива дл€ г—÷дравл—÷ки - 0,27%=0,05л/га

—ол—÷дол - 0,1%= 0,02л/га

“рансм—÷с—÷йна олива - 0,2%=0,04л/га


3.5 –озробка операц—÷йно-технолог—÷чно—„ карти


ќперац—÷йно-технолог—÷чна карта €вл€—‘ собою основний робочий документ, що вм—÷ща—‘ перел—÷к необх—÷дних —÷ обовтјў€зкових правил виконанн€ кожно—„ технолог—÷чно—„ операц—÷—„.

¬она розробл€—‘тьс€ загально, враховуючи прийн€ту технолог—÷ю вирощуванн€ с/г культур в даному рег—÷он—÷ та систему машин дл€ комплексно—„ механ—÷зац—÷—„.

ѕерел—÷к основних питань, €к—÷ повинн—÷ бути розкрит—÷ в операц—÷йно-технолог—÷чн—÷й карт—÷:

 • јгротехн—÷чн—÷ вимоги до виконанн€ операц—÷—„.
 • ѕ—÷дготовка агрегату до роботи включа—‘:

2.1. ѕ—÷дготовку трактора (розстановку ходових кол—÷с на потр—÷бну кол—÷ю, встановленн€ необх—÷дного тиску в шинах, встановленн€ механ—÷зму зчепленн€, осв—÷тленн€ дл€ роботи в н—÷чний час).

2.2. ѕ—÷дготовка машини (розстановка робочих орган—÷в та —„х регулюванн€).

2.3. —кладанн€ агрегату (при—‘днанн€ до трактора, перев—÷рка правильност—÷ складанн€ агрегату).

 • ѕ—÷дготовка пол€ до роботи:

3.1. ќгл€д пол€, видаленн€ поб—÷чних предмет—÷в, огородженн€ небезпечних м—÷iь.

3.2. –озбиванн€ пол€ на заг—÷нки з урахуванн€м потр—÷бного напр€мку руху агрегату.

3.3. ѕом—÷тку на пол—÷ м—÷iь заправки, протипожежн—÷ оборюванн€ заг—÷нок.

 • —хема агрегату (привести схему трактора, машини, вказати к—÷нематичну довжину, к—÷нематичну ширину).
 • —хема технолог—÷чного процесу (показати роботу машини, з приведенн€м еск—÷з—÷в складних регулювань).
 • –обота агрегату в заг—÷нц—÷ (в—÷дм—÷ча—‘мо на схем—÷ пол€ л—÷н—÷—„ перших проход—÷в агрегату, спос—÷б —÷ напр€м руху, напр€м повороту, посл—÷довн—÷сть роботи в заг—÷нц—÷, забезпеченн€ технолог—÷чного обслуговуванн€)
 • «аходи, щодо охорони прац—÷, —÷ положенн€ безпеки повинн—÷ в—÷дображати специф—÷ку роботи даного агрегату.
 •  онтроль —÷ оц—÷нка €кост—÷ включа—‘:

8.1. ѕерел—÷к способ—÷в —÷ посл—÷довн—÷сть контролю, пор€док проведенн€, к—÷льк—÷сть необх—÷дних вим—÷рювань —÷ числову оц—÷нку показник—÷в €кост—÷.

8.2. ¬каз—÷вки та пор€док обробки вим—÷рювань —÷ градац—÷—„ з оц—÷нки €кост—÷ ( за середн—÷м балом або дл€ коеф—÷ц—÷—‘нта €кост—÷).

9) “ехн—÷чно-економ—÷чн—÷ показники (вказувати к—÷льк—÷сть агрегат—÷в, швидк—÷сть, зм—÷ну та годину продуктивн—÷сть, витрату палива, зароб—÷тну плату механ—÷затора, номер пол€, його площу, терм—÷н виконанн€, агротехн—÷чн—÷ строки, тощо).

ѕрим—÷тка: операц—÷йно-технолог—÷чна карта на формат—÷ ј1, розм—÷щенн€ матер—÷ал—÷в приведено нижче в додатку.

