ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ВНЕДРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО УМЕНЬШЕНИЮ РАСХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ ЖКХ

визначення фінансового потенціалу впровадження
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПО ЗМЕНШЕННЮ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
енергії в собівартості послуг жкг
ГЕТАЛО H. С. Харків
Витрати енергетичних ресурсів, зокрема електричної енергії у собівартості послуг житлово-комунальних підприємств займають домінуючу питому вагу. Тому економія цих витрат має надзвичайно важливе соціально-економічне значення для зменшення комунальних тарифів населенню. Ключовою умовою досягнення суттєвої економії електричної енергії у сфері житлово-комунального господарства має бути впровадження всіляких енергозберігаючих інвестиційних проектів.
Інвестиційний проект - це документ, який описує всі основні завдання майбутнього заходу, аналізує всі організаційні та фінансові проблеми, з якими він може зіштовхнутися, а також визначає способи та етапи вирішення цих проблем.
Для загального уявлення щодо характеристики інвестиційного проекту на рис. 1 наведено його фінансовий профіль.
Правильно складений інвестиційний проект повинен відповідати на запитання: чи варто вкладати гроші в даний проект і чи принесе він доходи, які окуплять усі витрати? Щоб судити про привабливість будь-якого інвестиційного проекту, слід ураховувати три елементи:
+ обсяг витрат - інвестицій {investment);
+ потенційні вигоди у вигляді грошових надходжень від господарської діяльності підприємства {operating cash flows);
+ економічний строк життя інвестицій, тобто період часу, протягом якого інвестований проект буде приносити дохід {economic life).
Економічний аналіз цих трьох елементів дозволяє оцінити привабливість інвестиційного проекту.
Методологічним проблемам визначення економічної ефективності інвестиційних проектів та їх фінансового забезпечення присвячені наукові праці ряду відомих українських учених: Ю. І. Бакаліна, В. А. Во-стрікова, М. П. Денисенко, А. П. Гречана, М. П. Ковалко, С. П. Денисюка, О. В. Ковальчука, В. А. Маляренко, Л. В. Лисака, А. Л. Смірнова, О. М. Суходолі, В. І. Торка-тюка, М. П. Пана, В. І. Углова, О. Ф. Юрченко та ін. Сфера й діапазон наукових пошуків указаних вчених з про-
Рис. 1. Фінансовий профіль умовного інвестиційного проекту
ЕКОНОМІКА інвестиційні процеси
ЕКОНОМІКА інвестиційні процеси
блематики інвестиційної діяльності охоплює широке коло дискусійних питань, зокрема: визначення важелів впливу на параметри розроблювальних інвестиційних проектів, методичні особливості розрахунків економічних строків життя інвестицій, визначення ліквідаційної вартості активів, основні принципи й показники оцінки ефективності й фінансової реалізованості інвестицій, облік впливу інфляції на індикатори стабільності інвестицій, оцінка очікуваного ефекту від реалізації інвестицій з урахуванням кількісних характеристик невизначеності, розрахунки впливу різних аспектів фактору часу на економічні характеристики інвестиційних проектів.
Разом з цим, практика вказує на те, що окремі запропоновані методи оцінки ефективності інвестицій потребують удосконалення в напрямі відповідності методів розрахунку реальним фінансовим можливостям, а також специфічним умовам діяльності окремих галузей і зокрема, діяльності в такій соціально важливій галузі, як житлово-комунальне господарство. Справа в тому, що в діючій методології, яка вважається загальновизнаною, основою визначення ефективності інвестицій є термін їх окупності, який дорівнює відношенню вартості профінансованих інвестицій до суми отриманого прибутку. Цей підхід встановлено й у офіційному нормативному документі - ДСТУ 2155-93 «Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню».
Згідно з ДСТУ 2155-93 критерієм оцінки економічної ефективності енергозберігаючих заходів є прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства.
Під економічною ефективністю заходів щодо енергозбереження мається на увазі збільшення прибутку, що зумовлене енергозбереженням, і залишається у безпосередньому розпорядженні підприємства. Роботи по енергозбереженню класифікуються на групи заходів, спрямованих на пряму, непряму, балансову та структурну економію енергетичних ресурсів.
У загальному випадку збільшення прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, у році Ь за рахунок реалізації заходів щодо електрозбереження визначається за формулою
апь = це ті + т°хр - и м + ек(ме )+аіь , (1)
де ЦЄ - тариф на електроенергію, яку одержують від енергосистеми, у році Ь;
АШ ^ - скорочення споживання електроенергії від енергосистеми у році за рахунок реалізації заходів щодо енергозбереження;
АП°хр - скорочення платежів підприємства за забруднення навколишнього середовища у році , зумовлене впровадженням заходів щодо енергозбереження;
име, кьме - поточні витрати у році Ь та капітальні вкладення, пов'язані з експлуатацією, придбанням та установкою енергозберігаючого устаткування; е - внутрішня норма ефективності;
АІЬ - зменшення експлуатаційних витрат на підприємстві у році , зумовлених реалізацією заходу щодо
енергозбереження, крім витрат на обслуговування енергозберігаючого обладнання.
Розглядаючи формулу (1), неважко замітити, що в ній не враховується фактор часу, відсутні показники динаміки виробничої програми підприємства, показники собівартості та прибутку. Автор вважає, що така обмеженість економічної характеристики підприємства при економічному обґрунтуванні реалізації інвестиційних проектів з енергозбереження суттєво знижує якість, точність та надійність розрахунків.
Метою статті є демонстрація доцільності включення додаткових складових показників для економічного обґрунтування інвестиційних проектів з енергозбереження. Збільшення розрахункової бази вихідних показників, які є ключовими в діяльності кожного комунального підприємства (валові доходи, собівартість, прибуток і ін.) забезпечить більш точне визначення доцільності впровадження інвестицій, а також стане каталізатором активізації привабливості інвесторів у сферу енергозбереження.
Припустимо, що на деякому підприємстві житлово-комунального господарства розглядається доцільність впровадження інвестиційного проекту, реалізація якого дає скорочення електровитрат. На початок впровадження (в «Рік 0») для реалізації проекту необхідні капіталовкладення в нове обладнання становлять 140 тис. грн. Амортизація на нове устаткування буде нараховуватися за прямолінійним методом протягом чотирьох років, по закінченню яких ліквідна вартість устаткування стане нульовою. Усі фінансові кошти (грошові потоки) почнуть надходити під час, який ми позначимо як «Рік 1», і припиняться в «Рік 4». Якщо фінансові кошти не будуть надходити, очікуються такі основні фінансові результати діяльності підприємства: валовий дохід у перший рік 1,0 млн грн, витрати на електроенергію 0,3 млн грн, інші витрати в собівартості 0,45 млн грн.
Якщо підприємство залучить інвестиції з метою скорочення витрат на електричну енергію, то витрати в собівартості на електроенергію в «Рік 1» складуть 240,0 тис. грн, а доходи й інші грошові видатки залишаться незмінними. Рівень інфляції становить 4% у рік, реальний темп зростання реалізації послуг 7%, ставка податку на прибуток 20,0%. Яка буде чиста приведена вартість даного проекту по зниженню витрат на електричну енергію?
Відповідь на це питання отримаємо на основі таких розрахунків:
+ складемо прогноз доходів і видатків як за умови інвестицій у новий про-ект, так і за умови відмови від нього;
+ обчислимо чистий грошовий потік по обом варіантам і знайдемо різницю цих двох варіантів; + продисконтуємо чисті потоки коштів для одержання їх приведеної вартості й визначимо чисту приведену вартість проекту.
Для проведення розрахунків з використанням пакету прикладних програм MS EXCEL будуємо так таблицю (табл. 1).
Таблиця 1
Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту по економії витрат на електроенергію при відмові
від інвестицій
№ А В С D E F
1 Інвестиційний проект по економії витрат на електроенергію (тис. грн) 2012 2013 2014 2015 2016
Рік 0 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік
2 Вихідні показники
3 Рівень інфляції 4,0%
4 Темпи зростання реалізації послуг 7,0%
5 Ставка податку на прибуток 20,0%
6 Варіант А. При відмові від інвестицій
7 Дохід 1 000 1 113 1238 1378
8 Витрати на електроенергію 300 334 372 414
9 Інші витрати собівартості 450 501 558 621
10 Валовий прибуток 250 278 308 343
11
12 Амортизаційні відрахування 200 200 200 200
13 Прибуток до сплати податку 50 78 108 143
14
15 Сума податку на прибуток 10 16 22 29
16 Прибуток після сплати податку 40 62 86 114
17
18 Додані амортизаційні відрахування 200 200 200 200
19 Чистий грошовий потік 240 262 286 314
20
Прогнозні показники статей табл. 1, що зв'язані з грошовими потоками визначаємо по формулі
Дн = Дм х (1 + і) х (1 + к), (2)
де Дн - дохід підприємства в наступному році, тис. грн; Дм - дохід підприємства у минулому році, тис. грн; і - індекс інфляції (і = 4% / 100% = 0,04); к - темп зростання реалізації послуг (к = 7% / 100% = = 0,07).
Наприклад: Дохід підприємства у 2014 році (клітина «Б7» табл. 1) буде становити - 1000,0 х (1 + 0,04) х х (1,07) = 1 112,8 тис. грн;
у 2015 році (клітина «Е7») - 1112,8 х (1 + 0,04) х х (1,07) = 1 238,3 тис. грн;
у 2016 році (клітина «Б7») - 1238,3 х (1 + 0,04) х х (1,07) = 1 378,0 тис. грн.
Показники відповідних статей табл. 2 розраховуються аналогічно табл. 1.