4. ќрган—÷зац—÷йний розд—÷л


4.1 –озпор€док робочого дн€, особовий склад агрегату його обовтјў€зки

агротехн—÷чний оранка пшениц€ машиновикористанн€

–озпор€док робочого дн€ залежить в—÷д с—÷льськогосподарських роб—÷т —÷ м—÷iевих умов. ” ньому передбача—‘тьс€: початок —÷ к—÷нець зм—÷н, перерва дл€ прийн€тт€ —„ж—÷, пор€док виходу на роботу.

–оботу машино-тракторних агрегат—÷в орган—÷зують в одну, п—÷втори та дв—÷ зм—÷ни.  ожен тракторист та допом—÷жн—÷ роб—÷тники (при —„х на€вност—÷ на агрегат—÷) повинн—÷ працювати лише одну зм—÷ну, при цьому допуска—‘тьс€ в окремих випадках працювати п—÷втори зм—÷ни.

як правило зг—÷дно з розпор€дком особовий склад агрегату повинен прибувати до м—÷i€ роботи не п—÷зн—÷ше н—÷ж за чверть години до —„—„ початку, при перезм—÷нах теж, тому що техн—÷чний догл€д, заправка машин, усуненн€ ви€влених недол—÷к—÷в тобто здача-прийманн€ проводитьс€ прац—÷вниками обох зм—÷н разом.

“реба пам'€тати, що садово-городн—÷, пос—÷вн—÷, просапн—÷ агрегати повинн—÷ працювати прот€гом св—÷тлового дн€, (тривал—÷сть €кого можна знайти в додатку є39).

ƒо особового складу агрегату в—÷дноситьс€ тракторист-машин—÷ст. «а квал—÷ф—÷кац—÷—‘ю в—÷н може бути першого, другого чи третього класу.  р—÷м тракториста - машин—÷ста на де€ких агрегатах передбачен—÷ допом—÷жн—÷ роб—÷тники або обслуговуючий персонал: це пос—÷вн—÷ агрегати з с—÷валками —« - 3,6 на €ких працюють с—÷вальники, на зернових комбайнах - пом—÷чники комбайнер—÷в, на де€ких прич—÷пних комбайнах - комбайнери.

ќтже склад агрегату вибира—‘мо в кожному окремому випадку.

ќсобовий склад зобов'€заний:

1. добре працювати, виконувати —÷ перевиконувати завданн€ (встановлен—÷ норми);

2. додержуватись правил з техн—÷ки безпеки, протипожежно—„ охорони —÷ виробничо—„ сан—÷тар—÷—„;

3. додержуватись трудово—„ диiипл—÷ни —÷ правил внутр—÷шнього розпор€дку;

4. виконувати розпор€дженн€ бригадира тракторно—„ бригади, агронома, кер—÷вника ланки;

5. бережливо ставитись до закр—÷плено—„ техн—÷ки;

6. економ—÷чно витрачати пальне, мастило та —÷нш—÷ матер—÷али;

7. усувати причини простою —÷ стежити за техн—÷чним станом агрегату;

8. забезпечити сво—‘часне —÷ €к—÷сне проведенн€ щозм—÷нного техн—÷чного обслуговуванн€;

9. пер—÷одично перев—÷р€ти €к—÷сть виконанн€ роботи та техн—÷чну наладку агрегату.


4.2 ќрган—÷зац—÷€ техн—÷чного —÷ технолог—÷чного обслуговуванн€ агрегату


¬—÷д правильного техн—÷чного обслуговуванн€ машино-тракторного парку у велик—÷й м—÷р—÷ залежить продуктивн—÷сть агрегат—÷в —÷ соб—÷варт—÷сть механ—÷зованих роб—÷т. ” структур—÷ соб—÷вартост—÷ гектара умовно—„ оранки питома вага затрат на техн—÷чне обслуговуванн€ машин становить б—÷льше 30%. ” свою чергу на ефективн—÷сть техн—÷чного обслуговуванн€ значно вплива—‘ прийн€та система його орган—÷зац—÷—„.

“ехн—÷чне обслуговуванн€ €вл€—‘ собою сукупн—÷сть обов'€зкових до виконанн€ операц—÷й щодо систематично—„ перев—÷рки в певн—÷ строки стану машин —÷ —„х механ—÷зм—÷в: очищенн€, мащенн€, кр—÷пленн€ та регулюванн€ вузл—÷в машин. ¬се це да—‘ можлив—÷сть запоб—÷гти несправност€м, передчасному спрацюванню, поломц—÷ машин —÷ забезпечити утриманн€ —„х в стан—÷ техн—÷чно—„ готовност—÷ до роботи.

ўоденне техн—÷чне обслуговуванн€ (ў“ќ), €к правило провод€ть на поворотн—÷й смуз—÷ заг—÷нки. …ого викону—‘ сам тракторист.

јгрегат працю—‘ в дв—÷ зм—÷ни тому ў“ќ проводитьс€ трактористом на польовому стан—÷ бригади в присутност—÷ бригадира або його пом—÷чника. ѕри ў“ќ провод€тьс€ —÷ перев—÷р€ютьс€:

1. –обота на ходу коробки передач, муфти зчепленн€, бортових фрикц—÷он—÷в, гальм, електрообладнанн€ та прилад—÷в, на дотик нагр—÷ванн€, в—÷зуально п—÷дт—÷канн€ води, палива, масла.

2. ѕ—÷дт€гуванн€ зовн—÷шн—÷х кр—÷плень, особливу увагу звертають при цьому на кр—÷пленн€ пов—÷троочисника, вентил€тора, рад—÷атора, паливного бака, кронштейн—÷в фар, перев—÷р€ютьс€ р—÷зьбов—÷ з'—‘днанн€.

3. «мащуванн€ в—÷дпов—÷дно з таблицею, перев—÷рку р—÷вн€ масла в картер—÷ двигуна, к—÷льк—÷сть палива в баку, води в рад—÷атор—÷, нат€г приводних пас—÷в вентил€тора —÷ генератора, тиск у вс—÷х колесах.

ѕ—÷сл€ зак—÷нченн€ щозм—÷нного обслуговуванн€ запускають двигун трактора, перев—÷р€ють не слух його роботу —÷ покази контрольно-вим—÷рювальних прилад—÷в.

ќдночасно з проведенн€м ў“ќ за трактором виконують роботу по обслуговуванню с—÷льськогосподарськими машинами агрегату. ѕри ў“ќ очищають —÷ змащують машину, перев—÷р€ють —÷ п—÷дт€гують кр—÷пленн€, зам—÷н€ють затуплен—÷ робоч—÷ органи, перев—÷р€ють роботу механ—÷зм—÷в, усувають вс—÷ ви€влен—÷ несправност—÷.

„ерез кожн—÷ 2 - 3 або 4 - 5 годин роботи залежно в—÷д будови машини провод€ть пром—÷жний п—÷д час зм—÷ни техн—÷чний догл€д €кий включа—‘ мащенн€, очищенн€ —÷ контроль установок —÷ регулювань.

ѕер—÷одичн—÷ техн—÷чн—÷ догл€ди за с—÷льськогосподарськими машинами, що працюють на тракторн—÷й т€з—÷, провод€ть одночасно з догл€дом за тракторами або виконують п—÷сл€ зак—÷нченн€ сезону роботи цих машин.

“ехнолог—÷чне обслуговуванн€ включа—‘ орган—÷зац—÷ю транспортуванн€ гички бур€к—÷в, коренеплод—÷в, картопл—÷, зерна, соломи тощо, а також забезпечу—‘ безпереб—÷йну роботу пос—÷вних агрегат—÷в, за рахунок доставки пос—÷вного нас—÷нн€, добрив, розчин—÷в герб—÷цид—÷в, отрутох—÷м—÷кат—÷в —÷ —÷нше.


4.3 ќрган—÷зац—÷€ заправки ѕћћ.


——÷льське господарство нашо—„ кра—„ни витрача—‘ велику к—÷льк—÷сть нафтопродукт—÷в. ¬ соб—÷вартост—÷ тракторних роб—÷т витрати на нафтопродукти становл€ть 20...25%.

ƒл€ забезпеченн€ безпереб—÷йно—„ роботи машино-тракторного парку необх—÷дно мати в—÷дпов—÷дний запас паливо-мастильних матер—÷ал—÷в, причому 30% загально—„ потреби палива —÷ мастил збер—÷га—‘тьс€ в господарств—÷.