Таблиця 2
Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту по економії витрат на електроенергію при умові
інвестування
№ А В С D E F
1 2 3 4 5 6 7
1 Варіант Б. При умові інвестування
2 Дохід 1 000 1 113 1238 1378
3 Витрати на електроенергію 240 267 297 331
4 Інші витрати собівартості 450 501 558 621
5 Валовий прибуток 310 345 383 426
6
7 Амортизаційні відрахування 235 235 235 235
8 Прибуток до сплати податку 75 110 148 191
9
10 Сума податку на прибуток 15 22 30 38
ЕКОНОМІКА інвестиційні процеси
ЕКОНОМІКА інвестиційні процеси
1 2 3 4 5 б 7
11 Прибуток після сплати податку 60 ВВ 11В 153
12
13 Додані амортизаційні відрахування 235 235 235 235
14 Чистий грошовий потік 295 323 353 3ВВ
15
16 Різниця в разі інвестування і відмові від інвестицій
17 Різниця в разі інвестування 55 61 67 74
1В Сума інвестицій -140
19 Чистий грошовий потік проекту -140 55 61 67 74
20 Чиста приведена вартість проекту 52,46
Зауважимо, що значення амортизації в табл. 1 і 2, згідно з Міжнародними фінансовими стандартами (МСФО) і Податковим кодексом України, не дисконтуються.
Кінцевим розрахунком визначення фінансових можливостей для інвестування проекту економії витрат на електричну енергію буде розрахунок його чистої приведеної вартості. Чиста приведена вартість проекту визначається як різниця теперішньої вартості доходу і теперішньої вартості витрат. Теперішня приведена вартість витрат (вартість інвестицій) за нашою умовою Ж = 140 тис. грн. Теперішня приведена вартість доходу визначається за формулою:
п CF NVP = - F
і=і(1 + г)1 (3)
де ИУР - теперішня приведена вартіс ть доходу, тис. грн; СР( - чистий грошовий потік Ь-го року, тис. грн; г - відносна вартість капіталу (приймаємо = 12%), тис. грн.
Підставивши у формулу (3) відповідні значення, отримуємо
лгттп 55 61 67 74
МУР =------------ +--------- +---------- +---------- =
(і + 0,12)і (і + 0,12)2 (і + 0,12)3 (і + 0,12)4
= 49,11 + 48,63 + 47,69 + 47,03 = 192,46 тис. грн
У результаті одержуємо, що чиста приведена вартість проекту по зниженню витрат на електроенергію становить 192,46 - 140,0 = 52,46 тис. грн, із чого випливає, що фінансове забезпечення реалізації проекту достатнє. Отже, проект доцільно впроваджувати на підприємстві.
ВИСНОВКИ
Успіх енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства і в інших галузях економіки країни визначається тими фінансовими ресурсами, які підприємства можуть вкласти у запровадження енергозберігаючих заходів. Наведений приклад і методика, які викладені у статті, допоможуть багатьом фахівцям суттєво покращити пошук джерел фінансування реалізації інвестиційних проектів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бакалін Ю. І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: Навчальний посібник / Ю.І. Бакалін.- 3-є вид., перероб. та доп.- Харків : БУРУН і К, 2006.- 320 с.
2. Востриков В. А. Стратегия и тактика реализации мероприятий по энергосбережению в ЖКХ I В. А. Востриков II Энергосбережение.- 2005.- № 3.- С. 9 - 12.
3. Денисенко М. П. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів інноваційних компаній I М. П. Денисенко, А. П. Гречан II Проблеми науки.- 2005.- № 10.-С. 110 - 112.
4. Ковалко М. П. Енергозбереження - пріоритетний напрямок державної політики України I М. П. Ковалко, С. П. Денисюк.- Київ : УЕЗ, 199В.- 506 с.
5. Ковальчук О. В. Формування та реалізація державної інвестиційної політики I О. В. Ковальчук II Проблеми науки.- 2004.- № 12.- С.16 - 17.
6. Маляренко В. А. Енергетика, довкілля, енергозбереження I В. А. Маляренко, Л. В. Лисак I Под ред. В. А. Маля-ренко.- Х. : Рубікон, 2004.- 36В с.
7. Маляренко В. А. Енергоефективність та енергоау-дит : навч. посібник I В. А. Маляренко, І. А. Немировський.-Х.: «Видавництво САГА», 2009.- 324 с.
S. Смирнов А. Л. Организация финансирования инвестиционных проектов I А. Л. Смирнов.- М. : АО «Консалт-банкир», 1993.- 439 с.
9. Суходоля О. М. Ефективність використання енергоресурсів та реалізації енергозберігаючих заходів в Україні I О. М. Суходоля.- К. : ЧЕЗ, 2007.- 140 с.
1D. Торкатюк В. И. Управляющая компания как основное звено экономического механизма энерго- и ресурсосбережения в жилищно-коммунальной отрасли I В. И. Торкатюк, Н. П. Пан, В. И. Углов II Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.- 2006.- № 12.- С. 21 - 28.
11. Юрченко О. Ф. Стан енергоспоживання та енергозбереження на об'єктах житлово-комунального господарства I О. Ф. Юрченко II Энергосбережение.- 2006.- № 8.-С. 29 - 32.
12. ДСТУ 2155-93. Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів з енергозбереження.- Київ : Держстандарт України, 1993.
13. Финансовые и инвестиционные показатели деятельности американских фирм.- М. : СП «Crocus international», 1993.- 527 с.