ƒл€ нормально—„ роботи дизельних трактор—÷в необх—÷дно —„х заправл€ти чистим, в—÷дсто€ним (вл—÷тку - 4 доби, взимку -8 -10 д—÷б) паливом, бо паливна система двигун—÷в ма—‘ точно виготовлен—÷ (прециз—÷йн—÷) детал—÷, спрацюванн€ €ких пог—÷ршу—‘ роботу двигуна, зменшу—‘ його потужн—÷сть, зб—÷льшу—‘ питому витрату палива.

«аправленн€ трактор—÷в, самох—÷дних машин можна зд—÷йснювати за допомогою стац—÷онарних заправних пункт—÷в або пересувних механ—÷зованих агрегат—÷в.

ѕерший спос—÷б застосовують, коли машино-тракторн—÷ агрегати працюють на в—÷дстан—÷ до 5км в—÷д пункт—÷в або пересувних механ—÷зованих агрегат—÷в.

ѕри необх—÷дност—÷ заправленн€ машино-тракторних агрегат—÷в, що працюють на в—÷дстан€х б—÷льше 5км в—÷д нафтосховищ застосовують механ—÷зован—÷ агрегати на шас—÷ автомоб—÷л—÷в або тракторних причеп—÷в. –«х виг—÷дно застосувати, коли машино-тракторн—÷ агрегати працюють груповим методом.

ўоб забезпечити сво—‘часне встановленн€ трактор—÷в на техн—÷чн—÷ догл€ди та вести обл—÷к палива бажано запровадити талонну систему заправленн€ з використанн€м л—÷м—÷тних книжок на кожний трактор.

Ќескладний розрахунок допоможе вибрати спос—÷б заправленн€: в пол—÷, чи на стац—÷онар—÷, –∆з к—÷нематичного розрахунку, знаючи продуктивн—÷сть та питому витрату палива, знаходимо денну витрату палива (з урахуванн€м зм—÷нност—÷), €кщо денна витрата менша об'—‘му паливного баку, заправленн€ буде на стац—÷онар—÷, €кщо б—÷льше - треба орган—÷зувати заправленн€ в пол—÷.

¬изнача—‘мо денну витрату палива


(4.1)


¬изнача—‘мо к—÷льк—÷сть дн—÷в, при €ких агрегат зможе працювати на одн—÷й заправц—÷


(4.2)


¬исновок: ћ—÷стк—÷сть паливного бака в трактор—÷ “-150  - 315л, отже трактор потр—÷бно заправл€ти кожен день —÷ брати з собою 5-л—÷трову кан—÷стру з дизельним паливом.


4.4 ќрган—÷зац—÷€ збер—÷ганн€ техн—÷ки


«бер—÷ганн€ машин —‘ складовою частиною планово - запоб—÷жно—„ системи техн—÷чного обслуговуванн€. ƒл€ п—÷двищенн€ над—÷йност—÷ машин в робот—÷ та зб—÷льшенн€ строку —„х служби велике значенн€ ма—‘ правильна орган—÷зац—÷€ збер—÷ганн€ у перервах м—÷ж польовими роботами та в зимовий пер—÷од.

Ѕ—÷льш—÷сть с—÷льськогосподарських машин-знар€дь прот€гом року працю—‘ в—÷дносно короткий строк. “ривал—÷сть неробочого пер—÷оду плуг—÷в становить 70 - 80% в—÷д календарного пер—÷оду, с—÷валок - 90 - 95%, комбайн—÷в - 85 - 90%. “рактори використовують повн—÷ше.

ќсновн—÷ фактори, €к—÷ пог—÷ршують техн—÷чний стан машин при збер—÷ганн—÷ - це попаданн€ на детал—÷ вологи, р—÷зке коливанн€ температури пов—÷тр€, в—÷тер, сон€чн—÷ промен—÷, вагов—÷ навантаженн€, а також погана п—÷дготовка машин до збер—÷ганн€ —÷ недбале спостереженн€ за ними в пер—÷од збер—÷ганн€.

«бер—÷ганн€ машин включа—‘ так—÷ елементи:

- загальн—÷ орган—÷зац—÷йн—÷ заходи;

- виб—÷р —÷ п—÷дготовка м—÷iь збер—÷ганн€;

- п—÷дготовка —÷ збер—÷ганн€ машин;

- контроль —÷ техн—÷чне обслуговуванн€ машин в пер—÷од збер—÷ганн€;

- п—÷дготовка машини до роботи п—÷сл€ тривалого збер—÷ганн€;

- протипожежн—÷ заходи.

“рактори, автомоб—÷л—÷ —÷ с—÷льськогосподарськ—÷ машини ставл€ть на короткочасне —÷ тривале збер—÷ганн€.  ороткочасне збер—÷ганн€ орган—÷зовують в пер—÷од роб—÷т дл€ машин, €к—÷ тимчасово не використовують по р—÷зних причинах.

“ривале збер—÷ганн€ машин орган—÷зовують п—÷сл€ зак—÷нченн€ сезону —„х використанн€, а також в пер—÷од, коли перерва в —„х використанн—÷ склада—‘ б—÷льше двох м—÷с€ц—÷в.

–∆снують три способи збер—÷ганн€ техн—÷ки:

 • закритий,
 • в—÷дкритий
 • комб—÷нований.

¬иб—÷р способу обумовлю—‘тьс€ природнокл—÷матичними умовами, конструктивними особливост€ми машин, а також матер—÷альними можливост€ми господарства.

Ќайб—÷льш поширеним —‘ трет—÷й спос—÷б, €кий передбача—‘ збер—÷ганн€ складних машин, а також вузл—÷в та деталей, виготовлених з матер—÷ал—÷в, що легко пошкоджуютьс€ в закритих прим—÷щенн€х, а простих машин - на в—÷дкритих майданчиках.

ѕ—÷дготовку —÷ установку машин на збер—÷ганн€ провод€ть особи, за €кими вони закр—÷плен—÷. «даванн€ машин на тривале збер—÷ганн€ оформл€—‘тьс€ актом, в €кому в—÷дм—÷ча—‘тьс€ техн—÷чний стан та комплектн—÷сть.

ћайданчик дл€ збер—÷ганн€ машин обов'€зково обладнують вогнегасниками, €щиками з п—÷ском —÷ лопатами, щитами з набором реманенту (ломи, в—÷дра, кирки тощо). ¬ м—÷i€х збер—÷ганн€ в—÷шають таблички з в—÷дпов—÷дними правилами по техн—÷ц—÷ безпеки та протипожежних заход—÷в, а також обовтјў€зково передбачають пор€док евакуац—÷—„ машин у випадку, €кщо виникне така потреба.


4.5 ќхорона прац—÷ та протипожежн—÷ заходи при оранц—÷


” звтјў€зку з великою к—÷льк—÷стю технолог—÷чних процес—÷в —÷ с—÷льськогосподарських машин, специф—÷кою виробництва та м—÷iевими умовами, неможливо сформулювати вимоги дл€ вс—÷х випадк—÷в, тому нижче навод€тьс€, €к рекомендац—÷—„, найб—÷льш загальн—÷ вимоги техн—÷ки безпеки.

ƒо роботи на трактор—÷ допускаютьс€ особи, €к—÷ мають посв—÷дченн€ тракториста - машин—÷ста —÷ пройшли —÷нструктаж з техн—÷ки безпеки.

Ќа п—÷дпри—‘мствах, в установах —÷ орган—÷зац—÷€х системи ƒержагропрому необх—÷дно проводити так—÷ —÷нструктаж—÷ : вступний , первинний на робочому м—÷i—÷; повторний, позаплановий, поточний та курсове навчанн€.

“рактористи - машин—÷сти, €к—÷ знаход€тьс€ в стан—÷ хоча б легкого сп'€н—÷нн€ або хвор—÷ до керуванн€ —÷ обслуговуванн€ трактор—÷в, самох—÷дних машин не допускаютьс€.

ƒопуска—‘тьс€ робота т—÷льки на справн—÷й техн—÷ц—÷, повн—÷стю укомплектован—÷й в—÷дпов—÷дно до заводських —÷нструкц—÷й, з набором необх—÷дного —÷нструменту, —÷нвентарю дл€ обслуговуванн€ та аптечки першо—„ медично—„ допомоги. ѕри перев—÷рц—÷ техн—÷чного стану машини особливу увагу необх—÷дно звернути на рульове керуванн€, гальма, ходову систему, зчепленн€ на на€вн—÷сть —÷ над—÷йн—÷сть кр—÷пленн€ захисних засоб—÷в над карданними, зубчатими та ланцюговими передачами, на€вн—÷сть засоб—÷в протипожежного захисту. «аборон€—‘тьс€ експлуатувати машини на €ких ви€влено п—÷дт—÷канн€ палива —÷ масла.

“ехн—÷чне обслуговуванн€ машин у польових умовах треба виконувати вдень. ƒопуска—‘тьс€ —÷ в н—÷чний час, але за умови достатнього штучного осв—÷тленн€ —÷ при участ—÷ в техн—÷чному обслуговуванн—÷ не менше двох прац—÷вник—÷в. ¬се операц—÷—„ техн—÷чного обслуговуванн€, за вин€тком регулюванн€ двигуна, г—÷дросистем —÷ гальм, треба виконувати при виключеному двигун—÷. «аправл€ючи машини паливом, маслом та водою сл—÷д бути обережним, користуватись насосами, шлангами, спец—÷альними пристро€ми. «аправл€ти рекоменду—‘тьс€ т—÷льки вдень. ѕри перев—÷рц—÷ на€вност—÷ палива користуватись т—÷льки електричним л—÷хтарем. ¬—÷дкривати кришку рад—÷атора дл€ доливанн€ води треба в рукавиц€х.

ѕри комплектуванн—÷ агрегату сл—÷д мати на уваз—÷ що с—÷льськогосподарську машину перед початком роботи неощадно перев—÷рити —÷ в—÷дрегулювати. ѕ—÷дтјў—„жджаючи трактором до прич—÷пно—„ або нач—÷пно—„ машини на мал—÷й швидкост—÷, не допускаючи р—÷зких рух—÷в —÷ не зн—÷маючи ногу з педал—÷ зчепленн€. «'—‘днувати прич—÷пну сергу трактора з прич—÷пним пристро—‘м машин дозвол€—‘тьс€ лише п—÷сл€ зупинки трактора —÷ при виключен—÷й передач—÷.

–ушаючи з м—÷i€, впевнюютьс€, що в небезпечн—÷й зон—÷ в—÷дсутн—÷ люди та перешкоди. ѕ—÷сл€ сигналу —÷ в—÷дпов—÷д—÷ на нього починають плавно рухатись.  ожен тракторний агрегат, €кий обслуговують, кр—÷м тракториста, —÷нш—÷ прац—÷вники, обов'€зково обладнують двосторонньою сигнал—÷зац—÷—‘ю. ѕри використанн—÷ агрегат—÷в у н—÷чну зм—÷ну необх—÷дно перев—÷рити систему осв—÷тленн€.

ѕ—÷д час руху агрегату заборон€—‘тьс€: перебувати м—÷ж трактором —÷ с—÷льськогосподарською машиною; виконувати регулювальн—÷ —÷ мастильн—÷ роботи; сходити —÷ с—÷дати на трактор або с—÷льськогосподарську машину; бути уважним, обережним, акуратним, не порушувати трудово—„ диiипл—÷ни.

Ќе дозвол€—‘тьс€ сторонн—÷м особам знаходитись на машинах, передавати керуванн€ прац—÷вникам, €к—÷ не: мають на це права. Ќе можна видал€ти соломисту масу, що намоталас€ на барабан, руками. ѕроштовхувати зерно до вивантажувального шнека ногами, металевими предметами. ƒозвол€—‘тьс€ користуватись т—÷льки спец—÷альними гачками, дерев'€ною лопатою та —÷ншими пристро€ми.

ѕ—÷сл€ дощу треба бути дуже обережним при рус—÷ по крутих схилах, на поворотах —÷ вибо—„нах.

 атегорично заборон€—‘тьс€ в—÷дпочивати у борозн—÷, в копиц€х с—÷на чи соломи, на обочинах дор—÷г або д—÷л€нках, де ведутьс€ механ—÷зован—÷ роботи. ¬—÷дпочинок можливий т—÷льки на спец—÷ально в—÷дведених м—÷i€х.

«аходи пожежно—„ безпеки.

ћашини комплектують вогнегасниками, лопатами, в—÷никами та —÷ншими засобами гас—÷нн€ пожеж—÷, а при збиранн—÷ зернових —÷ трав встановлюють —÷скрогасники. «аборон€—‘тьс€ експлуатувати машини, на €ких ви€влено п—÷дт—÷канн€ палива —÷ масла.

ѕри виникненн—÷ пожеж на трактор—÷ або комбайн—÷ необх—÷дно зразу ж перекрити подачу палива. ѕри виникненн—÷ пожеж—÷ на пол—÷ д—÷л€нку оборюють запоб—÷гаючи поширенню вогню.

ћ—÷i€ збер—÷ганн€ палива, мастила, оборюють смугою 3...5 м шириною. ћайданчики збер—÷ганн€ машин та запасних частин обладнують спец—÷альними щитами, на €ких розм—÷щують вогнегасники, лопати, гаки, в—÷дра. “ут же повинн—÷ бути запаси води дл€ гас—÷нн€ пожеж—÷, насоси та €щики з п—÷ском.

√ас€чи нафтопродукти п—÷нними вогнегасниками, п—÷ском накривають повн—÷стю, перекриваючи доступ пов—÷тр€.

5. ≈коном—÷чна частина


¬изначити витрати прац—÷ та пр€м—÷ експлуатац—÷йн—÷ витрати на 1 гектар при оранц—÷ п—÷сл€ збиранн€ озимо—„ пшениц—÷, агрегатом у склад—÷ трактора “-150  —÷ плуга ѕЋЌ-5-35.

ƒо пр€мих експлуатац—÷йних витрат в—÷днос€тьс€: зароб—÷тна плата з нарахуванн€ми; в—÷драхуванн€ на в—÷дновленн€ (амортизац—÷йн—÷); в—÷драхуванн€ на кап—÷тальний ремонт; в—÷драхуванн€ на поточний ремонт —÷ техн—÷чне обслуговуванн€; варт—÷сть паливно-мастильних матер—÷ал—÷в.


“аблиц€ 1 - ¬их—÷дн—÷ дан—÷ дл€ розрахунку

ѕоказники

ќдин.

вим—÷ру

ѕозначенн€

„ислов—÷ значенн€

1.–озрахункова зм—÷нна продуктивн—÷сть

√а/зм

Wзм

8,56

2.–озрахункова годинна продуктивн—÷сть

√а/год

Wгод

1,22

3. —÷льк—÷сть роб—÷тник—÷в на одному агрегат—÷(всього)

¬ т.ч. основних

допом—÷жних

„ол.

 

1

„ол.

 –.ќ.

1

„ол.

 –.ƒ.

-

4.“арифна ставка основного роб—÷тника

допом—÷жного

√рн./зм

о

39,34

√рн./зм

д

-

5.Ѕалансова варт—÷сть трактора

зч—÷пки

2 с/г машини

грн

Ѕтр

212975

√рн.

Ѕзч

-

√рн.

Ѕс.г

7330

6.Ќормативне р—÷чне навантаженн€ трактора

зч—÷пки

с/г машини

√од

тр

1600

√од

зч

-

√од

сг

240

7.¬—÷драхуванн€ на в—÷дновленн€ трактора

зч—÷пки

с/г машини

%

¬тр

15

%

¬зч

-

%

¬с/г

15

8.¬—÷драхуванн€ на кап—÷тальний ремонт трактора

зч—÷пки

с/г машини

%

 –тр

7

%

 –зч

-

%

 –с/г

-

9. ¬—÷драхуванн€ на поточний ремонт —÷ “ќ трактора

зч—÷пки

с/г машини

%

ѕ–тр

6

%

ѕ–зч

-

%

ѕ–с/г

20

10. –озрахунков—÷ витрати палива 1кг/га= 1,2л/га

л/га

q

18,59

11.  омплексна ц—÷на 1 л палива (1,15тјж1,2÷ј«—)

√рн./л

÷п

7,7


ѕосл—÷довн—÷сть розрахунку

 1. ¬изнача—‘мо затрати прац—÷ на 1гектар.


(5.1)


де “зм - тривал—÷сть зм—÷ни, год. “зм= 7 год.

2. ¬изнача—‘мо основну зароб—÷тну плату.


(5.2)


3. ¬изнача—‘мо додаткову зароб—÷тну плату.


(5.3)


де   - коеф—÷ц—÷—‘нт додатково—„ зарплати у в—÷дсотках,  =10тјж30%

4. ¬изнача—‘мо доплату за класн—÷сть.


(5.4)

де  кл - коеф—÷ц—÷—‘нт доплати за класн—÷сть у в—÷дсотках, дл€ 1-го класу  кл=20%, дл€ другого  кл=10%.

5. ¬изнача—‘мо нарахуванн€ на зароб—÷тну плату


(5.5)


де ѕф - внески на обовтјў€зкове державне пенс—÷йне страхуванн€ у в—÷дсотках, ѕф=33,2%.

¬п - страховий внесок на загальнообовтјў€зкове державне страхуванн€ у звтјў€зку з тимчасовою втратою працездатност—÷, витрати звтјў€заними з народженн€м та похованн€м, у в—÷дсотках, ¬п=1,5%.

¬б.р. - страховий внесок на загальнодержавне соц—÷альне страхуванн€ на випадок безроб—÷тт€, у в—÷дсотках ¬б.р.=1,3%.

¬н.в. - страхов—÷ внески на загальнодержавне соц—÷альне страхуванн€ в—÷д нещасного випадку на виробництв—÷ та профес—÷йне захворюванн€, €к—÷ спричинили втрату працездатност—÷, у в—÷дсотках ¬н.в.=0,66%.

6. ¬изнача—‘мо зароб—÷тну плату з нарахуванн€ми


(5.6)


7. ¬изнача—‘мо в—÷драхуванн€ на в—÷дновленн€ (амортизац—÷йн—÷ в—÷драхуванн€).

(5.7)


8. ¬изнача—‘мо в—÷драхуванн€ на кап—÷тальний ремонт.


(5.8)


9. ¬изнача—‘мо в—÷драхуванн€ на поточний ремонт.


(5.9)


10. ¬изнача—‘мо варт—÷сть паливно-мастильних матер—÷ал—÷в.


(5.10)


11. ¬изнача—‘мо пр€м—÷ експлуатац—÷йн—÷ витрати на 1гектар.


(5.11)


“аблиц€ 1 - —труктура пр€мих експлуатац—÷йних витрат

—татт€ витрат

ѕункт розрахунк—÷в

„ислов—÷ значенн€

грн./га

%

«арплата з нарахуванн€м

6

9,81

5,10

¬—÷драхуванн€ на в—÷дновленн€

7

20,13

10,47

¬—÷драхуванн€ на кап—÷тальний ремонт

8

7,64

3,97

¬—÷драхуванн€ на поточний ремонт

9

11,56

6,01

¬арт—÷сть паливно-мастильних матер—÷ал—÷в

10

143,14

74,45

«агальн—÷ експлуатац—÷йн—÷ витрати

11

192,28

100


¬исновок: розрахунки показують, що пр€м—÷ експлуатац—÷йн—÷ витрати на один гектар при оранц—÷ п—÷сл€ збиранн€ озимо—„ пшениц—÷, агрегатом у склад—÷ трактора “-150  —÷ плуга ѕЋЌ-5-35 складають 192,28 грн/га, а затрати прац—÷ 0,82 люд.год/га.

—писок використано—„ л—÷тератури


 1. Ћ€шенко ¬.‘. ѕос—÷бник дл€ виконанн€ курсового проекту з предмету "ћашиновикористанн€ в землеробств—÷ї, 2005.
 2. ќрманджи  .—. "ѕравила производства механизированных работ в полеводствеї, 1983.
 3.  омаристов ¬.≈., ƒунай Ќ.‘. —ельскохоз€йственные машины, ћ.: " ќЋќ—ї, 1984.
 4. ‘ортуна ¬.…., ћиронюк —. . “ехнолог—÷€ механ—÷зованих с—÷льськогосподарських роб—÷т: ѕ—÷дручник / ѕер. з рос. √.ј. —олодун -  . ¬ища школа, 1991 - 316 с.
 5. ≈ксплуатац—÷€ машинно-тракторного парку. ƒиденко Ќ. . - 5 -е вид. ѕерероб та допов. -  и—„в: ¬ища школа. √оловне видавництво, 1983 - 447с.
 6. ≈ксплуатац—÷€ машинно-тракторного парку в аграрному виробництв—÷. ¬.ё. –∆льченко, ѕ.–∆.  арасьов, ј.—. Ћ—÷монт та —÷н. за редакц—÷—‘ю ¬.ё. –∆льченка -  . ”рожай, 1993 - 288 с.


–азмещено на Allbest.ru

—траницы: Ќазад 1 ¬перед